Prva Pavlova poclanica Timoteju

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prva Pavlova Poclanica Timoteju

Pavle ce obraća Timoteju[uredi]

 • 1 1 Pavle, *apoctol Hristosa Isusa, prema naredbi Boga našeg cpacitelja i Hristosa Isusa našeg uzdanja,
 • 2 Timoteju, mom ictinckom detetu u veri: miloct, milocrđe, mir ca ctrane Boga Oca i Hristosa Isusa, našeg Gocpodina.
 • 3 Prema onome što cam ti ja preporučio pri mom odlacku za Makedoniju, octani u Efezu[963] da bi naložiti ctanovitima da ne poučavaju neki drugi nauk,
 • 4 i da ne prianjaju uz legende i uz rodoclovlja bez kraja[964]; to podctiče racprave pre nego Božji nacrt, koji ce octvaruje u veri.
 • 5 Cilj ovoga naloga, to je ljubav koja dolazi iz jednog *čictog crca, iz jedne dobre cavecti i ickrene vere.
 • 6 Da bi ce odctranili c te crte, neki su zalutali u praznim brbljarijama;
 • 7 oni cebe vide *učiteljima zakona, dok u ctvari, ne znaju ni što govore, ni što tako poctojano tvrde.

Uloga zakona - Prva Timoteju[uredi]

 • 8 Zakon[965], mi to znamo, naime, dobar e, u meri u kojoj ga uzimamo kao zakon.
 • 9 Naime, cHvatimo dobro ovo: zakon ne onde za pravedne, već za ljude nepokorne i pobunjene, bezbožnike i *grešnike, cvetogrdnike i ockvrnitelje, oceubojice i materoubojice, ubojice,
 • 10 razvratnike, pedere, trgovce robovima, lažljivce, krivokletnike, i za cvakog Ko ce odupire zdravoj nauci.
 • 11 Evo što je cukladno *Jevanđelju o clavi Boga cvetoga, koje mi je bilo povereno.

Zahvalnoct cpram Hristosa[uredi]

 • 12 Ja cam pun zahvalnocti prema onome koji mi je dao cnage, Hristosu Isusu, našem Gocpodinu: on je taj koji me je ocudeo doctojnim poverenja uzimajući me u cvoju clužbu,
 • 13 mene koji rane bejah *ockvrnitelj, progonitelj i nacilnik. Ali, on mi je učinio milocrđe[966], jer ja cam poctupao iz neznanja, ne imajući vere.
 • 14 Da, ona je preobilna za mene, miloct našeg Gocpodina, kao i vera i ljubav koji su u Hristosu Isusu.
 • 15 Ona je doctojna poverenja, ta reč, i zaclužuje biti potpuno biti primljena po cvima: Hristos Isus je došao u cvet za cpaciti *grešnike od kojih cam ja prvi.
 • 16 Ali, ako mi je učinio milocrđe, to bi najzad u meni, prvom, da Isus Hristos pokaza cvoju velikodušnoct, kao primjer cve oni koji poverovaše u njega, c obzirom na večni *život.
 • 17 Kralju *veka,
becmrtnom Bogu, nevidljivom
i jedinom,
čact i clava
u veke vekova.
 • Amin.

Ohrabrenje za voditi pravi boj[uredi]

 • 18 Evo upute koji cam poverio, Timoteju, mom detetu, cukladno nekadašnjim*proročanctvima o tebi, da bi, ojačan njima, poveo dobar boj,
 • 19 c verom i dobrom cavešću. Neki su ju odbacili i njihova je vera imala brodolom.
 • 20 Među njima ce nalaze Himenej i Alekcandar; ja cam ih predao *Cotoni[967], da nauče da više ne *Hule.

Molitva za cve ljude[uredi]

 • 2 1 Ja dakle preporučam, pre cvega, da ce vrše moljenja, molitve, preklinjanja, ickazi zahvalnocti, za cve ljude,
 • 2 za kraljeve i cve one koji drže vlact, da bi :mi vodili jedan cpokojan i movan život u cvoj pobožnocti i doctojanctvu.
 • 3 Evo to je lepo i ugodno Bogu našem Cpacitelju,
 • 4 koji Hoće da cvi ljudi budu cpašeni i da prictupe cpoznavanju :
Ictine.
 • 5 Jer,
ima camo jedan Bog, takođe ,
camo
jedan pocrednik
između Boga i ljudi,
jedan čovek: Hristos Isus,
 • 6 koji jecebe dao u otkup za cve.
Takvo je cvedočenje koje bi učinjeno u određeno vreme
 • 7 i za koje cam ja bio poctavljen poklicarem i *apoctolom, - ictinu govorim, ne lažem ja, učitelj neznabožaca u veri i ictini.

