Закон о Акцијском фонду Републике Српске (2006)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О АКЦИЈСКОМ ФОНДУ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

(1) Овим законом уређује се оснивање, правни статус, дјелатност и начин управљања Акцијским фондом Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).

(2) Друга правна лица не могу у правном промету користити назив Акцијски фонд.

Члан 2.

(1) Оснивач Фонда је Република Српска.

(2) Фонд послује под називом Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука.

(3) Фонд има својство правног лица и уписује се у судски регистар као акционарско друштво.

(4) Сједиште Фонда је у Бањој Луци.

(5) Акцијски фонд има печат који садржи текст „Акцијски фонд Републике Српске а.д.Бања Лука“.

Члан 3.

(1) Акције Фонда гласе на име и уписују се у Централни регистар хартија од вриједности.

(2) На Фонд се примјењују одредбе Закона о предузећима, уколико овим законом није другачије одређено.

Члан 4.

(1) Основни капитал Фонда је процијењена вриједност акција и удјела предузећа, банака и осигуравајућих друштава, коje на дан ступања на снагу овог закона чине државни капитал у Републици Српској.

(2) Начин процјене вриједности акција из става 1. овог члана, утврђује се посебним актом који доноси Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(3) Акције и удјели предузећа која се региструју након ступања на снагу овог закона, а које чине државни капитал у Републици Српској, као и акције и удјели које стиче Република Српска у поступцима реструктурисања или стечаја у регистрованим предузећима, чине имовину Фонда, те се по основу њихове процијењене вриједности увећава основни капитал Фонда.

(4) Одредбе из претходног става не односе се на акције Инвестиционо-развојне банке, Фонда за реституцију, Фонда за развој и запошљавање, Фонда становања и Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске.

Члан 5.

Фонду припадају сва права из хартија од вриједности и удјела који се налазе у његовом портфељу.

Члан 6.

Дивиденде и камате по основу хартија од вриједности и удјела из портфеља Фонда чине приход Фонда.

Члан 7.

Влада може донијети одлуку да се дио средстава који се добије продајом хартија од вриједности и удијела из портфеља Фонда и дио прихода Фонда, уплати у буџет Републике Српске.

Члан 8.

(1) Фонд заступа директор.

(2) Директора Фонда именује и разрјешава Влада, на основу претходно проведеног конкурса.

Члан 9.

(1) Фонд има Статут који, на приједлог Банке, доноси Влада.

(2) Статутом Фонда регулише се организација и дјелатност Фонда, услови за избор и надлежност директора и друга питања од значаја за пословање Фонда.

Члан 10.

Банка управља Фондом према стратегији коју утврђују Влада, у складу са усвојеном годишњом економском политиком.

Члан 11.

(1) Продају хартија од вриједности из портфеља Фонда Банка врши:

а) на берзи,
б) тендером,
в) прихватањем јавне понуде за преузимање акција.

(2) Изузетно од одредби из претходног става, продаја хартија од вриједности се може вршити и другим методама, у складу са Законом о приватизацији држаног капитала у предузећима.

(3) Истовремено са понудом за продају акција из портфеља Фонда, могу се нудити и акције појединачних акционара правног лица, чије се акције нуде на продају, ради продаје већинског пакета акција.

Члан 12.

(1) Средства Фонда могу се улагати у:

а) хартије од вриједности:
1) Босне и Херцеговине,
2) Републике Српске,
3) Фонда за развој и запошљавање Републике Српске,
4) Фонда становања Републике Српске,
5) јединица локалне самоуправе у Републици Српској.
б) корпоративне обвезнице емитената из Републике Српске, под условом да удио Фонда у укупној емисији не прелази 50%,
в) акције емитената из Републике Српске, под условом да таквим улагањем Фонд не стиче више од 50% акција са правом гласа,
г) акције предузећа из Републике Српске у поступку реструктурисања, ако се на тај начин обезбјеђује рјешавање повезаних социјалних и других проблема и ако се очекиваним ефектима приватизације реструктурисаног предузећа може оправдати улагање.

Члан 13.

(1) Фонд не може уложити више од 10% нето вриједности имовине Фонда у хартије од вриједности једног емитента и с њим повезаних лица.

(2) Ограничење из претходног става не односи се на улагања Фонда до дана ступања на снагу овог закона и улагања у хартије од вриједности из члана 12. тачка а) овог закона.

Члан 14.

Банка има право на наплату годишње накнаде за управљање Фондом у складу са финансијским планом који одобрава Влада.

Члан 15.

(1) Рачуноводствена евиденција и финансијски извјештаји Фонда воде се у складу са рачуноводственим прописима и прописима Комисије за хартије од вриједности, који се односе на приватизационе инвестиционе фондове.

(2) Влада може прописати и посебне евиденције и извјештаје Фонда.

Члан 16.

(1) Директор Фонда и лица у Банци која располажу повлашћеним информацијама, или су у обављању својих радних дужности и функција сазнала за повлаштене информације, не смију их употријебити ради стицања имовинске користи или других погодности за себе или трећа лица.

(2) Повлашћена информација из става 1. овог члана је информација о тачно одређеним чињеницама које нису познате у јавности, у вези с пословањем Фонда и Банке, а која би да је позната јавности, утицала на цијену хартија од вриједности и могла би бити искоришћена за стицање користи за себе или трећа лица.

Члан 17.

(1) До избора директора Фонда, послове из дјекокруга директора обављаће вршилац дужности директора Фонда, којег је Влада дужна именовати у року од 7 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Влада је обавезна објавити конкурс за избор и именовање директора Фонда у року од 15 дана од дана доношења Статута Фонда.

(3) Банка је обавезна доставити Влади на усвајање приједлог Статута Фонда у року од 30 дана од дана регистрације Банке.

Члан 18.

Пријава за упис Фонда у судски регистар подноси се надлежном суду, у року од 30 дана од дана усвајања Статута Фонда.

Члан 19.

Власништво на акцијама из члана 4. овог закона, Централни регистар хартија од вриједности ће без накнаде пренијети на Фонд у року од 15 дана од дана регистрације Фонда.

Члан 20.

(1) За објављене тендере за продају државног капитала у предузећима, чије су акције до дана закључења тендера пренесене на Фонд, сматра се да се односе на акције из портфеља Фонда.

(2) Изузетно од одредбе члана 11. овог закона, продају хартија из портфеља Фонда до 31.12.2006. године врши Дирекција за приватизацију.

(3) Све започете, а недовршене поступке продаје хартија од вриједности из портфеља Фонда, преузима Банка 01.01.2007. године.

Члан 21.

Средства добијена у процесу приватизације, до регистрације Фонда, уплаћују се на escrow рачун.

Члан 22.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-604/06
Датум: 17. мај 2006. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 56/06