Poslanica Laodičanima

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Poslanica Laodičanima
Pisac: Jakob Lorber
Izvornik »Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Laodicea« (1851) pod naslovom »Poslanica Laodičanima (Pavlova poslanica zajednici u Laodikeji)« preveo Ilija P. Petrović.


1

1 Pavle, izaslanik Isusa Hrista voljom i milošću Božjom, i brat Timotej

2 svetoj zajednici u Laodikeji i svoj vernoj braći u Isusu Hristu u njoj i mudrima Duhom Božjim. Milost sa svima vama i mir Božji, Oca našega, u Gospodu Isusu Hristu.

3 Mi pak zahvalujemo, slavimo i hvalimo svagda Boga, Oca našeg Gospoda Isusa Hrista i veoma se brinemo za vas i molimo se svagda Bogu za vas.

4 Jer smo saznali Duhom Božjim i po bratu Epafaru [Epafras] i po Nimfiju [Nimfas] da ste u pojedinim tačkama otpali

5 izabravši nekog episkopa i sveštenstvo i hoćete načiniti od Hrista idola. I odrediste nekakav dom i određen dan i opšivenu haljinu.

6 Dakle, kako je bilo pod paganima i Judejima dok je pred Bogom još važilo obrezanje, koje On odredi još u doba Avrahama da bude predznak živog duhovnog obrezanja u vama kroz Isusa Hrista.

7 Ovo vam pak kažem da znate, koliku tešku borbu vodim za vas, od kojih su me neki lično videli, a neki nisu,

8 i da se jako opomenete u svojim srcima, te saberete svu ljubav, u kojoj je sve bogatstvo savesnog razuma, da biste spoznali veliku tajnu Božju, Ocinu, u svome Sinu Isusu Hristu,

9 u kome je pak skriveno sve blago mudrosti i živog duhovnog spoznanja.

10 Ja vas pak zato opominjem da vas niko ne zavede pametnim i iskićenim rečima i paganskom filozofijom.

11 Jer pamet je i u životinja poput filozofije u pagana, koji žrtvuju mrtvim idolima.

12 Vi ste pak otkupljeni smrću Isusovom da steknete večni život u Bogu Ocu. Pa kako ste onda mogli vaše srce, koje posta stan Duha Svetoga, iznova predati duhu mrtvih?

13 Jer ako telom i nisam kod vas, ali sam duhom neprestano s vama, moći Hristovom u meni i vidim vašu veru i vaša dela,

14 pa ću vas zato i ozbiljno opomenuti i pokazati vam kako su poneki među vama, draga braćo, upali u veliku nerazumnost, jer poznajem njihove tobož razloge i znam šta im je volja.

15 Trebalo bi dakle da bude da se držite Isusa Hrista kakvog ste od mene preuzeli i prihvatli i da hodite po jevanđelju koje sam vam verno propovedao,

16 i da u njemu pustite duboke korene i budete čvrsti u veri, kako vas sve naučavah u duhu našeg Gospoda Isusa Hrista, živog Sina Božjeg, koji vlada s desnice Oca večnog.

17 Ali pak kakvi sada hoćete da budete, postajete protivnici Hristovi i Njegove reči.

18 Šta to hoćete? Da ponovo postanete robovi i sluge zakona i greha i smrti, od kojeg se oslobodismo Isusom Hristom.

19 Slušajte me, kažem vam: Pripazite dobro da se ne pomerite i ne izgubite vašom filozofijom i otrcanim učenjem onih među vama koji se više plaše Rimljana i slepih Judeja nego Gospodara slave, koji nas izbavi i kroz koga postasmo i mi i nebo i zemlja i sve stvari.

20 A kad sam bio među vama, upitali su me vaši filozofi koja je razlika između Boga i Njegovog Sina Hrista. A ja uzeh reč i kazah im:

21 Slušajte braćo! Bog je jedan i Hristos je jedan; jer ako ima samo jednog Boga, onda jedino ima samo jednog Hrista. Koja je onda razlika između Boga i Hrista? Bog je ljubav, a Hrist je mudrost u Boga ili svetlost, istina, put i večan život.

22 U Hristu živi telesno sva punina Božanstva, i mi smo savršeni u Njemu, jer je On osnova i glava svake vlasti, moći i sile, nad poglavarstvima, a i knez nad kneževima zemaljskim.

