Амандмани на Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1981)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Emblem of SFR Yugoslavia.svg

АМАНДМАНИ

НА УСТАВ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Ови амандмани чине саставни део Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и ступају на снагу даном њиховог проглашења.

АМАНДМАН I[уреди]

1. Сви органи власти и самоуправљања и други носиоци самоуправних, јавних и других друштвених функција дужни су да, у оквиру својих права, дужности и одговорности, обезбеђују услове за остваривање интереса радничке класе и свих радних људи у друштвено-економским и политичким односима социјалистичког самоуправљања, а посебно у делегатском систему, и за остваривање права, обавеза и одговорности радних људи и грађана у самоуправним и другим организацијама и заједницама и у друштвено-политичким заједницама.

Организација, састав и начин рада колективних органа власти и самоуправљања уређују се тако да се обезбеђују колективни рад, одлучивање и одговорност и равноправност чланова тих органа у остваривању њихових права, дужности и одговорности утврђених уставом, односно статутом и законом.

Сваки члан колективног органа лично је одговоран за свој рад и, у складу са својим правима и дужностима, за рад и одлуке тог органа.

Сваки члан колективног органа који је одређен да учествује у раду других органа и тела дужан је да, сагласно начелима делегатског система, поступа у складу са овлашћењима, смерницама и ставовима тог органа.

Сви органи власти и самоуправљања и други носиоци самоуправних, јавних и других друштвених функција, дужни су да своја права и дужности врше тако да се омогућава остваривање друштвене контроле над њиховим радом.

2. Овим амандманом допуњују се одредбе Дела другог, главе II, одељка 1. Устава СФРЈ.

АМАНДМАН II[уреди]

1. Изабрани и именовани функционери и други носиоци самоуправних, јавних и других друштвених функција за које је то одредио устав, статут или закон бирају се, односно именују на време до четири године, ако за поједине од њих уставом није друкчије одређено.

Изабрани и именовани функционери и други носиоци самоуправних, јавних и других друштвених функција за које је то одредио устав, статут или закон, могу бити бирани, односно именовани највише два пута узастопно на исту функцију, ако за поједине од њих уставом није друкчије одређено.

Трајање мандата и ограничење поновног избора, односно именовања, изабраних и именованих функционера и других носилаца самоуправних, јавних и других друштвених функција за које је то одредио устав, статут или закон, уређују се уставом, односно статутом или законом, у складу са уставом.

Трајање мандата и поновни избор, односно именовање носилаца правосудних функција уређују се законом.

Трајање мандата и ограничење поновног именовања друштвеног правобраниоца самоуправљања уређују се законом.

2. Ако изабрани или именовани функционер на истој функцији проведе више од половине утврђеног мандатног периода, сматра се да је, у погледу могућности поновног избора, односно именовања, провео на тој функцији цео мандатни период.

3. Овим амандманом замењују се одредбе члана 151. Устава СФРЈ.

АМАНДМАН III[уреди]

1. Председник и потпредседник Скупштине СФРЈ и председник већа Скупштине СФРЈ бирају се на годину дана.

Председник Скупштине СФРЈ и председник већа Скупштине СФРЈ бирају се сваке године из друге републике, односно аутономне покрајине.

Потпредседник Скупштине СФРЈ не може бити поново биран на исту функцију у току трајања мандата делегата у Скупштини СФРЈ.

2. Овим амандманом замењују се одредбе члана 312. Устава СФРЈ.

АМАНДМАН IV[уреди]

1. Председништво СФРЈ сачињавају по један члан из сваке републике и аутономне покрајине кога бира скупштина републике, односно скупштина аутономне покрајине, тајним гласањем на заједничкој седници свих већа скупштине, и, по положају, председник органа Савеза комуниста Југославије утврђеног Статутом Савеза комуниста Југославије.

2. Чланови Савета федерације бирају се, на предлог Председништва СФРЈ, из реда друштвено-политичких и других јавних радника и могу бити поново бирани.

3. Овим амандманом замењују се одредбе члана 321. и члана 332. став 3. Устава СФРЈ.

АМАНДМАН V[уреди]

1. Претходни поступак предлагања кандидата за избор председника и чланова Савезног извршног већа спроводи се у Социјалистичком савезу радног народа Југославије.

За председника Савезног извршног већа не може бити бирано исто лице два пута узастопно.

Чланови Савезног извршног већа могу бити бирани највише два пута узастопно на исту функцију.

2. По истеку две године од избора председника и чланова Савезног извршног већа, Веће, у оквиру својих права и дужности, подноси већима Скупштине СФРЈ извештај о свом раду, о стању у свим областима друштвеног живота, о спровођењу политике и извршавању савезних закона и других прописа и општих аката Скупштине СФРЈ и о усмеравању и усклађивању рада савезних органа управе.

Већа Скупштине СФРЈ воде посебан претрес о извештају Савезног извршног већа, оцењују његов рад и одлучују да ли ће се изјашњавати о поверењу председнику и члановима Савезног извршног већа.

3. Овим амандманом допуњује се одредба члана 348. став 2, замењују се одредбе члана 349. ст. 2. и 3. и допуњују одредбе чл. 358. и 359. Устава СФРЈ.

АМАНДМАН VI[уреди]

1. Функционери који руководе савезним органима управе и савезним организацијама и други функционери које именује Скупштина СФРЈ могу бити именовани највише два пута узастопно на исту функцију.

2. Овим амандманом замењује се одредба члана 366. став 2. Устава СФРЈ.

АМАНДМАН VII[уреди]

1. Судије Уставног суда Југославије бирају се на осам година и не могу бити поново бирани за судије тог суда.

Председник Уставног суда Југославије бира се из реда судија тог суда на годину дана, сваке године из друге републике, односно аутономне покрајине.

2. Овим амандманом замењује се одредба члана 381. став 2. Устава СФРЈ.

АМАНДМАН VIII[уреди]

За спровођење Амандмана I до VII на Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и обезбеђење преласка на њихово примењивање, донеће се Уставни закон.

Предлог Уставног закона је усвојен у Савезном већу Скупштине СФРЈ ако за њега гласају две трећине делегата у овом већу. Уставни закон је усвојен кад се са текстом који је усвојило Савезно веће сагласе скупштине свих република и аутономних покрајина.

Уставни закон за спровођење Амандмана I до VII на Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије се проглашава и ступа на снагу истовремено са овим амандманима.

Извор[уреди]

  • Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, година XXXVII, број 38, Београд, петак, 10. јул 1981.