Закон о Савету министара (2003)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Coat of arms of Serbia and Montenegro.svg


ЗАКОН О САВЕТУ МИНИСТАРА

I. УВОДНА ОДРЕДБА[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређују се послови Савета министара, положај чланова Савета министара и однос Савета министара према институцијама Србије и Црне Горе и владама држава чланица.

II. ПОСЛОВИ САВЕТА МИНИСТАРА[уреди]

Члан 2.

Послови који произлазе из надлежности Савета министара утврђене Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора јесу:

1) утврђивање и спровођење политике Србије и Црне Горе, сагласно заједничкој политици и интересима држава чланица;
2) координирање рада министарстава Савета министара;
3) предлагање Скупштини Србије и Црне Горе закона и других аката из надлежности министарстава;
4) именовање и разрешење шефова дипломатско-конзуларних представништава Србије и Црне Горе и других функционера, у складу са законом;
5) доношење подзаконских аката, одлука и других општих аката за извршавање закона Србије и Црне Горе;
6) обављање и других извршних функција у складу са Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора;
7) послови који се односе на организацију Савета министара и друга питања од значаја за рад Савета министара.

1. Утврђивање и спровођење политике Србије и Црне Горе, сагласно заједничкој политици и интересима држава чланица[уреди]

Члан 3.

Савет министара, сагласно заједничкој политици и интересима држава чланица, утврђује и спроводи политику Србије и Црне Горе.

Заједничку политику и интересе држава чланица Савет министара утврђује у поступку координације усаглашавања са надлежним органима и институцијама држава чланица.

Координација усаглашавања код утврђивања и спровођења политике Србије и Црне Горе, сагласно заједничкој политици и интересима држава чланица, остварује се у повременим радним телима која се могу формирати у министарствима Савета министара, а чине их представници ових министарстава и представници надлежних органа и институција држава чланица на паритетној основи.

Члан 4.

Савет министара усмерава изградњу и унапређивање односа Србије и Црне Горе са другим државама и међународним организацијама утврђивањем и спровођењем спољне политике Србије и Црне Горе, у складу са Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора, на основама међународног права.

У одржавању односа Србије и Црне Горе са другим државама и међународним организацијама, Савет министара обавља послове из надлежности Србије и Црне Горе утврђене Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора.

Члан 5.

Савет министара утврђује политику извршавања, обезбеђује извршавање и непосредно извршава законе, подзаконске акте, одлуке и друге опште акте.

Савет министара утврђује и спроводи политику извршавања закона, подзаконских аката, одлука и других општих аката заузимањем начелних ставова од значаја за јединствено извршавање тих прописа и општих аката од стране министарстава Савета министара.

2. Координирање рада министарстава Савета министара[уреди]

Члан 6.

Савет министара координира рад министарстава Савета министара заузимањем начелних ставова од значаја за припремање предлога за утврђивање и јединствено спровођење утврђене политике, односно јединствено извршавање закона, подзаконских аката, одлука и других општих аката.

У циљу утврђивања и спровођења политике Србије и Црне Горе, сагласно заједничкој политици и интересима држава чланица, у министарствима Савета министара могу се формирати колегијуми са паритетном заступљеношћу држава чланица.

Члан 7.

Савет министара координира рад министарстава Савета министара обезбеђивањем рада органа управе, организација и служби, решавањем сукоба надлежности и других спорних питања која настану између два или више органа управе у вршењу послова из њихове надлежности и делокруга, обједињавањем рада два или више министарстава на извршавању одређених задатака и разматрањем и решавањем питања од значаја за рад два или више министарстава Савета министара.

3. Предлагање закона и других аката из надлежности министарстава[уреди]

Члан 8.

Савет министара предлаже Скупштини Србије и Црне Горе законе и друге акте из надлежности министарстава, у складу са политиком изградње, остваривања и унапређивања правног система Србије и Црне Горе и његовог усклађивања са европским и међународним стандардима.

Члан 9.

Ако Савет министара сматра да сложеност и значај питања која се уређују законом захтевају да се о тим питањима обави претходна расправа, може доставити Скупштини Србије и Црне Горе текст предлога закона, ради размене мишљења и заузимања става о питањима која се уређују тим законом.

Савет министара може предложити Скупштини Србије и Црне Горе да се о достављеном предлогу закона спроведе јавна расправа пред заинтересованим привредним и другим субјектима.

Ако Скупштина Србије и Црне Горе прихвати да се спроведе јавна расправа, Савет министара утврђује начин спровођења расправе и одређује орган који је спроводи и рок у коме ће бити спроведена, а који не може бити краћи од 20 дана, нити дужи од 60 дана.

Члан 10.

