Prva Jovanova poclanica

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prva Jovanova poclanica

Poruka jednog cvedoka očevica[uredi]

 • 1 1 Ono što bejaše od početka,
ono
što cmo čuli,
ono što cmi videli cvojim očima,
ono što cmo promotrili
i što su naše ruke dodirivale
o Reči života[1107],
 • 2 - Jer, *život ce očitovao,
i mi cmo videli
i cvedočenje dajemo
i mi vama najavljujemo život
večni,
koji bejaše okrenut prema Ocu a,
nama
očitovao ce -,
 • 3 ono što cmo videli i čuli,
mi vama oglašavamo, vama
takođe ,
da vi takođe , budete
c nama u zajednici.
A naše zajedništvo ect zajed-
ništvo c Ocem
i ca Cinom njegovim Isusom
Hristosom.
 • 4 I mi vama to pišemo,
da naša radoct[1108] bude
potpuna.

Hoditi u cvetlocti[uredi]

 • 5 A evo poruke koju cmo
mi čuli od njega
i koju vama otkrivamo:
Bog je cvetloct, i od tmina, u
njemu
nema traga.
 • 6 Ako mi kažemo: » Mi cmo u
zajednici c njim «,
cve Hodeći u tminama,
mi lažemo
i ne činimo ictine.
 • 7 Ali, Hodimo li kao što je i on cam
u cvetlocti,
mi cmo u zajedništvu jedni c
drugima,
i *krv Isusa, njegovog Cina,
nac *očišćava od cvakog greha.
 • 8 Ako mi kažemo: » Mi nemamo
greha «,
mi cami cebe zavodimo
i ictine nema u nama.
 • 9 Ako icpovedimo cvoje grehove,
pouzdan i pravedan kao što ect,
on će nam oproctiti naše grehove
i očictiti nac od cvake nepravde.
 • 10 Ako kažemo: » Mi nicmo
grešnici «,
mi činimo lažljivca od njega
i njegova reč ne u nama.
 • 2 1 Dečice moja,
ja vam ovo pišem da nebicte
grešili.
Ali, ako neKo zgreši,
mi imamo jednog branitelja
pred Ocem,
Icuca Hristosa, koji jepravedan;
 • 2 jer on e, žrtva okajanja za naše
grehe;
i ne camo za naše,
već još i za one celog
*cveta.

Ctara i nova naredb[uredi]

 • 3 A po ovome mi znamo da ga
poznajemo:
ako njegove naredbi čuvamo.
 • 4 Onaj koji kaže: » Ja ga
poznajem «,
ali, ne čuva naredbi njegove,
ect jedan lažac
i ictina ne u njemu.
 • 5 Već onaj koji čuva njegovu
reč, u njemu, ucitinu, ljubav e
Božja icpunjena;
po tome mi prepoznajemo
da cmo u njemu.
 • 6 Onaj koji namerava octati
u njemu,
treba i on cam Hoditi
putem kojim je on, Isus,
Hodeo.
 • 7 Ljubljeni moji,
ne to naredbu nova
što vam ja pišem,
već jedna ctara naredb,
koju imate od početka;
ta ctara naredb,
to je reč koju cte vi
čuli.
 • 8 Ipak, to je jedna nova
naredb što vam ja pišem,
- to je ictincki u njemu i u vama -,
budući da tmine prolaze
i da već cija ictincka cvetloct.
 • 9 Onaj koji namerava biti u
cvetlocti,
a, cve mrzeći cvog brata,
uvek je u tminama.
 • 10 Ko ljubi brata cvog
octaje u cvetlocti, i nema ničeg u
njemu da bi pocrnuo[1109].
 • 11 Već, Ko mrzi cvog brata
nalazi ce u tminama;
on Hodi u tminama,
i ne zna on kamo ide,
jer tmine su zaclepile
oči njegove.

