Статут Аутономне Покрајине Војводине (1991)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


SR Serbia coa.png

STATUT AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Аутономна Покрајина Војводине је облик територијалне аутономије у Републици Србији.

Грађани у Аутономној Покрајини Војводини самостално остварују права и испуњавају дужности утврђене Уставом и законом.

Члан 2.

Аутономна Покрајина Војводина, у остваривању својих надлежности, стара се о развоју националних, културних и других својстава свог подручја и ствара услове за привредни, научни, технолошки, демографски, регионални и социјални развој пољопривреде и села.

Члан 3.

Грађани у Аутономној Покрајини Војводини одлучују о пословима у надлежности Аутономне Покрајине Војводине референдумом и преко својих слободно изабраних представника.

Члан 4.

У вршењу послова у надлежности Аутономне Покрајине Војводине сви грађани у Аутономној Покрајини Војводини једнаки су у правима и дружностима, без обзира на расу, пол, рођење, језик, националну припадност, вероисповест, политичко или друго уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање или које лично својство.

Члан 5.

Органи Аутономне Покрајине Војводине су: Скупштина, Извршно веће и органи управе.

Члан 6.

У раду органа Аутономне Покрајине Војводине у службеној употреби истовремено са српскохрватским језиком и ћириличним писмом, и латиничким писмом на начин утврђен законом, су и мађарски, словачки, румунски и русински језик и њихова писма и језици и писма народности, на начин утврђен законом.

Члан 7.

Територији Аутономне Покрајине Војводине чине територије општина утврђене законом.

Члан 8.

Рад органа Аутономне Покрајине Војводине је доступан јавности.

Члан 9.

Седиште органа Аутономне Покрајине Војводине је у Новом Саду.

II. НАДЛЕЖНОСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ[уреди]

Члан 10.

Аутономна Покрајина Војводина, преко својих органа:

1. доноси статут Аутономне Покрајине и одлучује о промени статута,
2. доноси програм привредног, научног, технолошког, демографског, регионалног и социјалног развоја и развоја пољопривреде и села, у складу са планом развоја Републике Србије, и утврђује мере за његово спровођење;
3. доноси одлуке и опште акте, у складу са Уставом и законом, којима уређује поједина питања од интереса за грађане у Аутономној Покрајини Војводини у области: културе, образовања, службене употребе језика и писама народности: јавног обавештавања, здравствене заштите и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, заштите и унапређивања животне средине; урбанизма, и у другим областима утврђеним законом;
4. обезбеђује службену употребу истовремено са српскохрватским језиком и мађарског, словачког, румунског и русинског језика и њихових писама и језика и писама других народности, на начин утврђен законом;
5. доноси буџет и завршни рачун;
6. оснива фондове и друге организације од интереса за Аутономну Покрајину Војводину, у складу са законом;
7. извршава законе, друге прописе и опште акте Републике Србије чије је извршавање поверено органима Аутономне Покрајине Војводине и доноси прописе за њихово извршавање када је то законом предвиђено;
8. обезбеђује извршавање покрајинских одлука и општих аката;
9. учествује у међународној сарадњи у оквиру међународне сарадње Републике Србије, у складу са законом;
10. образује органе, организације и службе Аутономне Покрајине Војводине и уређује њихову организацију и рад;
11. остварује сарадњу и координацију са органима општине, у складу са законом;
12. одлучује о коришћењу средстава Аутономне Покрајине Војводине;
13. одлучује о распоређивању подстицајних и других средстава намењених развоју Аутономне Покрајине Војводине;
14. обезбеђује сагласност општих аката покрајинских органа са Статутом Покрајине;
15. стара се о предузимању мера за коришћење и заштиту земљишта, шума и вода, у складу са законом;
16. расписује зајмове, у складу са законом;
17. стара се о јавном обавештавању грађана на језицима народа и народности;
18. предузима мере за организовање и функционисање делатности од општег интереса, у складу са законом; и
19. обавља друге послове утврђене Уставом, законом, Статутом и одлуком.

