Zakon o Vladi Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu


ZAKON O VLADI REPUBLIKE SRPSKE

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

(1) Izvršnu vlast u Republici Srpskoj, u skladu sa Ustavom, vrši Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

(2) Vlada je samostalna u okviru svojih nadležnosti i za svoj rad je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština).

(3) Sjedište Vlade je u Banjoj Luci.

Član 2.

U vršenju vlasti, iz člana 1. ovog zakona, Vlada sprovodi politiku, izvršava zakone i druge propise Narodne skupštine, i odgovorna je za stanje u Republici (u daljem tekstu: Republika), u svim oblastima iz svoje nadležnosti.

Član 3.

(1) Vlada zastupa Republiku kao pravno lice, stara se o zaštiti javnog interesa i u tom smislu vrši prava i dužnosti koje Republika ima kao osnivač javnih službi, drugih organa i organizacija, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Imovinu Republike koristi, njome upravlja i raspolaže Vlada, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

Član 4.

(1) Vlada usklađuje i usmjerava rad republičkih organa uprave, vrši nadzor nad njihovim radom i obustavlja od izvršenja, ukida ili poništava njihove pojedinačne akte koji su u suprotnosti sa zakonom ili propisom Vlade.

(2) Vlada će donijeti propis iz nadležnosti ministarstva, ako ministarstvo i drugi republički organ uprave nije donio propis iz svoje nadležnosti, a nedonošenje propisa bi moglo izazvati štetne posljedice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrijednosti.

Član 5.

Rad Vlade je dostupan javnosti.

II SASTAV I MANDAT VLADE[uredi]

Član 6.

(1) Vladu čine predsjednik, dva potpredsjednika i ministri (u daljem tekstu: članovi Vlade), s tim da predsjednik i potpredsjednici ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

(2) Članove Vlade bira Narodna skupština, poslije svakog konstituisanja, na prijedlog kandidata za predsjednika Vlade, na period od četiri godine.

(3) Potpredsjednike Vlade, na prijedlog predsjednika Vlade iz reda ministara, bira Narodna skupština.

(4) Članovi Vlade ne mogu obavljati poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno vršiti drugu djelatnost, osim u oblasti naučne djelatnosti i visokog obrazovanja.

Član 7.

(1) Mandat predsjednika i članova Vlade počinje danom izbora.

(2) Članovi Vlade na dan izbora daju svečanu izjavu pred Narodnom skupštinom.

Član 8.

(1) Predsjednik Vlade predstavlja, vodi i usmjerava Vladu, stara se o jedinstvu djelovanja Vlade, usklađuje rad članova Vlade i republičkih organa uprave, stara se o izvršenju akata Vlade, saziva i vodi njene sjednice, potpisuje akte Vlade, ostvaruje saradnju sa republičkim i drugim organima i organizacijama i obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom i zakonom.

(2) Predsjednik Vlade može ostalim članovima Vlade davati obavezna uputstva i posebna zaduženja, u skladu sa programom i politikom Vlade.

Član 9.

(1) Potpredsjednik Vlade pomaže predsjedniku Vlade u izvršavanju njegovih prava i dužnosti.

(2) Predsjednik Vlade može ovlastiti potpredsjednika Vlade da rukovodi projektom iz djelokruga više organa republičke uprave.

(3) Predsjednik Vlade određuje potpredsjednika Vlade, koji ga zamjenjuje za vrijeme njegovog odsustva ili spriječenosti, sa svim ovlašćenjima predsjednika Vlade, izuzev ovlašćenja na predlaganje izbora ili razrješenja člana Vlade.

Član 10.

(1) Ministar podnosi Vladi prijedloge za uređivanje pitanja iz nadležnosti Vlade i Narodne skupštine, učestvuje u radu i odlučivanju o svim pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici Vlade.

(2) Ministar može zahtijevati da Vlada zauzme stav prema pitanju iz njegove nadležnosti.

(3) Ministar je dužan da obavještava Vladu o svemu što je bitno za vođenje politike i odlučivanje Vlade.

(4) Ministar je odgovoran za sprovođenje programa i politike Vlade, za odluke i mjere koje je donio ili propustio da donese ili preduzme, i za izvršavanje obaveznih uputstava i posebnih zaduženja, koja mu je odredio predsjednik Vlade.

Član 11.

(1) Vladi prestaje mandat prestankom mandata Narodne skupštine, raspuštanjem ili skraćenjem mandata Narodne skupštine, izglasavanjem nepovjerenja Vladi od Narodne skupštine, ostavkom Vlade i ostavkom i razrješenjem predsjednika Vlade.

(2) Vlada, kojoj je prestao mandat u skladu sa stavom 1. ovog člana, ostaje na dužnosti do izbora nove Vlade.

Član 12.

(1) Predsjednik Vlade može podnijeti ostavku, koju dostavlja predsjedniku Narodne skupštine.

(2) Ostavku predsjednika Vlade, predsjednik Narodne skupštine odmah dostavlja predsjedniku Republike i narodnim poslanicima.

(3) Narodna skupština, na prvoj narednoj sjednici, koja se održava u roku od sedam dana od prijema ostavke, uvrštava na dnevni red ostavku predsjednika Vlade.

(4) Predsjednik Vlade obrazlaže ostavku u Narodnoj skupštini.

(5) Vlada i predsjednik Vlade imaju pravo da povuku ostavku sve do konstatovanja ostavke.

(6) Ostavka ili razrješenje predsjednika Vlade povlači ostavku Vlade.

Član 13.

(1) Ministru prestaje mandat prestankom mandata Vlade, izglasavanjem nepovjerenja Vladi, razrješenjem ili ostavkom.

(2) Predsjednik Vlade može predložiti Narodnoj skupštini razrješenje člana Vlade.

(3) Predsjednik Vlade može, za vrijeme trajanja mandata Vlade, na osnovu prethodno pribavljenog pisanog mišljenja predsjednika Republike i predsjednika Narodne skupštine, vršiti promjene u sastavu Vlade do jedne trećine prvobitno izabranog sastava Vlade, o čemu obavještava Narodnu skupštinu.

(4) Ministar može podnijeti ostavku, koju dostavlja predsjedniku Vlade, a predsjednik Vlade ostavku dostavlja predsjedniku Narodne skupštine.

(5) Narodna skupština na prvoj narednoj sjednici konstatuje ostavku ministra, čime mu prestaje mandat.

(6) Ministar ima pravo da povuče ostavku, sve do konstatovanja ostavke.

Član 14.

(1) Ministar, koji je podnio ostavku, dužan je da obavlja poslove iz svoje nadležnosti, dok mu ne prestane mandat.

(2) Ovlašćenja ministra, kome je prestao mandat, do izbora novog ministra vrši član Vlade, koga predsjednik Vlade ovlasti, a najduže u roku od 90 dana.

(3) Izbor novog ministra se vrši u skladu sa članom 6. ovog zakona, a za period do isteka mandata Vlade.

III NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA[uredi]

Član 15.

U sprovođenju izvršne vlasti Vlada je nadležna da:

a) predlaže Narodnoj skupštini zakone, druge propise i opšte akte,
b) predlaže strategiju i plan razvoja, prostorni plan, budžet i završni račun,
v) obezbjeđuje sprovođenje i izvršava zakone, druge propise i opšte akte, u skladu sa Ustavom,
g) donosi uredbe, odluke, smjernice, instrukcije, rješenja, zaključke i druge opšte i pojedinačne akte za izvršavanje zakona,
d) daje mišljenje o prijedlogu zakona, drugog propisa ili opšteg akta, i o inicijativi za donošenje zakona ili drugog akta iz nadležnosti Narodne skupštine, koje je Narodnoj skupštini podnio drugi predlagač,
đ) donosi propise za izvršavanje zakona i drugih propisa i akata kad je tim propisima utvrđena nadležnost republičkih organa, a zakonom nije određena nadležnost drugih republičkih organa,
e) stara se o obezbjeđivanju jedinstva i unapređivanju pravnog sistema,
ž) utvrđuje načela za unutrašnju organizaciju ministarstava i drugih republičkih organa uprave,
z) postavlja (imenuje) i razrješava sekretare ministarstava, pomoćnike ministara, glavne republičke inspektore i druga lica, za koja je zakonom određeno da ih imenuje Vlada,
i) odlučuje o formiranju predstavništava Republike u inostranstvu, i u skladu sa Ustavom predlaže predsjedniku Republike imenovanje (postavljenje) i razrješenje (opoziv) šefova tih predstavništava,
j) osniva javna preduzeća, ustanove i druge organizacije za obavljanje poslova od interesa za ostvarivanje prava i dužnosti Republike,
k) rješava sukobe nadležnosti između ministarstava i drugih organa i organizacija u Republici, kojima je povjereno obavljanje pojedinih poslova izvršavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz okvira prava i dužnosti Republike,
l) formira stručne i druge službe za svoje potrebe,
lj) stara se o zaštiti interesa i prava Republike u pitanjima o kojima odlučuje Savjet ministara i
m) obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom i zakonom.

Član 16.

(1) Za vršenje stručnih i drugih poslova za potrebe Vlade formira se Generalni sekretarijat Vlade (u daljem tekstu: Generalni sekretarijat).

(2) Djelokrug i organizacija Generalnog sekretarijata uređuje se ovim zakonom, Poslovnikom Vlade i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

(3) Radom Generalnog sekretarijata rukovodi i odgovoran je za njegov rad generalni sekretar Vlade (u daljem tekstu: generalni sekretar), kojeg na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada.

(4) Generalni sekretar odgovoran je predsjedniku Vlade i Vladi.

(5) Generalni sekretar stara se o izvršavanju akata Vlade, o pripremi sjednica Vlade i pomaže predsjedniku Vlade u drugim poslovima Vlade.

(6) Generalnom sekretaru mandat prestaje prestankom mandata predsjednika Vlade, ostavkom ili razrješenjem.

(7) Generalni sekretar ima pomoćnike generalnog sekretara koje, iz reda zaposlenih, na prijedlog generalnog sekretara imenuje Vlada.

(8) Generalni sekretar prisustvuje sjednicama Vlade i ima pravo da učestvuje u radu Vlade.

Član 17.

(1) U Generalnom sekretarijatu obavljaju se poslovi kojima se obezbjeđuje efikasnost, ekonomičnost, racionalnost i javnost rada Vlade i radnih tijela Vlade.

(2) U Generalnom sekretarijatu formiraju se Kabinet predsjednika Vlade i sektori kao osnovne organizacione jedinice.

Član 18.

(1) Radom sektora, u Generalnom sekretarijatu, rukovode pomoćnici generalnog sekretara.

(2) Na zaposlene u Generalnom sekretarijatu, u pogledu statusa, primjenjuje se Zakon o državnim službenicima u Republici Srpskoj.

Član 19.

(1) Kabinet predsjednika Vlade (u daljem tekstu: Kabinet) obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsjednika Vlade.

(2) Predsjednik Vlade može, unutar Kabineta, imenovati savjetnike.

(3) Radni odnos u Kabinetu zasniva se na određeno vrijeme i traje dok traje dužnost predsjednika Vlade.

(4) Izuzetno, prava i obaveze savjetnika, koji ne zasnivaju radni odnos u Kabinetu, uređuju se posebnim ugovorom.

(5) Kabinetom rukovodi šef Kabineta, kojeg imenuje predsjednik Vlade.

(6) Šefu Kabineta prestaje mandat prestankom mandata predsjednika Vlade, ostavkom ili razrješenjem.

(7) Šef Kabineta odgovoran je za svoj rad i rad Kabineta predsjedniku Vlade.

Član 20.

(1) Vlada ima kolegijum, kojim rukovodi predsjednik Vlade.

(2) Kolegijum čine: predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade, generalni sekretar i šef Kabineta.

Član 21.

(1) Vlada uredbom osniva službe za stručne ili tehničke poslove za svoje potrebe ili za poslove zajedničke za sve ili više republičkih organa uprave, i propisuje njihovo uređenje i djelokrug (ugostiteljski servis, služba za zajedničke poslove, vazduhoplovni servis i sl.).

(2) U pogledu uređenja, načina rada, finansiranja i radnih odnosa u službama Vlade, iz stava 1. ovog člana, primjenjuju se propisi o organima republičke uprave i opšti propisi o radu na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom.

(3) Službom Vlade rukovodi direktor, kojeg imenuje Vlada, na osnovu javnog konkursa.

(4) Direktor službe je za svoj rad odgovoran Vladi.

Član 22.

Osnivanje i način rada predstavništava u inostranstvu Vlada reguliše posebnom uredbom.

Član 23.

(1) Radi davanja mišljenja i prijedloga o pitanjima iz nadležnosti Vlade i usklađivanja stavova republičkih organa uprave, prije razmatranja nekog prijedloga na sjednici Vlade, Vlada formira stalna radna tijela.

(2) Vlada može da formira i privremena radna tijela, radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti i davanja prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja.

(3) Stalna radna tijela formiraju se u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade.

(4) Privremena radna tijela formiraju se odlukom, kojom se utvrđuju i njihov zadatak i sastav.

(5) Vlada može formirati savjet ili drugo savjetodavno tijelo Vlade, čiji se zadaci, sastav i način rada utvrđuju aktom o njihovom organizovanju.

IV NAČIN RADA I ODLUČIVANjE[uredi]

Član 24.

(1) O poslovima iz svoje nadležnosti Vlada radi i odlučuje na sjednici, kojoj prisustvuje većina članova Vlade.

(2) Odluka se donosi većinom glasova svih članova Vlade.

(3) O podnošenju kolektivne ostavke i prijedlogu Vlade da se pristupi promjeni Ustava Republike, Vlada odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vlade.

Član 25.

Predsjednik Vlade saziva sjednice Vlade, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Vlade.

Član 26.

Prije dostavljanja na sjednicu Vlade nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i opštih akata, obrađivač obavezno pribavlja mišljenja nadležnih organa, u skladu sa Poslovnikom Vlade.

Član 27.

(1) Nacrt i prijedlog zakona, drugog propisa i opšteg akta podnosi se Vladi u obliku u kome se donosi, sa obrazloženjem i pribavljenim mišljenjima iz člana 26. ovog zakona.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se zbog hitnosti ili drugih posebnih okolnosti održava vanredna sjednica Vlade, mišljenja iz člana 26. ovog zakona mogu se dostaviti u naknadnom roku, u skladu sa Poslovnikom Vlade.

Član 28.

U toku razmatranja nacrta zakona, strategija i drugih opštih akata, Vlada će, ako ocijeni da je to neophodno, predložiti obrađivaču da sprovede prethodnu stručnu ili drugu raspravu o tom aktu.

Član 29.

Način rada i odlučivanja Vlade i njenih radnih tijela, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade, bliže se uređuju Poslovnikom Vlade.

V ODNOS SA PREDSJEDNIKOM REPUBLIKE[uredi]

Član 30.

(1) Vlada, na zahtjev predsjednika Republike, u roku koji on odredi a koji ne može biti kraći od 48 sati, zauzima stav prema pojedinim pitanjima od značaja za Republiku i o tome obavještava predsjednika Republike.

(2) Kada je to zbog hitnosti ili drugih opravdanih razloga i posebnih okolnosti potrebno, predsjednik Republike može sam sazvati vanrednu sjednicu Vlade u roku od 48 sati i uvrstiti na dnevni red pitanje iz njene nadležnosti.

Član 31.

Za vrijeme vanrednog stanja ili ratnog stanja, koje proglasi nadležni organ Bosne i Hercegovine, ako Narodna skupština ne može da se sastane, Vlada predlaže predsjedniku Republike da, nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, donosi uredbe sa zakonskom snagom o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine.

VI ODNOS PREMA NARODNOJ SKUPŠTINI[uredi]

Član 32.

(1) Vlada i članovi Vlade odgovorni su za svoj rad Narodnoj skupštini.

(2) Narodna skupština može izglasati nepovjerenje Vladi.

(3) Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi može podnijeti najmanje 20 narodnih poslanika.

(4) Vlada može postaviti pitanje svog povjerenja u Narodnoj skupštini.

(5) Vlada i svaki njen član mogu Narodnoj skupštini podnijeti ostavku.

Član 33.

(1) Vladu u Narodnoj skupštini predstavlja predsjednik Vlade.

(2) Vladu može predstavljati i član Vlade koga odredi Vlada.

(3) Vlada preko svojih predstavnika na sjednicama Narodne skupštine i njenih radnih tijela: izlaže svoje stavove prema pitanjima koja su na dnevnom redu tih sjednica, kao i stavove i objašnjenja prilikom razmatranja prijedloga zakona, drugih propisa i opštih akata i drugih materijala, koje je podnijela Narodnoj skupštini; može predložiti da se razmotri određeno pitanje i prema njemu zauzme stav ili da se odgodi donošenje određenog akta ili rasprave o određenom pitanju dok Vlada prema tom aktu, odnosno pitanju, ne zauzme stav.

