Sporazum inspektora četničkih odreda Draže Mihailovića pukovnika Jevrema Simića i vojnoupravnog zapovednika Jugoistoka od 23.1.1944.

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

SPORAZUM

Između vojnog zapovednika Jugoistoka, kao vrhovnog organa okupacionih sila u Srbiji i kao predstavnika nemačkog Rajha u odnosima prema srpskoj vladi, s jedne strane, i inspektora četničkih odreda Draže Mihailovića pukovnika Jevrema Simića, s druge sklopljen je sledeći sporazum o primirju:

1. Cilj sporazuma je zajednička borba protiv komunističkih partizana, pa će stoga sve jedinice DM-četnika, potčinjene pukovniku Jevremu Simiću, biti uključene u borbu nemačke i bugarske vojske, kao i srpskih vladinih trupa, protiv komunista.

U vezi s tim predviđa se uspostavljanje zajedničke obaveštajne službe kao i uzajamna podrška.

2. Sporazumom su obuhvaćeni sledeći srezovi:

Umka, Vračar, Grocka, Podunavlje, Jasenica, Kosmaj, Mladenovac, Oplenac, Orašac, kačerski, Kragujevac, gružanski, lepenički, Veliki Orašac, kolubarski II, a prostire se i prema zapadu do 5 km zapadno od železničke pruge Obrenovac — Gornji Milanovac.

3. Na području obuhvaćenom sporazumom neće se preduzimati hapšenja ni akcije protiv pripadnika DM-pokreta u toku trajanja sporazuma, izuzev ukoliko ovakve mere ne budu neophodne usled kažnjivih radnji od strane pojedinaca.

4. Pukovnik Simić potvrđuje da se na području obuhvaćenom sporazumom, u jedinicama koje su njemu potčinjene, ne nalaze pripadnici sila koje su u ratu sa Nemačkom, ni kao oficiri za vezu ni u bilo kakvom drugom svojstvu.

Pukovnik Simić preuzima obavezu da na tom području onemogući sve kanale preko kojih bi neprijatelji velikonemačke ili bugarske vojske mogli da dobijaju obaveštenja o nemačkim vojnim pokretima.

5. Za vreme trajanja sporazuma DM-četnici se uzdržavaju od svakog neprijateljskog postupka uperenog protiv nemačkih, bugarskih ili srpskih trupa i policijskih vlasti, kao i protiv vojnih i civilnih nadleštava. Registrovanje srpskih vladinih trupa ne sme se sprečavati ničim, pa ni propagandom. Takođe treba odustati od svih represalija ili pretnji protiv pripadnika porodica onih Srba koji se kao vojnici, činovnici, nameštenici, radnici ili u bilo kom drugom svojstvu nalaze u službi srpske vlade ili okupacionih sila.

6. Ukoliko se na području obuhvaćenom sporazumom pojave DM-jedinice sa kojima nije zaključen sporazum o primirju, pukovnik Simić će ove jedinice potčiniti sebi ili se postarati za njihov odlazak. Za kršenje sporazuma od strane pripadnika ovakvih jedinica Simić je odgovoran okupacionim silama. Potčinjene vođe pukovnika Simića koje ne priznaju ovaj ugovor moraju se odstraniti iz područja obuhvaćenog sporazumom.

7. DM-četnici na području obuhvaćenom sporazumom posvećuju se isključivo borbi protiv komunističkih partizana i pri tom pružaju podršku silama reda u Srbiji.

8. Ukoliko DM-četnici raspolažu obaveštenjima da se pripadnici nemačkih, bugarskih ili srpskih trupa ili nadleštava ili pojedine osobe bave komunističkom delatnošću ili održavaju veze sa komunistima, oni ne smeju sami da intervenišu i da vrše pravdu, već treba da šalju dokazni materijal nemačkim službenim organima, a evenutalno i takve osobe ukoliko postoji opasnost njihovog begstva.

9. Svaku pojavu kao i pravac dolaska i kretanja komunističkih odreda, a takođe i njihovu snagu i naoružanje DM-četnici treba što pre da jave najbližoj ustanovi sila reda.

DM-četnici ukoliko raspolažu dovoljnim snagama, stupaju odmah u borbu protiv ovakvih pojedinih odreda. Za tu potrebu biće im dodeljeni municija i sanitetski materijal.

Ukoliko snage DM-četnika ne budu dovoljne, sile reda pružiće im pomoć u trupama, a eventualno i u teškom naoružanju. DM-četnici koji budu ranjeni biće smešteni u nemačkim bolnicama.

10. Za borbu protiv komunista DM-četnici stavljaju silama reda na raspolaganje, bez uslovljavanja, svoja obaveštenja i obaveštajnu službu.

U cilju obaveštenja štabu pukovnika Simića biće dodeljen delegat za vezu. U pogledu ostalog, nadležnim organima okupacionih sila i vlade na području obuhvaćenom sporazumom biće naloženo da u duhu sporazuma sarađuju sa DM-četnicima i da im daju obaveštenja.

11. Uz obostranu saglasnost DM-četnici preuzimaju odgovornost za obezbeđenje saobraćajnih uređaja i saobraćajnih sredstava od napada, pljačke i sabotaže, takođe i od napada Angloamerikanaca sa zemlje.

Unutar područja obuhvaćenog sporazumom DM-četnici posebno preuzimaju odgovornost da pokretnim borbenim dejstvima obezbeđuju sledeće saobraćajnice:

a) Beogradski put od dela Ripanj — Topola — KragujevacKraljevo.

b) Prugu Beograd — Mala Krsna — Velika Plana sa prugom prema Požarevcu.

d) Prugu Beograd — Mladenovac — Lapovo.

Zadržavanje i premetačine vozova bilo kakve vrste, kao i na stanicama, smatra se neovlašćenim intervencijama u železnički saobraćaj i zabranjuje se.

12. Sklapanje ovog sporazuma će se držati u tajnosti. On stupa na snagu odmah po obostranom potpisivanju i važi do 31. marta 1944.