Члан 11.

Аутономна Покрајина Војводина, у складу са планом развоја Републике Србије, доноси програм привредног, научног, технолошког, демографског, регионалног и социјалног развоја и развоја пољопривреде и слеа, који се заснива на научним и стручним сазнањима и оценама о условима и могућностима развоја.

Мерама за спровођење програма обезбеђује се складан и стабилан развој Покрајине.

Члан 12.

Аутономна Покрајина Војводина, у складу са законом, утврђује програме развоја делатности у области образовања и културе и обезбеђује услове за њихово обављање; стара се о заштити, коришћењу, унапређивању и управљању културним добрима и преко својих органа и организација обезбеђује услове за остваривање развоја у тој области.

Члан 13.

Аутономна Покрајина Војводина се стара о обезбеђивању услова да се образовање припадника других народа и народности обавља и на њиховим језицима, у складу са законом.

Члан 14.

Аутономна Покрајина Војводина, у складу са законом и системом друштвене бриге о деци и омладини Републике Србије, стара се о ученичком и студентском стандарду и предузима мере за остваривање задатака у тој области.

Члан 15.

Аутономна Покрајина Војводина се стара о обезбеђивању услова да се јавно обавештавање, поред обавештавања на српскохрватском језику и његовим писмима, врши и на мађарском, словачком, румунском и русинском језику и њиховим писмима и на језицима и писмима других народности.

Члан 16.

Аутономна Покрајина Војводина, у складу са законом, утврђује програме у области здравства, социјалне заштите и друштвене бриге о деци и обезбеђује услове за обављање ових делатности.

Члан 17.

Аутономна Покрајина Војводина, у складу са законом, обезбеђује услове за заштиту и унапређивање животне средине и предузима мере за спречавање и отклањање штетних последица које угрожавају животну средину и доводе у опасност живот и здравља људи.

Члан 18.

Послови Аутономне Покрајине Војводине финансирају се из прихода утврђених законом и на основу закона.

Аутономна Покрајина Војводина може оснивати фондове и друге организације за финансирање делатности од значаја за Покрајину у области културе, физичке културе, техничке културе, образовања, науке, друштвене бриге о деци, ученичког и студентског стандарда, здравства, социјалне заштите и других облика социјалне сигурности и у другим областима, у складу са законом.

Члан 19.

Аутономна Покрајина Војводина, преко својих органа, врши и послове које јој повери Република Србија.

Члан 20.

Аутономна Покрајина Војводина у вршењу послова у својој надлежности остварује сарадњу и координацију са општинама на територији Покрајине.

III. ОРГАНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ[уреди]

Скупштина

Члан 21.

1. доноси Статут и одлучује о промени Статута;
2. доноси одлуке и опште акте, у складу са Уставом, законом и Статутом;
3. доноси прописе за извршавање закона и других прописа и општих аката Републике Србије, чије је извршавање поверено Скупштини;
4. доноси програм привредног, научног, технолошког, демографског, регионалног и социјалног развоја и развоја пољопривреде и села, у складу са планом развоја Републике Србије, и утврђује мере за њихово спровођење;
5. доноси буџет и завршни рачун Покрајине;
6. образује покрајинске органе управе, покрајинске организације и службе и уређује њихову организацију и рад;
7. оснива фондове и организације од интереса за Покрајину у складу са законом;
8. одлучује о сагласности одлука и општих аката са Статутом;
9. предлаже законе, друге прописе и опште акте које доноси Народна скупштина;
10. бира и разрешава: председника и потпредседника Скупштине, председника, потпредседника и чланове Извршног већа, председнике и чланове радних тела Скупштине, секретара Скупштине и старешине који руководе радом покрајинских органа управе и покрајинских организација и служби и њихове заменике;
11. расписује покрајински референдум;
12. расписује покрајински јавни зајам и одлучује о задуживању Покрајине, у складу са законом;
13. врши контролу над радом Извршног већа и других органа и старешина одговорних Скупштина, у складу са Статутом; и
14. обавља друге послове поверене законом и утврђене Статутом и Пословником Скупштине.

