Закон о Српској енциклопедији

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
SR Serbia coa.png


З А К О Н

О СРПСКОЈ ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ


Члан 1.

Овим законом уређују се израда и издавање Српске енциклопедије.

Члан 2.

Српска енциклопедија (у даљем тексту: Енциклопедија) јесте општа енциклопедија српског народа и његових земаља у прошлости и садашњости.

Члан 3.

Носиоци израде Енциклопедије јесу Српска академија наука и уметности и Матица српска (у даљем тексту: носиоци израде Енциклопедије).

Издавач Енциклопедије је Завод за уџбенике и наставна средства (у даљем тексту: Завод).

Члан 4.

У изради Енциклопедије учествују истакнути домаћи и страни стручњаци из свих научних и стручних области од значаја за израду Енциклопедије.

Члан 5.

Ради израде Енциклопедије образује се Уређивачки одбор.

Уређивачки одбор:

1) утврђује концепцију и садржину Енциклопедије,
2) одређује обим и облик публикације,
3) утврђује критеријуме за одабир одредница,
4) усваја азбучник Енциклопедије,
5) одређује величину, структуру и садржину чланака и илустрација,
6) усваја завршни текст Енциклопедије по томовима,
7) подноси Српској академији наука и уметности и Матици српској извештај о свом раду,
8) утврђује рокове за припрему рукописа за поједине томове, динамику штампања, као и завршетак пројекта у целини,
9) обавља и друге послове од значаја за израду Енциклопедије.

Члан 6.

Уређивачки одбор има 24 члана, од којих 12 чланова именује Српска академија наука и уметности, а 12 чланова Матица српска.

Члан 7.

Уређивачки одбор има председника и два потпредседника који се бирају из реда чланова.

Један потпредседник надлежан је за област друштвених наука, а други за област природних наука.

Накнаду за рад чланова Уређивачког одбора споразумно утврђују носиоци израде Енциклопедије, уз сагласност Владе.

Члан 8.

Уређивачки одбор образује стручне редакције, по областима наука.

Састав, задаци и начин рада стручних редакција, као и висина накнаде за њихов рад, утврђују се актом о њиховом образовању.

Члан 9.

Централна редакција је задужена за оперативне послове и усклађивање рада стручних редакција.

Централну редакцију чине сви уредници стручних редакција, који из својих редова бирају председника Централне редакције.

Задатке и начин рада Централне редакције утврђује Уређивачки одбор актом о образовању Централне редакције.

Уређивачки одбор именује секретара Централне редакције.

Члан 10.

Административно-техничке, стручне и друге послове око припреме и израде Енциклопедије обавља Завод.

Сви рукописи, подаци и остала грађа и документи у вези с Енциклопедијом чувају се као посебан фонд код носилаца израде Енциклопедије.

Члан 11.

Средства за израду Енциклопедије обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Средства из става 1. овог члана уплаћују се на посебан рачун Завода.

Члан 12.

Енциклопедија се штампа на српском језику ћириличким писмом.

По потреби се издају допунске свеске и нова издања Енциклопедије, као и електронско издање Енциклопедије.

За потребе страних корисника може се приредити скраћено издање Енциклопедије на енглеском језику.

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Извори[уреди]


Јавно власништво
Овај текст је закон, подзаконски акт или други пропис Србије, Црне Горе, или Србије и Црне Горе. Због тога није заштићен ауторским правима, по Закону о ауторским и сродним правима Србије и Црне Горе.