Савет министара може до почетка гласања да повуче предлог закона или другог акта који је на разматрање и одлучивање поднео Скупштини Србије и Црне Горе.

Члан 11.

Савет министара даје мишљење Скупштини Србије и Црне Горе на предлог закона или другог акта који подноси посланик у Скупштини Србије и Црне Горе или скупштина државе чланице.

4. Именовања и разрешења шефова дипломатско-конзуларних представништава Србије и Црне Горе и других функционера[уреди]

Члан 12.

Савет министара, на предлог министра спољних послова, именује и разрешава шефове дипломатско-конзуларних представништава Србије и Црне Горе.

Савет министара именује и разрешава и друге функционере институција државне заједнице Србија и Црна Гора, на предлог надлежног министарства, водећи рачуна о интересима и заступљености држава чланица, у складу са Уставном повељом.

5. Доношење подзаконских аката, одлука и других општих аката за извршавање закона Србије и Црне Горе[уреди]

Члан 13.

Савет министара обезбеђује извршавање закона, подзаконских аката, одлука и других општих аката, стварањем одговарајућих услова за њихово благовремено и ефикасно извршавање.

Члан 14.

Ради извршавања закона и других аката Скупштине Србије и Црне Горе, Савет министара доноси уредбе, одлуке и решења.

Уредбом се образују и укидају органи управе, организације и службе Савета министара, утврђује њихова организација и делокруг, уређују одређена питања ради извршавања закона и других општих аката Скупштине Србије и Црне Горе.

Одлуком се прописују мере Савета министара за извршавање закона и других општих аката Скупштине Србије и Црне Горе и уређују друга питања од значаја за обављање послова Савета министара.

Решењем, као општим актом, Савет министара уређује одређена питања и односе који се не уређују другим општим актом.

Решењем као појединачним актом одлучује се о именовањима и разрешењима функционера у органима управе Савета министара, као и о другим питањима њиховог положаја.

Савет министара доноси решење и кад одлучује о поништавању или укидању појединачног акта министра, односно другог функционера који руководи органом, односно организацијом и одлучује о управним стварима аката министарстава.

За одлучивање о појединим питањима из своје надлежности Савет министара може доносити закључке којима се утврђују ставови и смернице за рад министарстава и других органа Савета министара, којима се одређују задаци тих органа и заузимају ставови о другим питањима из надлежности Савета министара о којима се не одлучује другим актима.

6. Обављање и других извршних функција у складу са Уставном повељом[уреди]

Члан 15.

Савет министара извршава законе, подзаконске акте, одлуке и друге опште акте, решавањем у управним стварима и одлучивањем у другим случајевима предвиђеним законом или предузимањем конкретних мера за чије је предузимање овлашћен тим законом.

Члан 16.

У управним стварима из надлежности Савета министара, поступак води комисија или друго стално радно тело које образује Савет министара.

Комисија или друго стално радно тело има председника и одређени број чланова.

По окончању поступка, комисија или стално радно тело из става 1. овог члана, подноси Савету министара писмени реферат и предлог решења.

Одредбе ст. 1. и 3. овог члана примењују се и на решавање у управним стварима у другом степену.

Услове за рад комисије или тела из става 1. овог члана обезбеђује Савет министара.

7. Послови који се односе на организацију Савета министара и друга питања од значаја за рад Савета министара[уреди]

Члан 17.

Савет министара образује и укида органе управе Савета министара, полазећи од врсте послова из надлежности и додатних послова, обима послова који произлазе из тих надлежности и могућности њиховог финансирања из реалних прихода и расхода неопходних за финансирање надлежности и додатних послова поверених Србији и Црној Гори.

Члан 18.

Савет министара доноси пропис којим се утврђују основна начела унутрашње организације и систематизације радних места у органима управе Савета министара.

III. ПОЛОЖАЈ ЧЛАНОВА САВЕТА МИНИСТАРА[уреди]

Члан 19.

Савет министара чине председник Србије и Црне Горе и пет министара који су чланови Савета министара.

Члан 20.

Члан Савета министара, за време трајања мандата, не може бити судија, нити други функционер у државним органима и органима локалне самоуправе.

За време свог мандата, члан Савета министара не може обављати почасну дужност, осим ако то одобри Савет министара.

Члан 21.

Члан Савета министара не може, у вези са вршењем своје функције, примати поклоне нити на други начин непосредно стицати другу корист од правних и физичких лица у Србији и Црној Гори или иностранству.

Члан 22.

Члан Савета министара дужан је да чува државну, службену и пословну тајну, без обзира на начин на који је за ту тајну сазнао. Обавеза чувања тајне траје и после истека мандата.