Члан 22.

Скупштина има 120 посланика, с тим да грађани сваке општине са територије Аутономне Покрајине Војводине бирају најмање једног посланика.

Посланици се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем.

Избор и престанак мандата посланика и образовање изборних јединица Скупштина уређује одлуком.

Члан 23.

Посланици се бирају на четири године.

Избори за посланике морају се одржати накасније 30 дана пре истека мандата посланика којима мандат истиче.

Даном конституисања нове скупштине престаје функција посланика чији мандат истиче.

Члан 24.

Скупштина може, у случају проглашења непосредне ратне опасности или ратног стања, одлучити да се мандат посланика продужи док такво стање траје односно док не буду створени услови за избор нових посланика.

Члан 25.

Посланик представља грађане изборне јединице у којој је изабран.

Члан 26.

Посланик има право да се у Скупштини служи језиком и писмом чија је службена употреба утврђена Статутом.

Члан 27.

Посланик за изражено мишљење или давање гласа у Скупштини не може бити позван на одговорност.

Члан 28.

Скупштина има председника и једног или више потпредседника, које бира из реда посланика, на четири године.

Председник представља Скупштину, расписује изборе за посланике, председава и руководи седницама Скупштине и врши друге послове предвиђене Статутом и Пословником Скупштине.

Потпредседник помаже председнику Скупштине у вршењу његове функције, замењује председника у случају његове спречености и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине.

Начин и поступак предлагања и избор председника и потпредседника Скупштине и број потпредседника уређује се Пословником Скупштине.

Члан 29.

Скупштину сазива председник Скупштине по сопственој иницијативи односно на предлог Извршног већа или најмање једне петине посланика.

Скупштина се састаје по потреби, а најмање два пута годишње.

Члан 30.

Скупштина одлучује већином гласова на седници којој присуствује већина од укупног броја посланика, уколико Статутом није предвиђена посебна већина.

Члан 31.

Право предлагања одлука и општих аката које доноси Скупштина имају Извршно веће, сваки посланик, скупштина општине или најмање 7000 бирача.

Члан 32.

Скупштина може одлучити да о појединим питањима у њеној надлежности одлуку доносе грађани покрајинским референдумом.

Скупштина је дужна да распише покрајински референдум ако захтев за његово расписивање поднесе најмање 30.000 бирача.

Одлуку донету на референдуму проглашава Скупштина.

Члан 33.

Организација и начин рада Скупштине и остваривање права и дужности посланика уређује се Пословником Скупштине.

Извршно веће

Члан 34.

Извршно веће:

1. извршава законе и друге прописе и опште акте Републике Србије чије извршавање је поверено Извршном већу и доноси прописе за њихово извршавање кад је за то овлашћено;
2. извршава одлуке и опште акте Скупштине и доноси акта за њихово извршавање;
3. доноси акте у својој надлежности;
4. предлаже програм развоја, буџет и завршни рачун Покрајине и предузима мере за њихово спровођење;
5. предлаже одлуке и опште акте;
6. утврђује начела за унутрашњу организацију покрајинских органа управе и покрајинских организација и служби;
7. поставља и разрешава старешине у покрајинским органима управе и покрајинским организацијама и службама, осим оних које бира и разрешава Скупштина;
8. усмерава и усклађује рад покрајинских органа управе и покрајинских организација и служби, врши надзор над њиховим радом и поништава или укида њихове опште акте који су у супротности са одлуком или општим актом Скупштине или актом Извршног већа;
9. даје мишљење на предлог одлуке или општег акта који је Скупштина поднео други предлагач; 10. образује стручне и друге службе за обављање послова у свом делокругу; и
11. обавља друге послове у складу са законом, Статутом и одлуком.

Члан 35.

Извршно веће сачињавају: председник, потпредседник и чланови Извршног већа и старешине који руководе радом покрајинских органа управе одређени одлуком Скупштине.