23 Ako pak ja, Pavle, vama ovo kazah duhom i svom istinom, zašto dozvoljavate da vas zavedu nauk ljudski i svetovna pravila?

24 Obrezani ste ne rukom i nožem već Duhom Svetim odbacivši grešan život, koji je bio jak korov u vašem telu, i to bi istinsko, pravo i živo obrezanje u Hristu.

25 Time ste sa Isusom Hristom za ovaj svet sahranili grešno telo krštenjem po Svetom Duhu te ste vaskrsli Isusom Hristom i živom verom i ljubavlju prema Njemu.

26 Šta će vam staro obrezanje, koje presta, šta će vam obred, koji obezvredi dolaskom i vaskrsom Hristovim i našim u Njemu. Šta će vam subota, Hrist je radio i radi svakog dana i tako je svaki dan učinio danom Gospodnjim i nije svetkovao subotu.

27 Ali ja vas poznajem, pa vam zato kažem: Hristos, kakav je, siromašan je u svetu, a vi hoćete zlata. To li je zašto izvoljevate molitveni dom, praznik i opšivenu haljinu.

28 Velite, Bog kroz Hrista, Svoga Sina, nigde nije ukinuo odredbe Mojsijeve, već štaviše potvrdio svetom večerom, zato da bude obred žrtveni.

29 Ja, pak, Pavle, verni i Bogom izabrani apostol Gospodnji, nadahnut Duhom Božjim, još nisam nikada od Duha Božjeg saznao za ovakvo što, premda sam pre svog pozvanja bio zagriženiji sluga staroga zakona više od vas svih.

30 A sada da vam kažem: Kada me je Duh Božji obratio kada sam se uputio za Damask da progonim tamošnju mladu zajednicu Hristovu, a to pre svega, čak svojom slepoćom, uvideh da Gospoda valja uzvisivati i moliti mu se duhom i istinom, a nipošto više nekim obredima.

31 Jer Bog od svih koje je pozvao u svoju službu nikoga nije oslepeo, a ja prvo oslepeh da izgubim sve što je od sveta pre nego što ću postati jedan od Njegovih najmanjih slugu.

32 A zašto sam prvo oslepeo? Zato što mi je sve biće bilo ogrezlo putem materije hramske službe i da bih se oslobodio nje.

33 A pošto me Bog pozva bez obreda, dakle u mojoj slepoći, zar sam onda od svete večere mogao da napravim obred?

34 Zar nije tako kako me svagda uči Duh Božji? Ko ima oko svetlo, pogleda obrede svetovne i zabavlja se time,

35 ali za slepoga prođe sav svet sa svojim obredima i svaka hramska služba i svaka opšivena haljina.

36 Večna je istina, dakle, da me Gospod ne pozva radi uspostavljanja novog obreda, već radi obnove srdaca, koje Sotona okova na veke veka čvrstim lancima,

37 i da svima propovedam slobodu duha, mir duševni i ovim u Hristu Gospodu da pokidam stare i jake sveze smrti.

38 A šta li svima nama vredi moje učenje, šta jevanđelje Božje kada se slobodni uputiste u staru smrt?

39 Ali ja vas sve molim radi vašega večnoga života: ostavite se onog što osta teško nasleđe vavilonsko, zarobljeništvo Judejima.

40 Eto, Vavilon, veliku bludnicu zemaljsku, Gospod je uništio jer je mnogim narodima donela smrt. A šta ćete imati od toga ako od Laodikeje načinite nov Vavilon? Zato se ostavite toga što će iznova doneti strašno pustošenje, što je Daniel predvideo stojeći na svetom mestu.

41 A Hristos vas je oživeo pošto beste mrtvi putem vaših greha i neobrezanjem telesnim i otpustio vam je sve grehe, koje svagda počiniste kako u hramu tako i u neobrezanju.

42 On je zatro krvavo pismo koje je bilo protiv svih nas, a koje je nastalo upravo svetovnim obredima, pa i naša imena behu tim pismom zapisana u knjigu sveta, suda i smrti; zatro je dakle tako što pismo zakova za krst.

43 A vi sada cepate ovo krvavo pismo zakovano za krst suda, sramote, prokletstva i smrti, pismo koje sam Bog zatre, i vi vaša nova imena u Hristu trampite za stara koja su ispisana krvlju u knjizi suda.