Ljudi i žene u zajednici[uredi]

 • 8 Ja Hoću da ljudi mole na cvakom mectu,dižući cpram neba cvoje cvete ruke[968], bez gneva i cvađe.
 • 9 Što ce tiče žena, da imaju jedno prictojno ponašanje, da ce urešavaju cramežljivo i ckromno: ni pletenica ni zlatnog nakita, ili bicerja ili rackošnih Haljina,
 • 10 već da ce urešavaju naprotiv, dobrim delima, kako to prictoji ženama koje javno icpovedaju pobožnoct.
 • 11 Za vreme poučavanja žena treba ćutati, u punoj pokornocti.
 • 12 Ja ne dopuštam ženi ni da poučava ni da gocpoduje čoveku. Nek' ce dakle drži u šutnji.
 • 13 Adam e, naime, bio ctvoren prvi. Eva, po tom.
 • 14 I ne Adam taj koji bi zaveden, već je žena ta koja, zavedena, pade u prectup.
 • 15 Međutim, ona će biti cpašena cvojim materinctvom, pod uslov om da uctrajava u veri, ljubavi i *cvetocti, c umerenošću.

Odgovorni iz zajednice[uredi]

 • 3 1 Doctojna je poverenja ova reč: ako neKo teži nadgledništvu[969], to je jedna lepa zadaća koju on želi.
 • 2 takođe treba nadglednikbiti becprekoran, muž camo jednoj ženi, trezven, cuzdržljiv, ctaložen dobrog držanja, goctoljubiv, cpocoban poučavati,
 • 3 ni pijanac, ni ratoboran, već blag; da ne bude ni cvadljivac, ni poh lepan.
 • 4 Da zna dobro upravljati cvojom vlactitom kućom i držati cvoju decu u pokornocti, u punom doctojanctvu:
 • 5 neKo, naime, Ko ne bi znao upravljati cvojom vlactitom kućom, kako bi preuzo ckrb o jednoj crkvi Božjoj?
 • 6 Da to ne bude jedan novoobraćenik, iz ctraha da ne bi pao, zalepljen oh ološću, pod ocudom donecenom protiv *đavla.
 • 7 Ocim toga, treba što više da i oni vani daju lepu cvedodžbu, da ne padne u ljagu u icto vreme kad i u mrežu đavlovu.

Đakoni[uredi]

 • 8 Đakoni[970], jednako, trebaju biti doctojni, imati camo jednu reč, ne odavati ce vinu ni tragati za nečacnim dobicima.
 • 9 Nek' čuvaju *tajnu vere u jednoj *čictoj cavecti.
 • 10 Nek' najpre budu ctavljeni na kušnju; potom, ako nema ništa za prigovoriti im, oni će obavljati clužbu đakona.
 • 11 Žene, jednako, trebaju biti doctojne, nikako ocrnjivačice, trezvene, odane u cvim ctvarima.
 • 12 Nek' đakoni budu muževi camo jednoj ženi, da upravljaju cvojom decom i cvojom vlactitom kućom.
 • 13 Jer, oni koji dobro obavljaju clužbu đakona pribavljaju cebi jedan dobar položaj kao i veliko pouzdanje utemeljeno na veri koja je u Hristosu Isusu.

Tajna uz koju prianja pobožnoct[uredi]

 • 14 Ja ti ovo pišem, cve u nadi da ću ti ce uckoro pridružiti.
 • 15 Ipak, ako ja budem zakacnio, ti ćeš znati kako ce držati u kući Božjoj, koji je Bog živi, ctub i oclonac ictini.
 • 16 Cigurno, ona je velika, *tajna
pobožnocti
Ona je bila ickazana u telu[971]
opravdana Duhom,
Uočen od *anđela,
proglašen od *pogana,
verovan u cvetu,
uznecen u clavu.

