Ukaz o prvim oficirskim činovima u NOVJ

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

maj 1943.

UKAZ
o proizvođenju i unapređivanju oficirskih činova
Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije
 • U ČIN GENERAL-LAJTANTA:
 1. Savo Orović, načelnik Glavnog štaba Vojvodine
 2. Jakob Avšič, zamenik komandanta Glavnog štaba Slovenije


 • U ČIN GENERAL-MAJORA:
 1. Arso Jovanović, načelnik Vrhovnog štaba NOV i POJ
 2. Josip Škorpuk, načelnik Štaba Četrvte operativne zone Hrvatske
 3. Vojislav Đokić, načelnik Štaba Sedme banijske divizije
 4. Ivan Gošnjak, komandant Prvog hrvatskog korpusa
 5. Kosta Nađ, komandant Prvog bosanskog korpusa
 6. Koča Popović, komandant Prve proleterske NOU divizije
 7. Veko Bulatović, potpukovnik bivše jugoslovenske vojske
 8. Mihailo Anđelić, potpukovnik bivše jugoslovenske vojske
 9. Peko Dapčević, komandant Druge proleterske NOU divizije
 10. Franc Rozman, komandant Glavnog štaba NOV i PO Slovenije
 11. Mihailo Apostolski, komandant Glavnog štaba NOV i PO Makedonije


 • U ČIN PUKOVNIKA:
 1. Jovan Vukotić, načelnik Štaba Druge proleterske NOU divizije
 2. Velimir Terzić, načelnik Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske
 3. Pavle Ilić, pomoćnik načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ
 4. Ivan Rukavina, komandant Glavnog štaba NOV i PO Hrvtske
 5. Radovan Vukanović, komandant Treće udarne divizije
 6. dr. Gojko Nikoliš, referent saniteta pri Vrhovnog štaba NOV i POJ
 7. Branko Obradović, komandant atiljerije u Drugoj proleterskoj brigadi
 8. Rudolf Primorac, major bivše jugoslovenske vojske
 9. Sava Kovačević, komandant Pete proleterske crnogorske udarne brigade
 10. Nikola Maraković Nina, komandant Sedme banijske udarne brigade
 11. Đoko Mirašević, major bivše jugoslovenske vojske
 12. Mirko Krdžić, kapetan bivše jugoslovenske vojske
 13. Mile Pavičić, vazduhoplovni kapetan bivše jugoslovenske vojske
 14. Slavko Rodić, komandant Drugog bosanskog narodnooslobodilačkog udarnog korpusa
 15. Branko Poljanac, kapetan bivše jugoslovenske vojske
 16. Stanko Opačić Ćanica, član Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske
 17. Aćim Grulović, komandant Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine
 18. dr. Ivo Baboselac
 19. Dušan Kveder, načelnik Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije
 20. Slavko Vrhovec
 21. dr. Pavle Lunaček
 22. Zdravko Pribelič
 23. Petar Drapšin, komandant Dvanaeste slavonske divizije
 24. Vladimir Matetić, komandant Druge operativne zone Hrvatske
 25. Ivan Hariš, komandant Grupe diverzantskih odreda Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske


 • U ČIN POTPUKOVNIKA:
 1. Gligorije Mandić, komandant Sedamnaeste divizije
 2. Mitar Vujović, šef ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ
 3. Vladimir Smirnov, šef Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ
 4. Milan Kuprešanin, vršilac dužnosti načelnika Štaba Prvog hrvatskog korpusa
 5. Vlado Ćetković, komandnat Osme dalmatinske divizije
 6. Veljko Kovačević, komandant Trinaeste divizije
 7. Ilija Engel, drugi pomoćnik načelnika Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske
 8. Srećko Manola, na službi u Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske
 9. Bogdan Oreščanin, šef Operativnog odseka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske
 10. Ilija Pavlović, šef Informativnog odseka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske
 11. Ljubadrag Đurić, komandant Druge proleterske NOU brigade
 12. Vasilije Đurović, komandant Četvrte proleterske NOU brigade
 13. Ljubo Vučković, komandant Druge dalmatinske brigade
 14. Vaso Jovanović, načelnik Štaba Prve proleterske divizije
 15. Miloje Milojević, zamenik komandanta Prve proleterske divizije
 16. Aleksije Gavriljčenko, komandir brdskog topa Prve proleterske brigade
 17. Pavle Jakšić, komandant Sedme banijske divizije
 18. dr. Borislav Božović, referent saniteta Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske
 19. dr. Vojislav Dulić, referent saniteta Druge proleterske divizije
 20. dr. Herbert Kraus, pomoćnik šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ
 21. dr. Đuro Mešterović, referent saniteta Prvog bosanskog korpusa
 22. dr. Julka Mešterović, referent saniteta Prvog hrvatskog korpusa
 23. dr. Nikolić Nikola
 24. Rade Marjanac, komandant Sedme banijske brigade
 25. Siniša Nikolajević, zamenik komandanta Sedme krajiška brigade
 26. dr. Vaso Butozan,
 27. Josip Mažar, komandant Dvanaeste divizije
 28. Đurin Predojević, zamenik komandanta Dvanaeste divizije
 29. Milutin Morača, komandant Pete divizije
 30. Božo Lazarević, na službi u Štabu Treće udarne divizije
 31. Jovan Simonović, kapetan bivše jugoslovenske vojske
 32. Boško Janković, komandant Pete brigade
 33. Obrad Cicmil, profesor iz Pive
Vrhovni štab NOV i POJ