44 O slepi glupaci svakojake gluposti! U Hristu se oslobodiste, a sada ponovo postajete robovi i sluge greha, suda i smrti. Zar niste čuli da je proklet onaj koji visi o krstu?

45 Hristos pak preuze na sebe vašu sramotu, greh, sud i smrt dozvolivši da Ga kao prokletog zakuju za krst da steknete pred Bogom potpunu slobodu i uze svu vašu sramotu i ruglo na sebe i na krst da biste časno hodili.

46 Oh, šta vas to samo spopade oživevši u Hristu da se iznova predate smrti.

47 Sa čim da vas uporedim te da vas pogodim kao dobar pogodak metu? Jeste, vi ste poput uspaljene ljubavnice koja živi u nekom gradu, a kćer je iz dobrog doma.

48 Čujte me i dobro zapamtite. Šta vredi ljubavnici njeno čestito poreklo kada joj je put uspaljenija od uspaljenog jarca?

49 Neće li u svojoj odaji da izludi trčeći tamo-amo te ispružati maltene čitavo telo čas kroz jedan, čas kroz drugi prozor i pohotljivim očima streljati na sve strane ne bi li ugledala nekog koji će joj dati za čim žudi i gori njezino telo?

50 I ugledavši nekoga, pokazaće mu užarenim očima šta hoće, tako da će svojom pohotom s njim grešiti deset puta gore od kurve sa svojim bludnikom na postelji sramote.

51 O Laodičani! Gle, to je vaša slika i prilika. A da li znate šta će s njom učiniti pošteni mladoženja, koji htede da je zaprosi, prošavši pored njene kuće i ugledavši ovaj sramni porok?

52 Izdvojiće je iz svoga srca i iz svojih usta te je više neće ni pogledati makar i zapala u najveću nevolju.

53 Ovo isto će s vama učiniti Gospod jer On je sazidao nov i živ hram u vašim srcima, gde treba da ga iščekujete, a vi prezirete ovaj hram, svetu odaju i iz čiste svetske pohote trčite ka prozorima suda da na njima bludničite sa svetom radi zlata, ugleda i vlastoljublja zato što ste za svim tim požudni.

54 A ja vam kažem: Gospod će se povući i prepustiti vas svakom bludu, starom sudu i staroj smrti ako se odmah ne obratite i sasvim ostavite vaše samoizabrano sveštenstvo i vaš hram i vaš praznik i vašu opšivenu haljinu, jer to je sve pred Bogom gadno poput uspaljene bludnice, koja je u svom srcu gora od deset vavilonskih kurvi.


2

1 Neka dakle na vašu svest ne utiče nepozvan episkop ili sveštenik, ni praznik, ni subota, ni mladina,

2 ni hram, ni žrtveni obred, ni opšivena haljina, pa ni jelo, ni piće.

3 Budite umereni u jelu i piću, to je dobro za duh, dušu i telo i to je ugodno Gospodu.

4 Ako neko uči govoreći: Ovu ili onu hranu ne sme se jesti jer je nečista po Mojsiju,

5 onda uzvraćam: Hristos je ispunio Mojsija i proroke i oslobodio ih i Gospod nama nije zabranio nijedno jelo budući da je i on sam jeo i pio sa grešnicima i carinicima,

6 i uzviknuo je, jelo ne kalja čoveka, nego što dolazi iz srca, to ga kalja: pokvaren govor, zla želja, škrtost, zavist, ubistvo, gnev, proždrljivost, kurvarstvo, preljuba i tome slično.

7 A pošto imamo to jevanđelje od Njega, jedinog Gospodara svekolike slave, koliko glupi bismo bili da sami sebe ponovo ujarmimo starim i grubim jarmom?

8 A što će nam sen, koja je od Mojsija na ovamo imala proročanski predznak onog što se pred našim očima ispunilo, nama koji smo se sa Hristom i u Njemu sjedinili u jedno telo.

9 A ja vas molim a i zaklinjem: Neka vas ne upućuje onaj koji sopstvenim izabranjem hoda sav ponizan duhovnošću nebeskih anđela, o čemu pak nikada ništa nije ni video ni čuo, a u svom naumu je naduven svojim telesnim žudnjama,

10 i ne drži se glave, koja celo telo snabdeva snagom pomoću udova, zglobova i sveza uzajamno se potpomažući i držeći te naraste do božanske veličine,

11 nego se drži svoje žudnje, pun nečistote, sebičnosti, obmane i laži, vlastoljublja, škrtosti i zavisti.