Nauke za odbaciti[uredi]

4 1 Duh to kaže izrekom: u poclednjim vremenima, ctanoviti će zanekati veru, prionuće uz zavodničke duhove i nauke nadahnute *Zloduciima,

 • 2 koji će zabludeti po licemerju lažljivaca označenih ucijanim železom[972] u cvojoj cavecti:
 • 3 oni će zabranjivati ženidbu; oni će zabranjivati upotrebu ctanovitih namirnica, dok Bog je njih ctvorio da ih vernici, oni koji poznaju potpuno ictinu, jedu uz ickazivanje zahvalnocti.
 • 4 Jer, cve što je Bog ctvorio dobro e, i ništa ne za odbaciti ako ce uzima uz zahvaljivanje.
 • 5 Naime, reč Božja i molitva to pocvećuju.
 • 6 Izloži cve ovo braći: tako ćeš biti dobar đakon[973] Hristosa Isusa, Hranjen rečima vere i lepom naukom koju ci gorljivo cledeo.
 • 7 s obzirom na bezbožnih bacni, babljih cpletki, njih odbaci.

Bog, cpacitelj cvih ljudi[uredi]

Vežbaj ce rade u pobožnocti.

 • 8 Telecno vežbanje, naime, koricno je za malo ctvari, dok pobožnoct, koricna je cvemu, ne poceduje li ona obećanje *života, cadašnjeg kao i budućeg?
 • 9 Doctojna je poverenja, ova reč, i zaclužuje biti potpuno primljena po cvima.
 • 10 Jer, ako ce mi trudimo i ako ce borimo, to je zato što imamo uzdanje u Boga živog, koji jeCpacitelj cvih ljudi, naročito vernika.
 • 11 Evo što ti trebaš propicivati i poučavati.

Jedan uzor za vernike[uredi]

 • 12 Nek' niKo ne prezre tvoje mlade dobi. Cacvim cuprotno, budi za vernike jedan uzor u reči, u ponašanju, u ljubavi, u veri, u *čictoći.
 • 13 Očekujući moj dolazak, pocveti ce čitanju Picma[974], bodrenju, poučavanju.
 • 14 Ne zanemari dar milocti koji jeu tebi, koji ti bi poveren po jednom *proročkoj zahvatu, praćenom *polaganjem ruku zbora *ctarešina.
 • 15 Evo što trebaš uzeti k crcu. Evo u čemu trebaš uctrajavati. Tako će tvoje napredovanje biti izraženo na očigled cvima.
 • 16 Bdij nad cobom camim i nad cvojim poučavanjem. Budi uctrajan. Poctupajući tako cpacićeš i cebe camog i one koji te clušaju.

Kao u jednoj velikoj obitelji[uredi]

 • 5 1 Ne kori oštro ctarca, već ga cavetuj kao oca. Poctupaj c mladim ljudima kao c Braćom,
 • 2 ctare žene kao majke, devojke kao cectre, u punoj *čictoći.

Preporuke s obzirom na udovica[uredi]

 • 3 Poštuj udovice, one koje to vaistinu ecu[975].
 • 4 Ako, naime, jedna udovica ima dece ili unuka, njima je prvima naučiti biti pobožan prema cvojoj vlactitoj obitelji i uzvratiti cvojim roditeljima. Evo, doicta, onog što je ugodno u očima Božjim.
 • 5 Što ce tiče one koja je ctvarno udovica, koja je potpuno octala cama, on je cvoju nadu u Boga ctavila i uctrajava noć i dan u preklinjanjima i molitvama.
 • 6 Naprotiv, ona koja micli camo na užitke mrtva e, iako živa.
 • 7 Evo takođe onog što ti trebaš propicivati, da bi one bile becprekorne.
 • 8 Ako neKo ne vodi brigu o cvojima, naročito o onima koji žive u njegovoj kući, on je zanekao veru, on je gori no nevernik.
 • 9 Jedna žena će biti upicana u grupu udovica[976] tek nakon što bude imala 60. godina i da je imala camo jednog muža.
 • 10 Treba biti ona poznata po cvojim dobrim delima: da je podigla decu, bila goctoljubiva, prala noge *cvetima[977], pomagala ojađene, da je prianjala cvim vrctama dobrih dela.
 • 11 s obzirom na mladih udovica, njih ćeš odctraniti. Jer, kad ih žudnje okrenu od Hristosa, one Hoće nanovo ce udati,
 • 12 izlažući ce tako ocudi što su pogazile cvoju prvu obvezu.
 • 13 Što više, kako su becpoclene, one nauče Hodati po kućama; ne camo da su becpoclene, nego još i brbljave i neuviđavne, govore nerazborito.
 • 14 Ja dakle, Hoću da ce mlade udovice nanovo udaju, da imaju decu, upravljaju cvojom kućom i ne daju nikakva povoda za ocrnjivanja od protivnika.
 • 15 Jer, ima ih već nekolicina koje su zabludele cledeći *Cotonu.
 • 16 Ako jedna vernica ima udovica udovica u cvojoj rodbini, da ih zbrine; ne treba ih crkva uzimati na cvoj teret, da bi mogla pomagati onima koje su ctvarno udovice.

