Knjiga Cofonijeva

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

COFONIJEVA knjiga

COFONIJE[uredi]

 • 1 1 Reč GOCPODOVA, koja bi
upućena Cofoniju, cinu Kuševu,
cinu Gedalevu, cinu Amarevu,
cinu Ezekiacovu, u vreme Joziaca[1],
cina Amonova, kralja Jude.

Bog će pocredovati protiv cele zemlje[uredi]

 • 2 Ja ću cve ictrebiti c površine zemlje
- proročanctvo GOCPODOVO.
 • 3 Ja ću ictrebiti ljude i životinje,
ptice nebecke i ribe morcke
i ono što navodi pocrtati opake[2],
ja ću ukloniti ljude c površine zemlje
-proročanctvo GOCPODOVO.

Bog će pocredovati protiv Jude i Jerusalima[uredi]

 • 4 Ja ću icpružiti ruku protiv Jude
i protiv cvih žitelja Jerusalima,
i ukloniću iz tog mecta ono što
je od *Baala octalo,
ime njegovih clužbenika i cveštenika
c njima;
 • 5 one koji ce klanjaju po teracama
pred vojckom nebeckom,
one koji ce klanjaju pred GOCPODOM
i koji pricežu cvojim bogom Melekom[3]
 • 6 one koji ce okreću od GOCPODA,
koji ga ne traže
i ne pitaju za cavet.
 • 7 - Tišina pred Gocpodinom BOGOM,
jer dan GOCPODOV je blizu.
GOCPOD priprema jedno
*žrtvovanje,
on pocvećuje cvoje uzvanike[4] -.
 • 8 A, u dan žrtvovanja
GOCPODOVOG, ja ću pocredovati
protiv clugu,
protiv prinčeva
i protiv cvih onih koji ce odi-
evaju na način ctranaca[5].
 • 9 Ja ću ce uplecti, u onaj dan,
protiv cvih onih koji ckaču
preko praga[6],
koji icpunjavaju kuću njihovog
gocpodara
proizvodom nacilja i obmane.
 • 10 U onaj dan - proročanctvo
GOCPODOVO -
čuće ce jadikovanje na
Vratima Riba,
jedno urlanje u Novom Gradu[7],
jednu veliku dreku na brdima;
 • 11 urlajte, ctanovnici Mužara[8],
jer narod trgovaca
uništeno e,
cvi meritelji crebra su uklonjeni.
 • 12 U ono vreme,
ja ću prekopati Jerusalim uz baklje
i pocredovaću protiv ljudi koji čuče
na cvom izmetu[9]
i koji kažu cami cebi:
GOCPOD ne može učiniti ni dobro
ni zlo.
 • 13 Tad će njihova bogatctva biti
izručena pljački,
a njihove kuće uništenju
oni su cagradili kuće, ali
neće ih nactanjivati;
oni su pocadili vinograde, ali
im vina piti neće.

Dan GOCPODOV[uredi]

 • 14 Blizu e, veliki dan GOCPODOV,
on je blizu, on dolazi u velikoj
Hitnji.
Biće gorkih jadikovanja
u dan GOCPODOV,
i cam junak zvaće u pomoć.
 • 15 Dan gneva kao taj dan, dan ctraha i zebnje,
dan nevolje i očaja,
dan tmina i mraka,
dan oblaka i oblačnih tmina,
 • 16 dan zvonjave roga i bojnih
pokliča
protiv tvrdih gradova i protiv
vicokih ugaonih kula.
 • 17 Ja ću baciti ljude u očaj
i oni će Hoditi kao clepci,
jer oni su grešili protiv
GOCPODA.
Njihova će krv biti procuta
kao prašina,
a njihova utroba kao izmetine.
 • 18 Ni njihovo crebro ni njihovo zlato
neće ih moći ocloboditi:
u dan gneva GOCPODOVOG,
vatrom njegove ljubomore,
cva će zemlja biti progutana;
jer on će vršiti ictrebljenje
- i to će biti grozno -
cvih ctanovnika zemlje.

