Устав Републике Српске Крајине (1991) — разлика између измена

Пређи на навигацију Пређи на претрагу
ажурирање, изворни текст
(Исправке)
(ажурирање, изворни текст)
{{радови у току}}
<center>[[Слика:Coat of arms of the Republic of Serbian Krajina.svg|125п]]</center>
 
{{Члан|3.}}
 
Територију Републике Српске Крајине чинечини српскетериторија области:Српске Крајина,Аутономне Славонија,Области Барања, Западни Срем и Западна СлавонијаКрајина.
 
{{Члан|4.}}
{{Члан|5.}}
 
ГраницеТериторија Републике Српске Крајине одређујује сејединствена закономи неотуђива. О промјени границе Републике Српске Крајине одлучују грађани референдумом.
 
Скупштина Републике Српске Крајине може одлучити да се друге српске територије припоје Републици Српској Крајини ако се претходно грађани тих територија изјасне за припајање Републици Српској Крајини.
 
{{Члан|6.}}
Република Српска Крајина има грб, заставу и химну.
 
Грб Републике Српске Крајине је лик двоглавог бијелог орла у узлету, са круном. На грудима орла је штит са крстом и оцилима, а испод штита натпис — Крајина.
 
Застава Републике Српске Крајине је српска тробојка у распореду боја одозго надољена доље: црвено, плаво, бијело.
 
Химна Републике Српске Крајине је „Боже Правде“правде“.
 
Главни град Републике Српске Крајине је КНИНКнин.
 
{{Члан|7.}}
У Републици Српској Крајини у службеној је употреби српски језик и ћирилично писмо, а латинично писмо је у службеној употреби на начин утврђен законом.
 
Уколико је у некој од општина у Републици Српској Крајини не мање од 8% становника припадника другог народа, у службеној употреби је језик и писмо тог народа.
 
{{Члан|8.}}
Уставотворна и законодавна власт припада Скупштини.
 
Републику Српску Крајину представља и њено државно јединство изражава Предсједникпредсједник.
 
Извршна власт припада Влади.
Судска власт припада судовима.
 
Заштита уставности, као и заштита законитости у складу с Уставом, припада Уставном суду.
 
{{Члан|9.}}
{{Члан|11.}}
 
Слободе и права остварују се, а дужности се испољавајуиспуњавају на основу Устава, осим кад је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих слобода и права утврђују законом.
 
Законом се може прописати начин остваривања појединих слобода и права кадје то неопходно за њихово остваривање.
 
Злоупотреба слобода и права човјека и грађанина противуставна је и кажњива, онако како је то законом предвиђено. Обезбјеђује се судска заштита слобода и права зајамчених и признатих Уставом.
 
Обезбјеђује се судска заштита слобода и права зајамчених и признатих Уставом.
 
{{Члан|12.}}
 
Грађани су једнаки у правима и дужностима и имају једнаку заштиту пред државним и другим органима без обзира на расу, пол, рођење, језик, националну припадност, вјероисповјест, политичко или друго увјерење, образовање, социјално поријекло, имовно стање или које лично својство.
 
{{Члан|15.}}
 
Лице за које постоји основана сумња да је починилоизвршило кривично дјело може, на основу одлуке надлежног суда, бити притворено и задржано у притвору, само ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка или безбједности људи.
 
Трајање притвора мора бити сведено на најкраће нужно вријеме. Притвор може трајати по одлуци првостепеног суда најдуже три мјесеца од дана притварања. Овај рок се може одлуком Врховног суда продужити још за три мјесеца. Ако се до истека тих рокова не подигне оптужница, окривљени се пушта на слободу.
 
Притвор може трајати по одлуци првостепеног суда најдуже три мјесеца од дана притварања. Овај рок може се одлуком Врховног суда продужити још за три мјесеца. Ако се до истека тих рокова не подигне оптужница, окривљени се пушта на слободу.
 
{{Члан|16.}}
Тајна писма и друга средства општења су неповредива.
 
Законом се може прописати да се, на основу одлуке суда, може одступити од начела неповредивости тајне писма и других средстава општења ако је неопходно завођењеза вођење кривичног поступка или за одбрану Републике Српске Крајине.
 