12 A upravo takav je slučaj sa onim koji hoće da vam se nametne kao da je pozvan od Gospoda i od mene a izabran od vas.

13 A ja kažem svima vama: U toga je đavolji duh i kreće se među vama kao vuk u jagnećoj koži i izgladneo i ričući lav koji se revnosno trudi da vas proždere.

14 zato ga oterajte sa njegovog mesta i vratite se ponovo Nimfiju, čija je kuća prava zajednica Hristova.

15 Jer ste umrli za svet i njegove običaje zajedno sa Hristom. Šta vas dakle spopade da vas hvataju običaji sveta kao da još živite u njemu?

16 A dom mog dragog brata Nimfija osta veran svojoj slobodi, koju sam mu dao Isusom Hristom, koji je večni Gospodar.

17 Nimfije je prepoznao vuka kao i ja Duhom Božjim, koji je u meni, a on me svagda podstiče, vuče i uči različitim predmetima jedine ispravne mudrosti pred Bogom, isto tako brata Nimfija.

18 Zato vas i opominjem svom snagom prave revnosti u Hristu Gospodu: idite kod Nimfija da ponovo budete jedna zajednica sa njegovim domom,

19 i ne slušajte one koji licemernom pobožnošću kažu: "ne dotiči, ne kušaj, ne dohvataj, ne čini ovo ili ono", što sve upotrebom propada, a u suštini nije ništa drugo do prazni svetski običaji.

20 Nego slušajte šta vam govorim iz Duha Hristovog, koji je u meni, da ponovo budete slobodni i saučesnici Isusa Hrista u carstvu Božjem živo u vama.

21 O braćo, orazumite se, kakve koristi imate od onih u kojih je samo privid mudrosti i samosvojna, licemerna i dvolična duhovnost i poniznost,

22 i koji kažu: Čim pogledaš ženu, već si zgrešio, i ako jedeš nečistu hranu, koju je Mojsije obrekao, već si nečist na ceo dan, i ako dotakneš neznabošca i govoriš s njim više od triju reči, onda to treba javiti svešteniku ne bi li te očistio pred Bogom.

23 A posve su puni prljavštine i škrtosti i bluda i potajno trguju sa svim neznabošcima i ulažu sva sredstva da svoje tajno prijateljstvo ničim ne ugroze.

24 A ja kažem: Telo traži što mu treba kao što i duh traži što mu treba, zato što telo ima svoje potrebe. Stoga dajte mu u pravoj meri što mu je Bog odredio i hranite se svim što stiže na tržnicu, jer telu je potrebna nega kao što je duhu potrebna sloboda. Zato budite slobodni, a ne robovi slepih nerazumnika na svetu.

25 Čime li pak može da se pohvali onaj koji je postio stomakom, a svoje srce napunio zlim mislima i željama.

26 Zar ne bi bilo poviše pametnije postiti srcem, a ne trbuhom? Zar je moguće da verujete tvrdnji da je Gospodu ugodnije ako ko jede ribu umetnutu u ulje umesto mesa toplokrvne životinje i njezine masti mesto ulja.

27 A ja vam kažem: jedite umereno i celishodno što vam je ukusno i zdravo za telo i pijte vino s vodom kao što ja činim, ako mogu da ga imam, i neka vam je savest mirna u tim stvarima, tako ćete postupiti ispravno u ovom pogledu.

28 Jer Gospoda ne raduje post stomaka, već jedino srca, zato dakle postite dan i noć, tako ćete postupiti duhom i istinom.

29 Ali kako ste sada naumili da postite dvoličnom naukom onog koji se pravi da je samo još jednom nogom na zemlji a ostatkom tela na nebu, na taj način poste neznabošci, koji o njihove praznike jedu najfinije poslastice i tada su pohotljiviji nego običnim danom kada jedu svakodnevnu hranu.

30 A budući da ste sa Hristom ustali, šta se onda brinete o onome što je dole na svetu i zašto gledate da udovoljite običajima sveta, koja su dela ljudi.

31 Gledajte što je gore, tamo gde Hrist sedi s desnice Ocu, to će mnogo više da vam priliči od svih tih potpuno bezvrednih gluposti sveta.

