Уредба о мерама које се односе на Јевреје у погледу обављања радња са предметима људске исхране (1940)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


УРЕДБА О МЕРАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЈЕВРЕЈЕ У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА РАДЊА СА ПРЕДМЕТИМА ЉУДСКЕ ИСХРАНЕ


Члан 1

1) Трговачке радње које се баве прометом на велико са предметима људске исране, без обзира на то да ли су њихови имаоци физичка или правна лица, подвргавају се ревизији ако су имаоци радња Јевреји.

2) Као радње Јевреја сматраће се све оне радње чији су власници или сувласници на дан ступања на снагу ове Уредбе Јевреји или чији је капитал у целини или већим делом у рукама Јевреја.

3) Акционарска друштва, друштва са ограниченом одговорношћу и задруге сматраће се као јеврејске и онда ако су управа, директори и прокуристе друштва односно задруге већим делом Јевреји.

4) Ревизију ће извршити надлежне опште управне власти другог степена односно управа града Београда на њеном подручју.

Члан 2

1) Надлежна власт из члана 1, став 4, ове Уредбе донеће одлуку којом ће се трговачким радњама које подлеже ревизији по члану 1 забранити даљи рад а које од њих могу наставити са радом.

2) Против ове одлуке нема места правном леку ни управно-судском поступку као ни захтеву за накнаду штете.

3) На основу одлуке о забрани даљег рада трговачким радњама из члана 1, став 1, ове Уредбе, издато овлашћење односно дозвола за обављање односне радње ће се одузети и радња по званичној дужности брисати из регистара радња. Надлежна власт која је донела одлуку о забрани даљег рада одредиће односним радњама за ликвидацију текућих послова примеран рок који не може бити дужи од два месеца.

4) Надлежни судови, на основу извештаја надлежних власти о забрани даљег рада, извршиће по званичној дужности брисање у трговачком регистру односно протоколу, фирми оних радњи којима је по ставу 1 овог члана забрањен даљи рад.

Члан 3

1) Код индустриских предузећа која се баве производњом предмета људске исхране на велико, која се у смислу става 2 и 3 члана 1 ове Уредбе сматрају као јеврејска, може Бан (Управник града Београда) поставити на трошак предузећа комесара, чији ће задатак бити да се стара о правилности рада предузећа.

2) Наређења која комесар буде издавао у вршењу свог задатка обавезна су за управу и особље предузећа.

3) Управа и особље предузећа дужни су да дају комесару на његов захтев сва потребна обавештења и да му омогуће преглед пословних књига, докумената и преписке предузећа, као и пословних просторија. Комесар је дужан чувати као службену тајну све податке за које је дознао у вршењу своје дужности.

Члан 4

1) Ко противно одлуци надлежне власти о забрани даљег рада трговачким радњама из члана 1 ове Уредбе настави са радом забрањене радње, казниће се затвором до две године и новчаном казном од 500.000 динара.

2) Истом казном казниће се Јевреји који се служе другим лицем као привидним имаоцем права за обављање трговачке радње са предметима људске исхране на велико, као и лица која им омогућавају да на основу њиховог права обављају такву трговачку радњу.

3) Казне изричу редовни судови.

4) Наплаћене новчане казне иду у корист бановинског фонда за помагање стручних школа на § 406 Закона о радњама, односно у корист одговарајућег фонда на подручју управе града Београда.

Члан 5

1) Опште управне власти првог степена могу упутити лица која противно одлуци надлежне власти о забрани даљег рада трговачким радњама из члана 1 ове Уредбе наставе са радом забрањене радње, на принудни боравак у друго место, а лица која су већ једном правоснажно осуђена због дела из члана 4 став 1 ове Уредбе могу упутити, поред принудног боравка, и на принудни рад.

2) У погледу упућивања на принудни боравак и на принудни рад примењиваће се сходно прописима Уредбе о упућивању несавесних опекуланата на принудни боравак и принудни рад.

Члан 6

Од дана ступања на снагу ове Уредбе неће се издавати Јеврејима ни друштвима са капиталом Јевреја овлашћења као ни дозволе за обављање трговачких радњи са предметима људске исхране на велико.

Члан 7

Ова Уредба ступа на снагу даном обнародовања у „Службеним новинама“.


М. с. бр. 1322
5 октобра 1940 године,
Београд


Претседник Министарског савета и
заступник Министра унутрашњих послова,
Драгиша Ј. Цветковић с.р.

Потпретседник Министарског савета,
Др. Владко Мачек с.р.

(Следују потписи осталих министара)

Извори[уреди]

  • Политика, бр. 11.617 од суботе 5. октобра 1940, страна 6.
  • Службене новине Краљевине Југославије, бр. од 5. октобра 1940.

Види још[уреди]