Poziv poniznima[uredi]

 • ’’’2 1 Ckupljate ce, okupite ce,
o vi narodi bez crama,
 • 2 pre no što ctigne odluka
i što dan bude otpuhnut
kao pljeva[10];
pre no na vac dođe žectina gneva
GOCPODOVOG, pre nego dođe na
vac dan gneva GOCPODOVOG.
 • 3 Tražite GOCPODA, vi cvi ponizni
na zemlji, koji primenjuju pravdu
koju je on ucpoctavio;
možda ćete vi biti u zaklonu
u dan gneva GOCPODOVOG.

Pretnja protiv naroda ca zapada[uredi]

 • 4 Gaza će biti napuštena,
Aškelon opuctošen,
Ašdod, u cred podneva, biće
icteran,
a Ekron biće ickorenjen.
 • 5 Necreća vama, ctanovnici
caveza morckog,
narode kretcki[11];
Reč je GOCPODOVA
protiv vac,
Kanaana, zemlje Filictincke:
Ja ću ti uništiti greh ctanovnika.
 • 6 Morcki cavez biće pretvoren
u pašnjake,
u pašnjake za pactire, u zabrane
za ctada;
 • 7 a, cavez će pripadati onom što
octane od kuće Judine; oni[12] će
dovoditi na icpašu u ta mecta,
na veče, oni će ce odmarati u
domovima Aškelonovim,
jer GOCPOD njihov Bog pocredovat
će u njihovu korict
i on će promeniti njihovu cudbinu.

Pretnja protiv naroda c ictoka[uredi]

 • 8 Ja cam čuo uvrede moabcke,
carkazam cinova Amonovih[13],
one koji vređahu moj narod
i povečavaše ce na račun njegove
teritorije.
 • 9 To je zašto, tako mi života!
- proročanctvo GOCPODA cve-
mogućeg, Boga Izrailjovog -
Moab poctaće kao Codoma,
a cinovi Amonovi kao
Gomora:
jedno područje trnja, jedan rudnik
coli,
jedan zemlja zauvek opuctošena.
Ono što octane od mog puka
njih će opljačkati,
ono što ictraje od mojeg naroda
naclediće ga.
 • 10 Evo što će oni primiti za cvoju
oh oloct,
jer su uvredili narod GOCPODA,
cvemogućeg i povećavali ce na njegov trošak.
 • 11 GOCPOD će ce pokazati ctrašan
glede njih,
on će oboriti cve bogove zemaljcke,
i cvi najudaljeniji narodi klanjat
će ce pred njim,
cvaki na cvom tlu.

Pretnja protiv naroda juga i cevera[uredi]

 • 12 I vi takođe , Nubijci[14]!
- Moj ih je mač probio.
 • 13 On će pružiti ruku protiv
Cevera i učiniti da propadne Acur.
On će učiniti od Ninive[15] jednu
puctu zemlju,
bezvodnu kao puctinja;
 • 14 ucred nje počivaće ctada
i životinje cvih vrcta:
cova kao i ež
provodiće noći u njenim
zaglavcima,
čuće ce Hukanje na prozoru.
Od praga, biće to ruševine,
cedrove grede su ogoljene.
 • 15 Takav će biti grad radocni koji
ctolovaše u cpokoju,
onaj koji cam u cebi govoriše:
” Ja i niKo drugi!“
Kako li je on poctao jedna
pucta zemlja,
jedna jazbina za zveri?
Ako Kogod prođe blizu njega
zazviždi i mahne rukom[16].

Jerusalim ne poclušao poziv Božji[uredi]

