Novi zavjet (Karadžić) / 1. Solunjanima

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
< Kološanima NOVI ZAVJET GOSPODA NAŠEGA ISUSA HRISTA 2. Solunjanima >
Prevod Vuka Stefanovića Karadžića objavljen u Beču 1847. godine.


Solunjanima poslanica prva svetoga apostola Pavla.

Glava I.

1. Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu ocu i Gospodu Isusu Hristu: blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

2. Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući vas u molitvama svojima,

3. I spominjući bez prestanka vaše djelo vjere, i trud ljubavi, i trpljenje nada Gospoda našega Isusa Hrista, pred Bogom i ocem našijem,

4. Znajući, braćo ljubazna, od Boga izbor vaš.

5. Jer jevanđelije naše ne bi k vama samo u riječi nego i u sili i u Duhu svetome, i u velikom priznanju, kao što znate kakovi bismo među vama vas radi.

6. I vi se ugledaste na nas i na Gospoda primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha svetoga,

7. Tako da postadoste ugled svima koji vjeruju u Maćedoniji i u Ahaji.

8. Jer se od vas promče riječ Gospodnja ne samo u Maćedoniji i Ahaji, nego i u svako mjesto iziđe vjera vaša u Boga tako da nam nije trijebe što govoriti.

9. Jer oni obznanjuju za vas kakav ulazak imasmo k vama, i kako se obratiste Bogu od idola, da služite Bogu živu i istinu,

10. I da čekate sina njegova s nebesa kojega vaskrse iz mrtvijeh, Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva koji će doći.

Glava II.

1. Jer sami znate, braćo, ulazak naš k vama da ne bi uzalud;

2. Nego postradavši prije i osramoćeni bivši, kao što znate, u Filibi, oslobodismo se u Bogu svojemu kazivati vama jevanđelije Božije s velikom borbom.

3. Jer utjeha naša nije od prijevare, ni od nečistote, ni u lukavstvu;

4. Nego kako nas okuša Bog da smo vjerni da primimo jevanđelije, tako govorimo, ne kao ljudima ugađajući nego Bogu koji kuša srca naša.

5. Jer nigda iz laskanja ne govorismo k vama, kao što znate, niti iz uzroka lakomstva: Bog je svjedok;

6. Niti tražeći od ljudi slave, ni od vas, ni od drugijeh.

7. Mogli smo vam biti na dosadu, kao Hristovi apostoli; ali bismo krotki među vama, kao što dojilica njeguje svoju djecu.

8. Tako smo vas rado imali da smo gotovi bili dati vam ne samo jevanđelije Božije, nego i duše svoje, jer ste nam omiljeli.

9. Jer pamtite, braćo, trud naš i posao: jer dan i noć radeći da ne dosadimo ni jednome od vas, propovijedasmo vam jevanđelije Božije.

10. Vi ste svjedoci i Bog kako sveti i pravedni i bez krivice bismo vama koji vjerujete,

11. Kao što znate da svakoga vas kao otac djecu svoju

12. Molismo i utješavasmo, i svjedočismo vam da živite kao što se pristoji Bogu, koji vas je prizvao u svoje carstvo i slavu.

13. Toga radi i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas riječ čuvenja Božijega primiste ne kao riječ čovječiju, nego (kao što zaista jest) riječ Božiju, koja i čini u vama koji vjerujete.

14. Jer vi, braćo, prođoste kao crkve Božije koje su u Judeji u Hristu Isusu; jer tako i vi postradaste od svojega roda kao i oni od Čivuta,

15. Koji ubiše i Gospoda Isusa i proroke njegove, i koji nas istjeraše, i Bogu ne ugodiše, i koji se svijem ljudima protive,

16. I zabranjuju nam kazivati neznabošcima da se spasu, da ispune grijehe svoje svagda; ali na pošljetku dođe gnjev na njih.

17. A mi, braćo, osirotjevši za vama neko vrijeme licem a ne srcem, većma hićasmo da vidimo lice vaše s velikom željom.

18. Za to šćadijasmo da dođemo k vama, ja Pavle jednom i drugom, i zabrani nam sotona.

19. Jer ko je naš nad ili radost, ili vijenac slave? Nijeste li i vi pred Gospodom našijem Isusom Hristom o njegovu dolasku.

20. Jer ste vi naša slava i radost.

Glava III.