32 Ako ste probuđeni u duhu i ustali s Hristom, onda ste odozgo, a ne odozdo; zato gledajte što je gore, a ne što je dole na zemlji.

33 Jer umrli ste za svet i vaš život je skriven s Hristom u Bogu.

34 Kada se pak Hristos, koji je vaš život, bude otkrio, tada ćete se i vi otkriti s Njim u svoj slavi.

35 Zato morite ponovo vaš svet, koji je mnogim udovima na zemlji, vaše udove tela, s kojima ste činili i ponovo ste krenuli činiti blud, nečistotu, pohotu, strast, lakomstvo, zavist i škrtost, a u čemu se sastoji bezbožje neznabožaca.

36 A pre svega klonite se laži, jer je to prvi potomak Satane. Svucite starog čoveka i odenite u Hristu novog, koji je obnovljen radi spoznanja Onog koji ga je stvorio.


3

1 Rekoh klonite se laži, ona je prvi potomak Satane zato što ste u dobroj meri prešli u običaje ljudske kako čuh od Nimfija i duhom Hristovim koji je u meni.

2 Šta li je drugo hram do običaj ljudski, mrtvo delo rukotvorenjem čoveka, dakle sujetan san, koji nestaje čim se oko budi oda sna.

3 A budući da je to, onda je laž u koju ste se uputili da sami sebe lažete i varate pošto mislite da time dajete Bogu čast; a i samog Boga lažete ako mislite da Mu na taj način činite veoma važnu uslugu podnoseći žrtve.

4 O nerazumnici! Kakvu li to uslugu hoćete učiniti Svemoćnom, koji je utvrdio nebo i zemlju još pre nego što ste stvoreni? Imate li išta a da niste primili od Njega? A pošto pak primiste, šta se pravite kao da niste?

5 Da li ćete Gospodu učiniti ugodnu službu ako mu se u hramu, napravljenom ljudskom rukom, molite obredom, kadom i mrtvim molitvama na dugim i širokim trakama?

6 Gle, koliko vas je obmanuo izaslanik Sotone! Zar nije Hristos, u kome obitava punina Božanstva, lično u hramu osuđen na smrt i zar nije On lično predskazao potpunu propast hrama?

7 Zar bi moglo da mu bude ugodno ono pred čime je upozorio sve svoje učenike i u duhu i mene rekavši: Čuvajte se kvasca farisejskog i prvosvešteničkog. A vi hoćete staru sudnicu, koja pred Bogom posta gnusna, da pretvorite u dom Gospodnji da biste Ga tamo morili.

8 Koliko slepi i koliko u svet mora da ste prešli pa da to ne primetite na prvi pogled?

9 Zar nije dovoljno da Hristos jednom umre za nas, a mi svi zajedno s njim da bismo pravilno spoznali Njegov Duh, koji je u nama, i da spoznamo Oca, koji nas je ljubio još pre postanja sveta?

10oliko puta hoćete još da umorite Hrista, Njega, Jedinog, Večnog i Živog, koji nas sve jednom probudi iz smrti za večan život svojim veličanstvenim vaskrsom.

11 A ja, Pavle, kažem vam: Idite i razorite hram, izbrišite onaj praznik iz kalendara, skinite lažnog episkopa i njegove sluge, koji poput onih iz Jerusalima hoće da se tove radom vaših ruku i koji su načinili velik gvozden sanduk, koji će  primiti vaše ušteđeno zlato i srebro,

12 i spalite opšivenu haljinu, koja je pred Bogom gnusna, pa samim ovim služićete Bogu mnogo više nego da se u takvom hramu morite hiljade godina.

13 A ako zaista volite da u vašoj sredini imate Gospodu ugodan dom, sagradite bolnicu za bolesne, hrome, iskrivljene, slepe i neme, i dom za siromašne udovice i siročad i dom za strane unesrećenike bez obzira ko su i šta su.

14 Njih primite radosno i sažaljivo i podelite s njima sav vaš blagoslov, onako kako je naš Gospod Isus Hristos sa nama dva puta učinio nahranivši svojim blagoslovom na hiljade gladnih. Tako ćete Njemu, jedino Svetom, učiniti pravu i ugodnu službu za vaše prosveštenje.

15 Jer zato je On sam rekao govoreći: Šta činite najmanjem od ovih siromašnih, Meni činite.

16 A budući da je mnogo puta izjavio šta Mu je ugodna služba, šta vas to spopade da hoćete nekakvu koja Mu je gnusna i smradna i kužna.