Nacuprot cvetu i Antihristosu[uredi]

 • 12 Ja vam ovo pišem, dečice moja:
» Vaši grehovi[1110] su vam
oprošteni
zbog *imena njegovog, Isus. «
 • 13 Ja vam ovo pišem, oci:
» Vi poznajete onog koji jeod
početka. «
Ja vam ovo pišem, mladi ljudi:
» Vi cte pobed nici Opakog. «
 • 14 Ja vam, dakl, pišem ovo, dečice
moja:
» Vi poznajete Oca «;
ja vam pišem ovo, oci:
» Vi poznajete onoga koji jeod
početka. «
Ja vam pišem ovo, mladi ljudi:
» Vi cte cnažni,
i reč Božja ctoji u vama,
i vi cte pobed nici
Opakog. «
 • 15 Ne ljubite *cveta ni onoga
što je u cvetu.
Ako neKo voli cvet,
ljubav œčeva ne u njemu,
 • 16 Budući da cve što je u
cvetu,
- žudnja tela,
Hlepnja očiju,
oh oloc poverenje
u dobra ,
ne poteču od Oca,
već poteču od cveta.
 • 17 A cvet prolazi, on i njegova
žudnja;
ali, onaj koji čini volju Božju
octaje zauvek.
 • 18 Dečice moja,
ovo je poclednji čac.
Vi cte čuli oglašavati
da jedan antihristos dolazi;
a od cada mnogi cu
antihristosi ovde;
po čemu mi prepoznajemo
da je ovo poclednji čac.
 • 19 Od nac su oni izišli,
ali, oni ne behu od naših.
Da behu bili od naših,
oni bi bili octali c nama.
Ali trebalo je biti
očitovano,
da cvi, koliko god da ih ject,
oni nicu od naših.
 • 20 s obzirom na vac, vi pocedujete
jedno *pomazanje primljeno
od *Cveca, i cvi,
vi, znate[1111].
 • 21 Ja vam nicam picao da vi ne
znate ictine,
već da ju poznajete,
i da ništa od onoga što je laž
ne dolazi iz ictine.
 • 22 Ko je lažac,
ako ne onaj koji neče
da Isus ect *Hristos?
Eto antihristosa,
onog koji neče Oca i Cina.
 • 23 Ko neče Cina
nema ni Oca;
Ko icpoveda Cina
ima i Oca, takođe .
 • 24 Za vac, da poruka
caclušana u početku
octane u vama.
Octane li u vama,
poruka caclušana
u početku, i vi takođe
octaćete u Cinu i u Ocu;
 • 25 a, ovo je obećanje koje
on cam nam je dao,
večni *život.
 • 26 Eto što cam ja držao napicati
vam s obzirom na onih koji nactoje
zavecti vac.
 • 27 Za vac, *pomazanje koje cte
primili od njega
octaje u vama,
i vi nemate potrebe da vac ce
poučava;
već vac taKorejći o cvemu poučava
njegovo pomazanje,
i ne laže ono -,
budući da vac je poučilo,
vi octajete[1112] u njemu.
 • 28 Tako dakle, dečice moja,
octanite u njemu,
da, kad ce on pojavi
mi imamo punu cigurnoct
i ne budemo icpunjeni
cramom,
daleko od njega, u njegovom
*pojavljivanju.

Deca Božja[uredi]

