Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске — Пречишћени текст (2007)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


На основу члана 53. алинеја 8. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 99/06), Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске, на сједници 20. јула 2007. године, утврдио је нови пречишћени текст Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 10/98, 16/00, 18/01, 71/02, 18/03, 39/03 и 123/06), у којем је означен дан ступања на снагу наведеног закона.


Број: 02/3-1272-3/07
20. јула 2007. године
Бања Лука


Предсједник
Законодавног одбора,
Др Жељко Мирјанић, с. р.


ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- Пречишћени текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом оснива се Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција).

Агенција је самостална непрофитна институција Републике Српске.

Агенција се оснива ради одржавања здравог и стабилног банкарског система Републике Српске, те унапрјеђења његовог сигурног, квалитетног и законитог пословања.

Банкарски систем Републике Српске, у смислу овог закона, обухвата банке, микрокредитне организације, штедно-кредитне организације и друге финансијске организације чије се оснивање и пословање уређује посебним законима у којима је прописано да Агенција издаје дозволе или одобрења за рад, надзире пословање и врши друге послове у вези с њима.

Члан 2.

Агенција има својство правног лица.

Сједиште Агенције је у Бањој Луци.

Члан 3.

Назив Агенције је: „Агенција за банкарство Републике Српске“.

Агенција има печат.

Печат Агенције садржи назив Агенције и грб Републике Српске.

II ДЈЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ[уреди]

Члан 4.

Основни задаци Агенције су сљедећи:

а) издавање дозвола за оснивање и рад банака, дозвола за сваку промјену организационог својства и врсте послова које обављају;
б) надзирање пословања банка - контрола рада банака прегледом рачуна и друге документације, предузимање одговарајућих мјера у складу са законом;
в) укидање дозволе за рад банкама у складу са законом;
г) управљање и надзор над поступком санације и ликвидације банака;
д) доношење подзаконских аката којима се регулише рад банака;
ђ) врши оцјену испуњавања услова и даје сагласност за издавање акциза наредних емисија;
е) вршење радњи у помагању антитерористичких мјера које се односе на банке на захтјев овлаштеног органа, на основу одговарајућег закона или у складу са специјалним резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација, односно у сарадњи коју остварује са релевантним институцијама у вези са овим питањем;
ж) предузимање свих радњи које могу бити потребне, што може укључити блокирање рачуна клијента у било којој банци или банкама на подручју цијеле Републике Српске или које су другачије под надлежношћу Агенције за банкарство Републике Српске у циљу спрјечавања финансирања активности којима се опструише или пријети да опструише процес спровођења мира који се одвија под покровитељством Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;
з) тражење од Централне банке Босне и Херцеговине да отвори посебан рачун за резерве на име било које комерцијалне банке која има рачун било којег клијента који је утврђен у горњој тачки ж), или рачуне на којима се одвија слична радња под горњом тачком е);
и) тражење од банке или банака у којима су блокирани рачуни у смислу горње тачке ж) да изврши пренос износа средстава која се налазе на тим рачунима или на рачунима на којима се одвија слична радња као под горњом тачком е) на чување у Централну банку Босне и Херцеговине или једну од њених главних јединица;
ј) састављање и достављање на објављивање у Службеном гласнику Републике Српске у мјесечним интервалима списка блокираних рачуна из тачака е) и ж) овог члана;
к) достављање Централној банци Босне и Херцеговине свих информација везаних за радње предузете из члана 4. тачке е) до закључно са и) овог закона, као и свих информација везаних за покушаје трансакција на или са блокираних рачуна клијента од дана ступања на снагу налога за блокаду рачуна.

Агенција је дужна издати дозволу за оснивање и рад банака сваком тражиоцу ако испуњава законом прописане услове.

Под банком, у смислу овог закона, подразумијевају се правна лица чије се пословање уређује Законом о банкама.

Агенција издаје и одузима дозволе, одобрења и сагласности микрокредитним организацијама, штедно-кредитним организацијама и другим финансијским организацијама када је за то овлашћена овим и другим законима, врши контролу законитости њиховог пословања, доноси опште акте везане за рад микрокредитних организација, штедно-кредитних организација и других финан-сијских организација и обавља друге послове утврђене овим и другим законима.