{{Члан|19.}}
 
Зајамчена је заштита тајности података о личности. Прикупљање, обрада и кориштење података о личности утврђују се законом.
 
Прикупљање, обрада и кориштење података о личности утврђују се законом.
 
{{Члан|20.}}
Законом се може прописати да службено лице, на основу судске одлуке, смије ући у стан или друге просторије против воље њиховог држаоца и у њима вршити претрес. Претрес се врши у присуству два свједока.
 
Под условом предвиђеним законом, службено лице смије ући у туђи стан иили друге просторије и без одлуке суда и вршити претрес, ако је то неопходно ради непосредног хватања учиниоца кривичног дјела или ради спасавања људи и добара.
 
{{Члан|21.}}
Нико не може бити сматран кривим за кривично дјело док то не буде утврђено правоснажном одлуком суда.
 
Лице које је неоправдано осуђено за кривично дјело или је без основа било лишено слободе, има право на рехабилитацију, на накнаду штете из јавних прихода, као и друга права утврђена законом.
 
{{Члан|23.}}
Сваком се зајемчује право на одбрану и право да себи узме браниоца пред судом или другим органом надлежним за вођење поступка.
 
Нико ко је достижан суду или другом органу надлежном за вођење поступка не може бити кажњен ако му, у складу са законом, није било омогућено да буде саслушани да се брани. Свако има право да његовом саслушању присуствује бранилац кога изабере.
 
Свако има право да његовом саслушању присуствује бранилац кога изабере.
 
Законом се одређује у којим случајевима окривљени мора имати браниоца.
{{Члан|25.}}
 
ЈемчиЈамчи се поштовање људске личности и достојанства у кривичном и сваком другом поступку, у случају лишења, односно ограничења слободе, као и за вријеме извршења казне.
 
Нико не смије бити подвргнут мучењу, понижавајућем кажњавању или поступању.
 
Нико не смије бити подвргнут мучењу, понижавајућем кажњавању или поступању. Забрањено је вршити на човјеку, без његове дозволе, медицинске и друге научне огледе.
 
{{Члан|26.}}
{{Члан|30.}}
 
Човјек има право на здраву животну средину. Свако је, у складу са законом, дужан да штити и унапређује животну средину.
 
Свако је, у складу са законом, дужан да штити и унапређује животну средину.
 
{{Члан|31.}}
{{Члан|32.}}
 
ЈемчиЈамчи се право својине, у складу с Уставом и слобода предузетништва.
 
ЈемчиЈамчи се право на насљеђивање, у складу са законом.
 
{{Члан|33.}}
Свако има право на рад.
 
ЈемчиЈамчи се слобода рада, слободан избор занимања и запослења. Сваком је, под подједнакимједнаким условима, доступно радно мјесто и функција.
 
Запосленима може престати радни однос против њихове воље, под условима ина начин утврђен законом и колективним уговором.
 
Запосленима може престати радни однос против њихове воље, под условима инаи на начин утврђен законом и колективним уговором. Забрањен је принудни рад.
Забрањен је принудни рад.
 
{{Члан|34.}}
Запослени имају право на одговарајућу зараду.
 
ЈемчиЈамчи се, под условима утврђеним законом, право на материјално обезбеђењеобезбјеђење за вријеме привремене незпосленостинезапослености.
 
{{Члан|35.}}
{{Члан|36.}}
 
Запослени имају право на ограничено радно вријеме, на дневни и недјељни одмори и на плаћени годишњи одмор и одсуство, у складу са законом, односно колективним уговором.
 
Запослени имају право на заштиту на раду, у складу са законом.
{{Члан|37.}}
 
Грађанима који су дјеломично слободни за рад зајемчујезајамчује се оспособљавање за одговарајући посао и обезбјеђују се услови за њихово запошљавање у складу са законом.
 
Држава обезбјеђује социјалну сигурност грађанима који су неспособни за рад, а немају средства за издржавање.
{{Члан|39.}}
 
ЈемчиЈамчи се слобода вјероисповијести која обухвата слободу вјеровања, исповједањавјереисповједања вјере и вршењавршење вјерских обреда.
 
