Ustanak Kneza Miloša na Turke

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Ustanak Kneza Miloša na Turke

0001 Polećela dva vrana gavrana
0002 Od Srbije, zemlje plemenite,
0003 I Morave, vode valovite,
0004 Sa kubeta crkve Nemanjića,
0005 Svracimira od starine bana,
0006 Sve Moravske zemlje gospodara,
0007 Prelećeše ravno Dragačevo
0008 I vrletnu Užičku nahiju,
0009 Mašiše se lomna Vlaha starog,
0010 Dok dođoše Drini valovitoj,
0011 Valovitu Drinu prebrodiše,
0012 Svu kamenu Bosnu prelećeše,
0013 Dok dođoše Skoplju na krajinu,
0014 Ni na čiju kulu ne padoše,
0015 No se viju od kule do kule,
0016 Tražeć kulu paše Ćaja-paše,
0017 Dok pašinu kulu poznadoše,
0018 Te padoše na bijelu kulu,
0019 Kako paše, oba zagraktaše,
0020 I na kuli žurbu učiniše,
0021 A iz kule niko ne čujaše,
0022 No kaduna Ćaja-pašinica,
0023 Pa iziđe pred bijelu kulu,
0024 Te kad kada tice ugledala,
0025 A ona im ode govoriti:
0026 „Zlo vam bilo, dvije tice vrane,
0027 „Malo l’ vi je Bosanskih planina
0028 „I po Skoplju bijelijeh kula,
0029 „Da vi vaša krila odmorite?
0030 „No padoste baš na moju kulu,
0031 „Te kobite moga gospodara,
0032 „U Srbiji pašu Ćaja-pašu.”
0033 Kadi vele dva crna gavrana:
0034 „O gospođo Ćaja-pašinice!
0035 „Mi ako smo na kulu panuli,
0036 „Mi nijesmo pali zloradice,
0037 „No smo air aber donijeli.”
0038 A kad kada tice saslušala,
0039 A ona im ode govoriti:
0040 „Oj Boga vi dva vrana gavrana!
0041 „Odakle ste jutros polećeli?
0042 „Da nijeste od zemlje Srbije?
0043 „Ne znate li za mog gospodara,
0044 „U Srbiji pašu Ćaja-pašu?
0045 „Je l’ sišao zemlji Srbadiji?
0046 „Je li paša zemlju osvojio,
0047 „I zadosta roblja narobio?
0048 „Je l’ vojvode Srpske povatao?
0049 „Da l’ je od njih blago pokupio?
0050 „Je l’ Srbiju zemlju umirio?
0051 „Je l’ s Milošem paša u dosluku?
0052 „Da l’ će skoro Skoplju na krajinu,
0053 „Da dovede mladijeh robinja,
0054 I donese toka i dolama?”
0055 No da vidiš dvije tice vrane,
0056 Jedna groknu, druga progovori:
0057 „Čuješ kada Ćaja-pašinice!
0058 „Radi bismo dobro kazivati,
0059 „Ali, kado, dobra čuli nismo,
0060 „I jutros smo rano polećeli
0061 „Od Srbije, zemlje plemenite,
0062 „I Morave, vode valovite,
0063 „Sa kubeta crkve Nemanića,
0064 „Sa pašine bijele džamije,
0065 „Viđeli smo tvoga gospodara,
0066 „U Srbiji pašu Ćaja-pašu,
0067 „I srećno je paša zadobio,
0068 „I bolje je, kado, umirio,
0069 „I s Milošem u dosluku bio.”
0070 Kad kaduna tice saslušala,
0071 Air dovu Bogu učinila,
0072 Pa potrča na bijelu kulu,
0073 Jer joj tamo dva bega bijahu,
0074 Da i njima air aber kaže,
0075 Njojzi vele dva vrana gavrana:
0076 „Stani malo, Ćaja-pašinice,
0077 „Malo slušaj, te se razgovaraj:
0078 „Kade paša zemlju umirio,
0079 „Ne dade mu đavo mirovati,
0080 „No se, kado, paša posilio,
0081 „I po zemlji zulum postavio
0082 „Robi paša mlade i đevojke,
0083 „A izbira po izboru momke;
0084 „Te ih kolju po Vračaru Turci
0085 „Kao stado po planini vuci:
0086 „No kad viđe sirotinja raja,
0087 Đe zulumi njojzi dosadiše,
0088 „A vojvode mloge izgiboše,
0089 „Odmah, kado, na noge skočiše,
0090 „I Milošu knezu otidoše.