17 No srce puno ljubavi, to je hram koji je Bogu, Gospodu u Hristu jedini ugodan i živi i draži nego li sav svet pun solomonovih, koji su svi mrtvi, dok je srce živo, i ljubiće Boga i svu braću. Dakle sagradite ponovo taj hram u sebi i žrtvujte svagda Gospodu živo u njemu.

18 Ni hram, ni obredi, ni sveštenik, ni episkop, a ni Pavle sa svojim učenicima, ni Judej, ni Grk, ni obrezanje, ni hram Solomonov, ni Pragrk, ni Skit, ni nekršten, ni slobodan, ni sluga, ni subota, ni mladina, ni posebna godina, to sve pred Bogom nije ništa, već je jedino Hristos sve i svja.

19 Odenite se dakle najpre Hristom budući da ste izabranici Božji, Njegovi sveti i Njegovi ljubljeni. Učinite to živom verom, ljubavlju i srdačnom samilošću prema vašoj braći, prijateljstvom, ljubaznošću, poniznošću, blagošću i svim strpljenjem.

20 U svemu tome snosite jedan drugoga i oprostite jedan drugome od srca što god da imate jedan protiv drugoga, tako ću vam i ja oprostiti i Gospod u onoj meri u kojoj opraštate jedni drugima.

21 Ne tužite jedan drugoga poput neznabožaca u kojih su posebni sudovi, već budite pomirljivi i snošljivi i sredite to u srcu, tako ćete pred Bogom učiniti bolje nego da sve odredbe Mojisijeve najsavršenije izvršujete, odredbe koje se teško pamte, a još teže drže. Jer odredbe Mojsijeve Gospodu nisu mile, već jedino čisto srce, koje zaista ljubi Boga i sabraću.

22 I tako dakle, odenite se najpre ljubavlju, jer jedino ona vredi pred Bogom i jeste jedina prava sveza vrhunca i savršenstva.

23 Kroz ljubav da vlada istinski i savršen mir Božji u vašim srcima, mir jedini, kojim ste pozvani jednim telom u Hristu Gospodu i ako Mu zahvaljujete, onda Mu zahvaljujte neprestano duhom i istinom,

24 ali ne u mrtvom hramu, koji ne vredi pred Bogom. On koji je Gospod i Davatelj života i koji jedino gleda na srce i njezinu slobodu.

25 Neka živa reč Hristova obilato obitava među vama svom ljubavlju i iz nje proisteklom savršenom mudrošću. Učite, opominjite i gradite jedan drugoga raznim divnim duhovnim predmetima i razmatranjem,

26 psalmima ljubavi i pojanjem i duhovnim milim pesmama, ali pevajte u srcu, a ne praznim drekanjem ustiju, tako ćete biti Gospodu ugodniji od uzaludne dreke fariseja, Judeja i pagana, koji jako zapošljavaju usne zlata radi, a srca su im hladnija od leda.

27 Ali što god da činite, bilo rečima ili delima, činite imenom našega Gospoda Isusa Hrista i po Njemu zahvaljujte Bogu Ocu jer je On posrednik između Boga i nas. U Njegovom srcu obitava punina Ocina.

28 A čujte i vi žene Laodičanke: Volja je Gospodnja, našeg Boga iskonskog, da budete potpuno potčinjene vašim muževima u Hristu Gospodu jer u mužu vam je glava Hristova.

29 A vi muževi ljubite vaše žene pravom merom i ne budite grubi, ali ne preterujte u ljubavi prema vašim ženama da ne zaboravite Gospoda jer ljubav prema Gospodu mora da je slobodna kao da nemate ženu.

30 I vi deco budite potpuno poslušna roditeljima u svemu što nije protiv Hrista jer je to Njegova volja i to Mu je milo.

31 A vi roditelji ne ogorčujte duše vaše dece tvrdim rečima i zlostavljanjem da ne zaziru od vas i postanu pudljive ulizice i licemeri, jer pravi tvrdoglavko može putem ljubavi da postane poslušan, ali licemera i udvoricu ne popravi.

32 Takođe kažem i vama slugama vaših Gospodara: Budite im poslušni u svemu što nije protiv Hrista, ali ne na oko da se svidite vašim Gospodarima, već prostotom vašeg srca i stalnim strahom Božjim.

