Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/18

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АВАРИЈА

ничку државу, на чијем се челу нала-
зио поглавица — хаган, са седиштем
у котлини између Тисе и Дунава. Осво-
јили су Сирмијум (Срем. Митровицу) и
покушали, око 626 г., да заузму Цари-
град, напавши га и са мора, а помагани
Словенима. Правили су честе пљачка-
шке упаде у Италију. Аварску државу
је уништио Карло Велики (Шарлемањ)
у борбама 790—99.
АВАРИЈА, несрећан случај, који на-
ступа од материјала. Израз се употреб-
љава у ваздухопловству, морепловству
а и у трговини, где може бити проста
(појединачна) и општа.
АВГАНИСТАН, апсолутна монархија у
Азији, између Хиндустана и Персије
(Ирана). Кључ Индије под утицајем Ен-
глеске. Верује се да Авганистанци по-
тичу од Трачана и Македонаца. У 9 в.
А. су заузели североисточни део дана-
шње државе, а доцније је један од вођа
заузео Карасан и скоро два века њего-
ва је породица владала овом земљом.
1160 г. једна струја предвођена од Мех-
меда Горе отерала је стару династију и
основала сопствену, која је проширила
своју моћ од Тигра до Ганга. 500 г. ње-
гове долине подељене су између Инди-
је и Персије. 1747 шах Ахмед крунисан
је за краља Сандахара и основао дина-
стију Седрај, која је владала све до смр-
ти шаха Тимура (1793), кад су избили
велижи ратови, који су упропастили цар-
ство (1818). Ове ратове је водио Бињет
Синг, краљ Лахора. Како су Руси до-
прли до Кавказа п покушали да се при-
ближе Индији преко Авганистана, Ен-
глеска је дошла на мисао да окупира
ову висораван (1839). Да би заштитила
границе Индије послала је Е. 1878
35.000 људи у Авганистан. После нејед-
наке борбе победили су Енглези и 1879
заузели Кабул, свргли с престола емира
Јакуба и за краља крунисали емира Абд-
ур-Рахмана, који је владао од 1879 до
1901 под утицајем Енглеза. После ње-

АВГАНИСТАН

гове смрти владао је његов син Хабид-
Ула-Кан, који је убијен 20 фебруара
1919 а наследио га је његов брат Аман
Улах, који је хтео да модернизује зем-
љу и реорганизује војску, чиме је
навукао мржњу племића, па су про-
тив њега подигнуте буне, које су

тајно помагали Енглези и Руси и
он је збачен с престола. Побегао је у
иностранство и сад живи у Италији. Ав-
ганистан званично је био под протек-
торатом Енглеске од 1907—1921 г. кад
је добио независност. — 731000 км.2.
Престоница Кабул; 10,000.000 ст.
 Војска. Сви авганистански емири тра-
жили су пута и начина да своју вој-
ску модернизују на европски начин,
али су увек наилазили на материјалне
и политичке тешкоће. Стални кадар
има од прилике 73.000 пешака, 1.200 офи-
цира, 300 лаких и 200 тешких топова, и
200 митраљеза.
 Дивизија је састављена од 2—3 бри-
гаде пешадије, и 1 пука артиљерије.
 Бригада има 2 или 3 пука, са 3 ба-
таљона пешадије.


— 16 —