0091 „Njega Srbi glavom učiniše,
0092 „I tvrdu mu vjeru zadadoše,
0093 „Svi ovako pred njime rekoše:
0094 „ „Gospodaru slavan knez Milošu,
0095 „ „Budi Srpstvu danas u pomoći,
0096 „ „Izbavi nas iz dušmanske ruke
0097 „ „I pašine prevelike muke,
0098 „ „A svi ćemo tebe poslušati,
0099 „ „I za Srpsku vjeru umrijeti.” ”
0100 „Kad je Miloš Srbe saslušao,
0101 „Od paše se, kado, odvojio
0102 „U planinu, đe zimuju vile,
0103 „Sam sjeđaše, i knjige pisaše,
0104 „Na vojvode i na buljubaše,
0105 „Kapetane i na barjaktare,
0106 „Na knezove i selske kmetove;
0107 „Ovako im u knjigam’ govori:
0108 „ „Braćo moja, Srpske vojevode!
0109 „ „Barjaktari, mladi kapetani!
0110 „ „Pobacajte kuke i motike,
0111 „ „Pa udrite po selima Turke,
0112 „ „Vi knezovi i selski kmetovi!
0113 „ „Dižite se skupa na oružje,
0114 „ „Jali sada, ja više nikada,
0115 „ „Jer oćemo skupa izginuti
0116 „ „D’jeca naša muke dopanuti
0117 „ „I pod Turskim jarmom ostanuti;
0118 „ „No na noge, moji sokolovi!
0119 „ „Pripašite svijetlo oružje,
0120 „ „Iz potaje konje izvedite,
0121 „ „Pa vi mene na Ljubić odite;
0122 „ „Valja, braćo, na mejdan izići,
0123 „ „Za Rišćansku vjeru umrijeti,
0124 „ „Jer je guja pala kraj Morave,
0125 „ „Ljuta guja, paša Ćaja-paša,
0126 „ „I sa pašom petnaest iljada,
0127 „ „Ubojnika, ljuta Arnauta,
0128 „ „Ta mlogo su majki ucv’jelili
0129 „ „I Srpskoga roblja narobili
0130 „ „I našijeh crkvi opustili.” ”
0131 „Vala Bogu, vala jedinome!
0132 „Kada knjige zemlju preiđoše,
0133 „Kad vojvode knjige pročitaše,
0134 „Sokolovi na noge ustaše,
0135 „Na oružje Srbe podigoše,
0136 „Složnu, kado, vojsku pokupiše,
0137 „Svi na Ljubić brdo otidoše,
0138 „Prema paši tabor učiniše,
0139 „Pred njima je vojvoda Jovane,
0140 „Mio bratac slavna knez-Miloša,
0141 „On lijepo vojsku ogledaše,
0142 „A pobolje straže nameštaje,
0143 „No Miloša doma ne bijaše,
0144 „Već otišo Savi valovitoj,
0145 „Da nabavlja ranu i džebanu
0146 „I oružje, što u Srba nema,
0147 „No i to je malo postojalo:
0148 „Jedno jutro junak uranio,
0149 „Uranio vojvoda Jovane,
0150 „Po Ljubiću šance ogledati
0151 „I pobolje straže nameštiti,
0152 „Ali stade jeka iz prijeka,
0153 „Začuše se jasni talanbasi
0154 „I veliki ćesarski doboši,
0155 „I zasjaše krstati barjaci
0156 „Niz široko polje Mijokovce,
0157 „Kada viđe vojvoda Jovane,
0158 „On veselo u družinu reče:
0159 „ „Braćo moja, Srpske poglavice!
0160 „ „Eto našeg slavna gospodara,
0161 „ „Vodi vojsku od bogate Mačve,
0162 „ „A nosi ni rane i džebane,
0163 „ „Vodi, braćo, dva topa viteška,
0164 „ „Šnjima ćemo zadobiti Turke.” ”
0165 „Da ti kado beše pogledati,
0166 „Kad vojvode konje posjedoše,
0167 „U susreće knezu otidoše,
0168 „Te sretoše svoga gospodara,
0169 „Na Ljubića brdo dopratiše:
0170 „Kad ga silna opazila vojska,
0171 „Silni Srbi prosuše plotuke,
0172 „Pa se oni rahat učiniše,
0173 „A tvoj, paša, stari varalica,
0174 „Posla, kado, dvanaes uvoda,
0175 „Da uvode vojsku Miloševu:
0176 „No im loša sreća priskočila,
0177 „Srpska ih je straža povatala,
0178 „Pa ih vode svome gospodaru,
0179 „Svih dvanaes Miloš isiječe;
0180 „On ne gleda careva fermana,
0181 „Ni pašine sitne buruntije.