Вјерске заједнице су одвојене од државе и слободне су у вршењу вјерских послова и вјерских обреда.
{{Члан|41.}}
 
Грађанима се јемчијамчи слобода збора и другог окупљања и без одобрења, уз претходну пријаву надлежном органу.
 
Слобода збора и другог окупљања грађана може се ограничити одлуком надлежног органа, ради спречавања, ометања јавног саобраћаја, угрожавања здравља, јавног морала или безбједности људи и имовине.
 
{{Члан|42.}}
 
ЈемчиЈамчи се слобода политичког, синдикалног и другог организовања и дјеловања и без одобрења, уз упис у регистар код надлежног органа.
 
Забрањено је дјеловање које има за циљ насилно мијењање Уставом утврђеног поретка, нарушавање територијалне цјелокупности и независности Републике Српске Крајине, кршење Уставом зајемченихзајамчених слобода и права човјека и грађанина, изазивањемизазивање и подстицањемподстицање националне, расне, вјерске нетрпељивости и мржње.
 
{{Члан|43.}}
 
ЈемчиЈамчи се слобода савјести, мисли и јавног изражавања мишљења.
 
{{Члан|44.}}
Грађанин Републике Српске Крајине има држављанство Републике Српске Крајине.
 
Грађанин Републике Српске Крајине не може бити лишен држављанства Републике Српске Крајине, прогнан или екстрадиран.
 
Држављанство се стиче и престаје на начин утврђен законом.
 
Грађанину Републике Српске Крајине који има и друго држављанство може се одузети држављанство Републике Српске Крајине, само ако одбије да испуни Уставом одређену дужност грађанина.
 
{{Члан|46.}}
{{Члан|47.}}
 
Грађанину се јемчијамчи слобода изражавања националне припадности и културе и слобода употребе свог језика и писма.
 
Грађанин није дужан да се изјашњава о својој националној припадности.
{{Члан|51.}}
 
Свако је дужан да се придржава Устава и закона. Свако је дужан да савјесно и одговорно врши јавне функције.
 
Свако је дужан да савјесно и одговорно врши јавне функције.
 
{{Члан|52.}}
Економско и социјално уређење заснива се на слободном привређивању, свим облицима својине на јединственом тржишту робе, рада и капитала, на самосталности предузећа и свих других облика организовања, на управљању и присвајању по основи својине и рада, као и на праву запослених и праву других грађана на социјалну сигураност.
 
Држава, мјерама развојне, економске и социјалне политике, под једнакиједнаким мусловимаусловима, подстиче повећање економског и социјалног благостања грађана.
 
{{Члан|54.}}
Привредне и друге дјелатности обављају се слободно и под једнаким условима, у складу с Уставом и законом.
 
ЈемчиЈамчи се право страном лицу да обавља привредну или другу дјелатност и права по основу улагања и пословања, под условима који су законом утврђени за домаћа лица.
 
{{Члан|56.}}
{{Члан|58.}}
 
Грађанину се јемчијамчи својина на пољопривредно земљиште и на друге непокретне и покретне ствари, а на шуме и шумско земљиште у законом утврђеним границама.
 
{{Члан|59.}}
 
Физичка и правна лица остварују својинска права на непокретности према њеној природи и намјени, у складу са законом.
 
{{Члан|60.}}
 
Непокретности се могу, уз правичну накнаду која не може бити нижа од тржишне цијене, експрописати или се својина на њима може ограничити, ако то захтјева општи интерес утврђен на основу закона.
 