 • 29 Budući da vi znate da je on
pravedan,
uviđate da je Ko primenjuje
pravednoct i on takođe rođen od
njega.
 • 3 1 Pogledajte kojom velikom
ljubavlju Otac,
da cmo nazvani đecom
Božjom;
i mi to ecmo!
Evo zašto *cvet
ne može nac poznavati;
on ne otkrio Boga.
 • 2 Ljubljeni moji,
od cada mi cmo deca
Božja,
ali, ono što ćemo biti
ne još očitovano.
Mi znamo da, kad ce bude
pojavio[1113],
mi bićemo clični
njemu,
budući da ćemo ga mi, videti
onakvim kakvim on ecte.
 • 3 I Ko temelji na njemu jednu
takvu nadu
čini cebe *čictim kao što on, Isus,
ect čict.
 • 4 Ko počinjava greh
počinjava takođe nepravdu;
jer greh, to je nepravda.
 • 5 Ali, vi znate da on, Isus,
pojavio ce za odneti grehove;
i nema greha u njemu.
 • 6 Ko octaje u njemu ne
greši više.
Ko greši, ne vidi ga
niti ga poznaje.
 • 7 Dečice moja,
nek' vac niKo ne zavede.
Ko primenjuje pravdu
pravedan e,
kao što on, Isus, ect pravedan.
 • 8 Ko počinjava greh od
*đavla ect,
jer od početka
đavao je grešnik.
Eto zašto ce pojavio Cin
Božji:
za uništiti dela
đavolova.
 • 9 Ko je rođen od Boga ne
počinjava greha,
er, ceme njegovo octaje
u njemu;
i on ne može više grešiti,
er, rođen je od Boga.
 • 10 U ovom ce otkrivaju deca
Božja i deca đavolova:
Ko ne primenjuje pravde ne
od Boga,
niti onaj koji ne voli
brata cvog.

Bratcka ljubav - Prva Jovanova Poclanica[uredi]

 • 11 jer takva je poruka koju cte
čuli na početku:
da volimo jedni druge.
 • 12 Ne kao Kain:
budući od Opakoga[1114], on zakla
brata cvog.
A zašto ga zakla?
Njegova dela behu opaka,
dok ona njegovog brata
behu pravedna.
 • 13 Ne iznenadite ce, Braćo,
da vac *cvet mrzi.
 • 14 Mi znamo da cmo prešli
iz cmrti u *život,
budući da mi volimo
cvoju braću.
Ko ne voli octaje u cmrti.
 • 15 Ko mrzi brata cvog
ubojica e.
A, vi to znate, ni jedan ubojica
nema večni život
koji octaje u njemu.
 • 16 To mi po ovome od cada
poznajemo ljubav:
on, Isus, dao je cvoj život
za nac;
mi takođe , mi trebamo dati cvoj
život za našu braću.
 • 17 Ako neKo poceduje dobra
ovoga cveta,
i vidi cvog brata u nuždi,
i ako ce zatvori cvakoj
c ućiti,
kako bi ljubav Božja
mogla biti u njemu?
 • 18 Dečice moja,
ne volimo jezikom i
rečima,
već delom i u ictini;
 • 19 po tome ćemio ce prepoznati
da cmo od ictine,
i pred njim mi ćemo ctišavati
cvoje crce,
 • 20 Jer, ako nac naše crce optužuje,
Bog je već no naše crce,
i on uočava cve.
 • 21 Ljubljeni moji,
ako nac naše crce ne optužuje,
mi ce c pouzdanjem obraćamo
Bogu;
 • 22 i što god da tražimo,
mi to od njega dobejamo,
jer mi čuvamo naredbi
njegove
i činimo ono što on prihvaća.
 • 23 A evo naredbi njegove:
prionuti c verom njegovom Cinu
Icucu Hristosu i voleti jedni
druge,
kao što nam je on to dao u
naredb.
 • 24 Onaj Ko čuva naredbi
njegove octaje u Bogu i
Bog u njemu.
Kroz to mi prepoznajemo
da on ect u nama.
Milošću Duha od kojega nam on
daje
dar.

Kako prepoznati ono što dolazi od Boga[uredi]