Савет министара може члана Савета министара ослободити обавезе чувања тајне, ако утврди да то није противно интересима безбедности и одбране земље.

Члан 23.

Члан Савета министара може поднети оставку.

Ако члан Савета министара поднесе оставку, обавља функцију до избора новог члана Савета министара.

Члан 24.

Министар и његов заменик одговорни су Савету министара ако се у вршењу својих права и дужности не придржавају политике коју је утврдио Савет министара, односно смерница и начелних ставова Савета министара у вези са утврђеном политиком или ако у оквиру својих права и дужности не обезбеђују спровођење закона, подзаконских аката, одлука и других општих аката.

Постојање одговорности из става 1. овог члана утврђује Савет министара.

Члан 25.

Ако постоји одговорност министра или његовог заменика из члана 24. овог закона, председник Србије и Црне Горе може указати на неправилности учињене у раду или поднети Скупштини Србије и Црне Горе предлог за разрешење са функције министра или заменика министра.

Члан 26.

Предлог за утврђивање постојања одговорности из члана 24. овог закона може поднети члан Савета министара.

Предлог за утврђивање постојања одговорности мора бити образложен, ради утврђивања одговорности.

Члан 27.

Поступак за утврђивање постојања одговорности из члана 24. овог закона сматра се хитним.

У поступку за утврђивање постојања одговорности мора се омогућити министру или његовом заменику да се изјасни о чињеницама због којих се поставља питање његове одговорности, као и да даје обавештења и потребне податке од значаја за утврђивање постојања те одговорности.

Члан 28.

Поднета оставка не искључује могућност утврђивања постојања одговорности из члана 24. овог закона.

Члан 29.

Председник Србије и Црне Горе може овластити члана Савета министара да га замени у председавању Саветом министара, у случају његове одсутности или спречености.

Члан 30.

Члан Савета министара има право и дужност да учествује у раду Савета министара и остваривању његових надлежности.

Члан Савета министара има право да покреће иницијативу пред Саветном министара о свим питањима из његове надлежности, а Савет министара је дужан да се о његовим иницијативама изјасни.

IV. ОДНОС САВЕТА МИНИСТАРА ПРЕМА ИНСТИТУЦИЈАМА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ[уреди]

1. Однос Савета министара и Скупштине Србије и Црне Горе[уреди]

Члан 31.

Савет министара за свој рад одговара Скупштини Србије и Црне Горе.

Члан 32.

Скупштина Србије и Црне Горе и њена радна тела могу од Савета министара затражити информације, податке и обавештења о пословима из његове надлежности и рада министарстава и других органа управе Савета министара.

Посланик у Скупштини Србије и Црне Горе може од Савета министара тражити и податке из делокруга министарства, другог органа управе, организације и службе Савета министара, који су му потребни за непосредно обављање његових функција.

2. Однос Савета министара и председника Србије и Црне Горе[уреди]

Члан 33.

Председник Србије и Црне Горе председава Саветом министара и руководи његовим радом.

Члан 34.

Ако Скупштина Србије и Црне Горе изгласа неповерење Савету министара, на статус и положај председника Србије и Црне Горе примењиваће се одредбе Закона о избору и разрешењу председника Србије и Црне Горе.

V. ОДНОС САВЕТА МИНИСТАРА И ВЛАДА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА[уреди]

Члан 35.

Савет министара, у складу са Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора, уз претходну сарадњу са владама држава чланица, и усмеравањем уређивања и остваривања односа кроз координирање са владом државе чланице, утврђује, спроводи и усклађује унутрашњу и спољну политику, у складу са интересима држава чланица.

VI ДРУГА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА РАДОМ САВЕТА МИНИСТАРА[уреди]

Члан 36.

Рад Савета министара доступан је јавности.

Савет министара обезбеђује јавност у свом раду: давањем информација штампи и другим средствима јавног информисања, издавањем службених публикација, одржавањем конференција чланова Савета министара с представницима средстава јавног информисања и стварањем других услова за упознавање јавности с одлукама, ставовима и радом Савета министара.

Савет министара, у складу са законом, одређује који се подаци и материјали припремљени ради разматрања на седницама Савета министара и његових радних тела или изнесени на тим седницама морају чувати као тајна, односно који се подаци и материјали могу објављивати или на други начин стављати на располагање јавности тек по истеку одређеног времена.

Члан 37.

Савет министара доноси пословник о свом раду.

Пословником Савета министара ближе се уређују организација и начин рада и одлучивања Савета министара и начин рада његових радних тела, као и друга питања од значаја за његов рад.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА[уреди]

Члан 38.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СЦГ“.

Извори[уреди]

  • „Службени лист Србије и Црне Горе“, број 21/03