Закон о амнестији прекршаја (2006)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О АМНЕСТИЈИ ПРЕКРШАЈА


Предмет амнестије

Члан 1.

Овим законом даје се ослобађање од прекршајног кажњавања, потпуно или дјелимично ослобађање од изречене казне, неизвршеног дијела казне и новчане казне замијењене у казну затвора (у даљем тексту: амнестија), свим физичким и правним лицима која су до дана ступања на снагу овог закона, починила прекршаје.


Изузеци од амнестије

Члан 2.

Изузимају се од амнестије физичка и правна лица:

a) за оне прекршаје за које је поред казне прописано обавезно изрицање заштитне мјере;
б) за прекршаје из Закона о основама безбиједности саобраћаја на путевима („Службени лист СФРЈ“, бр. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 и 11/91), који се примјењује по основу члана 12. Уставног закона за провођење Устава Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 21/91), у којима је проузрокована саобраћајна незгода код којих је као посљедица настала материјална штета за другог или је другом лицу нанесена тјелесна повреда;
в) за прекршаје из области царина, пореза и девизног пословања;
г) за прекршаје из области спречавања прања новца, нелојалне конкуренције и привредног пословања;
д) за прекршаје из области очувања природних богатстава, заштите околине и здравља, заштите потрошача, из области радних односа и заштите на раду, изградње објеката и уређења простора и
ђ) за прекршаје из члана 5. до 9, члана 17. и 18. Закона о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 25/02).


Овлашћени органи за одлучивање

Члан 3.

Судови и органи који су били овлашћени за вођење прекршајног поступка (у даљем тексту: овлашћени органи) у складу са Законом о прекршајима („Службени гласник Републике Српске“, бр.12/94, 16/95, 21/96, 40/98 и 96/03), дужни су по службеној дужности до 01.09.2006. године донијети рјешење о одбацивању захтјева за спровођење прекршајног поступка, рјешење о обустави прекршајног поступка и рјешење о обустави извршења рјешења.


Одбацивање захтјева

Члан 4.

(1) Овлашћени органи ће донијети рјешење о одбацивању захтјева за спровођење прекршајног поступка против физичког лица у случајевима када је поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка, а није донесено рјешење о покретању прекршајног поступка, осим за прекршаје из члана 2 овог закона.

(2) Овлашћени органи ће донијети рјешење о одбацивању захтјева за спровођење прекршајног поступка против правног лица у случајевима када је поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка, а није донесено рјешење о покретању прекршајног поступка за прекршаје за које посебним прописом о прекршајима посебни прописани минимум не прелази износ од 1500 КМ; за предузетнике ако прописом о прекршајима посебни прописани минимум не прелази 700 КМ и за одговорна лица у правним лицима ако прописом о прекршајима посебни прописани минимум не прелази 500 КМ, осим за прекршаје из члана 2. овог закона.


Обустављање поступка

Члан 5.

(1) Овлашћени органи ће донијети рјешење о обустави прекршајног поступка у случајевима када је донесено рјешење о покретању прекршајног поступка, а није донесено рјешење о кажњавању за физичка лица без обзира на прописани посебни минимум, осим за прекршаје из члана 2. овог закона.

(2) Овлашћени органи ће донијети рјешење о обустави прекршајног поступка у случајевима када је донесено рјешење о покретању прекршајног поступка, а није донесено рјешење о кажњавању за правна лица ако прописом о прекршајима посебни прописани минимум не прелази износ од 1500 КМ; за предузетнике ако прописом о прекршајима посебни прописани минимум не прелази 700 КМ и за одговорна лица у правним лицима ако прописом о прекршајима посебни прописани минимум не прелази 500 КМ, осим за прекршаје из члана 2. овог закона.


Обустављање извршења

Члан 6.

(1) Изузетно од одредбе члана 2. овог закона, суд ће донијети рјешење о обустави извршења казне затвора у случајевима када кажњени није отпочео са издржавањем казне затвора до дана ступања на снагу овог закона или је отпочео са издржавањем казне затвора, али је није у цијелости издржао.

(2) Одредбе става 1. овог члана односе се и на кажњена лица којима је новчана казна замијењена у казну затвора до ступања на снагу овог закона.


Право жалбе

Члан 7.

(1) Против рјешења о примјени амнестије жалбу могу изјавити подносилац захтјева за покретање прекршајног поступка, окривљени и његов бранилац.

(2) Жалба се подноси Окружном суду у року од три дана од дана пријема рјешења.

(3) Жалба не задржава извршење рјешења.

(4) Окружни суд је дужан одлучити о жалби у року од осам дана од дана пријема предмета.


Супсидијарна примјена Закона о прекршајима

Члан 8.

На достављање писмена, рачунање рокова и поступак по жалби сходно се примјењују одредбе Закона о прекршајима, уколико овим законом није друкчије одређено.


Доношење Упутства за спровођење закона

Члан 9.

Министар правде ће донијети Упутство о спровођењу овог закона, у року од 8 (осам) дана.


Ступање на снагу закона

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-756/06
Датум: 14. јуна 2006. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 64/06