0182 „Kada paši, kado, dokazaše,
0183 „A on planu kao vatra živa,
0184 „Pa podviknu ognjene čauše,
0185 „A čauši po carevoj vojsci:
0186 „ „Azurala age i begovi:
0187 „ „Ko je konjik, konje opremajte,
0188 „ „Sablje paš’te, kolane pritež’te,
0189 „ „Ko je pješak, priteži opanke,
0190 „ „Pa na noge, deco Arnauti,
0191 „ „Juriš danas Turci na kaure,
0192 „ „Jera su se vlasi posilili,
0193 „ „I sa nama kavgu zametnuli.” ”
0194 „Kad to, kado, Turska čula vojska,
0195 „Konjanici konje pojahaše,
0196 „A pešaci puške zagrliše,
0197 „Na Moravu vodu nagaziše,
0198 „Srpsku, kado, vojsku napadoše,
0199 „Dobra paši sreća priskočila,
0200 „Evo Srpsku krdisao vojsku,
0201 „Oteo im dva topa viteza,
0202 „I osjek’o glava nekoliko,
0203 „Pa se zdravo Čačku povratio.”
0204 Kad kaduna vrane saslušala,
0205 Od radosti po avliji skače,
0206 No njoj vele dva vrana gavrana:
0207 „Stani, kado, sad će biti jada!
0208 „Tvoj se paša pljački naučio!
0209 „Pa treći dan opet uranio,
0210 „Na Miloša vojsku podigao,
0211 „No đe sreća, tu je i nesreća!
0212 „Dočeka ga Miloš kraj Morave
0213 „Sa njegovim silnim vojvodama,
0214 „Te s’ pognaše vatrom po megdanu,
0215 „Namamiše Turke na pešake,
0216 „Pucanj stade Srpskih dževerdana,
0217 „Jauk stade pašinih delija,
0218 „Piska, kado, ljutih Arnauta.
0219 „Srbi Tursku nadvladaše vojsku,
0220 „Po ravnu je polju poćeraše.
0221 „Na Moravu vodu naćeraše,
0222 „Napred beži paša na labudu,
0223 „No ga pozna Srpsko momče mlado,
0224 „Evo zemlji na koljena pade,
0225 „Dževerdanu živu vatru dade,
0226 „Ukinu ti pašu sa labuda,
0227 „Mrtav pade u vodu Moravu,
0228 „Tu se rani paša Vranjalija.
0229 „I pogibe pet stotin’ delija,
0230 „Arnauta ni broja im nema.
0231 „Drugi, kado, Čačku pobjegoše,
0232 „U svoje se šance zatvoriše,
0233 „Pa ti pašu po taboru traže;
0234 „A kad paše ne bi u taboru,
0235 „Ustadoše age i begovi,
0236 „Sitnu knjigu oni napisaše,
0237 „Te Milošu, kado, opraviše,
0238 „Ovako mu u knjizi govore:
0239 „ „O Miloše, Srpska poglavico!
0240 „ „Ako si mi pašu uvatio,
0241 „ „Jal’ mu rusu zadobio glavu,
0242 „ „Opravi mi pašu Ćaja-pašu
0243 „ „Jali živa, jali mrtvu glavu,
0244 „ „Daćemo ti roba šes stotina
0245 „ „I sve blago paše Ćaja-paše
0246 „ „I njegovu sablju sa labudom.” ”
0247 „Kad Milošu sitna knjiga dođe,
0248 „Te viđeo, što se u njoj piše,
0249 „Na knjigu se grotom nasmijao;
0250 „To Milošu vrlo milo b’ješe,
0251 „Pa Turcima drugu otpisuje:
0252 „ „Čuste li me, Turci krajišnici!
0253 „ „Amo nema paše Ćaja-paše,
0254 „ „Niti živa niti mrtve glave,
0255 „ „No ga traž’te niz vodu Moravu,
0256 „ „Đe je vama broda zapušio.” ”
0257 „Kade, kado, Turci razabraše,
0258 „Niz Moravu vodu otidoše,
0259 „Od jednoga broda do drugoga,
0260 „Na drugome pašu ugledaše,
0261 „Iz Morave njega izvadiše,
0262 „Kod kapije šancu ukopaše,
0263 „Pa u zoru, kado, pobegoše.”
0264 To kad čula Ćaja-pašinica,
0265 Ljuto kune dvije tice vrane:
0266 „E da bog da, dva vrana gavrana,
0267 „Te vi mrka opanula krila,
0268 „Te sa šnjima više ne letili,
0269 „Ni glasova Bosni donosili.”
0270 To im reče, uz kulu uteče,
0271 Njojzi vele dva vrana gavrana:
0272 „Stani malo, Ćaja-pašinice,
0273 „Da ti jade potekar kažemo.
0274 „Kad iz Čačka Turci pobegoše,
0275 „A Milošu straže dokazaše:
0276 „ „O Milošu, slavan gospodaru!
