Obaveštenje komandanta Jugoistoka o sporazumima sa četnicima od 21.11.1943.

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u ARHIVU VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA, NAV-T-77, r. 883, s. 5631870—1.


Ic/AO, br. 2171/43. str. pov. II priloga

Prepis 8 primeraka 2. primerak

H. Qu., 21. 11. 1943.

Strogo poverljivo

KOMANDANT JUGOISTOKA (K-da Gr. A. "F")

Ic/AO, br. 2171/43. str. pov.

1.) Kao rezultat pregovora koje duže vremena vode, u najužoj saradnji, specijalni opunomoćenik Ministarstva spoljnih poslova i komandant Jugoistoka sa vođama četničkih odreda, sklopljen je sporazum koji predviđa oružano primirje ograničeno na određeni prostor i povremeno zajedničko vođenje borbe protiv komunizma.

2.) Preduslov za ovaj sporazum bio je, a ostaće i u slučaju sklapanja novih sporazuma, da četnički odredi:

a) prekinu sa borbenim i sabotažnim dejstvima protiv nemačkog Vermahta, njegovih saveznika koji se sa njim zajednički bore na svom zemljištu i Muslimana,

b) prilikom učestvovanja u zajedničkim borbama protiv komunista, budu potčinjeni nemačkom komandovanju,

c) prekinu sve veze sa silama koje se nalaze u ratu sa Nemačkom i da izruče štabove za vezu tih sila, koji se na-laze kod njih,

d) učestvuju u zajedničkoj propagandi protiv komunizma.

3.) Sve oficire treba obavestiti o sledećem:

a) Dosadanja zabrana za saradnju sa četničkim odredima i pojedinačmm bandama zasnivala se na čvrstoj orijentaciji najvišeg četničkog vođe Draže Mihailovića da bezuslovno vodi borbu protiv Nemačke i njenih saveznika, čega se on do sada nije odrekao.

b) Izjava pojedinih četničkih vođa da žele voditi borbu pro-tiv komunizma zajedno sa nemačkim Vermahtom, dobila je novu dimenziju posmatrana u svetlu opšte procene neprijatelja i njegovih pozicija na prostoru Jugoistoka i spoznaje da pokret komunističkih bandi, koji dokazano prima idejnu i materijalnu pomoć od SSSR, predstavlja glavnu opasnost. Zbog toga se moralo pristupiti preispi-tivanju četničkih ponuda.

c) Od nedavna lojalna orijentacija pojedinih četničkih odreda ne sme se uopštiti, jer još i danas četničke bande izvode prepade i sabotaže.

d) Jedinicama se i nadalje zabranjuje da stupaju u pregovore sa četničkim odredima. Pojave samovolje mogu samo da smetaju vezama koje su uspostavljene sa strane najviših vojnih i političkih ustanova i da time izazovu velike štete za opšte komandovanje na prostoru Jugoistoka.

e) Lokalne četničke vođe, koje se nude da učestvuju u zajedničkoj borbi, treba upućivati na najbliže ustanove Abvera ili Službe bezbednosti.

f) Propagandu protiv četničkog pokreta treba obustaviti, njeno ponovno oživljavanje zavisiće od razvoja novostvorene situacije.

pot. baron fon Vajks general-feldmaršal

Dostavljeno:

F. d. R. d. A.

generalštabni potpukovnik