(4) Predstavnik Vlade daje odgovore na poslanička pitanja.

Član 34.

Vlada određuje svoje predstavnike za davanje stručnih i drugih objašnjenja na sjednicama radnih tijela Narodne skupštine prilikom raspravljanja prijedloga zakona i drugih akata i materijala, koje je Vlada podnijela Narodnoj skupštini, kao i povodom razmatranja drugih pitanja kada Vlada ocijeni da treba da odredi predstavnike.

Član 35.

(1) Vlada izvještava Narodnu skupštinu o svom radu, a naročito o vođenju politike, izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata, o ostvarivanju plana razvoja i prostornog plana, i o izvršavanju budžeta Republike.

(2) Vlada podnosi izvještaj Narodnoj skupštini kad to Narodna skupština zatraži ili po sopstvenoj inicijativi, a najmanje jednom godišnje.

Član 36.

Vlada se izjašnjava o svakom prijedlogu, koji ona nije pokrenula u Narodnoj skupštini, a koji se odnosi na vođenje politike, izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine, rad ministarstava i drugih republičkih organa uprave, kao i o drugim pitanjima od značaja za njen rad.

Član 37.

Vlada ima pravo da povuče prijedlog zakona ili drugog akta, koji je podnijela Narodnoj skupštini, najkasnije u završnoj riječi, nakon okončane poslaničke rasprave o tom aktu na sjednici Narodne skupštine.

Član 38.

Kada je na teritoriji Republike ili dijelu Republike ugrožena bezbjednost usljed elementarnih nepogoda (poplava, zemljotres, požar i dr.), prirodnih katastrofa, epidemija, povreda ljudskih prava i sloboda, i normalnog funkcionisanja ustavnih organa Republike, Vlada predlaže Narodnoj skupštini da proglasi vanredno stanje i sama predlaže akte za preduzimanje mjera u takvim okolnostima.

Član 39.

(1) Vlada može, za vrijeme vanrednog ili ratnog stanja, odlučiti:

a) o prestanku ili prekidu rada javnih preduzeća ili dijelova preduzeća, javnih ustanova i finansijskih organizacija, koje su od opšteg interesa za Republiku,
b) o pripajanju ili spajanju navedenih subjekata,
v) o načinu organizovanja novonastalih subjekata i
g) o ustupanju sredstava, kojima su raspolagali subjekti koji prestaju da rade, novonastalim subjektima.

(2) O sredstvima subjekata iz stava 1. ovog člana vodi se posebna evidencija.

VII ODNOS PREMA MINISTARSTVIMA I DRUGIM REPUBLIČKIM ORGANIMA UPRAVE[uredi]

Član 40.

(1) Vlada donosi smjernice i instrukcije za izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata, koji su obavezujući za ministarstva i druge republičke organe uprave.

(2) Smjernice i instrukcije Vlade ne mogu se odnositi na postupanje u upravnim stvarima.

Član 41.

(1) Vlada može naložiti ministarstvu da u određenom roku donese propise ili preduzme radnju, za koju je ovlašćeno, ili da podnese izvještaj o pojedinim pitanjima sa odgovarajućim prijedlozima.

(2) Ministarstva i drugi republički organi uprave podnose Vladi izvještaj, o svom radu, jednom godišnje.

(3) Vlada može, do donošenja odluke Ustavnog suda Republike, obustaviti od izvršenja propise, opšte i na njima zasnovane pojedinačne akte, za koje u vršenju nadzora nad radom ministarstava ocijeni da su protivustavni ili protivzakoniti i čijim bi izvršenjem u materijalnom smislu mogle nastupiti takve štetne posljedice, koje su kasnije neotklonjive.

(4) Odluka Vlade o obustavi izvršenja iz stava 3. ovog člana obavezuje Vladu da u roku od osam dana od njenog stupanja na snagu pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike.

(5) Vlada može, do donošenja odluke nadležnog suda, na prijedlog nadležnog ministarstva, obustaviti od izvršenja propis, opšti ili pojedinačni akt organa jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, koji vrše javna ovlašćenja, ako ocijeni da su protivustavni ili protivzakoniti i ozbiljno ugrožavaju javni interes i predstavljaju rizik od nanošenja nepopravljive štete.

