Stari zavjet (Daničić)/2. Mojsijeva

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
Knjiga postanka > STARI ZAVJET GOSPODA NAŠEGA ISUSA HRISTA Knjiga Levitska >

Glava 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40

Prevod Đure Daničića objavljen 1867. godine.


Knjiga izlaska

Druga knjiga Mojsijeva[uredi]

koja se zove Izlazak[uredi]

Glava 1[uredi]


1

{{{2}}}

{{{3}}}
{{{4}}}
{{{commentaires}}}


1 Ovo su imena sinova Izrailjevijeh koji dođoše u Misir, dođoše s Jakovom, svaki sa svojom porodicom: [1] 1 Moj. 46:8; 2 Moj. 6:14.

2 Ruvim, Simeun, Levije i Juda,

3 Isahar, Zavulon i Venijamin,

4 Dan, i Neftalim, Gad i Asir.

5 A svega bijaše ih od bedara Jakovljevijeh sedamdeset duša s Josifom, koji bješe u Misiru. [5] 1 Moj. 46:26; 1 Moj. 46:27; [[|5 Moj.. ]]10:22.

6 A Josif umrije i sva braća njegova i sav onaj naraštaj. [6] 1 Moj. 50:26; Prop. 1:4, Djela 7:15 7 I sinovi Izrailjevi narodiše se i umnožiše se, i napredovaše i osiliše veoma, da ih se zemlja napuni. [7] 1 Moj. 46:3; 1 Moj. 47:27; 2 Moj. 5:5, 5 Moj. 26:5, Psal. 105:24, Djela 7:17 8 Tada nasta nov car u Misiru, koji ne znadijaše za Josifa; [8] Djela 7:17 9 I reče narodu svojemu: gle, narod sinova Izrailjevijeh veći je i silniji od nas. [9] Psal. 105:24 10 Nego hajde mudro da postupamo s njima, da se ne množe, i kad nastane rat da ne pristanu s neprijateljima našim i ne udare na nas i ne otidu iz zemlje. [10] Jov 5:13, Psal. 10:2, Psal. 83:3, Priče 28:16, Djela 7:19 11 I postaviše nad njima nastojnike da ih muče teškim poslovima; i građaše narod Izrailjev Faraonu gradove Pitom i Ramesu. [11] 1 Moj. 15:13, 1 Moj. 47:11, 2 Moj. 2:11, 2 Moj. 3:7, 2 Moj. 5:4, Psal. 81:6, Priče 27:3 12 Ali što ga više mučahu to se više množaše i napredovaše, da se grožahu od sinova Izrailjevijeh. [12] 5 Moj. 26:5 13 I žestoko nagonjahu Misirci sinove Izrailjeve na poslove,

14 I zagrčivahu im život teškim poslovima, blatom i opekama i svakim radom u polju, i svakim drugim poslom, na koji ih žestoko nagonjahu. [14] 2 Moj. 2:23, 2 Moj. 22:21, 3 Moj. 25:14, 3 Moj. 25:17, 4 Moj. 20:15, Jov 20:19, Psal. 10:17, Psal. 81:6, Priče 14:31 15 I još zapovjedi car Misirski babicama Jevrejskim, od kojih jednoj bješe ime Sefora a drugoj Fuva,

16 I reče: kad babičite Jevrejke, i u porođaju vidite da je muško, ubijte ga, a kad bude žensko, nek ostane živo. [16] Jevr. 11:23 17 Ali se babice bojahu Boga, i ne činjahu kako im reče car Misirski, nego ostavljahu djecu u životu. [17] 2 Moj. 3:8, 1 Sam. 22:17, Priče 16:6, Dan. 3:16, Dan. 3:18, Dan. 6:13, Djela 5:29, Jevr. 11:23 18 A car Misirski dozva babice, i reče im: zašto to činite, te ostavljate u životu mušku djecu?

19 A babice rekoše Faraonu: Jevrejke nisu kao žene Misirke; jače su; dok im dođe babica, one već rode. [19] Is.N. 2:4, 2 Sam. 17:19 20 I Bog učini dobro babicama; i narod se umnoži i osili veoma; [20] Priče 11:18, Prop. 8:12, Isa. 3:10, Jevr. 6:10 21 I što se babice bojahu Boga, načini im kuće. [21] 1 Sam. 2:35, 2 Sam. 7:11, 2 Sam. 7:13, 2 Sam. 7:27, 2 Sam. 7:29, 1 Car. 2:24, 1 Car. 11:38, Psal. 127:1 22 Tada zapovjedi Faraon svemu narodu svojemu govoreći: svakoga sina koji se rodi bacite u vodu, a kćeri sve ostavljajte u životu.