{{Члан|61.}}
 
1. сувереност, независност и територијалну цјелокупност Републике Српске Крајине и њен међународни положај и односе с другим државама и међународним организацијама; <br>
2. остваривање и заштиту слобода и права човјека и грађанина,; уставност и законитост; <br>
3. одбрану и безбједност Републике Српске Крајине и њених грађана, као и; мјере за случај ванредног стања; <br>
4. својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине,; правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и комора,; финансијски систем у областиобластима економских односа са иностранством; тржишта, планирања, радних односа, заштите на раду, запошљавања, социјалног осигурања и других облика социјалне сигурности, као и друге економске и социјалне односе од општег интереса; <br>
5. систем заштите и унапређивања животне средине,; заштиту и унапређивање биљног и животињског свијета; <br>
6. систем у областима здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, образовања, културе и заштите културних добара, физичке културе, друштвеног и јавног обавјештавања; <br>
7. систем јавних служби; <br>
8. контролу законитости располагања средствима правних лица, финансијску ревизију јавних расхода и начин јединственог образовања тих послова,; прикупљање статистичких и других података од општег интереса; <br>
9. основне циљеве и правце привредног, научног, технолошког, демографског, регионалног и социјалног развоја, развоја пољопривреде и села,; оргаизације и коришћења простора,; политику и мјере за усмјеравање и подстицање развоја, укључујући и развој недовољно развијених подручја,; робне резерве; <br>
10. финансирање остваривања права и дужности Републике Српске Крајине утврђених Уставом и законом; <br>
11. организација, надлежност и рад републичких органа; <br>
8. расписује републички референдум; <br>
9. расписује републички јавни зајам и одлучује о задужењу Републичке Српске Крајине; <br>
10. бира и разрјешава: предсједника и подпредсједникапотпредсједника Скупштине, првог министра и министра у Влади, предсједника и судије Уставног суда, Врховног суда и других судова, јавног тужиоца и јавне тужиоце, гувернера Народне банке и друге функционере одређене законом; <br>
11. обавља контролу над радом Владе и других органа и функционера одговорних Скупштини у складу с Уставом и законом; <br>
12. даје амнестију за кривична дјела; <br>
{{Члан|69.}}
 
Скупштина Републике Српске Крајине има 8460 посланика.
 
Посланици се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем.
Даном верификације мандата нових посланика престаје функција посланика чији мандат истиче.
Скупштина може, у случају непосредне ратне опасности или ратног стања, одлучити да се мандат посланика продужи док такво стање траје, односно док не буду створени услови за избор посланика.
 
Скупштина може и у случају рата и непосредне ратне опасности донијети Одлуку о расписивању избора за посланике Скупштине и за Предсједника Републике Српске Крајине.
 
{{Члан|71.}}
{{Члан|73.}}
 
Скупштина Републике Српске Крајине бира предсједника Скупштине и два подпредсједника Скупштинепотпредсједника из реда посланика, на четири године.
 
Предсједник и подпредсједници Скупштине не могу бити из исте аутономне области.
 
Предсједник представља Скупштину и врши друге послове предвиђене Уставом, законом и пословником.
Скупштина се састаје обавезно у два редовна засједања годишње.
 
Прво редовно засједање почиње првог радног дана у марту, а друго редовно засједање почиње првог радног дана у октобру. Редовно засједање не може трајати дуже од 90 дана.
 
Редовно засједање не може трајати дуже од 90 дана.
 
Скупштина се састаје у ванредно засједање на захтјев најмање трећине од укупног броја посланика или на захтјев Владе, са унапријед утврђеним дневним редом.
Предсједник Републике Српске Крајине:
 
1. предлаже Скупштини Републике кандидатакандидате за првог министрачланове Владе Републике Српске Крајине, пошто саслуша мишљење представника већине у Скупштини; <br>
2. предлаже Скупштини кандидате за предсједника и судије Уставног суда; <br>
3. указом проглашава законе; <br>
4. обавља послове из области односа Републике Српске Крајине са другим државама и међународним организацијама у складу са законом; <br>
5. руководи оружаним снагама у миру и рату и народним отпором у рату; наређује општу и дјелимичну мобилизацију; организује припреме за одбрану у складу са законом; <br>
5. руководи Српском војском Крајине у миру и рату, у складу са Уставом Републике Српске Крајине и одлукама Врховног савјета одбране и предсједава Врховним савјетом одбране, доноси одлуку о оснивању, сједишту и надлежности војних судова и тужилаштва, те поставља и разрјешава предсједника и судије војног суда и тужилаштва; <br>
6. кад Скупштина није у могућности да се састане по прибављеном мишљењу првог министра Владе, утврђује постојање непосредне ратне опасности или проглашава ратно стање; <br />
67. по својој иницијативи или на приједлог Владе, за вријеме ратног стања или непосредне ратне опасности, доноси акте о питањима из надлежности Скупштине, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане. Актима донијетим за вријеме ратног стања могу се ограничити поједине слободе и права човјека и грађанина и измјенити организација, састав и овлашћење Владе и министарства, судова и јавних тужилаштава; <br>
7. даје помиловања; <br>
8. на приједлог Владе, када су на дијелу територије Републике Српске Крајине угрожени безбједност Републике Српске Крајине, слободе човјека и рад државних органа, проглашава ванредно стање и доноси акте за предузимање мјера које такве околности изискују, у складу са Уставом и законом; <br />
8. додјељује одликовања и признања утврђена законом; <br>
79. даје помиловања; <br>
9. образује стручне и друге службе за обављање послова из своје надлежности; <br>
810. додјељује одликовања и признања утврђена законом; <br>
10. обавља и друге послове у складу са Уставом.
911. образује стручне и друге службе за обављање послова из своје надлежности; <br>
1012. обавља и друге послове у складу са Уставом.
 
