Закон о Јединственом регистру рачуна пословних субјеката

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ РАЧУНА

ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА


Члан 1.

Овим законом уређује се предмет и садржај Јединственог регистра рачуна пословних субјеката у Републици Српској (у даљем тексту: Регистар), начин његовог вођења и одређују корисници података из Регистра.

Члан 2.

(1) Регистар представља јавну евиденцију и централну базу података рачуна пословних субјеката отворених у банкама са сједиштем у Републици Српској и филијалама банака из Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине које послују у Републици Српској и имају дозволу Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: банке).

(2) Пословни субјекти, чији рачуни се воде у Регистру, обухватају привредна друштва, јавна предузећа, републичке органе управе и органе јединица локалне самоуправе, банке и друге финансијске организације, остале облике организовања чије је оснивање регистровано код надлежног органа или основано законом, физичка лица која самостално обављају регистровану пословну дјелатност, пословне јединице страног правног лица које су регистроване и обављају пословну дјелатност у Републици Српској, као и страна правна лица у складу са посебним прописима.

(3) Регистар успоставља и води Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (у даљем тексту: Агенција).

Члан 3.

(1) Банке су дужне да за сваки рачун пословног субјекта који је отворен у складу са прописима о унутрашњем платном промету, достављају у Регистар сљедеће податке:

а) пословно име, односно назив, матични број и јединствени идентификациони број пословног субјекта,
б) број рачуна пословног субјекта,
в) прописану ознаку за врсту рачуна и главни рачун, у складу са прописима о унутрашњем платном промету,
г) податак о блокади и деблокади рачуна пословног субјекта,
д) облик организовања и шифру дјелатности пословног субјекта,
ђ) ознаку ентитета, града или општине,
е) датум отварања и датум затварања рачуна и
ж) друге неопходне податке.

(2) Банке су дужне да у Регистар континуирано достављају податке о отвореним и затвореним рачунима, блокади и деблокади рачуна, као и другe податкe из става 1. овог члана, одмах након настанка промјена података у вези са отвореним рачунима.

Члан 4.

(1) Подаци се у Регистар достављају електронски.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, подаци се могу достављати и на други начин у складу са упутством о вођењу Регистра.

Члан 5.

(1) Банке су дужне да са Агенцијом успоставе електронску комуникацију којом ће обезбиједити да се у тренутку отварања, затварања, блокаде и деблокаде рачуна, као и било којих других промјена података на рачунима пословних субјеката, ти подаци након њиховог евидентирања код банака, одмах евидентирају и у Регистру који води Агенција.

(2) Банке су одговорне за ажурно достављање података у Регистар и њихову тачност.

Члан 6.

(1) Начин и поступак достављања података у Регистар, вођење и садржај Регистра, као и начин и поступак коришћења података из Регистра, упутством прописује Агенција, у складу са овим законом и прописима који уређују унутрашњи платни промет.

(2) Министар финансија даје сагласност на упутство Агенције из става 1. овог члана.

Члан 7.

Упутство из члана 6. овог закона доноси се у сарадњи са Централном банком Босне и Херцеговине и носиоцима активности успостављања регистра рачуна пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, којим се обезбјеђује пуна компатибилност ових регистара.

Члан 8.

Агенција је дужна да:

а) континуирано ажурира податке у Регистру, одмах након пријема обавијести банке о промјенама података из члана 3. овог закона,
б) обезбиједи идентичност података у Регистру са подацима достављеним од банака и
в) чува податке из Регистра, на начин и у роковима утврђеним прописима који уређују архивску дјелатност и другим прописима.

Члан 9.

(1) Корисници података из Регистра су пословни субјекти из члана 2. став 2. овог закона, банке, Агенција за банкарство Републике Српске, Пореска управа Републике Српске, Централна банка Босне и Херцеговине, као и физичка лица, који користе податке из Регистра у складу са прописима донесеним на основу овог закона (у даљем тексту: корисници).

(2) Корисници података из става 1. овог члана могу податке из Регистра користити само за своје потребе и не могу их користити у друге сврхе, нити им је дозвољено даље умножавање и дистрибуирање ових података.

(3) Јавност података из Регистра не односи се на податке чија је тајност прописана посебним законима.

Члан 10.

(1) Непосредан увид у податке из Регистра, као и преузимање података из Регистра имају: Агенција за банкарство Републике Српске, Пореска управа Републике Српске, Централна банка Босне и Херцеговине, банке, судови, органи управе и други органи, који могу да користе податке у складу са својим законским овлашћењима.

(2) Агенција је дужна да осталим корисницима, на њихов захтјев, доставља податке из Регистра који су јавни.

(3) Агенција је одговорна за достављање података корисницима.

Члан 11.

Управни одбор Агенције, уз сагласност Владе Републике Српске, доноси Одлуку о висини накнада за коришћење података из Регистра, а наплаћена накнада представља приход Агенције.

Члан 12.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ казниће се за прекршај банка, ако:

а) не достави податке у Регистар у складу са чланом 3. овог закона,
б) не успостави прописану комуникацију са Агенцијом, у складу са чланом 5. став 1. овог закона,
в) не достави податке о рачунима пословних субјеката у Регистар у складу са чланом 5. став 2. овог закона и
г) податке из Регистра користи супротно члану 9. ст. 2. и 3. овог закона.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у банци новчаном казном од 1.000 КМ до 4.000 КМ.

Члан 13.

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 40.000 КМ казниће се за прекршај Агенција, ако:

а) не успостави и не води Регистар у складу чланом 2. овог закона,
б) не ажурира, не обезбиједи идентичност и не чува податке у складу са чланом 8. овог закона,
в) достави податке који се сматрају тајним, супротно члану 9. став 3. овог закона,
г) не омогући коришћење података на начин прописан чланом 10. овог закона и
д) наплаћује накнаде за извршене услуге супротно одлуци из члана 11. овог закона.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Агенцији новчаном казном од 2.500 КМ до 10.000 КМ.

Члан 14.

(1) Агенција ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети упутство о начину и поступку достављања података у Регистар, вођењу и садржају Регистра, као и начину и поступку коришћења података из Регистра.

(2) До доношења упутства из става 1. овог члана примјењује се упутство које је важило до дана ступања на снагу овог закона, ако није у супротности са овим законом.

Члан 15.

Надзор над спровођењем овог закона од стране Агенције врши Министарство финансија, а непосредну контролу његове примјене у банкама врши Агенција за банкарство Републике Српске.

Члан 16.

Агенција је дужна да садржај и вођење Регистра, као и начин коришћења података из Регистра усклади са одредбама овог закона најкасније у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 17.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о Јединственом регистру рачуна пословних субјеката („Службени гласник Републике Српске“, број 46/04).

Члан 18.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-723/12
Датум: 17. мај 2012. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 52/12