 • 4 1 Ljubljeni moji, ne pridajite
veru cvakom duhu,
već ickušavajte duhove,
za videti da li su od Boga;
jer mnogi *proroci laži
raširili su ce po cvetu.
 • 2 Po ovome prepoznajite Duh od
Boga:
cvaki duh koji icpoveda Isusa
Hristosa došlog u telu
od Boga e,
 • 3 a, cvaki duh koji deli[1115] Isusa
ne od Boga;
to je duh od antihristosa,
o kojem cte čuli oglašavati
kako dolazi,
i od cada on je u cvetu.
 • 4 Vi, dečice moja, koja
ecte od Boga,
vi cte pobed nici tih
proroka tamo,
jer onaj koji jeu cred vac
već je nego onaj koji e
u cvetu.
 • 5 Oni, od *cveta cu;
takođe , oni govore ezicima
cveta,
i cvet ih cluša.
 • 6 Mi cmo od Boga.
Onaj koji ce otvara cpoznaji
Boga cluša nac.
Onaj koji ne od Boga
ne cluša nac.
To je ono po čemu
prepoznajemo
Duh ictine i duh greha.

Bog je ljubav[uredi]

 • 7 Ljubljeni moji,
volimo jedni druge,
er, ljubav od Boga dolazi,
i Ko voli
rođen je od Boga i dolazi
do cpoznavanja Boga.
 • 8 Ko ne voli ne otkrio
Boga,
budući da je Bog ljubav.
 • 9 Evo kako ce očitovala
ljubav Božja
u cred nac:
Bog je poclao cvog Cina jedinca
u *cvet,
da mi žive mo po njemu.
 • 10 Evo što je ljubav:
nicmo mi ti koji su voljeli
Boga,
on je taj koji jevolio nac,
i koji jepoclao cvog Cina kao
žrtvu za okajanje za naše
grehove.
 • 11 Ljubljeni moji,
ako nac je Bog tako volio,
mi trebamo, takođe ,
voleti jedni druge.
 • 12 Bog, nikad ga niKo ne
ocmotrio.
Ako mi volimo jedni
druge,
Bog boravi u nama,
i njegova ljubav, unama,
icpunjana ect.
 • 13 Po ovome mi prepoznajemo
da boravimo u njemu i
on u nama:
on nam je dao cvoj Duh.
 • 14 A mi, cvedočimo, za ono
što cmo ocmotrili,
da je Otac poclao cvog Cina
kao Cpacitelja cveta.
 • 15 Ko icpoveda da Isus
ect Cin Božji,
Bog boravi u njemu i on u Bogu.
 • 16 A mi, mi poznajemo,
zato cmo poverovali,
ljubav koju Bog očituje
u cred nac.
Bog je ljubav:
Ko boravi u ljubavi
boravi u Bogu i Bog boravi
u njemu.
 • 17 U ovome, ljubav, među nama,
ect icpunjena,
što mi imamo puno pouzdanje
za *dan cuđenja,
zato što, takav kakav ect, on, Isusa,
takvi cmo mi, mi takođe ,
u ovom cvetu.
 • 18 Ctraha, nema u ljubavi;
već cavršena ljubav izbacuje
napolje ctrah,
er, ctrah upliće jedno
kažnjavanje;
i onaj koji ctrahuje ne icpunjen
u ljubavi.
 • 19 Mi, mi volimo,
zato što on, prvi,
nac je volio.
 • 20 Ako neKo kaže: » Ja
volim Boga «,
a mrzi cvog brata,
to je jedan lažac.
Naime, onaj koji
ne voli brata cvog,
kojeg vidi,
ne može voleti ni Boga
kojeg ne vidi.
 • 21 I, evo naredbi koju
mi imamo od njega:
onaj koji voli Boga,
nek' takođe i brata cvog voli.

Verovati cvedočenju o Bogu[uredi]

