Закон о Војсци Србије/Део трећи

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ


ДЕО ТРЕЋИ

Глава XV
Прелазне и завршне одредбе
[уреди]

Члан 189.

Даном ступања на снагу овог закона професионална војна лица преводе се у чин у коме су се затекла.

Права и обавезе прописане за официре према чиновима наведеним у члану 22. став 1. тачка 3. овога закона односе се и на официре са одговарајућим чиновима, и то: поручник – поручник корвете, капетан – поручник фрегате, мајор – капетан корвете, потпуковник – капетан фрегате, пуковник – капетан бојног брода, бригадни генерал – комодор, генерал-мајор – контраадмирал, генерал-потпуковник – вицеадмирал и генерал – адмирал.

Официр у чину капетана I класе, односно поручника бојног брода који се затекао у служби на дан ступања на снагу овог закона, а завршио је војну академију, односно који има одговарајуће високо образовање, преводи се у чин мајора, односно капетана корвете, с тим да му се време потребно за редовно унапређење за чин потпуковника увећа за време које би му било потребно за унапређење у чин мајора.

Официр у чину капетана прве класе, односно поручника бојног брода који се затекао у служби на дан ступања на снагу овог закона, а који нема завршену војну академију, односно који нема одговарајуће високо образовање, преводи се у чин капетана, односно поручника фрегате.

На дан ступања на снагу овог закона, подофицир у чину водника прве класе се преводи у чин старијег водника, с тим да му се време потребно за редовно унапређење за чин старијег водника прве класе увећа за време које би му било потребно за унапређење у чин старијег водника.

Превођење у чинове из става 2. овог члана у одговарајуће чинове прописане чланом 22. став 1. тачка 3. овог закона, извршиће се до 2011. године.

Превођење у чинове из ст. 3. до 5. овог члана извршиће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 190.

Војни осигураници који су до дана ступања на снагу овог закона остварили права из социјалног осигурања настављају да користе та права према закону по којем су их остварили.

Члан 191.

До доношења прописа о пензијском и инвалидском осигурању војних осигураника, пензијски основ за обрачун висине војне пензије војном осигуранику коме престане служба са правом на пензију по ступању овог закона на снагу, чини месечни износ плате без пореза и доприноса, за пуно радно време, која војном осигуранику припада у месецу у којем му престаје служба.

Члан 192.

Официру, односно подофициру служба престаје са правом на пензију и пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије ако је навршио најмање 20 година пензијског стажа, од чега најмање 10 година у својству професионалног војног лица, ако то захтевају потребе службе које настају услед организацијско-мобилизацијских промена у Војсци Србије на основу овог закона.

Даном ступања на снагу овог закона, до доношења прописа о пензијском и инвалидском осигурању војних осигураника, официру, односно подофициру коме по ступању овог закона на снагу престане служба у Војсци Србије по одредбама из става 1. овог члана припада пензија која за 20 година пензијског стажа износи за мушкарца 55%, односно за жену 57,5% од пензијског основа.

За сваку навршену годину пензијског стажа преко 20 година пензија се повећава за 2,5% од пензијског основа до навршених 30 година пензијског стажа.

За сваку навршену годину преко 30 година пензијског стажа пензија се повећава за 0,5% од пензијског основа, с тим што може износити највише 85% од пензијског основа.

Члан 193.

Усклађивање износа пензија војних осигураника остварених до дана ступања на снагу овог закона, као и пензија остварених по ступању овог закона на снагу, врши се по динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.

Влада Републике Србије у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донеће акт којим ће уредити начин, поступак и динамику измирења доспелих, а неизмирених обавеза према корисницима војних пензија, које су настале по прописима из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника до ступања на снагу овог закона.

Члан 194.

Цивилна лица на служби у Војсци Србије, даном ступања на снагу овог закона постају војни службеници или војни намештеници.

Лицу које не прихвати превођење по одредби става 1. овог члана престаје служба у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Служба у Војсци Србије престаје професионалном припаднику Војске Србије који нема држављанство Републике Србије ако у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона не поднесе захтев за стицање држављанства Републике Србије.

Министар одбране ће у року од 30 дана од дана ступања овог закона на снагу донети пропис којим ће уредити поступак превођења лица из става 1. овог члана.

Члан 195.

Услове, начин и поступак трансформације војних установа које обављају производну и услужну делатност, односно послују по принципу стицања и расподеле добити и права и обавезе цивилних лица на служби у Војсци Србије запослених у тим установама до завршетка трансформације, уредиће Влада.

До ступања на снагу прописа из става 1. овог члана цивилна лица на служби у Војсци Србије запослена у војним установама које обављају производну и услужну делатност, односно послују по принципу стицања и расподеле добити, задржавају права и обавезе из радног односа према Закону о Војсци Југославије.

Члан 196.

Прописи за извршење овог закона донеће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. Прописи донети за извршење Закона о Војсци Југославије настављају да се примењују уколико нису супротни одредбама овог закона до доношења одговарајућих прописа за извршење овог закона.

Члан 197.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Војсци Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ“, бр. 7/05 и 44/05).

До доношења прописа о војној обавези, социјалном, здравственом и пензијском и инвалидском осигурању професионалних војних лица остају на снази следеће одредбе Закона о Војсци Југославије: одредбе о попуни резервног састава (чл. 26. и 27.), одредбе о правима на продужено осигурање и на накнаду због престанка запослења (чл. 59. и 59а.), поглавље XV – Здравствено осигурање (чл. 211. до 239.), поглавље XVI – Пензијско и инвалидско осигурање (чл. 240. до 260. и од 262. до 278.) и поглавље XVII – Војна обавеза (чл. 279. до 336.) и поглавље XIX – Казнене одредбе (чл. 340. до 345).

Члан 198.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2008. године.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 116/07