Iliя kozarče i svatbata na uйka mu

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Iliя kozarče i svatbata na uйka mu

Zaženi se Marko dobъr юnak,
sъde odi ot grada na grada,
nigde nema libe da si naйde,
da si naйde libe na prilika.
Koga oйde u Latina grada,
tam nameri Latinka devoйkя,
щo mu beše na lice prilika.
Latinci sa itri, ta opaki,
pogaždaa Latinka devoйkя,
na Markote duma produmali:
- Fala tebe, Marko dobъr юnak,
koga doйdeš Latinka da vodiš,
da ne doйdeš sъs malko svatove.
Da nakaniš petstotin svatove,
sal ne kani Milini sinove,
če sa opi mlogu kavgalii,
u gюrem sa mlogu gюrešlii,
ta če neщo zolum da naprava,
ta če tebe mlado da zasramat -
ne mož uze Latinka devoйkя.
Nadali se Milini sinove,
ke ke edin dever da mu idat,
ot tri godin dobъr kon zobea,
ta da ima dobъr kon da яzdi.
Marko oйde na svoi dvorove,
ta nakani petstotin svatove,
se svatove koй ot koй po-bolьe;
sal ne kani Milini sinove.
Pa povede kiteni svatove,
izminaa prez polьe široko,
nastanaa prez gora zelena.
Kozi pasa po gora borova,
sъs kozite Iliя kozarče.
Ka e videl kiteni svatove,
borьe skube Iliя kozarče,
borьe skube, ta kozi zamera,
ta si vъrna kozi prez gorata,
ta gi skara u tesni klisuri,
ta prečeka uйknni svatove,
da si vidi ot negovi bratя
ka ke edin dever da premine.
Ono nema ni svatove da bida,
a to ne li devere da ida.
Progovori Iliя kozarče:
- Fala tebe bre, mlado rataйče,
pasi kozi po gora zelena,
я ke d'iйdem na naši dvorove
da obidem moi devet brakя,
dali nehte.uйke da gi kani,
il gi kani, oni ne idoa.
Pa si stana, ta si doma oйde,
pa na braйkя potio govori:
- Fala vamo, moi devet braйkя,
dali ne щeя uйke da vi kani,
il vi kani, vie ne idohte?
Produmali devet mili braйkя:
- Fala tebe, naй-mlado bratence,
otka ne щe uйke da ni kani,
kakvo može nasila da ideme?
Progovori Iliя kozarče:
- Fala tebe, moя stara male,
umesi mi, bre, bela pogača,
natoči mi, bre, žъlta zdravica,
я ne sam se u lюdьe namešal,
я čem sega nekanet da idem,
i я da se u lюdьe namešam.
I maйkя mu pogača umesi,
i snahi mu premena sъbrali,
i braйkя mu konя postegnali.
Premeni se Iliя kozarče,
premeni se svileno, čoeno,
pa zagъrna kožuh mečetina
i si turi kapa vučetina,
pa vozsedna svoя dobra konя.
Pa mu braйkя porti otvoria,
ta go braйkя po drum izpratia:
- Karaй, karaй, naй-mlado bratence,
kon si znae sedemdese igri,
dode tolku igri izigrae,
ti če stigneš uйkini svatove!
Pokara go Iliя kozarče,
kon izigra sedemdese igri,
oщe nema svatova da stigne.
On nauči oщe sedem igri,
togaй stigna kiteni svatove.
Nikoй nehte niщo da mu duma.
Obъrna se Marko mladoženя,
pa e videl Iliя kozarče,
na kozarče potio govori:
- Nadzad, nadzad, dripav ovčarino,
ne grozi mi kiteni svatove!
Produmal e Iliя kozarče:
- A й de, a ide, mlado mladoženče,
ako idem s kiteni svatove,
ne sakam ti vino, ni rakiя,
я si nosim vino i rakiя.
Pa oйdoa u Latina grada.
Hitri bili latinci юnaci,
zatvorili porti na dvorove,
na Markote duma produmaa:
- Fala tebe, Marko mladoženče,
koй preripne prez visoki duvar,
toй щe libi Latinka devoйkя.
Si svatove nikom uniknaa,
pa se site redom izredia -
nikoй nema юnak da preripne,
da preripne prez visoki duvar.
Produmal e Iliя kozarče:
- Nadzad, nadzad, kiteni svatove!
Koga paseh ovci po planina,
koga mi se ovci pokineя,
я sam ripal ot planna na planna,
ta si sberem ovci po planina,
ega da se tuva ne posramim.
Svatove se nadzad povъrnaa.
Юnak bila dripa ovčarina,
ta preripna prez visoki duvar.
Latinci sa itri, ta opaki,
oni po-golem zakon iznesoa,
na Markote potio govora:
- Fala tebe, Marko mladoženče,
zakon ima Latinka devoйkя,
koй izpie devet čebri vino,
toй щe libi Latinka devoйkя!
Naredili devet čebri vino.
Nikoй nema юnak da se naйme
da izpie devet čebri vino.
Produmal e dripa ovčarina:
- Nadzad, nadzad, kiteni svatove,
koga doeh ovci na bačia,
izpival sam devet čebri mleko,
ega se tuva ne posramim.
Pa e prišel dripa ovčarina,
ta e izpil devet čebri vino,
barem nema zъbi da utopi.
On zasaka oщe sedem čebri.
Izleznala Latinkina maйkя,
na latinci potio govori:
- Fala vamo, Latinkini braйkя,
izvedete Latinka devoйki,
ta я daйte dripa ovčarina,
ta ne poйte ali i dzverove.
Slušali я Latinkini braйkя,
ta izveli Latinka devoйkя,
ta я dali dripa ovčarina.
Zaplaka se Marko mladoženče
i povъrna kiteni svatove.
Ne svide se dripa ovčarina
da razcveli Markote юnaka.
Na Markote potio govori:
- Fala tebe, uйke vitek Marko,
prosto da e Latinka devoйkя,
ali я щem dever da ti bъdem,
ti da vidiš, uйke vitek Marko,
koga ne щeš roda da si kaniš.Izvor[uredi]

Bistrica, Sofiйsko (SbNU 43, s. 137-139).