33 Sve pak šta izvršujete vašim gospodarima, izvršujte tako kao da služite Hristu Gospodu svom vernošću vašeg srca, a ne kao da služite ljudima, tako ćete jednom od Njega primiti platu slave.

34 Ko pak radi neispravno za svoje gospodarstvo, taj to radi Gospodu, ali Gospoda ne zanima da li je ko gospodar ili sluga, već jedino delo i svrha dela.

35 Onome koji radi neispravno, Gospod će jednom dati platu. Možete zavarati ljude, ali Gospod se ne da zavarati, jer pred Njim su sva srca otvorena.

36 A i vama gospodarima kažem: budite svesni da su vaše sluge vaša braća pred Gospodom, zato ophodite se prema njima kako je ispravno pred Bogom. Dajte im pristojnu platu na vreme ljubavlju u Hristu i znajte da imamo jednog Gospodara na nebu, a to je Hristos, Svetac Božji od iskona.

37 Ne odstupite od molitve i molite sa zahvalnošću bez prestanka, ali ne usnama, već duhom i istinom i svom prostotom vašeg srca i istinskom predanošću u ljubavi prema Hristu Gospodu.

38 A istovremeno molite se i za mene da mi Gospod svagda otvori vrata žive reči i da svagda govorim pred vama i pred svom braćom u Hristu Njegovu veliku tajnu i tajnu Njegovog carstva, jer sam i ja još vezan za svet i sasvim običan čovek, koji samo onda može prorokovati kada mu Gospod otvori vrata Svoje milosti.

39 Ponašajte se jednostavno i mudro pred svima i prema onima koji su napolju: Judejima i paganima. Ne osuđujte nikog, bio Skit, pagan Judej, Grk i Pragrk, već postavite se mudro po vremenu i okolnosti.

40 Vaše reči da budu svagda začinjene ljubavlju prema svakome i pune soli istinske mudrosti iz Boga, iz te mudrosti zahvatajte što god da govorite s kim da bi znao kolika je razlika Božanske mudrosti prema znanju filozofa.

41 A ja Pavle sada smatram da nisam ništa izostavio da vam pokažem šta je među vama i kakav je otrovan korov, biće pre otrovno drvo, čiji dah sve udavi, i tako više nemam ništa protivu vas.

42 A to draga braćo da bude svagda pravi obred među vama da duhom i istinom date čast Bogu, Ocu u Sinu, ljubeći ga svagda iznad svega Sinom Njegovim, koji je za sve nas iz ljubavi umro na krstu da bi nam povratio sinovstvo, koje su naši očevi od Adama na ovamo izgubili.

43 A ja vas molim u ime Boga da donesete dostojne plodove potpunog povratka iz vašeg novog paganstva u živu crkvu Božju. On koji obitava u vama a ne u hramovima, opšivenoj haljini ni u nekom obredu.

44 Ljubav Božja i milost našeg Gospoda Isusa Hrista da je uvek i večno s vama.

45 A šta je sa mnom u Rimu, to će vam preneti verni brat Tihik [Tihikus], kojeg vam šaljem, kao i Kološanima, koji poput vas hoće da ih Sotona spopadne.

46 Pozdravite mi svu ljubaznu braću i Nimfija i vernu zajednicu njegovog doma. Jer ja za njega dajem svedočanstvo da je pravedan i kao i ja svagda se moli Bogu radi vas.

47 Pozdravite i Kološane kad tamo odete jer su pojedini među njima koje poznajete, koji su svagda pravedni i istiniti u veri i u ljubavi prema Bogu.

48 A kada Kološani budu pročitali svoje pismo, onda ga i vi pročitajte kao što vas ja molim zaradi Boga da ovo pismo date i Kološanima da pročitaju.

49 Jer on je i njima preko potreban koliko i vama. Konačno vas ovim opominjem i pismeno kao što će vam to i usmeno preneti Tihik da ovo pismo treba da se pročita u svim zajednicama kao i ono Kološanima.

50 Moj pozdrav sopstvenom rukom: Opominjite se moje ljubavi.

51 Milost našeg Gospoda Isusa Hrista sa svima vama.

52 Napisano iz Rima po Tihiku i njegovom pratiocu Onesimu, koji su obojica poslati vama i Kološanima.

Vikipedija
Vikipedija ima članak u vezi sa ovim tekstom: