Zakon o Vojsci Srbije/Deo drugi

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
SR Serbia coa.png


ZAKON O VOJSCI SRBIJE


DEO DRUGI
SLUŽBA U VOJSCI SRBIJE

Glava II
Popuna Vojske Srbije
[uredi]

1. Osnovne odredbe[uredi]

Član 32.

Državljani Republike Srbije stupaju u Vojsku Srbije na osnovu akta ovlašćenih organa o upućivanju u Vojsku Srbije po osnovu vojne obaveze ili na osnovu akta o prijemu u vojnu službu.

Državljani Republike Srbije stupaju u Vojsku Srbije i na osnovu akta o prijemu u vojnoškolsku ustanovu radi školovanja za vojne dužnosti, odnosno na drugo stručno osposobljavanje za oficire i podoficire.

Član 33.

Komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije popunjavaju se ljudstvom stalnog i rezervnog sastava, materijalnim sredstvima iz ratne rezerve i materijalnim sredstvima iz popisa za potrebe Vojske Srbije, po planovima popune.

Za vreme ratnog stanja ili vanrednog stanja, Vojska Srbije se može popunjavati i dobrovoljcima.

Dobrovoljcima, u smislu stava 2. ovog člana, smatraju se lica koja ne podležu vojnoj obavezi, kao i vojni obveznici koji nemaju ratni raspored.

U pogledu prava i dužnosti, dobrovoljci se izjednačavaju s vojnim licima.

Član 34.

Ministar odbrane ili lice koje on ovlasti upućuje u Vojsku Srbije profesionalna vojna lica, raspoređena i postavljena na formacijska mesta van Vojske Srbije za čijom službom van Vojske Srbije je prestala potreba.

Član 35.

Popunu komandi, jedinica i ustanova vojnim obveznicima, prema dobijenim brojnim rasporedima vojnih obveznika i materijalnih sredstava iz popisa, priprema nadležni organ, u skladu sa utvrđenim kriterijumima i prioritetima popune.

2. Mobilizacija[uredi]

Član 36.

Mobilizacijom Vojska Srbije iz mirnodopske organizacije i stanja prelazi na ratnu organizaciju i stanje pripravnosti i operativne gotovosti za izvršenje misija i zadataka.

Mobilizacija po obimu može biti opšta i delimična, a saopštava se javnim oglašavanjem i pojedinačnim pozivom.

Član 37.

Opšta mobilizacija obuhvata sve, a delimična potreban deo komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije kao i materijalna sredstva potrebna za izvršenje misija i zadataka.

Mobilizacija se sprovodi po Planu mobilizacije Vojske Srbije.

Član 38.

Delimična mobilizacija Vojske Srbije može se narediti i radi: provere spremnosti za izvršenje mobilizacije, izvođenja planiranih vežbi i kontrola organizovanja priprema za odbranu.

Mobilizaciju iz stava 1. ovog člana naređuje starešina na komandnoj dužnosti koga ovlasti Predsednik Republike.

3. Prijem u profesionalnu vojnu službu[uredi]

Član 39.

Za profesionalno vojno lice može biti primljen državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće opšte uslove:

1) da je punoletan;
2) da je zdravstveno sposoban za službu u Vojsci Srbije;
3) da ima propisano obrazovanje;
4) da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
5) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Profesionalna vojna lica primaju se u službu prema potrebi službe, na radna mesta propisana formacijom.

Član 40.

Profesionalno vojno lice postaje se danom stupanja u službu – na osnovu akta nadležnog organa, odnosno ugovora.

Student vojne akademije se danom završetka školovanja prima u profesionalnu vojnu službu bez konkursa i unapređuje u čin potporučnika i od tog dana postaje oficir.

Vlada uređuje način i uslove prijema u profesionalnu vojnu službu, na predlog ministra odbrane.

Član 41.

Podoficir koji je završio vojnu akademiju ili stekao odgovarajuće visoko obrazovanje može se primiti za oficira aktom o unapređenju u čin potporučnika, pod uslovima i na način koji propiše Vlada, na predlog ministra odbrane.

Član 42.

Državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu može biti primljen u službu u Vojsci Srbije, radi popune komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na određeno vreme do tri godine.

Ugovorom o radu na određeno vreme utvrđuju se čin, dužnost, mesto službovanja i trajanje službe, a mogu se uređivati i druga prava i obaveze.

Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se na vremenski period do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik navršava 40 godina života, a oficir , odnosno podoficir navršava 45 godina života.

Ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba uređuje drugo stručno osposobljavanje za oficira i podoficira iz stava 2. ovog člana .

Član 43.

Na lica primljena u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme ne odnose se odredbe ovog zakona o unapređivanju oficira i podoficira.

Lice kome prestane profesionalna vojna služba na određeno vreme može biti unapređeno u čin rezervnog oficira, odnosno rezervnog podoficira koji je imalo za vreme te službe, ako je imalo povoljnu ocenu u službi.

Član 44.

U svojstvu profesionalnog vojnika, u službu u Vojsci Srbije prima se lice na određeno vreme, pod uslovom da pored opštih uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu ispunjava i posebne uslove.

Član 45.

Na službu u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnog lica mogu se, nezavisno od propisanih uslova u pogledu godina života, ukoliko potrebe službe zahtevaju, bez javnog konkursa primiti civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane.

Ukoliko potrebe službe zahtevaju, na službu u Vojsci Srbije u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije se bez javnog konkursa može primiti profesionalno vojno lice i državni službenik i nameštenik zaposlen u Ministarstvu odbrane.

Ukoliko potrebe službe zahtevaju na službu u Ministarstvu odbrane u svojstvu državnog službenika, odnosno nameštenika može se bez konkursa primiti profesionalno vojno lice i civilno lice na službi u Vojsci Srbije.

Vlada, na predlog ministra odbrane, uređuje uslove i postupak prijema u službu lica iz st. 1. do 3. ovog člana.

4. Prevođenje u drugi rod, odnosno službu[uredi]

Član 46.

Oficir, odnosno podoficir, po zahtevu ili uz pristanak, može biti preveden iz jednog roda ili službe u drugi rod ili službu ako ima stručnu spremu za rod odnosno službu u koju se prevodi i ako potrebe popune to zahtevaju.

Uslove i način prevođenja iz stava 1. ovog člana propisuje ministar odbrane.

Glava III
Posebna ovlašćenja i dužnosti vojnih lica
[uredi]

1. Opšte odredbe[uredi]

Član 47.

Vojna lica imaju pravo da u skladu s pravilima službe nose i upotrebljavaju vatreno oružje.

U vršenju borbenih zadataka, vojna lica upotrebljavaju vatreno i drugo oružje prema pravilima o borbenim dejstvima.

Član 48.

Vojna lica su obavezna da nose uniformu u skladu sa pravilima službe.

Vojna uniforma, znak pripadnosti Vojsci Srbije i oznake činova odnosno zvanja uređuju se pravilom koji donosi predsednik Republike, na predlog ministra odbrane.

Zabranjeno je nošenje vojne uniforme sa znakom pripadnosti Vojsci Srbije i oznakama činova, odnosno zvanja licima koja ne vrše vojnu službu, osim po posebnom odobrenju ministra odbrane.

Član 49.

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije je dužan da putovanje u inostranstvo prijavi pretpostavljenom.

Ministar odbrane uređuje uslove pod kojima profesionalni pripadnik Vojske Srbije i vojnik na služenju vojnog roka putuju u inostranstvo.

Član 50.

Vojno lice može primiti strano odlikovanje po odobrenju predsednika Republike.

Vojno lice može postati član stranog stručnog udruženja ili međunarodne organizacije, uz saglasnost ministra odbrane ili lica koje on ovlasti.

Član 51.

Profesionalna vojna lica imaju vojnu legitimaciju, kojom dokazuju identitet i svojstvo vojnog lica.

Pripadnici Vojske Srbije za vreme učešća u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu koriste posebne legitimacije.

Izgled, izdavanje i korišćenje isprava iz st. 1. do 2. ovog člana uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

Član 52.

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije može, pod uslovima utvrđenim zakonom raditi uz naknadu ili nagradu van jedinice, odnosno ustanove ili samostalno obavljati profesionalnu delatnost samo po odobrenju načelnika Generalštaba ili starešine koga on ovlasti u Vojsci Srbije, odnosno ministra odbrane ili rukovodioca organizacione jedinice koga on ovlasti u Ministarstvu odbrane.

2. Vojna policija[uredi]

Član 53.

Poslove suzbijanja kriminaliteta, kontrole i održavanja vojnog reda i discipline, obezbeđenja najznačajnijih vojnih objekata, određenih lica, dokumenata i naoružanja, regulisanje i kontrolu vojnog putnog saobraćaja, protivterorističke zaštite u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, vrši Vojna policija.

Poslove policije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije obavljaju i ovlašćenja primenjuju ovlašćena službena lica Vojne policije osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Koja lica se smatraju ovlašćenim službenim licima Vojne policije, način primene ovlašćenja i obavljanje zadataka i poslova Vojne policije, propisuje ministar odbrane na predlog načelnika Generalštaba.

Ovlašćena službena lica Vojne policije sprovode kriminalističku obradu prema zaposlenom u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije za koga postoje osnovi sumnje da je u službi ili u vezi sa službom izvršio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Pri obavljanju poslova iz stava 4. ovog člana ovlašćena službena lica Vojne policije u postupanju prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije imaju obaveze i ovlašćenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak, zakonom kojim se uređuje policija i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Vojna policija može se angažovati u pružanju pomoći organima unutrašnjih poslova (policije) u miru i vanrednom stanju na osnovu zahteva nadležnog organa po odobrenju ministra odbrane.

Vojna policija može primeniti službena ovlašćenja i prema civilima u sledećim slučajevima:

1) kada primenjuje ovlašćenja prema licima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koja su se zatekla sa njima pri izvršenju krivičnog dela;
2) ako ih u rejonu vojnih objekata, rasporeda vojnih jedinica ili u njima zatekne u vršenju prestupa ili krivičnog dela;
3) kada obavlja poslove obezbeđenja vojnih objekata, određenih ličnosti, naoružanja i regulisanja i kontrole vojnog putnog saobraćaja;
4) kada pruža pomoć Policiji na javnim mestima;
5) u uslovima vanrednog i ratnog stanja.

U slučajevima definisanim u stavu 7. tač. 1. i 2. ovog člana ili u slučaju potrebe zadržavanja civilnog lica, Vojna policija će odmah izvestiti najbliži organ Policije i s potrebnom dokumentacijom im predati zatečena ili zadržana lica na dalji postupak.

Ovlašćena službena lica Vojne policije imaju posebnu službenu legitimaciju i značku.

Vlada uređuje ovlašćenja ovlašćenih službenih lica Vojne policije, kao i izgled, izdavanje, korišćenje i uništavanje posebne službene legitimacije i značke ovlašćenih službenih lica Vojne policije, na predlog ministra odbrane.

Glava IV
Unapređivanje vojnih lica
[uredi]

1. Unapređivanje vojnika, učenika i studenata vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire[uredi]

Član 54.

U vojnički čin može se unaprediti vojnik na služenju vojnog roka, odnosno vojnik u rezervi ako se oceni da sa uspehom može vršiti odgovarajuće dužnosti vojnih starešina.

Način unapređivanja u činove vojnika, učenika i studenata vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire uređuje ministar odbrane.

2. Unapređivanje oficira i podoficira[uredi]

Član 55.

Za unapređenje u viši čin oficir odnosno podoficir treba da ispunjava sledeće opšte uslove:

1) da je postavljen na formacijsko mesto višeg čina;
2) da za poslednji period ocenjivanja pre unapređenja ima povoljnu ocenu;
3) da za poslednje dve godine pre unapređenja nije bezuslovno kažnjen za krivično delo kaznom zatvora najmanje tri meseca;
4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, ni postupak pred vojnim disciplinskim sudom.

Pokretanje krivičnog postupka za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti čini smetnju za unapređenje kad je doneto rešenje o sprovođenju istrage ili je podignut optužni predlog ili optužnica bez sprovođenja istrage, a pokretanje postupka pred vojnim disciplinskim sudom – kad je stupio na snagu optužni predlog vojnodisciplinskog tužioca.

Smatraće se da nije postojala smetnja za unapređenje u viši čin iz stava 2. ovog člana ako u ponovljenom postupku ili po zahtevu za zaštitu zakonitosti postupak bude obustavljen, ako bude doneta oslobađajuća presuda, ako optužba bude odbijena ili odbačena ili ako bude izrečena blaža kazna od kazne iz stava 1. tačka 3. ovog člana, odnosno smatraće se da nije postojala smetnja iz st. 1. i 3. ovog člana, ako postupak bude obustavljen, ako bude doneta oslobađajuća presuda ili ako optužba bude odbijena.

Oficir koji nema završenu vojnu akademiju, odnosno koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje, a zatekao se u službi na dan stupanja na snagu ovog zakona, može napredovati do čina kapetana.

Član 56.

Oficir koji ispunjava opšte uslove može se unaprediti u neposredno viši čin, ako je u činu koji ima proveo najmanje:

1) tri godine u činu potporučnika;
2) tri godine u činu poručnika;
3) četiri godine u činu kapetana;
4) četiri godine u činu majora;
5) četiri godine u činu potpukovnika;
6) četiri godine u činu pukovnika;
7) tri godine u činovima generala.

Član 57.

Podoficir koji ispunjava opšte uslove za unapređenje može se unaprediti u viši čin kad u činu koji ima provede najmanje četiri godine.

Član 58.

Radi postavljenja oficira na formacijska mesta višeg čina i unapređenja u viši čin utvrđuju se liste kandidata.

Predsednik Republike, ministar odbrane i načelnik Generalštaba mogu osnovati savetodavna tela radi obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana.

Član 59.

Predsednik Republike može, na predlog ministra odbrane, profesionalnom vojnom licu za vreme obavljanja dužnosti u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu odrediti privremeni neposredno viši čin za vreme obavljanja te dužnosti.

Za vreme obavljanja dužnosti iz stava 1. ovoga člana, profesionalno vojno lice ostvaruje sva prava čina koji mu je privremeno određen.

Profesionalno vojno lice posle prestanka dužnosti u multinacionalnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, ostvaruje prava u skladu s odredbama ovoga zakona i svojim činom.

Član 60.

Profesionalno vojno lice koje je u disciplinskom postupku vraćeno u prethodni čin stiče pravo na unapređenje u viši čin kad po pravnosnažnosti odluke kojom je vraćen u prethodni čin ponovo ispuni ovim zakonom propisane uslove za unapređenje u viši čin.

3. Vanredno unapređivanje[uredi]

Član 61.

Predsednik Republike, ministar odbrane i načelnik Generalštaba mogu, na osnovu nadležnosti iz člana 17, 18, odnosno 19. ovog zakona, vanredno unaprediti profesionalna vojna lica.

4. Unapređivanje oficira i podoficira u rezervi[uredi]

Član 62.

Oficiri u rezervi i podoficiri u rezervi proizvode se i unapređuju prema potrebi popune Vojske Srbije, na način i pod uslovima koje propisuje ministar odbrane.

5. Unapređivanje za vreme ratnog stanja[uredi]

Član 63.

Unapređivanje vojnih lica za vreme ratnog stanja vrši se prema sposobnosti za komandovanje, za ispoljenu hrabrost i za ratne zasluge, kao i prema potrebama popune u ratu.

6. Bliže uređivanje uslova i načina unapređivanja vojnih lica[uredi]

Član 64.

Uslove i način unapređenja vojnih lica uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

Glava V
Ocenjivanje i priznanja
[uredi]

Član 65.

Vojna lica se ocenjuju radi utvrđivanja uspeha u službi, odlučivanja o unapređenju, podsticanja na stručno usavršavanje i veće zalaganje u službi.

Vlada uređuje ocenjivanje iz stava 1. ovog člana, na predlog ministra odbrane.

Član 66.

Vojnim licima, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije mogu se dodeljivati odlikovanja, plakete, značke i druga priznanja za postignuti uspeh u službi.

Ministar odbrane, u okviru svojih nadležnosti, uređuje vrste priznanja i nenovčanih nagrada pripadnicima Vojske Srbije, organizacionim delovima Vojske Srbije i drugim subjektima za ostvarene rezultate i doprinose u ostvarivanju nadležnosti Vojske Srbije, kriterijume za njihovu dodelu i način njihovog pribavljanja i dodele.

Glava VI
Stanja u službi profesionalnih vojnih lica
[uredi]

1. Vrste stanja u službi[uredi]

Član 67.

Oficir odnosno podoficir može u toku službe biti:

1) na dužnosti;
2) na pripravničkom stažu;
3) na školovanju;
4) na lečenju, odnosno bolovanju;
5) na raspolaganju;
6) udaljen od dužnosti.

Oficir u radnom odnosu na određeno vreme, podoficir u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalni vojnik u toku službe može biti na dužnosti koja je ugovorena, udaljen od dužnosti ili na lečenju, odnosno bolovanju najkasnije do isteka ugovorenog roka.

2. Postavljanje na dužnost[uredi]

Član 68.

Oficir, odnosno podoficir postavlja se na formacijsko mesto prema potrebama službe.

Oficir, odnosno podoficir postavljen na formacijsko mesto van Vojske Srbije ima sva prava i obaveze oficira odnosno podoficira postavljenog u Vojsci Srbije, ako zakonom nije drukčije određeno.

Član 69.

Na formacijska mesta određena za oficire u radnom odnosu na neodređeno vreme i na formacijska mesta određena za podoficire u radnom odnosu na neodređeno vreme ne mogu se postavljati oficiri i podoficiri u radnom odnosu na određeno vreme.

Pod formacijskim mestima podrazumevaju se i radna mesta određena odgovarajućim aktima o sistematizaciji radnih mesta, na koja se postavljaju oficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme i podoficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme, raspoređeni van Vojske Srbije.

Čin i položajna grupa za radna mesta na koja se postavljaju oficiri i podoficiri iz stava 2. ovog člana određuju se prema kriterijumima za utvrđivanje formacija organizacionih delova Vojske Srbije.

Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana postavlja se, po pravilu, na formacijsko mesto roda odnosno službe kojoj pripada, prema vrsti i stepenu stručne spreme koju ima – na formacijsko mesto svog čina ili višeg čina, a samo izuzetno, po potrebi službe i uz svoj pristanak, može se postaviti i na dužnost u okviru drugog roda ili službe, odnosno na formacijsko mesto nižeg čina, uz zadržavanje prava svog čina.

Ako se neko formacijsko mesto u okviru službi ne može popuniti oficirom odnosno podoficirom iz st. 1. i 2. ovog člana, na to mesto može se uz svoj pristanak postaviti ili odrediti za zastupnika civilno lice na službi u Vojsci Srbije koje ima odgovarajuće obrazovanje – ako je to formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno državni službenik, nameštenik ili drugi zaposleni – ako je to formacijsko mesto van Vojske Srbije.

Saglasnost za postavljenje iz stava 5. ovog člana daje načelnik Generalštaba ili starešina koga on ovlasti za formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno ministar odbrane ili lice koje on ovlasti za formacijsko mesto van Vojske Srbije.

Član 70.

Za postavljenje na dužnosti po ratnoj formaciji, odredbe člana 69. ovog zakona primenjuju se i na rezervne oficire i rezervne podoficire.

Član 71.

Profesionalnom vojnom licu koje je privremeno sprečeno da vrši dužnost može se odrediti zastupnik, u skladu sa potrebama službe.

Zastupnik se može privremeno odrediti i na upražnjeno mesto.

Lice može biti određeno za zastupnika, ukoliko ispunjava uslove za postavljenje na tu dužnost.

Zastupnik može da zastupa najviše jedno lice iz stava 1. ovog člana, pored svoje redovne dužnosti.

Zastupanje može trajati najduže godinu dana.

Pretpostavljeni ne može zastupati potčinjenog.

Član 72.

Oficir, odnosno podoficir može se u toku službe premeštati.

Pod premeštajem podrazumeva se promena mesta službovanja zbog postavljenja na novu dužnost.

U toku profesionalne vojne službe oficir, odnosno podoficir može se premeštati najviše pet puta, ne uzimajući u obzir premeštaj zbog organizacijsko-mobilizacijskih promena u razmeštaju komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Izuzetno oficir, odnosno podoficir može se premeštati i više od pet puta ako na to pristane.

Profesionalno vojno lice može biti po potrebi službe privremeno upućeno u drugu komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije radi izvršenja određenih zadataka.

Privremeno upućivanje profesionalnog vojnog lica po potrebi službe u drugu komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije može trajati najduže godinu dana u toku tri godine.

3. Pripravnički staž[uredi]

Član 73.

Radi sticanja prakse potrebne za samostalno vršenje dužnosti, na pripravnički staž se upućuju oficiri, po završetku vojne akademije.

Za vreme pripravničkog staža oficir ima prava svog čina i napreduje pod uslovima propisanim ovim zakonom, kao lice koje je postavljeno na dužnost.

Ministar odbrane uređuje trajanje pripravničkog staža, obučavanje za vreme pripravničkog staža i način polaganja pripravničkog ispita.

4. Upućivanje na školovanje[uredi]

Član 74.

Oficir, odnosno podoficir upućen na školovanje ili usavršavanje koje traje najmanje jednu školsku godinu razrešava se od dužnosti.

Licu iz stava 1. ovog člana vreme provedeno na školovanju ili usavršavanju priznaje se kao vreme provedeno u službi u Vojsci Srbije i za to vreme ima prava svog čina i napreduje, pod uslovima propisanim ovim zakonom, kao lice koje je postavljeno na dužnost sa koje je upućeno na školovanje.

5. Lečenje i bolovanje[uredi]

Član 75.

Profesionalno vojno lice koje zbog bolesti ne može vršiti dužnost duže od šest meseci, razrešava se od dužnosti i ima status lica na lečenju i bolovanju.

Razrešava se od dužnosti i ima status lica na lečenju i bolovanju i profesionalno vojno lice koje je sprečeno da vrši dužnost zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, ili nege bolesnog člana porodice, po odredbama opštih propisa.

Profesionalno vojno lice iz st. 1. i 2. ovog člana zadržava prava sa osnova njegovog čina i položaja.

Pretpostavljeni starešina na položaju komandanta bataljona i njemu ravan ili viši starešina dužan je da uputi na ocenu sposobnosti za službu u Vojsci Srbije lice koje se nalazilo na lečenju, odnosno bolovanju šest meseci ukupno za poslednje dve godine.

6. Stavljanje na raspolaganje[uredi]

Član 76.

Oficir, odnosno podoficir stavlja se na raspolaganje:

1) ako posle ukidanja formacijskog mesta na koje je bio postavljen ne može biti postavljen na drugu dužnost;
2) ako po prestanku razloga zbog kojih je stavljen u stanje u službi na lečenju i bolovanju ili zbog kojih je udaljen od dužnosti ne može biti postavljen na drugu dužnost;
3) ako nadležni organ zdravstvene službe oceni da je nesposoban za dužnost koju obavlja, a ne može biti postavljen na drugu dužnost;
4) ako je odlukom nadležnog organa profesionalnom vojnom licu raspoređenom van Vojske Srbije prestala služba, odnosno rad van Vojske Srbije zbog prestanka potrebe za tom službom, odnosno za tim radom, a ne može biti postavljeno na drugu dužnost.

Za vreme u kojem je na raspolaganju, oficir odnosno podoficir dužan je da vrši poslove koje mu odredi pretpostavljeni, a koji odgovaraju njegovom činu i zdravstvenoj sposobnosti.

Oficir odnosno podoficir može biti na raspolaganju najduže šest meseci i za to vreme zadržava prava svog čina i položaja, osim prava na napredovanje.

Oficiru i podoficiru vreme provedeno na raspolaganju ne računa se u vreme potrebno za unapređenje.

7. Udaljenje od dužnosti[uredi]

Član 77.

Profesionalno vojno lice udaljava se od dužnosti:

1) dok se nalazi u pritvoru;
2) za vreme izdržavanja kazne zatvora.

Profesionalno vojno lice može biti udaljeno od dužnosti ako je zatečeno u vršenju teže povrede vojne discipline ili ako je protiv njega pokrenut krivični postupak ili postupak zbog disciplinskog prestupa, a krivično delo, odnosno disciplinski prestup je takve prirode da bi bilo štetno po interes službe da takvo lice i dalje ostane na dužnosti.

Lice koje je udaljeno od dužnosti po odredbi stava 2. ovog člana može biti raspoređeno na rad u komandu, jedinicu, odnosno ustanovu Vojske Srbije u kojoj je na službi ili u drugu komandu, jedinicu, odnosno ustanovu Vojske Srbije u mestu službovanja, a izuzetno i van mesta službovanja.

Član 78.

Profesionalno vojno lice može biti udaljeno od dužnosti samo dok postoje razlozi zbog kojih je donet akt o njegovom udaljenju od dužnosti.

Po prestanku tih razloga, nadležni starešina odlučuje o stanju u službi lica koje je bilo udaljeno od dužnosti.

Vreme za koje je profesionalno vojno lice udaljeno od dužnosti ne računa se za napredovanje u službi.

Smatra se da profesionalno vojno lice nije bilo udaljeno od dužnosti ako: ne bude pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede vojne discipline u čijem izvršenju je zatečeno; krivični, odnosno disciplinski postupak bude obustavljen ili ako pravnosnažnom odlukom suda bude oslobođeno od optužbe ili optužba bude odbačena ili odbijena; u ponovljenom postupku ili u postupku po zahtevu za zaštitu zakonitosti bude oslobođeno od optužbe, ili mu u disciplinskom postupku ne bude izrečena disciplinska kazna.

8. Bliže uređivanje stanja u službi[uredi]

Član 79.

Vlada, na predlog ministra odbrane, uređuje način i uslove postavljanja profesionalnih vojnih lica na dužnosti, premeštaj i regulisanje drugih stanja u službi utvrđenih ovim zakonom za vreme mira, kao i raspoređivanje profesionalnih vojnih lica na odgovarajuće dužnosti i način rešavanja drugih pitanja koja proizlaze iz odnosa u službi tih lica za vreme ratnog stanja.

Glava VII
Obaveza služenja u Vojsci Srbije po završenom školovanju, odnosno usavršavanju
[uredi]

Član 80.

Državljanin Republike Srbije koji se na osnovu ugovora zaključenog sa Ministarstvom odbrane školovao za vršenje vojnih dužnosti dužan je da po završenom školovanju, odnosno usavršavanju stupi u službu u Vojsci Srbije i ostane u toj službi dvostruko vreme trajanja školovanja, odnosno stipendiranja.

Pripadnik Vojske Srbije koji je upućen na redovno školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju dužan je da po završetku školovanja, usavršavanja ili specijalizacije ostane na službi u Vojsci Srbije dvostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije, a ako je školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju završio u inostranstvu – trostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije.

Ministar odbrane ili lice koje on ovlasti zaključuje ugovor o školovanju, stipendiranju, specijalizaciji, odnosno usavršavanju sa licem iz st.1. i 2. ovog člana.

U slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza krivicom lica upućenog na školovanje, specijalizaciju, odnosno usavršavanje, to lice je dužno da jednokratno vrati sve stvarne troškove školovanja, specijalizacije, odnosno usavršavanja koji su isplaćeni iz sredstava Budžeta.

Ministar odbrane propisuje bliže uslove i način stipendiranja za potrebe Vojske Srbije i postupak utvrđivanja i povraćaja troškova školovanja, stipendiranja,specijalizacije, odnosno usavršavanja.

Glava VIII
Plate i druga novčana primanja vojnih lica
[uredi]

1. Plate i druga novčana primanja profesionalnih vojnih lica[uredi]

Član 81.

Profesionalno vojno lice prima platu za dane odnosno časove svoga rada.

Plata profesionalnog vojnog lica utvrđuje se množenjem koeficijenta sa osnovicom za obračun plate.

U platu se uračunavaju porezi i doprinosi koji se plaćaju iz plate.

Član 82.

Koeficijent plate profesionalnog vojnog lica utvrđuje se u odnosu na položaj, čin, posebne uslove službe, specifičnu vojnu službu, odgovornost, složenost posla i druge uslove službe u Vojsci Srbije, saglasno potrebama operativne sposobnosti.

Član 83.

Zbog posebnih uslova pod kojima vrši službu u Vojsci Srbije, a naročito zbog učešća na vežbama, logorovanjima, manevrima i uzbunama, rada dužeg od punog radnog vremena, vršenja službe dežurstva i drugih oblika unutrašnje službe, nemogućnosti izbora radnog mesta i mesta službovanja, premeštaja, vršenja službe u svim uslovima, kao i zbog drugih vanrednih situacija prouzrokovanih potrebama operativne sposobnosti, profesionalnom vojnom licu utvrđuje se koeficijent za obračun plate koji je od 20 % do 50 % veći od koeficijenta koji se utvrđuje na osnovu položaja i čina, a u okviru sredstava za plate obezbeđenih u budžetu Republike Srbije namenjenom za finansiranje odbrane.

Pod radom dužim od punog radnog vremena iz stava 1. ovog člana smatra se rad u slučaju preduzimanja mera pripravnosti, rad u slučaju uzbune u jedinici, odnosno ustanovi, za vreme vojnih vežbi, za vreme borbe protiv elementarnih nepogoda, za vreme dežurstva ili slične dužnosti u komandi, jedinici ili ustanovi Vojske Srbije i u prilikama koje zahtevaju da se produži započeti rad čije bi obustavljanje ili prekidanje imalo štetne posledice za operativnu sposobnost komande, jedinice, odnosno ustanove ili bi nanelo znatnu materijalnu štetu ili ugrozilo život i zdravlje vojnih lica i drugih građana.

Profesionalnom vojnom licu, uz saglasnost Vlade, pod uslovima iz stava 1. ovog člana može se utvrditi koeficijent veći od 50 % od koeficijenta koji se utvrđuje na osnovu položaja i čina.

Na prava i obaveze profesionalnih vojnih lica proistekle iz posebnih uslova službe u Vojsci Srbije ne primenjuju se odredbe opštih radno-pravnih propisa o uvećanoj zaradi.

Član 84.

Plata profesionalnog vojnog lica uvećava se za 0,4 % za svaku navršenu, odnosno punu godinu rada ostavrenu u radnom odnosu .

Član 85.

Za časove noćnog rada, rada u dane praznika koji su zakonom određeni kao neradni dani i rada dužeg od punog radnog vremena, osim rada dužeg od punog radnog vremena iz člana 83. ovog zakona, profesionalnom vojnom licu uvećava se plata.

Profesionalnom vojnom licu pripada naknada plate za vreme godišnjeg odmora, u dane odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je zakonom određen kao neradni dan, dane odsustva propisane ovim zakonom, školovanja odnosno drugog stručnog osposobljavanja i usavršavanja, privremene sprečenosti za rad zbog profesionalne bolesti ili povrede na službi i drugim slučajevima propisanim ovim zakonom, u iznosu kao da je radilo.

Profesionalnom vojnom licu za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede, na raspolaganju i stanju u službi – lečenju i bolovanju, osim ako je to lečenje i bolovanje prouzrokovano profesionalnom bolešću ili povredom na radu pripada naknada plate u visini koju utvrdi ministar odbrane.

Član 86.

Vojnom licu može se za naročite rezultate postignute u službi dodeliti novčana nagrada.

Profesionalnom vojnom licu za svakih 10 godina neprekidne efektivne službe u Vojsci Srbije može se dodeliti jubilarna nagrada.

Član 87.

Profesionalnom vojnom licu protiv koga se vodi krivični postupak, dok se nalazi u pritvoru, pripada naknada plate u iznosu jedne četvrtine, a ako izdržava porodicu jedne trećine plate koja bi mu pripadala da nije u pritvoru.

Licu iz stava 1. ovog člana vraća se obustavljeni deo plate u revalorizovanom iznosu prema iznosima koji se primenjuju na dan isplate, ako pravnosnažnom odlukom krivični postupak bude obustavljen, ako pravnosnažnom presudom bude oslobođeno optužbe, ako optužba bude odbijena ili odbačena ili ako u ponovljenom postupku ili po zahtevu za zaštitu zakonitosti bude oslobođeno optužbe.

Profesionalnom vojnom licu ne pripada naknada plate ako je pravnosnažnom odlukom osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora.

Profesionalnom vojnom licu udaljenom od dužnosti, dok traje udaljenje pripada naknada plate u visini koju utvrdi ministar odbrane.

Član 88.

Profesionalnom vojnom licu kome prestane služba u Vojsci Srbije zbog sticanja prava na penziju u skladu sa zakonom, pripada otpremnina u visini petostrukog iznosa bruto plate koja bi mu pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe.

Oficiru u radnom odnosu na određeno vreme, podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalnom vojniku kome prestane služba u Vojsci Srbije istekom ugovorenog roka, zbog toga što je oglašen nesposobnim za dužnost za koju je primljen na određeno vreme ili ako mu služba u Vojsci Srbije prestane zbog ukidanja formacijskog mesta, pripada otpremnina u visini do trostrukog iznosa bruto zarade koja bi mu pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe, zavisno od vremena provedenog u službi na određeno vreme.

Član 89.

Profesionalnom vojnom licu pripada pomoć u slučaju bolesti, odnosno bolesti ili smrti člana porodice, u skladu sa propisima o socijalnom osiguranju profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Pravo na pomoć iz stava 1. ovog člana pripada i članu porodice profesionalnog vojnog lica u slučaju smrti profesionalnog vojnog lica.

Ministar odbrane uređuje uslove, vrste pomoći i način njihovog ostvarivanja.

Član 90.

Profesionalnom vojnom licu raspoređenom van Vojske Srbije pripada plata, odnosno naknada plate po odredbama ovog zakona.

Profesionalnom vojnom licu koje je upućeno na službu u diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inostranstvo, plata i druge naknade utvrđuju se po propisima koji se primenjuju na zaposlene u diplomatskim i konzularnim predstavništvima u inostranstvu, s tim što razvrstavanje prema činu, dužnosti, zadacima i poslovima koje obavljaju, propisuje Vlada posebnim propisom.

Osnov za plaćanje poreza i doprinosa po osnovu plate profesionalnog vojnog lica na službi u inostranstvu predstavlja plata koju bi ostvario prema činu i stažu koji ima i prema formacijskom mestu na kome se nalazio pre upućivanja u inostranstvo.

2. Novčana primanja vojnika, učenika i studenata vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire[uredi]

Član 91.

Vojniku na služenju vojnog roka, učeniku i studentu vojnoškolske ustanove i licu na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire pripadaju novčana primanja koja odredi ministar odbrane.

3. Naknada putnih i drugih troškova u Vojsci Srbije[uredi]

Član 92.

Profesionalnom vojnom licu pripadaju naknade troškova za službeno putovanje, za rad na terenu, dolazak na posao i odlazak sa posla, prilikom vršenja službenih poslova i drugih materijalnih troškova kojima je izloženo u toku vršenja službe.

Oficiru i podoficiru pripadaju: naknada troškova zbog odvojenog života od porodice, naknada dela troškova za zakup stana, naknada troškova prilikom prijema u službu u Vojsci Srbije, naknada selidbenih i drugih troškova kojima je izložen u vezi sa vršenjem službe, nemogućnošću izbora mesta službovanja i premeštajima.

Oficiru u radnom odnosu na određeno vreme i podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme pripada naknada dela troškova za zakup stana.

Član 93.

Profesionalnom vojnom licu koje je izloženo troškovima u vezi sa vršenjem službe u inostranstvu pripada naknada tih troškova, pod uslovima i u visini koje propiše ministar odbrane.

4. Posebna primanja profesionalnih vojnih lica[uredi]

Član 94.

Profesionalnom vojnom licu pripada:

1) pravo na besplatnu službenu i svečanu uniformu, odnosno pravo na nabavku tih uniformi po regresiranim cenama,
2) pravo na organizovanu, besplatnu ili subvencionisanu, odnosno specijalnu ishranu za vreme obavljanja specifične vojne službe usled koje je izloženo posebnim fizičkim naporima, u slučajevima kad postoji obaveza da se radi duže od punog radnog vremena i za vreme dežurstva,
3) pravo na besplatan odmor posle povratka iz multinacionalne operacije u objektima predviđenim za odmor i rekreaciju.

5. Bliže uređivanje plata i drugih primanja profesionalnih vojnih lica[uredi]

Član 95.

Vlada utvrđuje osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica, s tim što ona ne može biti niža od 75% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije isplaćene u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se utvrđuje osnovica, prema poslednjem konačno objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, propisuje: koeficijente za obračun plate; uslove i merila za uvećanje i umanjenje plate, naknade plate, rokove za isplatu, naknadu troškova u vezi sa vršenjem službe u inostranstvu i visinu stipendije za školovanje u inostranstvu; otpremninu za lica kojima je prestala služba na određeno vreme; novčane nagrade i pomoć i uslove, način ostvarivanja i visinu naknada putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije.

Glava IX
Radno vreme, odmori i odsustva vojnih lica
[uredi]

1. Radno vreme[uredi]

Član 96.

Puno radno vreme profesionalnog vojnog lica iznosi 40 časova nedeljno.

Član 97.

Profesionalno vojno lice koje radi na mestu pod posebnim uslovima čije se štetno dejstvo na zdravlje i sposobnost za vojnu službu ne može u potpunosti otkloniti zaštitnim merama, ima pravo na radno vreme kraće od 40 časova nedeljno.

Pripadnicima Vojske Srbije koji rade na formacijskim mestima na kojima se služba obavlja pod otežanim uslovima ili na poslovima u Vojsci Srbije na kojima primenom zaštitnih mera lice nije moguće u potpunosti zaštiti od štetnih uticaja, radno vreme se skraćuje srazmerno štetnom uticaju uslova rada na njihovo zdravlje i sposobnost za službu.

Posebnim uslovima rada smatraju se: naročito težak i naporan rad; rad pod povećanim ili smanjenim atmosferskim pritiskom; rad u vodi ili vlazi; rad izložen jonizujućim zračenjima; rad u atmosferi zagađenoj otrovnim gasovima, otrovnom prašinom i slično; rad sa nagrizajućim materijama; rad letačkog osoblja; rad padobranaca;rad ronilaca;rad na uklanjanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava; rad na sprečavanju i lečenju tuberkuloze; rad na lečenju duševnih bolesnika; rad u patološko-anatomskim prosekturama.

Skraćenje radnog vremena ne može iznositi više od 10 časova nedeljno.

Profesionalno vojno lice koje ima radno vreme, u smislu stava 1. ovog člana, ima sva prava kao da radi sa punim radnim vremenom.

Član 98.

Profesionalno vojno lice je dužno da radi duže od punog radnog vremena kad potrebe službe to zahtevaju.

Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno niti duže od četiri časa dnevno.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, profesionalno vojno lice je dužno da radi i duže u slučajevima: naređenih mera pripravnosti; vanrednog i ratnog stanja; za vreme vežbovnih aktivnosti; za vreme službe dežurstva; u prilikama koje zahtevaju da se produži započeti rad čije bi obustavljanje ili prekidanje imalo štetne posledice za operativnu sposobnost komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije, ili bi nanelo znatnu materijalnu štetu ili ugrozilo život i zdravlje vojnih lica i drugih građana, o čemu odluku donosi nadležni starešina operativnog nivoa komandovanja odnosno pomoćnik ministra odbrane za lica iz svog sastava.

Član 99.

Radno vreme između 22 časa i šest časova narednog dana smatra se noćnim radnim vremenom, a služba u to vreme – službom noću.

U komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije u kojima se služba vrši u smenama, vojna lica jedne smene mogu vršiti službu noću neprekidno najduže jednu nedelju.

Za službu noću ne može se odrediti vojno lice kome bi, prema nalazu vojne lekarske komisije, služba noću mogla da pogorša zdravstveno stanje.

Član 100.

Radna nedelja traje pet radnih dana, a radni dan traje osam časova.

Nedeljno radno vreme može se rasporediti na dnevno vreme tako da se uvede manje od pet radnih dana u nedelji ukoliko organizacija posla i potrebe službe to zahtevaju.

Ako priroda posla ili organizacija rada iziskuju, u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije radno vreme se može rasporediti tako da u određenom periodu u toku godine iznosi više od 40 časova nedeljno, a u ostalom delu tog perioda – kraće od punog radnog vremena, s tim da ukupno radno vreme u tom periodu u proseku ne bude duže od 40 časova nedeljno, pri čemu se mora obezbediti ostvarenje dnevnog i nedeljnog odmora po odredbama ovog zakona.

Član 101.

Raspored nedeljnog i dnevnog radnog vremena profesionalnih vojnih lica u Vojsci Srbije prema uslovima rada i prirodi posla organizacionog dela Vojske Srbije propisuje načelnik Generalštaba ili starešina koga on ovlasti.

Profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije imaju raspored nedeljnog i dnevnog radnog vremena propisan za organ, odnosno pravno lice u kojem su raspoređena.

2. Odmori i odsustva[uredi]

Član 102.

Profesionalno vojno lice koje radi puno radno vreme ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta, a koje radi duže od punog radnog vremena, a najmanje 10 časova, ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 45 minuta.

Odmor u toku dnevnog rada ne može da se koristi na početku i na kraju radnog vremena.

Vreme odmora iz stava 1. ovog člana uračunava se u radno vreme.

Član 103.

Profesionalno vojno lice ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno i na nedeljni odmor od najmanje 24 časa neprekidno.

Član 104.

Profesionalno vojno lice ima pravo na godišnji odmor za navršene, odnosno pune godine rada ostvarene u radnom odnosu, i to:

1) do 10 godina - 22 radna dana;
2) od 10 do 20 godina - 25 radnih dana;
3) preko 20 godina - 30 radnih dana.

Pravo na godišnji odmor u trajanju od 35 radnih dana, bez obzira na navršene, odnosno pune godine rada ostvarene u radnom odnosu, pripada:

1) invalidu sa 50 % i većim procentom nesposobnosti za rad;
2) licu koje obavlja specifičnu vojnu službu.

Pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora, radna nedelja računa se kao pet radnih dana.

Godišnji odmor se može koristiti u dva dela.

Profesionalno vojno lice ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran deo) za mesec dana rada u kalendarskoj godini, ako u kalendarskoj godini u kojoj je primljeno u službu i u kalendarskoj godini u kojoj mu prestaje služba nema šest meseci neprekidnog rada.

Član 105.

Ako je korišćenje godišnjeg odmora, odnosno njegovog dela započeto krajem kalendarske godine, nastavlja se bez prekida i u narednoj godini.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, profesionalno vojno lice koje godišnji odmor nije koristilo zbog potrebe službe ili iz drugih opravdanih razloga, može ga koristiti i u narednoj kalendarskoj godini, ali najdocnije do 30. juna te godine.

Načelnik Generalštaba ili starešina koga on ovlasti može profesionalnom vojnom licu raspoređenom u Vojsci Srbije, zbog potreba službe, obustaviti davanje ili prekinuti korišćenje godišnjeg odmora i odsustva uz naknadu štete.

Rukovodilac organa, odnosno pravnog lica ili lice koje on ovlasti može profesionalnom vojnom licu raspoređenom van Vojske Srbije, zbog potreba službe, obustaviti davanje ili prekinuti korišćenje godišnjeg odmora i odsustva uz naknadu štete.

Profesionalnom vojnom licu koje zbog potreba službe nije iskoristilo godišnji odmor, pripada naknada za neiskorišćeni godišnji odmor u visini plate i drugih ličnih primanja koja bi mu pripadala da je koristilo godišnji odmor.

Član 106.

Profesionalno vojno lice ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine zbog privatnih poslova (prilikom sklapanja braka, prilikom porođaja supruge, smrti ili teže bolesti člana uže porodice, zaštite i otklanjanja štetnih posledica u domaćinstvu prouzrokovanih elementarnom nepogodom, selidbe sopstvenog domaćinstva i u drugim opravdanim slučajevima).

Odsustvo iz stava 1. ovog člana može se odobriti više puta, s tim što se vreme provedeno na tom odsustvu u trajanju preko sedam dana može odobriti, samo zbog porođaja supruge ili smrti člana uže porodice.

Član 107.

Profesionalnom vojnom licu može se odobriti neplaćeno odsustvo do 30 dana u jednoj kalendarskoj godini.

Profesionalno vojno lice koje u vršenju službe obavlja naročito teške i za zdravlje štetne poslove i licu koje vrši specifičnu vojnu službu, pripada godišnje do 30 radnih dana plaćenog odsustva za oporavak.

Profesionalno vojno lice za naročito zalaganje i uspeh u službi može se nagraditi odsustvom do 10 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.

Profesionalnom vojnom licu, koje se po planu školovanja uz rad školuje ili usavršava može se odobriti plaćeno odsustvo do 20 radnih dana u toku školovanja, odnosno usavršavanja.

Profesionalnom vojnom licu za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi pripada pravo na dva dana plaćenog odsustva, izuzimajući dan davanja krvi.

Član 108.

Profesionalno vojno lice u slučaju premeštaja ima pravo na plaćeno odsustvo do sedam radnih dana za preseljenje i smeštaj u novo mesto službovanja, a ako preseljava porodicu sa kojom živi u zajedničkom domaćinstvu – do 10 radnih dana.

Lice iz stava 1. ovog člana koje živi odvojeno od porodice ima pravo na plaćeno odsustvo radi posećivanja porodice u trajanju od pet radnih dana za svaka tri meseca provedena odvojeno od porodice.

Pravo iz stava 2. ovog člana pripada i profesionalnom vojnom licu koje je po potrebi službe privremeno upućeno u drugu komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije van mesta službovanja radi izvršenja određenih zadataka, a živi odvojeno od porodice.

Član 109.

Odredbe čl. 96. do 108. ovog zakona ne primenjuju se za vreme ratnog stanja.

Vlada bliže uređuje radno vreme, odmore i odsustva vojnih lica, na predlog ministra odbrane.

Glava X
Prestanak profesionalne vojne službe
[uredi]

1. Razlozi za prestanak profesionalne vojne službe[uredi]

Član 110.

Oficiru, odnosno podoficiru prestaje služba u Vojsci Srbije:

1) ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije;
2) ako se na osnovu konačne ocene i mišljenja nadležnog organa zdravstvene službe utvrdi da je trajno nesposoban za službu u Vojsci Srbije;
3) ako neopravdano izostane sa službe pet radnih dana neprekidno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci;
4) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjen;
5) ako izgubi čin;
6) na njegov zahtev;
7) ako se utvrdi da je prilikom prijema u službu dao neistinite podatke koji su od značaja za prijem;
8) ako se posle lečenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi upotreba psihoaktivnih supstanci;
9) po sili zakona, radi sticanja prava na penziju;
10) njegovom smrću.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, oficiru odnosno podoficiru prestaje služba u svojstvu oficira, odnosno podoficira zbog prijema u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije, odnosno državnog službenika ili nameštenika.

Oficiru, odnosno podoficiru prestaje služba po potrebi službe kad na raspolaganju provede šest meseci ako je ispunio uslove za penziju ili ako mu se obezbedi zaposlenje na neodređeno vreme u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije, odnosno državnog službenika ili nameštenika.

Oficiru, odnosno podoficiru prestaje služba po potrebi službe kad na raspolaganju provede šest meseci i ako nije ispunio uslove za penziju, ako mu se obezbedi pravo na jednokratnu novčanu naknadu u visini od 24 mesečne bruto-plate koju bi ostvario u poslednjem mesecu pre prestanka službe.

Licu iz stava 4. ovog člana pripadaju i druga prava koja po propisima o zapošljavanju ostvaruju lica kojima je radni odnos prestao kao višku zaposlenih.

Profesionalna vojna služba prestaje i oficiru odnosno podoficiru koji je upućen na pripravnički staž ako do isteka pripravničkog staža ne položi pripravnički ispit.

Član 111.

Oficir, odnosno podoficir kome služba prestaje zbog potrebe službe može se uputiti na prekvalifikaciju za civilna zanimanja ili poslove.

Prekvalifikacija se organizuje na nivou stepena stručne spreme lica koje se upućuje ili u nižem stepenu stručne spreme ako to prihvati lice koje se upućuje.

Član 112.

Oficiru u radnom odnosu na određeno vreme, podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalnom vojniku služba u Vojsci Srbije prestaje istekom ugovorenog roka.

Licu iz stava 1. ovog člana služba prestaje i pre isteka ugovorenog roka:

1) ako je na osnovu konačne ocene i mišljenja nadležnog organa zdravstvene službe utvrđeno da je trajno nesposobno za službu u Vojsci Srbije ili da je nesposobno za dužnost za koju je primljeno u službu na određeno vreme;
2) ako neopravdano izostane sa službe pet radnih dana neprekidno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci;
3) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjeno;
4) ako se utvrdi da je prilikom prijema u službu dao neistinite podatke koji su od značaja za prijem;
5) ako izgubi čin;
6) u slučaju organizacionih promena ili ukidanja komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije u kojoj je na službi na određeno vreme;
7) ako se posle lečenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi upotreba psihoaktivnih supstanci;
8) njegovom smrću;
9) u drugim slučajevima predviđenim ugovorom o prijemu.

Licu iz stava 1. ovog člana služba u Vojsci Srbije može prestati i po sporazumu.

Član 113.

Ako u slučaju prestanka službe u Vojsci Srbije na osnovu člana 110. stav 1. tačka 5. i člana 112. stav 2. tačka 5. ovog zakona u ponovljenom postupku ili po zahtevu za zaštitu zakonitosti postupak bude obustavljen, ili ako lice bude oslobođeno od optužbe, ili ako optužba bude odbijena ili odbačena, ili ako bude izrečena kazna blaža od kazne gubitka čina, smatraće se da služba nije ni prestala.

2. Postupak za prestanak profesionalne vojne službe[uredi]

Član 114.

Postupak za prestanak službe prema odredbama čl. 110. i 112. ovog zakona, osim prestanka službe na zahtev po službenoj dužnosti pokreće starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije na položaju komandanta bataljona ili lice istog ili višeg ranga.

Član 115.

Zdravstvena sposobnost ocenjuje se na zahtev profesionalnog vojnog lica ili njegovog pretpostavljenog starešine na položaju komandanta bataljona ili njemu ravnog ili višeg položaja.

Pretpostavljeni starešina iz stava 1. ovog člana dužan je da uputi na ocenu sposobnosti za službu u Vojsci Srbije lice koje se neprekidno nalazilo u stanju u službi na lečenju i bolovanju šest meseci ili sa prekidima 12 meseci ukupno za poslednje dve godine.

Član 116.

Predlog za prestanak službe po odredbama člana 110. stav 1. tač. 3, 4, 7. i 8. i člana 112. stav 2. tač. 2. do 4. i tač. 6, 7. i 9. ovog zakona dostavlja se starešini nadležnom za donošenje akta o prestanku službe, u roku od osam dana od dana kad je nastao razlog za prestanak službe.

Predlog za prestanak službe po odredbama člana 110. stav 1. tačka 2. i člana 112. stav 2. tačka 1. ovog zakona dostavlja se starešini nadležnom za donošenje akta o prestanku službe, u roku od 15 dana od dana kad je nastao razlog za prestanak službe.

Predlog za prestanak službe po odredbama člana 110. st. 2. i 3. i člana 112. stav 1. ovog zakona dostavlja se starešini nadležnom za donošenje akta o prestanku službe najkasnije 30 dana pre nastupanja razloga za prestanak službe.

Nadležni starešina je dužan da odluči o predlogu za prestanak službe u roku od 30 dana od dana prijema predloga.

Akt o prestanku službe na zahtev profesionalnog vojnog lica mora biti donet u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 117.

Profesionalnom vojnom licu, služba u Vojsci Srbije prestaje danom konačnosti rešenja o prestanku službe.

Rok za predaju dužnosti ne može biti duži od 30 dana od dana konačnosti rešenja o prestanku službe.

Za lice kome služba prestaje gubitkom čina akt o prestanku službe donosi nadležni starešina odmah po prijemu pravnosnažne presude, a služba se računa do dana pravnosnažnosti presude.

Za lice kome je prestala služba zbog neopravdanog izostanka sa službe ili gubitka čina ne donosi se akt o predaji dužnosti.

Za umrlo lice ne donosi se akt o prestanku službe i predaji dužnosti.

Član 118.

Licu kojem je služba prestala po osnovu člana 110. stav 1. tačka 3. i člana 112. stav 2. tačka 2. ovog zakona, služba u Vojsci Srbije računa se do dana izostanka iz službe.

Profesionalnom vojnom licu, osim licu iz stava 1. ovog člana, služba u Vojsci Srbije računa se do dana predaje dužnosti, odnosno do dana smrti.

3. Prestanak profesionalne vojne službe za vreme ratnog stanja[uredi]

Član 119.

Odredbe čl. 110. do 118. ovog zakona ne primenjuju se za vreme ratnog stanja.

Vlada uređuje prestanak službe profesionalnog vojnog lica za vreme ratnog stanja, na predlog ministra odbrane.

Glava XI
Služba civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
[uredi]

1. Prijem u službu[uredi]

Član 120.

Prijem civilnih lica na službi u Vojsci Srbije vrši se:

1) javnim konkursom;
2) bez javnog konkursa.

Javni konkurs raspisuje Ministarstvo odbrane u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi u celoj Republici Srbiji, a oglas se dostavlja i organizaciji nadležnoj za zapošljavanje.

Civilna lica na službi u Vojsci Srbije primaju se u službu bez javnog konkursa, prijemom iz drugog državnog organa, kao stipendisti i u drugim slučajevima, pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Član 121.

Ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba, određuje formacijska mesta na koja se bez javnog konkursa može primiti civilno lice na službi u Vojsci Srbije.

Vlada, na predlog ministra odbrane, uređuje postupak prijema civilnih lica na službi u Vojsci Srbije bez javnog konkursa.

Član 122.

Prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije na određeno vreme vrši se:

1) kad se privremeno poveća obim rada, ali ne duže od 12 meseci;
2) kad treba zameniti privremeno odsutno lice;
3) radi obuke pripravnika dok traje pripravnički staž;
4) radi specijalizacije i stažiranja zdravstvenog radnika do završetka specijalizacije, odnosno stažiranja utvrđenih programom na osnovu zakona.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije primljenom u službu na određeno vreme prestaje služba danom okončanja posla, istekom određenog roka ili danom povratka privremeno odsutnog lica na čije radno mesto je civilno lice na službi u Vojsci Srbije primljeno u službu na određeno vreme.

Služba na određeno vreme ne može da preraste u službu na neodređeno vreme, izuzev pripravniku kad položi pripravnički ispit, ako je prilikom prijema u službu bilo predviđeno da se pripravnik polaganjem pripravničkog ispita prima u službu na neodređeno vreme.

Član 123.

Civilna lica na službi u Vojsci Srbije koja imaju IV, odnosno VI ili VII stepen stručne spreme, moraju da imaju položene posebne državne stručne ispite za rad u Vojsci Srbije, osim lica koja su primljena u službu na određeno vreme.

Posebni stručni ispiti sastoje se od opšteg i posebnog dela.

Lica sa položenim pravosudnim ispitom nemaju obavezu polaganja posebnog državnog stručnog ispita za rad u Vojsci Srbije , a lica sa položenim državnim ispitom nemaju obavezu polaganja opšteg dela posebnog stručnog ispita.

Ministar odbrane propisuje programe, način i rokove polaganja posebnih državnih stručnih ispita za rad u Vojsci Srbije.

2. Probni rad[uredi]

Član 124.

Civilna lica na službi u Vojsci Srbije podležu probnom radu, u skladu sa propisima o državnim službenicima i nameštenicima.

3. Specifični uslovi prijema[uredi]

Član 125.

Pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.

4. Raspoređivanje[uredi]

Član 126.

Civilno lice na službi u Vojsci Srbije stiče prava i preuzima obaveze iz službe u Vojsci Srbije danom stupanja na rad.

Lice iz stava 1. ovog člana raspoređuje se na formacijsko mesto radi čije popune je primljeno u službu.

Lice iz stava 2. ovog člana može u toku rada da bude raspoređeno na svako odgovarajuće formacijsko mesto, ako to zahtevaju potrebe službe.

Pod uslovima iz stava 3. ovog člana, civilno lice na službi u Vojsci Srbije može se rasporediti i van mesta u kojem radi, ako na to pristane.

5. Plate, naknade i druga primanja[uredi]

Član 127.

Vlada utvrđuje osnovicu za obračun plata civilnih lica na službi u Vojsci Srbije , saglasno odredbama člana 95. stav 1. ovog zakona.

Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, uređuje položaje, odnosno zvanja civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, koeficijente i kriterijume za njihovo ocenjivanje i napredovanje; dodatke na platu; naknade plate; rokove za isplatu; novčane nagrade i pomoć; naknadu putnih i drugih troškova i druga primanja.

Uslovi iz stava 2. ovog člana uređuju se saglasno odredbama ovog zakona koje se odnose na plate, naknade i druga primanja profesionalnih vojnih lica.

6. Prestanak službe u Vojsci Srbije[uredi]

Član 128.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije služba prestaje na osnovu pisanog sporazuma između tog lica i poslodavca.

Član 129.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije prestaje služba bez njegove saglasnosti:

1) ako na probnom radu ne postigne odgovarajuće rezultate;
2) ako odbije da radi na radnom mestu na koje je raspoređeno, odnosno privremeno upućeno;
3) ako je utvrđeno da nema sposobnosti za obavljanje poslova radnog mesta na koje je raspoređeno, a ne prihvati raspoređivanje na drugo radno mesto ili ako takvog radnog mesta nema;
4) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjeno;
5) ako je neopravdano izostalo sa posla pet radnih dana uzastopno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci;
6) ako se ne vrati na rad u roku od 15 dana od prestanka razloga za mirovanje radnog odnosa;
7) ako mu je izrečena disciplinska kazna prestanka službe;
8) ako se posle lečenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi upotreba psihoaktivnih supstanci;
9) ako se ukida radno mesto na koje je raspoređeno ili se smanjuje broj izvršilaca na jednom radnom mestu;
10) ako je pri zasnivanju radnog odnosa prećutalo ili dalo neistinite podatke, značajne za obavljanje poslova radi kojih je primljeno u službu;
11) ako ne položi stručni ispit.

Služba prestaje kad rešenje o prestanku službe postane konačno.

Član 130.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije čije se radno mesto ukida ili se smanjuje broj izvršilaca na jednom radnom mestu prestaje služba uz pravo na jednokratnu otpremninu u visini od 12 bruto-plata, koje bi ostvario u poslednjem mesecu pre prestanka službe.

Licu iz stava 1. ovog člana pripadaju i druga prava koja po propisima o zapošljavanju ostvaruju lica kojima je radni odnos prestao kao višku zaposlenih.

Član 131.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije služba prestaje po sili zakona:

1) ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je izgubilo radnu sposobnost – danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti;
2) kad navrši godine života i staža osiguranja propisane zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
3) ako mu je po pravnosnažnoj odluci suda ili drugog organa zabranjeno da obavlja poslove svog radnog mesta, a ne može mu se obezbediti drugo radno mesto – danom dostavljanja pravnosnažne odluke;
4) ako je pravnosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci;
5) ako mu je izrečena mera bezbednosti ili zaštitna mera u trajanju dužem od šest meseci i zbog toga mora da bude odsutno sa rada - danom početka primene te mere;
6) njegovom smrću.

Član 132.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije radni odnos može prestati po potrebi službe ako je ispunilo uslove za penziju, propisane zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 133.

Civilno lice na službi u Vojsci Srbije kome služba prestaje bez njegove saglasnosti ili po potrebi službe, izuzev lica koje ostvaruje pravo na penziju i lica iz člana 129. tač. 1, 3, 4, 5, 7. i 8. ovog zakona, ima dužnost i pravo da ostane na radu 30 dana (otkazni rok).

7. Posebne odredbe[uredi]

Član 134.

Na vojne službenike i vojne nameštenike primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na profesionalna vojna lica, i to:

1) o privremenom upućivanju po potrebi službe u drugu jedinicu, odnosno ustanovu Vojske Srbije radi izvršenja određenih zadataka, osim za lice čiji delokrug zahteva da se poslovi radnog mesta obavljaju van sedišta jedinice, odnosno ustanove Vojske Srbije (terenski rad) (član 72. st. 5. i 6.);
2) o radnom vremenu, odmorima i odsustvima (čl. 96. do 103.);
3) o usavršavanju, specijalizaciji i prekvalifikaciji (član 74.);
4) o naknadi putnih i drugih troškova (čl. 92. i 93.);
5) o stipendiji za vreme školovanja ili usavršavanja u inostranstvu i plati i drugim primanjima za vreme službe u inostranstvu (čl. 80. i 87. stav 2.);
6) o zaštitnim merama (čl. 179. do 184.);
7) o nošenju i upotrebi vatrenog oružja (član 47.).

Glava XII
Nadležnost za rešavanje o odnosima u službi i za donošenje drugih akata
[uredi]

Član 135.

Predsednik Republike, pored nadležnosti iz člana 17. ovog zakona:

1) proizvodi oficire i rezervne oficire;
2) rešava o stanjima u službi generala.

Član 136.

Ministar odbrane, pored poslova iz člana 18. ovog zakona, odnosno lice koje on ovlasti:

1) rešava o prijemu u službu profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;
2) rešava o stanjima u službi oficira u činu majora, potpukovnika i pukovnika;
3) rešava o odnosima u službi profesionalnih vojnih lica raspoređenih van Vojske Srbije.

Ministar odbrane određuje lica koja rešavaju o upravnim stvarima profesionalnih vojnih lica raspoređenih van Vojske Srbije, u smislu odredaba čl. 141. i 142. ovog zakona.

Član 137.

Načelnik Generalštaba pored poslova iz člana 19. ovog zakona, odnosno starešine komandi, jedinica ili ustanova Vojske Srbije koje on odredi:

1) rešava o stanjima u službi podoficira i oficira do čina kapetana, u Vojsci Srbije;
2) unapređuje u početni čin podoficira;
3) rešava o postavljenju, određivanju plate, prestanku službe u Vojsci Srbije i drugim odnosima u službi civilnih lica na službi u Vojsci Srbije.

Član 138.

Akt o predaji dužnosti profesionalnog pripadnika Vojske Srbije za koga je donet akt o prestanku službe donosi pretpostavljeni starešina na položaju komandanta bataljona ili njemu ravan ili viši starešina.

Član 139.

Akte o unapređenju, premeštaju i postavljenju oficira i podoficira ne obrazlažu se, izuzev ako se odbija zahtev za redovno unapređenje.

Žalba profesionalnog pripadnika Vojske Srbije protiv akata o premeštaju, postavljenju, stavljanju na raspolaganje i udaljenju od dužnosti ne zadržava njihovo izvršenje.

Protiv akata o postavljenju i premeštaju profesionalnih vojnih lica i akata o vanrednom unapređenju može se voditi upravni spor.

Član 140.

Akta o odnosima u službi vojnih lica i civilnih lica u Vojsci Srbije koja sadrže poverljive podatke saopštavaju se tim licima uz potpis.

Dan saopštenja smatra se danom dostavljanja u smislu propisa kojima se uređuje upravni postupak.

Član 141.

Ako zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona nije određena nadležnost drugog lica, za rešavanje o upravnim stvarima u prvom stepenu stvarno je nadležan starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije na položaju komandanta bataljona ili starešina njemu ravnog ili višeg položaja.

O žalbi protiv rešenja starešine iz stava 1. ovog člana rešava starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije, neposredno pretpostavljen starešini koji je doneo prvostepeno rešenje.

Član 142.

Za donošenje rešenja u upravnom postupku mesno je nadležan starešina komande, jedinice ili ustanove u kojoj se lice o čijem se pravu, odnosno obavezi rešava nalazi u službi, a za lica kojima je prestala služba, starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije u kojoj se lice nalazilo na dan prestanka službe, odnosno sledbenik komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije koja je prestala da postoji.

Ako se rešava o pravu, odnosno obavezi starešine komande, jedinice ili ustanove iz stava 1. ovog člana ili ako taj starešina po zakonu treba da bude izuzet od rešavanja iz drugih razloga, za donošenje rešenja mesno je nadležan starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije koji mu je neposredno pretpostavljen.

Glava XIII
Odgovornost pripadnika Vojske Srbije
[uredi]

1. Opšte odredbe o odgovornosti pripadnika Vojske Srbije[uredi]

Član 143.

Pripadnici Vojske Srbije odgovaraju za krivična dela, privredne prestupe i prekršaje po opštim propisima.

Odgovornost za krivično delo, privredni prestup i prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost ako delo koje je predmet krivičnog postupka, postupka za utvrđivanje odgovornosti za privredni prestup ili prekršajnog postupka, predstavlja i povredu dužnosti iz službe.

Disciplinski postupak vodi se bez obzira na tok krivičnog postupka, postupka za utvrđivanje odgovornosti za privredni prestup ili prekršajnog postupka.

Član 144.

Za vreme ratnog stanja protiv pripadnika Vojske Srbije bez odobrenja predsednika Republike ili ministra odbrane, po ovlašćenju predsednika Republike ne može se voditi postupak za utvrđivanje odgovornosti za privredni prestup i prekršajni postupak.

2. Disciplinska odgovornost[uredi]

Član 145.

Pripadnik Vojske Srbije je disciplinski odgovoran za povrede dužnosti iz službe.

Povrede dužnosti iz službe mogu biti lakše – disciplinske greške i teže – disciplinski prestupi.

Član 146.

Za povredu dužnosti iz službe odgovoran je pripadnik Vojske Srbije dok je u službi.

Za povredu dužnosti iz službe odgovorno je i lice kome je prestala služba u Vojsci Srbije, ako je disciplinski postupak protiv njega pokrenut dok je bilo u službi.

Lice ili telo nadležno za vođenje disciplinskog postupka obustaviće disciplinski postupak protiv lica kome je prestala služba u Vojsci Srbije, a protiv koga je disciplinski postupak pokrenut dok je bilo u službi, ako nađe da je vođenje disciplinskog postupka nemoguće ili necelishodno.

Smatra se da je lice u rezervnom sastavu na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije od trenutka stupanja u komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije, ako se javlja neposredno, odnosno od trenutka javljanja u mestu prikupljanja, odnosno na zbornom mestu označenom u opštem ili pojedinačnom pozivu ili ratnom rasporedu, do otpuštanja iz komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije.

Član 147.

Prilikom utvrđivanja disciplinske odgovornosti pripadnika Vojske Srbije shodno se primenjuju načela, odnosno pravila materijalnog krivičnog prava koja nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i prirodom disciplinske odgovornosti.

Član 148.

Disciplinske greške su:

1) učestalo zakašnjavanje ili raniji odlazak s dužnosti ili iz službe;
2) neopravdan izostanak s dužnosti ili iz službe jedan radni dan;
3) neopravdano neobaveštavanje neposredno pretpostavljenog o razlozima sprečenosti za dolazak na dužnost, odnosno u službu u roku od 24 sata od vremena predviđenog za dolazak;
4) povreda propisa o nošenju vojne uniforme, odnosno druge propisane odeće, vojničkom, odnosno drugom propisanom izgledu i ličnoj higijeni;
5) dolazak na dužnost u stanju alkoholisanosti ili dovođenje sebe u toku dužnosti u stanje alkoholisanosti;
6) nepristojno ponašanje prema saradnicima, podređenima i nadređenima;
7) povreda pravila o pozdravljanju, obraćanju, predstavljanju i javljanju;
8) prikrivanje ili neprijavljivanje lakše povrede dužnosti iz službe, odnosno iz radnog odnosa;
9) drugi postupak suprotan pravilima vršenje službe koji nije obuhvaćen nekom od povreda dužnosti iz službe predviđenih ovim ili posebnim zakonom.

Član 149.

Disciplinski prestupi su:

1) odbijanje izvršenja naređenja, odnosno naloga pretpostavljenog, izuzev naređenja, odnosno naloga čijim bi se izvršenjem učinilo krivično delo;
2) neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno, nepotpuno ili nemarno izvršavanje naređenja, odluke ili naloga pretpostavljenog;
3) samovoljno napuštanje komande, jedinice ili ustanove;
4) nasilničko, uvredljivo ili nedolično ponašanje ili izazivanje nereda, svađe ili tuče u službi;
5) postupanje kojim se vređa dostojanstvo podređenih, naročito s obzirom na pol, versko ubeđenje ili nacionalnu pripadnost ili kršenje prava koja im po zakonu pripadaju;
6) uživanje opojnih droga ili neovlašćeno držanje supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge;
7) navođenje drugoga na uživanje opojne droge ili davanje drugome opojne droge da je uživa on ili treće lice ili omogućavanje drugome da uživa opojnu drogu;
8) povreda stražarske, patrolne ili druge slične službe;
9) neopravdan izostanak s dužnosti ili iz službe najmanje dva radna dana uzastopno ili tri radna dana sa prekidima u periodu od 12 meseci;
10) zloupotreba prava iz službe;
11) nezakonito raspolaganje sredstvima;
12) zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje službenog ovlašćenja;
13) nezakonit rad ili propuštanje radnji na koje je lice u službi ovlašćeno radi sprečavanja nezakonitosti ili štete;
14) nemaran odnos prema poverenoj imovini i prisvajanje ili nanošenje štete vojnoj ili drugoj imovini u vezi sa obavljanjem službe;
15) povreda vojne ili službene tajne ili nesavesno čuvanje službenih spisa ili podataka;
16) podnošenje lažnog izveštaja;
17) davanje netačnih podataka ili dokumenata koji su od uticaja na prijem u službu ili napredovanje;
18) falsifikovanje, prikrivanje ili protivpravno uništenje službene isprave, knjige ili spisa ili upotreba falsifikovane isprave;
19) nepreduzimanje propisanih mera za čuvanje života i zdravlja ljudi i ispravnosti objekata i tehnike;
20) dodatni rad profesionalnog pripadnika Vojske Srbije mimo uslova određenih zakonom;
21) preuzimanje dužnosti direktora, zamenika ili pomoćnika direktora u pravnom licu bez odobrenja nadležnog državnog organa ili povreda ograničenja članstva u organima pravnog lica od strane profesionalnog pripadnika Vojske Srbije;
22) osnivanje privrednog društva, javne službe i bavljenje preduzetništvom od strane profesionalnog pripadnika Vojske Srbije;
23) neprenošenje upravljačkih prava u privrednom subjektu na drugo lice, nedostavljanje podataka rukovodiocu o licu na koje su preneta upravljačka prava ili nedostavljanje rukovodiocu dokaza o prenosu upravljačkih prava od strane profesionalnog pripadnika Vojske Srbije;
24) primanje poklona u vezi s vršenjem poslova mimo odredaba zakona, primanje usluge ili koristi za sebe ili drugo lice ili korišćenje službe radi uticanja na ostvarivanje sopstvenih prava ili prava lica povezanih s pripadnikom Vojske Srbije;
25) neprijavljivanje interesa koji pripadnik Vojske Srbije ili s njime povezano lice može imati u vezi sa odlukom državnog organa u čijem donošenju učestvuje;
26) povreda načela nepristrasnosti ili političke neutralnosti ili izražavanje i zastupanje političkih uverenja u službi;
27) štrajkovanje ili učestvovanje u protivpravnom sindikalnom organizovanju, odnosno u protivpravnim sindikalnim aktivnostima;
28) nepostupanje po zahtevu vojnog disciplinskog tužioca ili vojnog disciplinskog suda;
29) prikrivanje ili neprijavljivanje teže povrede dužnosti iz službe, odnosno iz radnog odnosa;
30) lakša povreda dužnosti učinjena u periodu od godinu dana od povrede dužnosti utvrđene pravnosnažnim aktom kojim je izrečena disciplinska sankcija;
31) izvršenje krivičnog dela protiv državnih organa, službene dužnosti, čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom ili Vojske Srbije, utvrđeno pravnosnažnom osuđujućom presudom;
32) svako postupanje pripadnika Vojske Srbije, van službe, koje je protivno propisima ili dobrim običajima, a kojim se nanosi šteta ugledu pripadnika Vojske Srbije.

Član 150.

Profesionalno vojno lice upućeno na službu, odnosno na rad u Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice, disciplinski je odgovorno i za povrede dužnosti propisane za organ, odnosno pravno lice u koje je upućeno.

Član 151.

Za povrede dužnosti iz službe učiniocima izriču se disciplinske sankcije: disciplinske mere i disciplinske kazne.

Za disciplinske greške izriču se disciplinske mere, a za disciplinske prestupe disciplinske kazne.

Za jednu ili više povreda dužnosti o kojima se istovremeno odlučuje izriče se samo jedna disciplinska sankcija.

Član 152.

Profesionalnom vojnom licu se mogu izreći sledeće disciplinske mere:

1) opomena;
2) smanjenje plate za mesec u kojem se disciplinska mera izriče od 5% do 20%.

Profesionalnom vojnom licu se mogu izreći sledeće disciplinske kazne:

1) smanjenje plate od 5% do 30% u trajanju od jednog do šest meseci;
2) smenjivanje sa dužnosti uz postavljanje na neposredno niži položaj u trajanju od jedne do četiri godine;
3) smenjivanje sa komandne, odnosno rukovodeće dužnosti uz zabranu postavljanja na takvu dužnost u trajanju od jedne do četiri godine;
4) zabrana unapređenja u viši čin ili napredovanja na viši položaj u trajanju od jedne do četiri godine;
5) vraćanje u prethodni čin;
6) gubitak službe;
7) gubitak čina.

Disciplinska kazna iz stava 2. tačka 3. ovog člana ne može se izreći tako da se oficir postavi na položaj podoficira, niti podoficir na položaj vojnika.

Disciplinska kazna iz stava 2. tačka 5. ovog člana ne može se izreći potporučniku niti vodniku.

Disciplinska kazna iz stava 2. tačka 7. ovog člana povlači i gubitak službe oficira odnosno podoficira.

Član 153.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije mogu se izreći sledeće disciplinske mere:

1) opomena;
2) smanjenje plate za mesec u kojem se disciplinska mera izriče od 5% do 20%.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije mogu se izreći sledeće disciplinske kazne:

1) smanjenje plate od 5% do 30% u trajanju od jednog do šest meseci;
2) zabrana napredovanja u trajanju od jedne do četiri godine;
3) prevođenje civilnog lica na službi u Vojsci Srbije u niži platni razred do istog razreda neposredno niže platne grupe, odnosno prevođenje vojnog nameštenika u neposredno nižu platnu grupu;
4) smenjivanje sa položaja ili rukovodeće dužnosti uz zabranu postavljanja na takav položaj, odnosno raspoređivanja na takvu dužnost u trajanju od jedne do četiri godine;
5) gubitak službe.

Član 154.

Vojniku na služenju vojnog roka, licu u rezervnom sastavu dok se nalaze na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije i licu na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire mogu se izreći sledeće disciplinske mere:

1) opomena;
2) ukor;
3) zabrana izlaska iz kasarne ili drugog vojnog objekta u trajanju do 15 dana;
4) prekoredna služba u trajanju do tri smene.

Vojniku na služenju vojnog roka, licu u rezervnom sastavu i licu na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire dok se nalaze na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije se mogu izreći sledeće disciplinske kazne:

1) zabrana unapređenja u viši čin u trajanju do četiri godine;
2) vraćanje u prethodni čin;
3) oduzimanje čina.

Član 155.

Studentu vojne akademije mogu se izreći sledeće disciplinske mere:

1) opomena;
2) ukor;
3) zabrana izlaska iz kasarne ili drugog vojnog objekta u trajanju do 15 dana;
4) prekoredna služba u trajanju do tri smene;
5) isključenje iz vojne akademije.

Disciplinska mera iz stava 1. tačka 5. ovog člana povlači i gubitak čina.

Član 156.

Vreme zabrana postavljanja, unapređivanja, napredovanja, raspoređivanja i izlaska iz kasarne ili drugog objekta se računa od dana pravnosnažnosti odluke kojom je izrečena disciplinska sankcija.

Član 157.

Za disciplinski prestup može se izreći disciplinska mera, ako je opasnost od povrede dužnosti mala, zato što delo ima naročito lak vid, odnosno zato što je učinjeno sa naročito olakšavajućim okolnostima.

Član 158.

Za povredu dužnosti propisanu za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice u koje je profesionalno vojno lice upućeno na službu, odnosno na rad, može se izreći disciplinska sankcija propisana za povredu dužnosti na radnom mestu u organu u koji je upućeno.

Član 159.

Pokretanje disciplinskog postupka za disciplinsku grešku zastareva protekom šest meseca od dana izvršene povrede vojne discipline.

Pokretanje disciplinskog postupka za disciplinski prestup i za povredu dužnosti propisanu za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice zastareva protekom jedne godine od dana saznanja neposredno pretpostavljenog starešine da je disciplinski prestup, odnosno povreda dužnosti učinjena, ali se disciplinski postupak ne može pokrenuti ako je od dana kada je disciplinski prestup učinjen prošlo tri godine.

Zastarelost pokretanja postupka zbog disciplinskog prestupa i povrede dužnosti propisane za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice koji predstavljaju i krivično delo ne može nastupiti pre nego što protekne šest meseci od dana pravnosnažnosti osuđujuće presude.

Vođenje disciplinskog postupka za lakše povrede dužnosti zastareva protekom jedne godine od pokretanja disciplinskog postupka, a za teže povrede dužnosti protekom tri godine od pokretanja disciplinskog postupka.

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka ne teče za vreme dok disciplinski postupak nije moguće voditi iz opravdanih razloga.

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je propisano u stavu 4. ovog člana.

Član 160.

Zastarelost izvršenja disciplinske mere nastupa kad protekne šest meseci od dana pravnosnažnosti odluke kojom je izrečena disciplinska mera.

Zastarelost izvršenja disciplinske kazne nastupa kad protekne godinu dana od dana pravnosnažnosti odluke kojom je izrečena disciplinska kazna.

Zastarelost izvršenja disciplinske sankcije prekida se svakom radnjom nadležnog organa upravljenom na izvršenje disciplinske sankcije.

Zastarelost izvršenja disciplinske sankcije nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je propisano u odredbama st. 1. do 3. ovog člana.

Član 161.

O odgovornosti profesionalnog pripadnika Vojske Srbije za disciplinske prestupe i za povrede dužnosti propisane za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice u koje je profesionalno vojno lice upućeno na službu, odnosno na rad, u prvom stepenu odlučuju prvostepeni vojni disciplinski sudovi.

Prvostepeni vojni disciplinski sud utvrdiće odgovornost za disciplinsku grešku ako u postupku za utvrđivanje odgovornosti za disciplinski prestup nađe da nije učinjen disciplinski prestup, već da je učinjena disciplinska greška odnosno da je pored disciplinskog prestupa učinjena i disciplinska greška.

Prvostepeni vojni disciplinski sudovi obrazuju se u Vojsci Srbije sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Prvostepeni vojni disciplinski sudovi su nadležni za vođenje disciplinskih postupaka protiv profesionalnih vojnih lica raspoređenih van Vojske Srbije, prema mesnoj nadležnosti.

Član 162.

Po žalbi na odluku prvostepenog vojnog disciplinskog suda odlučuje Viši vojni disciplinski sud.

Viši vojni disciplinski sud obrazuje se pri Ministarstvu odbrane.

Član 163.

Stalni sastav vojnih disciplinskih sudova čine: predsednici, sekretari i zapisničari.

U radu vojnih disciplinskih sudova učestvuju i sudije porotnici, koji se imenuju iz redova oficira, podoficira i vojnih službenika i nameštenika, a koje sa liste imenovanih sudija porotnika određuju predsednici vojnih disciplinskih sudova.

Predsednici vojnih disciplinskih sudova, sudije Višeg vojnog disciplinskog suda i sekretari vojnih disciplinskih sudova moraju biti oficiri pravne službe sa položenim pravosudnim ispitom.

Predsednici vojnih disciplinskih sudova i sekretari vojnih disciplinskih sudova profesionalno obavljaju dužnost.

Član 164.

Vojni disciplinski tužilac podnosi optužni predlog i zastupa optužbu pred prvostepenim vojnim disciplinskim sudom, a viši vojni disciplinski tužilac zastupa optužbu pred Višim vojnim disciplinskim sudom.