Да би се избјегла свака нејасноћа, овим се изричито утврђује да Агенција за банкарство Републике Српске може (не утичући на цјелокупан обим мјера које су јој на располагању према Закону о банкама Републике Српске) укинути дозволу за рад банци која не испуни налог издат у смислу члана 4. тачака е) до к) овог закона.

Сваки појединац, правно лице или орган, било да се ради о банци или неком другом, који свјесно или ненамјерно дјелује на начин којим доведе до избјегавања или покушаја да се избјегне налог за блокаду рачуна из претходног става тако што на рачун или са рачуна пренесе или покуша да пренесе средства, подлијеже, ако се ради о банци, могућности да изгуби дозволу за рад, и, ако се ради о имаоцу банковног рачуна, могућности да му се рачун блокира и стави на списак како је раније утврђено. Наведеном појединцу, правном лицу или органу такође и додатно може се изрећи административна казна како је утврђено у наредном ставу.

Сваком појединцу, правном лицу или органу који свјесно или из немара дјелује на начин којим доведе до избјегавања или покушаја избјегавања налога за блокаду рачуна из овог члана тако што на рачун или са рачуна пренесе или покуша да пренесе средства, Агенција за банкарство Републике Српске може, и у случају да се не ради о имаоцу банкарског рачуна, изрећи административну казну до висине двоструког износа оног износа о којем се ради у наведеном покушају избјегавања, а наведена Агенција има право да исту изврши као дуг одређен судским рјешењем у парничном поступку.

У случају да појединац, правно лице или орган изврши трансакцију којом се избјегава или заобилази налог за блокаду рачуна издат у смислу члана 4. тачка е) или члана 4. тачка ж) овог закона или покуша да изврши такву трансакцију, Агенција има право да захтијева од тог појединца, правног лица или органа да презентује сву документацију везану за наведену трансакцију.

Наведена Агенција је овлашћена да код надлежног суда покрене поступак (на исти начин као у члану 3. Закона о банкама Републике Српске) одузимања имовине, пословних књига и документације сваког појединца, правног лица или органа који свјесно поступа на начин који доводи до избјегавања или покушаја да се избјегне налог за блокаду рачуна како је претходно утврђено, те да изврши ликвидацију пословне дјелатности тог појединца, правног лица или органа.

III НЕЗАВИСНОСТ АГЕНЦИЈЕ[уреди]

Члан 5.

У обављању послова из свог дјелокруга у складу са одредбама овог закона Агенција је независна.

Директор Агенције, односно замјеник директора Агенције уживају имунитет као и посланици у Народној скупштини.

Члан 6.

При обављању послова из дјелатности Агенције овлашћени представник Агенције код представљања користи легитимацију и значку Агенције чији облик и начин употребе прописује директор Агенције.

IV МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА[уреди]

Члан 7.

Агенција представља Републику Српску на међународним kонференцијама, скуповима и организацијама у оквиру дјелокруга рада Агенције.

Агенција сарађује с иностраним институцијама које су надлежне за обављање послова из дјелокруга рада Агенције.

V ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ АГЕНЦИЈОМ[уреди]

Члан 8.

Организација, управљање и руковођење Агенцијом уређује се овим законом, статутом Агенције и другим општим актима (у складу са законом).

Члан 9.

Орган управљања Агенцијом је управни одбор Агенције.

Управни одбор се састоји од пет чланова које на приједлог Владе Републике Српске именује Народна скупштина Републике Српске.

Чланови управног одбора се именују на период од пет година.

Члан 10.

Управни одбор надзире пословање Агенције и предузима мјере за дјелотворно и рационално обављање послова из дјелокруга Агенције.

У вршењу општег надзора из става 1. овог члана управни одбор нарочито:

а) доноси статут Агенције,
б) доноси друге опште акте у складу са законом и статутом Агенције,
в) усваја финансијски план и финансијски извјештај Агенције,
г) усваја извјештаје које Агенција доставља у складу са чланом 27. овог закона.