1. Za to ne mogući više trpljeti naumismo sami ostati u Atini,

2. I poslasmo Timotija, brata svojega i slugu Božijega, i pomagača svojega u jevanđeliju Hristovu, da vas utvrdi i utješi u vjeri vašoj;

3. Da se niko ne smete u ovijem nevoljama; jer sami znate da smo na to određeni.

4. Jer kad bijasmo kod vas kazasmo vam naprijed da ćemo padati u nevolje, koje i bi, i znate.

5. Toga radi i ja ne mogući više trpljeti poslah da poznam vjeru vašu, da vas kako ne iskuša kušač, i da uzalud ne bude trud naš.

6. A sad kad dođe Timotije k nama od vas i javi nam vašu vjeru i ljubav, i da imate dobar spomen o nama svagda, želeći nas vidjeti, kao i mi vas,

7. Za to se utješismo, braćo, vama u svakoj žalosta i nevolji svojoj vašom vjerom;

8. Jer smo mi sad živi kad vi stojite u Gospodu.

9. Jer kaku hvalu možemo dati Bogu za vas, za svaku radost, kojom se radujemo vas radi pred Bogom svojijem?

10. Dan i noć molimo se Bogu preizobilno da vidimo lice vaše, i da ispunimo nedostatak vjere vaše.

11. A sam Bog i otac naš i Gospod naš Isus Hristos da upravi put naš k vama.

12. A vas Gospod da umnoži, i da imate izobilnu ljubav jedan k drugome i k svima, kao i mi k vama,

13. Da bi se utvrdila srca vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i ocem našijem, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista sa svima svetima njegovijem. Amin.

Glava IV.

1. Dalje, braćo, molimo vas i svjetujemo u Hristu Isusu, kao što primiste od nas, kako vam treba življeti i ugađati Bogu, kao što živite, da bivate sve izobilniji.

2. Jer znate kakve vam zapovijesti dadosmo kroz Gospoda Isusa.

3. Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva,

4. I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti,

5. A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;

6. I da ne prestupate i zakidate u stvari brata svojega; jer će Gospod pokajati sve to, kao što vam i prije kazasmo i posvjedočismo.

7. Jer Bog nas ne dozva na nečistotu, nego u svetost.

8. Koji dakle odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga, koji je dao svetoga Duha svojega u vas.

9. A za bratoljublje ne trebujete da vam se piše, jer ste sami od Boga naučeni da se ljubite među sobom,

10. Jer to činite sa svom braćom po cijeloj Maćedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite,

11. I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao, i da radite svojijem rukama, kao što vam zapovjedismo;

12. Da se vladate pošteno prema onima što su na polju, i da od njih ništa ne potrebujete.

13. Ne ću vam pak zatajati, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada.

14. Jer ako vjerujemo da Hristos umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim.

15. Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, ne ćemo preteći onijeh koji su pomrli.

16. Jer će sam Gospod sa zapoviješću, s glasom aranđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije;

17. A po tom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.

18. Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima.

Glava V.

1. A za čase i vremena, braćo, nije vam trijebe pisati;

2. Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći.

3. Jer kad reku: mir je, i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu; i ne će uteći.

4. Ali vi, braćo, nijeste u tami da vas dan kao lupež zastane.

5. Jer ste vi svi sinovi vidjela i sinovi dana: nijesmo noći niti tame.

6. Tako dakle da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trijezni.

7. Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju u noći se opijaju.

8. Ali mi koji smo sinovi dana da budemo trijezni i obučeni u oklop vjere i ljubavi, i s kacigom nada spasenija;

9. Jer nas Bog ne postavi za gnjev, nego da dobijemo spasenije kroz Gospoda svojega Isusa Hrista,

10. Koji umrije za nas da mi, stražili ili spavali, zajedno s njim živimo.

11. Toga radi utješavajte jedan drugoga, i popravljajte svaki bližnjega, kao što i činite.

12. Molimo vas pak, braćo, pridoznajte one koji se trude među vama, i nastojnike svoje u Gospodu, i učitelje svoje,

13. I imajte ih u izobilnoj ljubavi za djelo njihovo. Budite mirni među sobom.

14. Molimo vas pak, braćo, poučavajte neuredne, utješavajte malodušne, branite slabe, snosite svakoga.

15. Gledajte da niko ne vraća kome zla za zlo;

16. Nego svagda idite za dobrom, i među sobom, prema svima.

17. Radujte se svagda.

18. Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.

19. Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite.

20. A sve kušajući, dobro držite.

21. Uklanjajte se od svakoga zla.

22. A sam Bog mira da posveti vas cijele u svačemu;

23. I cijel vaš duh i duša i tijelo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.

24. Vjeran je onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.

25. Braćo! molite se Bogu za nas.

26. Pozdravite braću svu cjelivom svetijem.

27. Zaklinjem vas Gospodom da pročitate ovu poslanicu pred svom braćom svetom.

28. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama. Amin.