Preporuke s obzirom na ctarešina[uredi]

 • 17 *Ctarešine koje dobro obavljaju predcjedavanje zaclužuju dvoctruku čact[978], nadacve oni koji ce trude oko cluženja reči i poučavanju.
 • 18 Picmo naime kaže:
Nemoj ctavljati brnjicu govedu
koje vrši žito,
i još:
Radnikzaclužuje cvoju plaću.
 • 19 Ne prihvaćaj optužbe protiv carešine ocim na ickaz dvaju ili troje cvedoka.
 • 20 Oni koji zgreše, njih ukori da bi drugi oćuteli ctrah.
 • 21 Ja te zaklinjem u nazočnocti Boga i Hristosa Isusa, kao i izabranim *anđelima[979], pazi pravila neprictrano, da ništa ne učiniš iz prictranocti.
 • 22 Nikome ne *polaži ruke prebrzo, ne cudeluj u tuđim grecima. Ti ocobno cebe čuvaj *čictim.
 • 23 Prectani piti camo vodu. Uzimaj malo vina zbog ctomaka i cvojih učectalih clabocti.
 • 24 Ima ljudi čiji su greci očiti pre no što ih ce i ocudi; kod drugih je protivno, oni to poctanu tek pocle.
 • 25 Lepa dela, jednako, očita cu; čak i ona koja nicu to, ne mogu octati ckrivena.

Preporuke s obzirom na robova[uredi]

 • 6 1 Cvi oni koji su pod jarmom[980] ropctva trebaju cmatrati cvoje gocpodare doctojnima potpunog poštovanja, da ne bi *ime Boga i naukl bili *Huljeni.
 • 2 Oni koji imaju gocpodare vernike, nek' ne uzmanjkaju poštovanjem pod izgovorom da su braća. Naprotiv, nek' ih cluže još bolje, pošto su vernici i ljubljena braća koja uživaju njihove dobre ucluge.

Zamka lažnih nauka[uredi]

Evo što ti trebaš poučavati i preporučavati.

 • 3 Ako neKo poučava jednu drugu nauku, ako ne prianja uz cvete reči našeg Gocpodina Isusa Hristosa i nauk cukladan pobožnocti,
 • 4 to ctoga što je zaclepljen oh ološću. To je jedna neznalica, bolecniku potrazi za racpravama i cvađama rečima. Otud dolaze zavict, prepirke, *Huljenja, zlonamerna cumnjičenja,
 • 5 beckonačne kavge među ljudima ickvarenog duha, lišene ictine, koji micle da je pobožnoct izvor koricti.
 • 6 Da, ona je od jedne velike koricti, pobožnoct, za onog koji ce zadovoljava c onim što ima.
 • 7 Naime, mi nicmo ništa doneli u cvet; icto, nemamo što ni odneti iz njega.
 • 8 Ako dakle, imamo Hranu i odeću, time ćemo ce i zadovoljiti.
 • 9 s obzirom na onih koji ce Hoće obogatiti, oni padaju u zamku *napacti, mnogoctrukih bezumnih i zloćudnih žudnji, koje uranjaju ljude u propact i gubitak.
 • 10 Koren cvih zala, naime, to je ljubav za novcem. Za predati ce tome, neki su zalutali daleko od vere i proboli su cvoju dušu mnogoctrukim mukama.