0277 „ „Iz Čačka ti utekoše Turci,
0278 „ „I sve naše roblje izvedoše.” ”
0279 „Kad je Miloš straže razumeo,
0280 „A on viknu na svoje vojvode,
0281 „A vojvode mlade barjaktare,
0282 „Te barjake gore podigoše,
0283 „A na svoje konje posjedoše,
0284 „Srpskoj vojsci aber učiniše,
0285 „I na noge vojsku podigoše,
0286 „U poćeru Turcima odoše,
0287 „U Bjelici, visokoj planini,
0288 „Tu ih jedna vojska susretnula,
0289 „Jelicom ih gorom poćeraše,
0290 „U Rtarsko polje istjeraše.
0291 „Slušaj, kado, tu će biti jada!
0292 „Tu ih jedna četa dočekala,
0293 „Dočeka ih vojvoda Mićiću,
0294 „I sa njime mladi Dragačevci,
0295 „Pognaše se s njime po megdanu,
0296 „No se Turci ne boje Mićića,
0297 „Al’ ogrije sa Jelice sunce,
0298 „I to, kado, sunce ne bijaše,
0299 „No bijaše Miloš s vojvodama.
0300 „Kako dođe, on zametnu kavgu,
0301 „Ode zbijat’ Turke u buljuke
0302 „I progonit stražne mimo prve,
0303 „Od nji grdne počiniše jade,
0304 „Tu topove svoje povratiše
0305 „I oko njih mloge isjekoše,
0306 „Izginuše Turske poglavice,
0307 „Po izboru bolji od boljega,
0308 „Od kamena Skoplja na krajini.
0309 „Pogibe ti pašić Useine,
0310 „Pogubi ga Miloš sa vrančića,
0311 „Tu pogibe bego Memed-bego
0312 „Od Sereza, mjesta pitomoga,
0313 „Pogubi ga Mićić sa kulaša;
0314 „Šnjim pogibe Omer kapetane,
0315 „Pogubi ga od Ljevaje Rako,
0316 „I skide mu zelenu dolamu.
0317 „Odatle ih, kado, poćeraše,
0318 „U Tijanske luge naćeraše.
0319 „Tu ih druga četa susretnula
0320 „A među se, kado, upuštala,
0321 „Na njih živu vatru oborila,
0322 „Mlogim tuna planuše dimlije,
0323 „I ostaše kape dinjarlije,
0324 „Tuna dobro Srbi zadobiše
0325 „I sve svoje roblje povratiše,
0326 „Pa ih dalje tjerat’ otidoše,
0327 „U Bjeličko polje išćeraše,
0328 „Na Bjelicu vodu nateraše,
0329 „Tuna mlogi, kado, izgiboše
0330 „Od pašinih na glasu delija;
0331 „Tu pogibe odža Skopljanine,
0332 „Pogubi ga Mento kaluđere
0333 „Od bijele Vraćevšnice crkve,
0334 „Sa putalja osječe mu glavu.
0335 „Još pogibe Asan-barjaktare;
0336 „Od Mostara, grada bijeloga,
0337 „Pogubi ga od Paštrme Simo,
0338 „Pust mu osta barjak na ledini;
0339 „Tu ostaše age i begovi
0340 „I pašini na glasu kavazi,
0341 „Od njih Srbi ruho pokupiše
0342 „I atove mloge zadobiše.
0343 „Tu zaosta Miloš s vojvodama,
0344 „Da iskupi roblje na gomilu,
0345 „Ali ne šće ljuta sirotinja,
0346 „Željna, kado, krvi od Turaka,
0347 „Pa ih dalje ćerati odoše,
0348 „Do pitoma lomna Vlaha starog,
0349 „Dotle su ih, kado, doćerali,
0350 „U klisuru sinju naćerali,
0351 „A kad biše uz klisuru Turci,
0352 „Iziđoše iz gore hajduci,
0353 „Pa među se upustiše Turke,
0354 „Na njih živu vatru oboriše,
0355 „I tu mloge, kado, izraniše,
0356 „Na ih dalje ćerat’ otidoše;
0357 „Hajducima sustadoše ruke,
0358 „Sijekući po klisuri Turke;
0359 „Da s’ ne beše Mutav prestavio,
0360 „Ni jedan ti ne bi ostanuo,
0361 „Eto vale tvoga Ćaja-paše,
0362 „Pa ti bilo milo il’ ne bilo.”
0363 Pa sa kule vrani odlećeše,
0364 A kadunu tužnu ostaviše.Izvor[uredi]

Vuk IV - Sabrana dela Vuka Karadžića, Srpske narodne pjesme, izdanje o stogodišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića 1864-1964 i dvestogodišnjici njegova rođenja 1787-1987, Prosveta, Beograd 1986-1988.