2. Mojsijeva, glava 2[uredi]


2

{{{2}}}

{{{3}}}
{{{4}}}
{{{commentaires}}}


1 A neko od plemena Levijeva otide i oženi se kćerju Levijevom. 2 Moj. 6:20, 4 Moj. 26:59, 1 Dn. 23:14 2 I ona zatrudnje i rodi sina; i vidjeći ga lijepa krijaše ga tri mjeseca. Jevr. 11:23 3 A kad ga ne može više kriti, uže kovčežić od site, i obli ga smolom i paklinom, i metnu dijete u nj, i odnese ga u trsku kraj rijeke. 2 Dn. 22:11 4 A sestra njegova stade podalje da vidi šta će biti od njega. 2 Moj. 15:20, 4 Moj. 26:59 5 A kći Faraonova dođe da se kupa u rijeci, i djevojke njezine hodahu kraj rijeke; i ona ugleda kovčežić u trsci, i posla dvorkinju svoju te ga izvadi. 2 Moj. 7:15, Djela 7:21 6 A kad otvori, vidje dijete, i gle, dijete plakaše; i sažali joj se, i reče: to je Jevrejsko dijete.

7 Tada reče sestra njegova kćeri Faraonovoj: hoćeš li da idem da ti dozovem dojkinju Jevrejku, da ti doji dijete?

8 A kći Faraonova reče joj: idi. I otide djevojčica, i dozva mater djetinju.

9 I kći Faraonova reče joj: uzmi ovo dijete, i odoj mi ga, a ja ću ti platiti. I uze žena dijete i odoji ga.

10 A kad dijete odraste, odvede ga ka kćeri Faraonovoj, a ona ga posini; i nadjede mu ime Mojsije govoreći: jer ga iz vode izvadih.

11 I kad Mojsije bijaše velik, izide k braći svojoj, i gledaše nevolju njihovu. I vidje gdje nekakav Misirac bije čovjeka Jevrejina između braće njegove. Djela 7:23, Jevr. 11:24 12 I obazrev se i tamo i amo, kad vidje da nema nikoga, ubi Misirca, i zakopa ga u pijesak.

13 I sjutradan izide opet, a to se dva Jevrejina svađahu, i reče onomu koji činjaše krivo: zašto biješ bližnjega svojega? Djela 7:26 14 A on reče: ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama? hoćeš li da me ubiješ kao što si ubio Misirca? Tada se Mojsije uplaši i reče: zaista se doznalo. 4 Moj. 16:12 15 I Faraon čuv za to tražaše da pogubi Mojsija. Ali Mojsije pobježe od Faraona i dođe u zemlju Madijamsku, i sjede kod jednoga studenca. 1 Moj. 24:11, 1 Moj. 29:2 16 A sveštenik Madijamski imaše sedam kćeri, i one dođoše i stadoše zahvatati vodu i naljevati u pojila da napoje stado oca svojega. 1 Moj. 29:10, 2 Moj. 3:1, 1 Sam. 9:11 17 A dođoše pastiri, i otjeraše ih; a Mojsije usta i odbrani ih, i napoji im stado. 1 Pet. 3:7 18 I one se vratiše k ocu svojemu Raguilu; a on reče: što se danas tako brzo vratiste? 4 Moj. 10:29 19 A one rekoše: jedan Misirac odbrani nas od pastira, i nali nam i napoji stado.

20 A on reče kćerima svojim: pa gdje je? zašto ostaviste toga čovjeka? zovite ga da jede. 1 Moj. 31:54 21 I Mojsije se skloni da živi kod onoga čovjeka, i on dade Mojsiju kćer svoju Seforu. 2 Moj. 18:2, 4 Moj. 12:1 22 I ona rodi sina, i on mu nadjede ime Girsam, jer sam, reče, došljak u zemlji tuđoj. 2 Moj. 18:3, 1 Dn. 23:15, Jevr. 11:13 23 A poslije mnogo vremena umrije car Misirski; i uzdisahu od nevolje sinovi Izrailjevi i vikahu; i vika njihova radi nevolje dođe do Boga. 1 Moj. 18:20, 2 Moj. 7:7, 5 Moj. 24:15, Psal. 12:5, Jakov 5:4 24 I Bog ču uzdisanje njihovo, i opomenu se Bog zavjeta svojega s Avramom, s Isakom i s Jakovom. 1 Moj. 15:14, 2 Moj. 6:5, Psal. 105:8 25 I pogleda Bog na sinove Izrailjeve, i vidje ih. 2 Sam. 16:12, Luka 1:25

Glava 3[uredi]


3

{{{2}}}

{{{3}}}
{{{4}}}
{{{commentaires}}}1 A Mojsije pasijaše stado Jotoru tastu svojemu, svešteniku Madijamskomu, i odvede stado preko pustinje, i dođe na goru Božiju Horiv.

[1] 5 Moj. 1:6, 1 Car. 19:8

2 I javi mu se anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine. I pogleda, a to kupina ognjem gori a ne sagorijeva.

[2] 5 Moj. 33:16, Isa. 63:9, Djela 7:30, Djela 7:35

3 I Mojsije reče: idem da vidim tu utvaru veliku, zašto ne sagorijeva kupina.

Psal. 111:2

4 A Gospod kad ga vidje gdje ide da vidi, viknu ga Bog iz kupine, i reče: Mojsije! Mojsije! A on odgovori: evo me.

[4] 5 Moj. 33:16

5 A Bog reče: ne idi ovamo. Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveta zemlja.

[5] 1 Moj. 28:17, 5 Moj. 23:14, Is.N. 5:15

6 Još reče: ja sam Bog oca tvojega, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije zakloni lice svoje, jer ga strah bijaše gledati u Boga.