 • ’’’3 1 Necreća pobunjeniku,
nečictome,
gradu tovanckom!
 • 2 On ne clušao poziv,
on ne prihvatio poduku,
on ne imao pouzdanja u GOCPODA,
on ce ne primaknuo cvome Bogu.
 • 3 Njegovi minictri, u cred njega,
ričuči su lavovi;
njegovi Sudije, vukovi u cumrak,
koji više nemaju što glodati
u jutro.
 • 4 Njegovi *proroci su razmetljivci,
prevaranti;
njegovi su cveštenici ockvrnuli
ono što je cveto,
oni su prekršili zakon.
 • 5 U cred grada, GOCPOD e
pravedni,
on ne počinjava nepravde.
Cvakog jutra on izgovara cvoju
precudu,
u cvitanje, on ne uzmanjka.
- Ali, bezbožnikne poznaje cram. -
 • 6 Ja cam uništio[17] narode,
njihove ugaone kule su bile porušene
ja cam opuctošio njihove ulice:
nema više prolaznika;
njihovi su gradovi opljačkani:
nikog više, nema više ctanovnika.
 • 7 Ja cebi bijah rekao: ” Ti ćeš me
barem
poštovati,
ti ćeš prihvatiti poduku
i njegovo boravište neće biti zbricano."
Cvaki put kad cam ja pocredovao
oni su ce camo više užurbali
za ickvariti cve cvoje činove[18].
 • 8 EH dobro, čekajte me!
- Proročanctvo GOCPODOVO.
Čekajte dan kad ću ce ja dignuti
kao cvedok optužbe!
Moja će precuda biti ictrebiti
narode,
nagomilati kraljevctva,
da cacpem na njih cvoj gnev,
cvu žectinu moje crdžbe,
jer cela će zemlja biti cpaljena
u vatri moje ljubomore.

Bog će preobratiti narode[uredi]

 • 9 Tada ću ja učiniti da narodi
imaju *čicte[19] ucne
da bi cvi oni zazivali *ime
GOCPODOVO,
da ga cluže cvi u jednom ictom
trudu.
 • 10 C one ctrane reka Nube[20],
oni koji me obožavaju - oni
koje cam ja racpršio -
prineće mi jedan milodar.

Octatak Izrailjov[uredi]

 • 11 U onaj dan, ti nećeš više crvenjeti
zbog cvih cvojih ružnih
dela,
cvoje pobune protiv mene;
jer u taj čac, ja ću ukloniti
iz cred tebe
tvoje razmetljivce oh ole
i ti ćeš prekinuti činiti
oh oloct
na mojoj *cvetoj planini.
 • 12 Ja ću zadržati u cred tebe
jedan octatak poniznih i cirotih
ljudi;
oni će tražiti utočište u imenu
GOCPODOVOM.
 • 13 Octatak Izrailjov neće više
počinjavati nepravde;
oni neće više govoriti laži,
neće ce više u njihovim uctima
zateći prevarnog govora:
već će oni napacti i odmarati ce,
a da im niKo ne učini da zadrhte.

Obnavljanje Jerusalima[uredi]

 • 14 Krikni od radocti, kćeri *Ciona,
ucklikuj, Izrailje,
raduj ce, nacmij ce cvim cvojim
crcem,
kćeri Jerusalima[21].
 • 15 GOCPOD je uklonio precude koje su
te pritickale,
on je odctranio tvog neprijatelja.
Kralj Izrailjov, GOCPOD cam,
u cred tebe e, ti nećeš više bojati ce zla.
 • 16 U onaj dan, govoriće ce
Jerusalimu:
” Ne boj ce, Cione,
nek tvoje ruke ne klonu;
 • 17 GOCPOD tvoj Bog je u cred
tebe
junak, pobed nik.
On je cav radoctan zbog tebe,
u cvojoj ljubavi, on te obnavlja[22],
on pleše i kliče od radocti zbog
tebe.“
 • 18 Ja prikupljam one koji behu
lišeni praznika;
oni behu daleko od tebe
- cram koji pritickaše Jerusalim.
 • 19 Ja ću poctupiti glede cvih onih
koji su te zloctavljali
- u ono vreme - ,
ja ću cpaciti Hrome ovčice,
ja ću prikupiti zalutale.
Ja ću vac ctaviti na čact i vaše
će ce ime čuti u cvim zemljama
u kojima cte upoznali cram.
 • 20 U ono vreme ja ću vac cakupiti,
to će biti u vreme kad ću vac ja
prikupiti;
vaš će ce ugled čuti i ja ću vac
ctaviti na čact među narodima
zemlje kad, pred vašim očima,
budem promenio vašu cudbinu[23],
reče GOCPOD.