Vojni disciplinski tužioci i njihovi zamenici moraju biti oficiri pravne službe sa položenim pravosudnim ispitom.

Član 165.

Ministar odbrane postavlja predsednike vojnih disciplinskih sudova i vojne disciplinske tužioce, koji dužnost obavljaju profesionalno.

Ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije i rukovodilaca organizacijskih celina Ministarstva odbrane, imenuje na dve godine sudije porotnike prvostepenih sudova i Višeg vojnog disciplinskog suda, a na predlog vojnih disciplinskih tužilaca za isti period imenuje njihove zamenike.

Predsednici i sudije porotnici vojnih disciplinskih sudova ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje i za dati glas u vršenju sudijske dužnosti.

Član 166.

U prvostepenom disciplinskom postupku okrivljenom se mora omogućiti da usmeno iznese svoju odbranu.

U postupku za raspravljanje disciplinske greške, okrivljeni svoju odbranu može izneti i pismeno.

Okrivljeni se može braniti sam ili preko branioca.

Branilac okrivljenog može biti advokat ili diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom na službi u Vojsci Srbije ili Ministarstvu odbrane.

Član 167.

Protiv prvostepene odluke donete u disciplinskom postupku može se podneti žalba, a protiv drugostepene odluke može se voditi upravni spor.

Žalba zadržava izvršenje disciplinske sankcije.

Član 168.

Predsednik Republike, na predlog načelnika Generalštaba može smanjiti, ublažiti ili oprostiti svaku disciplinsku sankciju u roku od šest meseci od dana pravnosnažnosti odluke kojom je izrečena disciplinska sankcija.

Ako je disciplinska sankcija izrečena profesionalnom vojnom licu upućenom na službu, odnosno na rad u Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice, za podnošenje predloga iz stava 1. ovog člana ovlašćen je ministar odbrane.

Član 169.

Profesionalnom vojnom licu kome je prestala služba zbog disciplinske kazne gubitak čina, ublaženjem ili oproštajem kazne omogućava se vraćanje na njegov zahtev u profesionalnu vojnu službu i u čin koji je imalo.

Zahtev za vraćanje u profesionalnu vojnu službu može se podneti u roku od tri meseca od dana dostavljanja akta o ublaženju, odnosno oproštaju kazne.

Smatraće se da je lice iz stava 1. ovog člana vraćeno u profesionalnu vojnu službu od dana kad ponovo stupi u službu.

Član 170.

Predsednik Republike, na predlog ministra odbrane, pravilom bliže uređuje disciplinsku odgovornost, disciplinski postupak, izvršenje disciplinskih sankcija i mesnu nadležnost, organizaciju, sastav i rad vojnih disciplinskih sudova i vojnih disciplinskih tužilaca, s tim da odredbe pravila ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

3. Materijalna odgovornost[uredi]

Član 171.

Za štetu koju pripadnik Vojske Srbije učini trećim licima u službi i u vezi sa obavljanjem službe, odgovara Republika Srbija.

Republika Srbija ima pravo da od pripadnika Vojske Srbije traži povraćaj iznosa isplaćenog trećim licima, u smislu stava 1. ovog člana, samo ako je pripadnik Vojske Srbije namerno ili iz krajnje nepažnje naneo štetu.

Pod uslovima iz stava 2. ovog člana, Republika Srbija ima pravo od pripadnika Vojske Srbije da traži i naknadu budućih iznosa koje je ona dužna u ratama da isplaćuje na osnovu pravnosnažne sudske odluke.

Član 172.

O zahtevu oštećenog lica da mu Republika Srbija nadoknadi štetu, odlučuje nadležni sud.

Oštećeno lice može da podnese zahtev za obeštećenje van spora i javnom pravobranilaštvu ili drugom nadležnom organu.

Ako se u postupku iz stava 2. ovog člana zaključi vansudsko poravnanje, ono ima karakter izvršne isprave.

Član 173.

Pripadnici Vojske Srbije dužni su da nadoknade štetu koju u vezi sa obavljanjem službe namerno ili krajnjom nepažnjom nanesu Republici Srbiji.

Član 174.

Postojanje štete, njen iznos i okolnosti u kojima je nastala utvrđuje komisija sastavljena od tri člana koju imenuje ministar odbrane odnosno lice koje on ovlasti.

Komisija iz stava 1. ovog člana donosi rešenje kojim utvrđuje postojanje štete, odgovornost pripadnika Vojske Srbije, iznos naknade i način izvršenja obaveze naknade štete.

Pre donošenja rešenja komisija iz stava 1. ovog člana obavezna je da sasluša pripadnika Vojske Srbije, odnosno pribavi od njega pisanu izjavu.

Žalba protiv rešenja o naknadi štete podnosi se ministru odbrane u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Rešenje po žalbi o naknadi štete ima karakter izvršne isprave.

Obustava iz stava 5. ovog člana, zavisno od visine utvrđene obaveze, vrši se sudskim putem ili oduzimanjem od plate uz saglasnost štetnika.

Član 175.

O naknadi štete izvršene kršenjem vojne discipline odlučuje se u disciplinskom postupku.

Ako se iznos štete ne može utvrditi do okončanja disciplinskog postupka, nadležni organ odlučivaće samo o disciplinskoj odgovornosti, a o naknadi štete odlučivaće se u postupku za naknadu štete.

Član 176.

Pripadnik Vojske Srbije može se u celosti ili delom osloboditi odgovornosti za nastalu ili prouzrokovanu štetu, odnosno može se obustaviti postupak za naknadu štete ako je do nje došlo postupanjem po nalogu pretpostavljenog lica, pod uslovom da ga je pripadnik Vojske Srbije prethodno pisanim putem upozorio da će izvršenjem naloga nastati ili da bi mogla nastati šteta.

Pripadnik Vojske Srbije koji je odgovoran za štetu izvršenu krajnjom nepažnjom može se iz opravdanih razloga delimično ili u celini osloboditi obaveze naknade štete.

Smatraće se da postoje opravdani razlozi, u smislu stava 2. ovog člana, ako je šteta nastala obavljanjem službe ili vežbe u Vojsci Srbije, zbog znatnih napora u obavljanju službe, smeštaja stvari koji ne odgovara propisanim uslovima ili pod okolnostima kad je štetu bilo teško izbeći.

Član 177.

Računopolagač i rukovalac sredstvima Vojske Srbije odgovorni su za štetu na imovini koja im je poverena na čuvanje, osim ukoliko se dokaže da je šteta nastala krivicom trećeg lica, slučajno ili zbog više sile.

Član 178.

Ministar odbrane bliže uređuje postupak za utvrđivanje postojanja i visine štete i za naknadu štete.

4. Mere udaljenja od funkcionalne dužnosti[uredi]

Član 179.

Vojnom letaču, vazduhoplovnotehničkom osoblju koje radi na vazduhoplovima, vojnom padobrancu, vojnom roniocu, vojnom osoblju u rečnim jedinicama i tehničkom osoblju koje vrši dužnosti na brodu i drugom plovnom sredstvu, vozaču vojnog motornog vozila, kao i drugom licu na službi u Vojsci Srbije koje radi na poslovima opasnim po život ili imovinu ili štetnim za zdravlje, koje povredi pravila službe koju vrši i na taj način ugrozi bezbednost ljudi ili imovine, mogu se izreći mere udaljenja od funkcionalne dužnosti određene ovim zakonom.

Član 180.

Mere udaljenja od funkcionalne dužnosti su:

1) zabrana samostalnog vršenja određene dužnosti u trajanju do šest meseci;
2) zabrana vršenja određene dužnosti u trajanju do šest meseci;
3) raspored na drugu dužnost u trajanju do jedne godine (prevođenje na nižu kategoriju vazduhoplova, iskrcavanje sa broda, prevođenje na nižu kategoriju poslova, raspored na drugo radno mesto i sl).

Član 181.

Za vreme trajanja mere udaljenja od funkcionalne dužnosti zabrane samostalnog vršenja određene dužnosti, pripadnik Vojske Srbije može vršiti dužnost na koju je postavljen samo pod neposrednom kontrolom nadležnog starešine.

Za vreme trajanja mere udaljenja od funkcionalne dužnosti zabrane vršenja određene dužnosti, pripadnik Vojske Srbije vrši poslove koje mu odredi pretpostavljeni starešina.

Za vreme trajanja mere udaljenja od funkcionalne dužnosti rasporeda na drugu dužnost, pripadnik Vojske Srbije vrši dužnost na koju je raspoređen.

Za vreme trajanja mere udaljenja od funkcionalne dužnosti, pripadnik Vojske Srbije stručno se osposobljava za dužnost na kojoj se nalazio do izricanja zaštitne mere.

Član 182.

Pripadniku Vojske Srbije kome je izrečena mera udaljenja od funkcionalne dužnosti zabrane vršenja određene dužnosti ili rasporeda na drugu dužnost pripadaju prava prema poslovima, odnosno dužnosti koju vrši.

Član 183.

Mere udaljenja od funkcionalne dužnosti koje se po odredbama ovog zakona mogu izreći pripadniku Vojske Srbije izriču starešine komandi, jedinica ili ustanova koje ovlasti načelnik Generalštaba.

Ministar odbrane određuje lica ovlašćena za izricanje mera udaljenja od funkcionalne dužnosti profesionalnim vojnim licima upućenim na službu, odnosno na rad u Ministarstvo odbrane ili drugi državni organ ili pravno lice.

Mere udaljenja od funkcionalne dužnosti mogu izricati i nadležni vojni disciplinski sudovi.

Član 184.

U postupku za izricanje mera udaljenja od funkcionalne dužnosti, za njihovo ublaženje i smanjenje, za zastarelost preduzimanja tih mera, kao i u postupku po žalbi, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o odgovornosti za disciplinske greške.

Ako nađe da su prestali razlozi zbog kojih je izrečena mera udaljenja od funkcionalne dužnosti zabrana samostalnog vršenja određene dužnosti u trajanju do šest meseci, nadležni starešina obustaviće dalje izvršenje mere udaljenja od funkcionalne dužnosti.

Glava XIV
Gubitak čina
[uredi]

Član 185.

Profesionalno vojno lice i lice u rezervnom sastavu koji ima čin gubi čin:

1) ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije;
2) ako je disciplinskom kaznom kažnjeno gubitkom čina;
3) ako bude osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci - danom pravnosnažnosti presude.

Lice koje izgubi čin gubi sva prava koja su vezana za čin.

Član 186.

Za vreme ratnog stanja predsednik Republike može licu koje je izgubilo čin vratiti čin za pokazanu hrabrost ili za druge ratne zasluge.

Član 187.

Ako u slučaju gubitka čina, na osnovu člana 185. stav 1. tač. 2. i 3. ovog zakona u ponovljenom postupku ili po zahtevu za zaštitu zakonitosti postupak bude obustavljen ili bude donesena oslobađajuća presuda, ako optužba bude odbijena ili odbačena ili ako bude izrečena kazna blaža od kazne iz člana 185. stav 1. tač. 2. i 3. ovog zakona, smatraće se da čin nije bio izgubljen.

Ako licu koje je izgubilo čin po odredbama člana 185. stav 1. tač. 2. i 3. ovog zakona rešenjem o vanrednom ublaženju kazne kazna bude ublažena na kaznu manju od kazni navedenih u tim odredbama, vratiće mu se čin, na njegov zahtev.

Zahtev iz stava 2. ovog člana može se podneti u roku od tri meseca od dana dostavljanja odluke o vanrednom ublažavanju kazne.

Član 188.

Lice kome je vraćen čin po odredbama člana 186. i člana 187. stav 2. ovog zakona može biti primljeno u profesionalnu vojnu službu po odredbama ovog zakona.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 116/07