Закон о Економско-социјалном савјету

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОМ САВЈЕТУ


Члан 1.

Овим законом уређује се састав, дјелокруг, начин рада, финансирање и друга питања од значаја за рад Eкономско-социјалног савјета основаног у складу са Законом о раду.

Члан 2.

Економско-социјални савјет има за циљ успостављање и развој социјалног дијалога о питањима од значаја за остваривање економског и социјалног положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада, развој културе дијалога, подстицања на мирно рјешавање индивидуалних и колективних радних спорова и других питања која произлазе из међународних докумената, а односе се на економски и социјални положај запослених и послодаваца.

Члан 3.

Економско-социјални савјет је трипартитно тијело које чине представници: Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада), представници репрезентативног већинског синдиката и репрезентативног већинског удружења послодаваца на нивоу Републике (у даљем тексту: социјални партнери).

Члан 4.

(1) Рад економско-социјалнoг савјета је јаван.

(2) Јавност рада обезбјеђује се у складу са пословником о раду Економско-социјалног савјета.

Члан 5.

Економско-социјални савјет Републике Српске (у даљем тексту: Савјет), основан је за територију Републике са сједиштем у Бањој Луци.

Члан 6.

(1) Савјет има девет чланова, и то: три представника Владе, три представника репрезентативног већинског синдиката Републике и три представника репрезентативног већинског удружења послодаваца Републике.

(2) Сваки члан Савјета има замјеника.

(3) Замјеници чланова учествују у раду Савјета када сједници не присуствује члан којег замјењује са истим правима и обавезама.

(4) Чланове и замјенике чланова бирају, односно разрјешавају социјални партнери, у складу са својим актима.

Члан 7.

(1) Мандат чланова и замјеника чланова Савјета траје четири године.

(2) Члану и замјенику члана Савјета може престати мандат и прије истека времена на које је именован у складу са актима социјалних партнера.

Члан 8.

(1) Савјет разматра и заузима ставове према питањима развоја и унапређивања колективног преговарања, утицаја економске политике и мјера за њено спровођење на социјални развој и стабилност политике запошљавања, зарада и цијена; конкуренције и продуктивности; приватизације и других питања структурног прилагођавања; заштите радне и животне средине, образовања и професионалне обуке; здравствене и социјалне заштите и сигурности; демографских кретања и других питања значајних за остваривање и унапређивање економске и социјалне политике.

(2) Савјет утврђује листу арбитара, миритеља, посредника и тијела за посредовање за мирно рјешавање радних спорова.

Члан 9.

(1) Осим питања из члана 8. овог закона Савјет разматра и даје мишљења о нацртима и приједлозима закона и других прописа, од значаја за економски и социјални положај запослених и послодаваца.

(2) Мишљење из става 1. овог члана Савјет доставља надлежном министарству које је припремило закон, односно други пропис.

(3) Министарство из става 2. овог члана дужно је да нaјкасније у року од 30 дана од дана достављања мишљења обавијести Савјет о ставовима министарства заузетим поводом мишљења Савјета.

(4) Уколико надлежно министарство и Савјет не постигну сагласност у вези са мишљењем на поједини пропис Савјет своје мишљење може доставити Влади.

Члан 10.

(1) Савјет ради на сједницама и у комисијама на којима се о појединим питањима доносе акти којима се утврђују приједлози, дају мишљења, доносе препоруке и заузимају ставови.

(2) Акти из става 1. овог члана доносе се на сједници о којима Савјет по правилу одлучује консензусом.

(3) Уколико се на сједници не постигне консензус, Савјет доноси акте већином гласова укупног броја чланова сваког од социјалних партнера.

Члан 11.

(1) Ради разматрања питања из своје надлежности Савјет формира радна тијела – комисије у складу са Пословником о раду.

(2) Савјет у свом раду ангажује стручњаке из одређених области, као и представнике институција и организација цивилног сектора који немају право одлучивања у Савјету.

(3) Административно-техничке послове за потребе Савјета професионално обавља секретар Савјета.

Члан 12.

Савјет доноси Пословник о раду и друга акта којима се ближе уређују питања од значаја за његов рад.

Члан 13.

Средства за рад Савјета обезбјеђују се у буџету Републике.

Члан 14.

(1) Савјет једанпут годишње подноси извјештај о свом раду Влади.

(2) Извјештај из става 1. овог члана доставља се на увид надлежним органима репрезентативне већинске организације синдиката и репрезентативног већинског удружења послодаваца.

Члан 15.

У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона постојећи Савјет ће ускладити своју дјелатност и организацију са одредбама овог закона.

Члан 16.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1748/08
Датум: 05. новембар 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 110/08