[6] 1 Moj. 28:13, 2 Moj. 3:15, 1 Car. 18:36, Isa. 6:1, Isa. 6:5, Mat. 22:32, Mar. 12:26, Luka 20:37, Djela 7:32, Otkr. 1:17

7 I reče Gospod: dobro vidjeh nevolju naroda svojega u Misiru, i čuh viku njegovu od zla koje mu čine nastojnici, jer poznah muku njegovu.

[7] 1 Moj. 18:21, 2 Moj. 3:9, Zah. 9:8

8 I siđoh da ga izbavim iz ruku Misirskih, i da ga izvedem iz one zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju gdje mlijeko i med teče, na mjesto gdje su Hananeji i Heteji i Amoreji i Ferezeji i Jeveji i Jevuseji.

[8] 1 Moj. 11:5, 1 Moj. 15:18, 2 Moj. 12:51, 4 Moj. 13:27, 5 Moj. 1:25, 1 Sam. 10:7, Jezek. 20:5

9 I sada evo vika sinova Izrailjevijeh dođe preda me, i vidjeh muku, kojom ih muče Misirci.

[9] 2 Moj. 1:11

10 Sada hajde da te pošljem k Faraonu, da izvedeš narod moj, sinove Izrailjeve, iz Misira.

[10] Psal. 105:26, Mih. 6:4

11 A Mojsije reče Bogu: ko sam ja da idem k Faraonu i da izvedem sinove Izrailjeve iz Misira?

[11] 1 Sam. 18:18

12 A Bog mu reče: ja ću biti s tobom, i ovo neka ti bude znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Misira, služićete Bogu na ovoj gori.

[12] 1 Moj. 31:3, 5 Moj. 31:23, Is.N. 1:5, Isa. 43:2, Djela 7:7, Rim. 8:31

13 A Mojsije reče Bogu: evo, kad otidem k sinovima Izrailjevijem, pa im rečem: Bog otaca vaših posla me k vama, ako mi reku: kako mu je ime? šta ću im kazati?

[13] 1 Moj. 32:29

14 A Gospod reče Mojsiju: ja sam onaj što jest. I reče: tako ćeš kazati sinovima Izrailjevijem: koji jest, on me posla k vama.

[14] 2 Moj. 6:2, 2 Moj. 6:3, Jovan 8:58, Jevr. 13:8, Otkr. 1:4

15 I opet reče Bog Mojsiju: ovako kaži sinovima Izrailjevijem: Gospod Bog otaca vaših, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev posla me k vama; to je ime moje dovijeka, i to je spomen moj od koljena na koljeno.

[15] Psal. 135:13, Dan. 2:23, Os. 12:6

16 Idi, i skupi starješine Izrailjske, pa im reci: Gospod Bog otaca vaših javi mi se, Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, govoreći: doista obidoh vas, i vidjeh kako vam je u Misiru.

[16] 1 Moj. 48:15, 1 Moj. 50:24, 2 Moj. 2:25, 2 Moj. 4:31, 5 Moj. 26:7, Psal. 33:13, Psal. 80:14, Luka 1:68, Luka 15:14

17 Pa rekoh: izvešću vas iz nevolje Misirske u zemlju Hananejsku i Hetejsku i Amorejsku i Ferezejsku i Jevejsku i Jevusejsku, u zemlju gdje teče mlijeko i med.

[17] 1 Moj. 15:14, 2 Moj. 6:6

18 I oni će poslušati glas tvoj; pa ćeš ti i starješine Izrailjske otići k caru Misirskom, i reći ćete mu: Gospod Bog Jevrejski srete nas, pa ti se molimo da izidemo tri dana hoda u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu.

[18] 2 Moj. 8:27, 4 Moj. 23:3

19 A ja znam da vam neće dopustiti car Misirski da izidete bez ruke krjepke.
20 Ali ću pružiti ruku svoju, i udariću Misir svijem čudesima svojim, koja ću učiniti u njemu: i poslije će vas pustiti.

[20] 2 Moj. 7:3, 2 Moj. 12:31, 5 Moj. 6:22, Nem. 9:10, Psal. 105:27, Psal. 135:9, Jer. 32:20, Djela 7:36

21 I učiniću da narod nađe ljubav u Misiraca, pa kad pođete, nećete poći prazni;

[21] 2 Moj. 11:3, 2 Moj. 12:36, Psal. 106:46, Priče 16:7

22 Nego će svaka žena zaiskati u susjede svoje i u domaćice svoje nakita srebrnoga i nakita zlatnoga i haljina; i metnućete na sinove svoje i na kćeri svoje, i oplijenićete Misir.

[22] 1 Moj. 15:14, 2 Moj. 11:2, Jov 27:17, Priče 13:22, Jezek. 39:10

Glava 30[uredi]


30

{{{2}}}

{{{3}}}
{{{4}}}
{{{commentaires}}}


Glava 40[uredi]


40

{{{2}}}

{{{3}}}
{{{4}}}
{{{commentaires}}}
Glava 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40