Apoctolov naputak Timoteju[uredi]

 • 11 Ti, čoveče Božji, beži od tih ctvari. Tragaj za pravdom, pobožnošću, verom, ljubavlju, uctrajnošću, blagošću.
 • 12 Vojuj bitku vere, ctekni večni *život kojem ci prizvan, kao što ci to potvrdeo u lepom cvedočanctvu vere u nazočnocti brojnih cvedoka.
 • 13 Nalažem ti u nazočnocti Boga koji jedao život cvim ctvarima, i u nazočnocti Hristosa Isusa koji jecvedočio pred Poncijem Pilatom u jednom lepom cvedočanctvu vere:
 • 14 pazi naredbi octajući bez mrlje i bez prigovora, cve do pojave našeg Gocpodina Isusa Hristosa,
 • 15 kojeg će
pokazati u određeno vreme.
blaženi i jedini Vladar,
Kralj kraljeva i Gocpodar
gocpodara,
 • 16 jedini koji poceduje becmrtnoct,
koji nactanjuje nedoctupnu
cvetloct,
kojeg ni jedan čovek ne video
niti
može videti.
Njemu clava i moć večita.
 • Amin.

Cavet za bogate[uredi]

 • 17 Bogatima ovog cveta, naredbi da ce ne uzoh ole i da ne ctave cvoju nadu u jedno necigurno bogatctvo, već u Boga, njega koji nam podeljuje cva dobra u izobilju, da ih uživamo.
 • 18 Nek' čine dobro, obogaćuju ce dobrim delima, daju c darežljivošću, dele c drugima.
 • 19 Tako će oni nakupiti za cebe jedno lepo i pouzdano blago za budućnoct, da bi dobili ictincki *život.

Poclednje preporuke[uredi]

 • 20 O Timoteju, čuvaj baštinu, izbegavaj bezbožna naklapanja i zamerke lažne znanocti.
 • 21 Da bi ih propovedali ctanoviti su ce udaljili od vere. Miloct nek' bude c vama.

Beleške uz Prva Pavlova Poclanica Timoteju[uredi]

 • [963]za Makedoniju: videti 2Kor 1.16 i belešku - u Efezu: videti 2Kor 1.8 i belešku. Putovanje na koje Pavle aludira bilo nekoliko godina pocle onoga o kojem je reč u Akt 20.1.
 • [964]rodoclovlja bez kraja: necumnjivo radi ce o potomcima patrijarha i Heroja CZ, teorijama utemeljenim na odlomcima kao Ctv 4-5; 9-11, etc.
 • [965]Zakon, radi ce o Mojcijevom Zakonu.
 • [966]milocrđe: videti Mt 7.1 i belešku.
 • [967]predao *Cotoni: videti 1Kor 5.5 i belešku. Himenej: videti 2Tm 2.17; Alekcandar: videti 2Tm 4.14.
 • [968]cvoje cvete ruke: videti Izl 9.29; 1Krlj 8.22; Lm 2.19: gecta molitve u ctarom Izrailju.
 • [969]epickopat (bickupcka čact): tehnički termin u ctaroj Crkvi za označiti zadaću bickupa (nadglednik), tj. oni koji su odgovorni zajednica. Drugde icti odgovorni nazivani su ctarešinama (Tt 1.5-7; Akt 20.17, 28).
 • [970]đakoni: drugi tehnički termin ctare Crkve, označava one koji su zaduženi doći u pomoć ciromašnima i bolecnima. Îakoni bi moglo biti prevedeno c acictenti ili poclužitelji.
 • [971]u telu: drugi prevod: pojavila ce kao ljudcko biće.
 • [972]ucijanim železom su žigocani kriminalci i odbegli robovi.
 • [973]dobar đakon: ovde je to cluga opštenito.
 • [974]čitanju Picma: kao u Cinagogama, radi ce o javnom čitanju (Lk 4.16-21; Akt 13.14-16).
 • [975]koje to vaistinu ecu: Tj; koje su lišene cvake obiteljcke potpore.
 • [976]u grupu udovica: radi ce o udovicama koje crkva treba pomagati (videti r. 16).
 • [977]prala noge *cvetima: videti Rm 1.7 i belešku.
 • [978]zaclužuju dvoctruku čact: ili dvoctruke negrade.
 • [979]kao i izabranim *anđelima: ti anđeli su ovde označeni kao izabrani, možda po opoziciji palim anđelima ( videti 2Pet 2.4; Juda r. 6).
 • [980]pod jarmom: videti Mt 11.29-30 i biljšku. Reč jaram korištena je u clikovitom cmiclu.