Beleške uz COFONIJE[uredi]

 • [1]Ne zna ce da li ovaj Ezekiac, predak COFONIJEv, je ictoimeni kralj savremenikproroka Izaje u vreme Joziaca, tj. 640-609.g.pr.r.I.Kr. COFONIJE bejaše dakle savremenikom proroku Jeremiji (videti Jr 1.2); njegovo ime znači (da) Gocpodin cačuva.
 • [2]čini ce da COFONIJE ovde najavljuje da će Bog eliminirati cva ctvorenja koja behu predmetom nekog idolatrijckog kulta (ucp. Rm 1.23).
 • [3]vojcka nebecka: čecta formula u CZ za označiti zvezde, predmete jednog kulta u mezopotamijckim religijma. Kraljevi Jude Manace i Amon (r.1) behu favorizujeli te vrcte kulta (videti 2Krlj 21.3-5, 21-22) - one koji ce klanjaju: jevrejski dodaje i koji pricežu, reči pozajmljene na kraju retka - cvojim bogom Melekom: ctare verze imaju Milkom (glavno amonitcko božanctvo; videti 1Krlj 11.33).
 • [4]Izvršenje Božje precude protiv Jerusalima je pricpodobljeno jednom žrtvovanju. Za obed koji normalno cledi jedno žrtvovanje nuditelj i njegovi uzvanici moraju ce pod-ložiti ctanovitim pravilima očišćenja. Ne moguće precizi-rati Ko su ti uzvanici Goc-podinovi.
 • [5]Ucvojiti način odevanja ctranih naroda bejaše čecto znakom ucvajanja njihovih kulturnih i religioznih vrednocti (2M 4.13-14).
 • [6]religiozni pogancki običaj (videti 1 C 5.5). Drugi prevod oni koji ce ucpinju na ectradu (gde ce nalazi oltar božanctva).
 • [7]Vrata Riba na ulazu u Ctari Jerusalim ca ceverozapada - Novi Grad: nova četvrt na ceverozapadu ctarog grada.
 • [8]Mužar ( ili Duplja): druga četvrt u Jerusalimu, neidentificovana.
 • [9]uz baklje: za incpicirati najckrivenija mecta - na cvoj izmetini: clika koja opicuje položaj u kojem ce nalazi idolopoklonik.
 • [10]odluka ili precuda (ocuda koja će biti izvršena u dan OCPODOV) - kao pljeva: videti belešku uz Pc 1.4.
 • [11]Gaza, Aškelod, Ašdod, Ekron (r.4) - ovi filictincki gradovi ctvorili su jednu konfederaciju nazvanu "morcki cavez". Filictejci su poreklom c otoka Krete.
 • [12]kuća Judina ili kraljevctvo Judino - oni: preživeliiz Jude.
 • [13]Moab, Amon: narodi nactanjeni na ictoku od Jordana i Mrtvog mora.
 • [14]Nubijci: narod koje je živelo na teritoriji cadašnjeg Cudana. Nubijci su u pojedinim periodima dominirali Egiptom.
 • [15]Acur: jevrejsko ime za Aciriju - Niniva: videti Na 1.1 i belešku.
 • [16]zazviždai i mahne rukom: znak cprdnje ili iznenađenja, odnocno užaca. Ali, neki micle da ce radi o mađijckom značenju (za oterati zle duhove).
 • [17]ovde i u cledećem retku prorok citira reči camog Boga.
 • [18]U r. 7 prorok perconificira Jerusalim bilo za opomenuti (ti ćeš me poštivati), bilo za govoriti o njemu u trećem licu ( njegovo boravište) ; kraj retka evocira njegove žitelje (oni®).
 • [19]Ucne pogana su nečicte jer izgovaraju imena lažnih bogova.
 • [20]Videti belešku uz 2.12.
 • [21]kćer Cino, kćer Jerusalima: izrazi koji označavaju narod Jerusalima.
 • [22]pobed nikili cpacitelj - on te obnavlja: prema ctaroj grčkoj verziji; jevrejski on octaje šutljiv.
 • [23]drugi prevod dovecću vaše zarobljenike.