Ако су председник, потпредседник или чланови Извршног већа изабрани из реда посланика, задржавају мандат посланика.

Члан 36.

Председник, потпредседник и чланови Извршног већа уживају исти имунитет као посланици.

Члан 37.

Кандидат за председника Извршног већа може да предложи најмање 30 посланика Скупштине.

За кандидата за председника Извршног већа изабран је предложени кандидат за кога је гласала већина од укупног броја посланика.

Кандидат за председника Извршног већа износи пред Скупштином свој програм и предлаже чланове Извршног већа.

Извршно веће је изабрано ако је за његов избор гласала већина од укупног броја посланика.

Начин и поступак предлагања кандидата за председника Извршног већа и избор Извршног већа уређују се Пословником Скупштине.

Члан 38.

После конституисања новоизабране Скупштине бира се Извршно веће.

Члан 39.

Извршно веће и сваки његов члан одговорни су Скупштини за свој рад.

Предлог за разрешење Извршног већа, председника Извршног већа и члана Извршног већа може поднети најмање једна четвртина посланика.

Председник Извршног већа може предложити Скупштини разрешење појединог члана Извршног већа. О предлогу за разрешење отвара се расправа.

Одлука о разрешењу Извршног већа, председника Извршног већа и члана Извршног већа сматра се усвојеном ако је за њу гласала већина од укупног броја посланика.

Извршно веће које је разрешено или поднелу оставку или коме је престао мандат због разрешења или оставке његовог председника наставља рад до избора новог Извршног већа.

Члан 40.

Организација и начин рада Извршног већа уређују се одлуком Скупштине и Пословником Извршног већа.

Покрајински органи управе

Члан 41.

Послове покрајинске управе обављају покрајински секретаријати и други органи управе.

Члан 42.

Покрајински секретаријат и други органи управе извршавају законе, друге прописе и опште акте Републике Србије за које су овлашћени; примењују одлуке и опште акте Скупштине и акте Извршног већа, и обављају друге послове утврђене одлуком Скупштине.

Члан 43.

Одлуком Скупштине уређују се организација, делокруг и овлашћења покрајинских органа управе и покрајинских организација и служби.

Одлуком Скупштине уређују се, у складу са законом, положај, права и дужности и одговорности старешина и радника у покрајинским органима управе и покрајинским организацијама и службама.

IV. ОДЛУКЕ I ОПШТИ АКТИ[уреди]

Члан 44.

Одлуке и општи акти Скупштине морају бити у сагласности са Статутом.

Акти Извршног већа морају бити сагласни са Статутом, одлуком и општим актом Скупштине.

Акти покрајинских органа управе и покрајинских организација у служби морају бити сагласни са Статутом, одлуком и општим актом Скупштине и актима Извршног већа.

Члан 45.

Одлука и општи акт ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.

Члан 46.

Статут, одлука и општи акт Скупштине објављују се у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".

Акт Извршног већа и покрајинског органа управе објављује се кад је то тим актом предвиђено.

Акти из става 1. и 2. овог члана објављују се истовремено са српскохрватским језиком, и на мађарском, словачком, румунском и русинском језику.

V. ПРОМЕНА СТАТУТА[уреди]

Члан 47.

Предлог за промену Статута могу поднети: 40.000 бирача, једна трећина посланика и Извршно веће.

О предлогу за промену Сатута одлучује Скупштина већином од укупног броја посланика.

Члан 48.

Скупштина утврђује предлог акта о промени Статута већином од укупног броја посланика и доставља га Народној скупштини ради давања сагласности.

Скупштина, по добијеној сагласности, доноси и одлуком проглашава Статут Аутономне Покрајине Војводине.

О промени Статута Аутономне Покрајине Војводине Скупштина одлучује већином од укупног броја посланика.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 49.

Одлуку о спровођењу Статута доноси Скупштина већином од укупног броја посланика.

Члан 50.

Статут ступа на снагу даном проглашења.

Извори[уреди]

Види још[уреди]