Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/30

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АВИАЦИЈА

потребама за летење. Уредбом од 1927
г. Одељење за ваздухопловство је уки-
нуто а у Новом Саду основана команда
ваздухопловства у рангу армије, која и
данас постоји. У 1930 г. на. место гене-
рала Станојловића дошао је генерал Ми-
лутин Недић.
 Из ове кратке историје јасно се види
да је авиација кроз четири ратне године
еволуирала огромним корацима. Као илу-
страција нека послуже ови примери: У
Француској је за време рата израђено
скоро 70.000 апарата и 85.000 авионских
мотора. На крају рата за сваких 15 ми-
нута дана и ноћи могао се израдити по
један авион; у Немачкој преко 45.000
апарата и 40.000 мотора, у Енглеској око
50.000 апарата. Као и увек, рат је бно
највећа школа. За време његовог траја-
ња задаци авиације су се сваког дана
умножавали. Из дана у дан јављале су
се све нове и нове могућности за њену
употребу. Употреба авиације за извиђа-
ње убрзо је, по закону акције и реакци-
је, довела до идеје спречавања извиђа-
ња и стварања специјалног вида, авиа-
ције за борбу. Жеља да се непријатељ-
ска позадина ван домашаја сопствене
артилерије ипак стави под неко ватрено
дејство, могла се остварити кроз авиа-
цију. Тучење трупа у заклону или какве
колоне на већем удаљењу много је ефи-
касније митраљезом него шрапнелом. Ко
би тај митраљез могао носити ако не
аероплан?
 Сви овн различити задаци поставља-
ли су и специјалне конструктивне усло-
ве за градњу авиона. У земљама финан-
сиски јачим они су и задовољавани.
Отуда се из светског рата изашло са че-
тири вида авиације: за извиђање, бор-
бу, бомбардовање и бојне авиације. Па
и ова подела није довољна јер се за-
даци извршују на разним даљинама и
у разно доб дана. За то се овако дели:
 Авиација за извиђање: даљно (страте-
гиско) и блиско (тактичко, бојно).

        

АВИАЦИЈА

 Авиација за борбу: дању и ноћу.
 Авиација за бомбардовање: дневно и
ноћно.
 На основу ратних искустава авиација
се формира у:
 Ескадриле, као основне јединице. Оне
су за:
 извиђање: осам до десет апарата;
 борбу: 12—16 апарата;
 бомбардовање: 16 апарата.

 Свака се ескадрила дели на два до
четири вода. По 2—3 апарата заједно чи-
не код авиације за: извиђање и бом-
бардовање одељење, а код авиације за
борбу патролу.
 Група је тактичка јединица. Састав
групе за:
 извиђање: 3—4 извиђачке ескадриле;
 борбу: 2—3 борбене ескадриле;
 бомбардовање: 2—3 бомбардерске еска-
дриле.
 Пук — једнородан — састављен је од
три групе истог вида.
 Пук — мешовит — састављен је од
једне групе за извиђање, једне за бом-
бардовање и једне за борбу.
 Бригада, за време рата има 2—3 пука
истог вида а за време мира може имати
у свом саставу одељење балонства и
противаеропланске одбране.
 Дивизија је највећа оперативна једи-
ница ваздухопловства. Има четири до
шест пукова, било у саставу бригада
или не. Као бригада може имати балон-
сто и против аеропланску одбрану.
 Све ове јединице могу заузимати раз-
не построје како на земљи тако и у
ваздуху. Построји на земљи су:
 линија: апарат поред апарата на два
метра растојања.
 шах-мат: више линија, али су апара-
ти задњих у међупростору предњих ли-
нија.
 Построји у ваздуху су:
 у виду клина, било засебни апарати
или патроле;


— 28 —