За свој рад управни одбор одговара Народној скупштини Републике Српске.

Члан 11.

Директор Агенције представља Агенцију, руководи радом Агенције и одговоран је за њен рад.

Директора и замјеника директора Агенције, по прибављеном мишљењу управног одбора, а на приједлог Владе Републике Српске, именује Народна скупштина Републике Српске на период од пет година.

Директор и замјеник директора учествују у раду управног одбора, али немају право гласа.

Директор и замјеник директора за свој рад одговорни су управном одбору и Народној скупштини Републике Српске.

Члан 12.

Директор, у оквиру својих права и обавеза врши следеће послове:

а) издаје и одузима дозволе банкама,
б) предузима прописане мјере према банкама,
в) именује особље Агенције,
г) заступа Агенцију у судским поступцима,
д) представља он или предсједник управног одбора управни одбор на састанцима са представницима Централне банке ради координирања банкарског, лиценцирања и супервизије у Републици Српској у складу са статутом Агенције,
ђ) доноси појединачне акте у складу са овим законом и статутом Агенције,
е) обавља и друге послове прописане овим законом, другим законима и статутом.

Директор може овластити замјеника главног савјетника или друге запослене у Агенцији да раде у име директора.

Члан 13.

Чланови управног одбора, директор и замјеник директора Агенције могу бити поново именовани, уколико не постоје сметње из члана 15. овог закона.

Члан 14.

Накнаде члановима управног одбора, плате директору и замјенику директора, као и радницима Агенције одређује управни одбор у складу са општим актом Агенције.

Члан 15.

За члана управног одбора, директора и замјеника директора Агенције може бити именована особа која је држављанин Републике Српске и која има факултетску спрему економског или правног смјера.

Члан управног одбора не може бити радник Агенције или комерцијалне банке.

Директор, замјеник директора и особље Агенције не могу бити запослени у неком другом предузећу или неком другом правном лицу.

Члан 16.

Директор, замјеник директора или члан управног одбора Агенције могу бити разријешени дужности и прије истека периода на који су изабрани у случају да:

- не поступају у складу са законом и прописима Агенције;
- злоупотребљавају свој положај; или
- буду осуђени за кривично дјело против привреде и платног промета или друго кривично дјело у вези дјелатности Агенције.

Члан 17.

Чланови управног одбора, директор и замјеник директора Агенције могу поднијети оставку. Оставка мора бити писмено образложена.

У случају подношења оставке функционери из става 1. овог члана остају на дужности до разрјешења, а најдуже три мјесеца од дана подношења оставке.

Члан 18.

Директор и замјеник директора не могу бити именовани у управни одбор банке или на послове директора банке у периоду од двије године након престанка рада у Агенцији.

VI ПОСЛОВНА ТАЈНА[уреди]

Члан 19.

Чланови управног одбора, директор, замјеник директора, особље или заступници Агенције, дужни су чувати пословне тајне Агенције у складу са прописима о чувању тих тајни.

VII СТАТУТ[уреди]

Члан 20.

Агенција има свој статут.

Статутом Агенције се нарочито уређују:

- организација и начин пословања Агенције;
- начин рада управног одбора;
- овлаштење за заступање Агенције и потписивање документације;
- права, обавезе и одговорности особа које обављају послове и задатке са посебним овлаштењем и одговорностима, и
- друга организацијска питања у вези са пословањем Агенције.

Статут Агенције доноси управни одбор, уз сагласност Народне скупштине Републике Српске.

VIII ФИНАНСИРАЊЕ АГЕНЦИЈЕ[уреди]

Члан 21.

Средства за рад Агенције се осигуравају из:

- накнаде за издавање дозвола за рад банака;
- мјесечне накнаде коју банка издваја за надзор свог послвоања;
- накнада за обављање других послова из дјелокруга рада Агенције.

На основу годишњег прилива средстава, вишак прихода у односу на трошкове, преноси се у наредну годину.

Члан 22.