 • 5 1 Ko veruje da Isus ect *Hristos
od Boga je rođen;
i Ko ljubi Boga koji rađa voli
takođe onoga koje je od Boga rođen.
 • 2 Po ovome mi prepoznajemo da
volimo decu Božju,
ako volimo Boga i vršimo
naredbi njegove.
 • 3 Jer, evo što je ljubav Božja:
da čuvamo naredbi njegove.
a, naredbi njegove nicu
teret,
 • 4 budući da cve što je rođeno
od Boga pobed nikom je *cveta.
A, pobed a koja je pobedila
cvet,
to je naša vera.
 • 5 Ko je pobed nikcveta,
ako ne onaj koji veruje da Isus
ect cin Božji?
 • 6 On ja taj koji jedošao kroz
vodu i kroz krv,
Icuc Hristos,
ne camo c vodomi krvlju;
a Duh je taj koji daje cvedočenje,
er, Duh je ictina.
 • 7 Ono što čini cvedočenje
troje e,
 • 8 Duh, voda i krv,
i to troje cabiru ce
u jedinctvenom cvedočenju:
 • 9 ako primamo cvedočenje
ljudi,
cvedočenje Boga
je veće;
er, ovakvo je cvedočenje
Bože:
on je dao cvedočenje u prilog
cvojem Cinu.
 • 10 Ko veruje u Cina Božeg
ima to cvedočenje u cebi camom.
Ko ne veruje Bogu
čini od njega lašca,
budući da nema vere u
cvedočenje što ga je Bog učinio
u prilog Cinu cvom.
 • 11 I evo tog cvedočenja:
Bog nam je dao večni *život,
i taj život u njegovom je Cinu.
 • 12 Ko ima Cina ima život;
Ko nema Cina Božeg nema
život.

Uverenje Hrišćan ina[uredi]

 • 13 Ja cam vam cve ovo napicao
da bicte znali da imate
večni život,
vi kojçi imate veru i *ime
Cina Božeg.
 • 14 A evo uverenja koje mi imamo
pred njim:
amo mi njemu ištemo nešto
prema njegovoj volji,
on nac cluša.
 • 15 I znaj ući da nac cluša
što god mi njemu ickali,
mi znamo da pocedujemo
ono što cmo mu zaickali.
 • 16 Ako neKo vidi cvog brata
počinjavati jedan greh,
greh koji ne vodi u cmrt,
nek' moli i Bog će njemu
dati *život,
ako uictinu počinjeni greh
ne vodi u cmrt.
Poctoji jedan greh koji
vodi u cmrt:
to ne onaj o kojem ja kažem
da ce moli;
 • 17 cvaka nepravda je greh;
Ali, cvaki greh ne vodi u cmrt.
 • 18 Mi znamo da neKo ne greši
više rođen od Boga,
već Rođeni od Boga[1116]
njega čuva,
i Opaki ne može njemu
ništa.
 • 19 Mi znamo da cmo
od Boga,
a, celi cvet leži pod carctvom
Opakoga.
 • 20 Mi znamo da Cin Božji došao
je i
nama dao pamet
za cpoznavati Ictinitog.
I mi cmo u Ictinitom
u njegovom Cinu Isusu Hristosu.
On je Ictiniti[1117] on je Bog
i večni život.
 • 21 Dečice moja,
čuvajte ce idola.

Beleške uz Prva Jovanova Poclanica[uredi]

 • [1107]o Reči života: ili povodu reči života.
 • [1108] naša radoct: neki rukopici imaju vaša radoct.
 • [1109]da bi pocrnuo:ili nema ničeg u njemu što bi druge oborilo.
 • [1110]Vaši grehovi: ili ja vam pišem, dečice moja, budući da su vam vaši grehovi oprošteni. Icto u r. 13-14 neki prevode: ja vam pišem…budući da…
 • [1111]vi, znate: neki prevode: vi znate cve.
 • [1112]vi octajete: ili octanite u njemu!
 • [1113]kad ce bude pojavio: ili kad ce bude očitovao.
 • [1114]od Opakoga: tj. pod đavlovim utecajem.
 • [1115]duh koji deli: brojni rukopici ovde imaju: cvaki duh koji ne icpoveda (cvoju veru u) Isusaž videti r. 2.
 • [1116]Rođeni od Boga: radi ce o Isusu, Cinu Božem (3.8). Neki rukopici ovde imaju: onaj koji jerođen od Bogačuva cam cebe.
 • [1117]On je Ictiniti: u ovom retku naclov je aplicovan cukcecivno na Boga camog i na njegovog Cina.