(6) Odluku iz stava 5. ovog člana Vlada donosi u roku od osam dana.

Član 42.

Vlada, u skladu sa zakonom, odlučuje o odgovornosti rukovodećih državnih službenika, koje ona imenuje.

VIII AKTI VLADE[uredi]

Član 43.

(1) O pitanjima iz svoje nadležnosti Vlada donosi: uredbe, odluke, smjernice, instrukcije, rješenja, zaključke i druga akta, u skladu sa zakonom.

(2) Uredbom se bliže uređuju odnosi od značaja za izvršavanje zakona, utvrđuju načela unutrašnje organizacije ministarstava i drugih republičkih organa uprave i formiraju stručne službe Vlade.

(3) Odlukom se propisuju mjere Vlade, osnivaju javne službe i druge organizacije, daje saglasnost ili potvrđuju opšti akti organa ili organizacija, ako je takva saglasnost ili potvrda predviđena zakonom, obustavljaju od izvršenja akti ministarstava, organa jedinica lokalne samouprave, preduzeća i drugih organa i organizacija, koje vrše javna ovlašćenja i uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje poslova Vlade.

(4) Smjernicama Vlade usmjerava se i usklađuje rad republičkih organa uprave, javnih službi i drugih organa i organizacija.

(5) Instrukcijama se nalaže republičkim organima uprave obavezno preduzimanje određenih mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

(6) Rješenjem se odlučuje o imenovanjima, postavljenjima i razrješenjima, daje saglasnost ili potvrđuju pojedinačni akti organa i organizacija, ako je takva saglasnost ili potvrda predviđena zakonom, u upravnom postupku, poništavaju ili ukidaju propisi ministarstava i drugih republičkih organa uprave i odlučuje o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade.

(7) Zaključkom se utvrđuju stavovi Vlade prema pitanjima unutrašnje organizacije, metoda rada i odnosa u Vladi, i o drugim pitanjima iz nadležnosti Vlade o kojima se ne odlučuje drugim aktima.

Član 44.

(1) Uredbe, odluke i instrukcije Vlade objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

(2) Izuzetno, akti iz stava 1. ovog člana mogu, iz opravdanih razloga, kada to zahtijeva opšti interes, stupiti na snagu i prije ovog roka, a najranije narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

(3) Rješenja, zaključci i smjernice objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srpske“ jedino kada Vlada ocijeni da je to potrebno i stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

IX JAVNOST RADA VLADE[uredi]

Član 45.

(1) Vlada obavještava javnost o svom radu i o donesenim odlukama, zaključcima i zauzetim stavovima, kao i o značajnim pitanjima, koja razmatra ili koja će razmatrati, davanjem saopštenja za javnost i informacija sredstvima javnog informisanja, izdavanjem službenih publikacija, održavanjem konferencija za novinare, davanjem intervjua i vođenjem razgovora članova Vlade sa predstavnicima medija, i stvaranjem drugih uslova za upoznavanje javnosti sa odlukama i radom Vlade.

(2) Vlada, u skladu sa Poslovnikom, određuje koji se podaci i materijali pripremljeni za razmatranje na sjednici Vlade i njenih radnih tijela ili iznesenim na tim sjednicama moraju čuvati kao tajna, odnosno koji se podaci i materijali mogu objavljivati ili na drugi način stavljati na raspolaganje javnosti tek po isteku određenog vremena.

(3) Način obezbjeđenja javnosti sjednica i rada Vlade bliže se uređuju Poslovnikom o radu Vlade.

(4) Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad i pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa propisima o slobodi pristupa informacijama.

Član 46.

Vlada može odlučiti da sjednica Vlade bude otvorena za javnost.

Član 47.

Rad Vlade podložan je kritici građana, kao i javnoj kontroli građana, na način utvrđen zakonom i Poslovnikom o radu Vlade.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 48.

Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Poslovnik o radu Vlade.

Član 49.

Stupanjem na snagu ovog zakona, prestaju da važe Zakon o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 3/97, 3/98 i 29/00) i Uredba o sekretarijatu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6402, 70/03 i 8/08).

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1874/08
Datum: 25. novembar 2008. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08