Ако банка пропусти да плати Агенцији прописану накнаду, Агенција he одузети банци дозволу за рад. Одредбе става 1. овог члана сходно се примјењују и на микрокредитне организације, штедно-кредитне организације и на друге финансијске организације из члана 1. став 4. овог закона.

Члан 23.

Прописе о висини накнаде и других прихода из члана 21. став 1. овог закона доноси управни одбор уз сагласност Владе Републике Српске.

Прописима из претходног става могу се предвидјети веће накнаде за рад у банкама које поред предузимања уобичајених активности захтијевају и предузимање додатних активности.

IX ИЗВЈЕШТАЈИ БАНАКА, И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА[уреди]

Члан 24.

Банке су дужне достављати Агенцији извјештаје и друге податке по врсти, обиму и роковима у складу са захтјевима Агенције.

Банке су такоће дужне предати Агенцији ревидиране билансе и друге финансијске извјештаје до 31. марта текуће године за претходну годину.

Агенција прописује минимум обима, облик и садржај програма економско финансијске ревизије планиране за банке.

Агенција може одбити извјештај из става 2. овог члана и захтијевати нови извјештај који ћe израдити овлаштени ревизор које именује Агенција, на терет банке.

Одредбе ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана о достављању Агенцији извјештаја и других података банака сходно се примјењују и на достављање извјештаја и других података микрокредитних организација, штедно-кредитних организација и других финансијских организација из члана 1. став 4. овог закона

X ОПШТИ АКТИ[уреди]

Члан 25.

Ради остваривања циљева и извршавања задатака Агенција доноси опште акте, у складу са овим и другим законима.

Акти из става 1. овог члана објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Агенција води регистар донесених општих аката.

Члан 26.

Агенција врши контролу рада и законитости пословања банака, микрокредитних организација, штедно-кредитних организација и других финансијских организација из члана 1. став 4. овог закона, налаже и предузима мјере за отклањање утврђених незаконитости и неправилности у складу са овим законом и законима којим се уређује пословање банака, микрокредитних организација, штедно-кредитних организација и других финансијских организација.

При вршењу контроле из става 1. овог члана Агенција има право увида у пословне књиге и другу документацију банака, микрокредитних организација, штедно-кредитних организација и других финансијских организација, као и правних лица која су с банком, микрокредитном организацијом, штедно-кредитном организацијом и другом финансијском организацијом која је предмет контроле повезана имовинским, управљачким или пословним односима.

Контролу из става 1. овог члана могу обављати контролори Агенције уколико имају положен одговарајући стручни испит. Услове и начин полагања стручног испита прописује управни одбор Агенције.

XI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ[уреди]

Члан 27.

Агенција подноси Народној скупштини Републике Српске годишњи извјештај о стању у банкарском систему, извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције, најкасније до 30. јуна наредне године.

Управни одбор мора одобрити извјештај прије подношења.

Агенција доставља Влади полугодишње извјештаје из става 1. овог члана, најкасније три мјесеца по истеку извјештајног периода.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 28.

Агенција је правни следбеник Народне банке Републике Српске.

Члан 29.

Институције које су имале одобрење за обављање банкарских послова у складу са дотадашњим прописима, са даном 31. мартом 1998. године, настављају са радом, под условам да су у року од 15 дана рачунајући од 31. марта 1998. године, од Агенције затражиле привремену дозволу за обављање банкарских послова.

У року од 90 дана, рачунајући од 31. марта 1998. године, финансијске организације из става 1. овог члана биле су у обавези да поднесу захтјев са документацијом утврђеном Законом о банкама ради добијања дозволе за обављање банкарских послова.

Агенција доноси рјешења из става 2. овог члана у року од 60 дана од дана подношења захтјева.

Члан 30.

Закон о Народној банци Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 15/96) престао је да важи дана 31. марта 1998. године.

Члан 31.

Овај закон ступио је на снагу 31. марта 1998. године, 23. јуна 2000. године, 16. маја 2001.године, односно 19. новембра 2002. године, односно 7. марта 2003.године, односно 30. априла 2003. године, односно 28. децембра 2006. године.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 67/07