{{Члан|79.}}
 
Предсједник Републике Српске Крајине указом проглашава закон у року од 7 дана од дана његовог усвајања у Скупштини. У том року предсједник Републике Српске Крајине може захтијевати да Скупштина поново гласа о закону.
Укинут амандманом -{III}- тачка 3.
 
Предсједник Републике Српске Крајине дужан је да прогласи поново изгласани закон у Скупштини.
 
{{Члан|80.}}
{{Члан|81.}}
 
Предсједник Републике Српске Крајине се бира на непосредним изборима, тајним гласањем.
 
Мандат предсједника Републике Српске Крајине траје пет година.
Избор за предсједника Републике Српске Крајине мора се одржати најкасније 30 дана прије истека мандата предсједника Републике Српске Крајине коме мандат истиче.
 
Приликом ступања на дужност, предсједник Републике Српске Крајине пред Скупштином полаже заклетву која гласи: <br />
 
„Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености цјелине територије Републике Српске Крајине, остваривању националних интереса српског народа, људских и грађанских слобода и права, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања српског народа и свих грађана и да ћу савјесно и одговорно испуњавати све своје дужности.“
 
У случају непосредне ратне опасности или ратног стања, мандат предсједникупредсједника Републике Српске Крајине продужава се док такво стање траје, односно док се не створе услови за избор предсједника Републике Српске Крајине.
 
Предсједник Републике Српске Крајине ужива имунитет као посланик. О имунитету предсједника Републике Српске Крајине одлучује Скупштина.
 
О имунитету предсједника Републике Српске Крајине одлучује Скупштина.
 
{{Члан|82.}}
{{Члан|83.}}
 
Предсједник Републике Српске Крајине одговоран је грађанинграђанима Републике Српске Крајине.
 
Кад Скупштина оцјени да је предсједник Републике Српске Крајине прекршио Устав, покреће поступак за његов опозив ако се о томе изјасни двије трећине од укупног броја посланика.
 
О опозиву предсједника Републике Српске Крајине одлучује се непосредним и тајним изјашњавањем. Предсједник Републике Српске Крајине је опозван ако за опозив гласа већина од укупног броја бирача.
 
Предсједник Републике Српске Крајине је опозван ако за опозив гласа већина од укупног броја бирача.
 
Ако бирачи не опозову предсједника Републике Српске Крајине, Скупштина се распушта.
6. усмјерава и усклађује рад министарстава и посебних организација; <br>
7. врши надзор над радом министарства и посебних организација, поништава или укида њихове прописе који су у супротности са законом или прописом који је она донијела; <br>
8. даје мишљење о приједлогу закона и другихдругог прописа, општег акта који је Скупштини поднио други предлагач; <br>
9. образује стручне и друге службе за своје потребе; <br>
10. обавља и друге послове у складу с Уставом и законима.
Ако су први министар Владе и министри изабрани из реда посланика, задржавају мандат посланика.
 
Први министар Владе и министри уживају имунитет као посланици. О имунитету првог министра Владе и министара одлучује Влада.
 
О имунитету првог министра Владе и министара одлучује Влада.
 
{{Члан|86.}}
 
Послије сваког конституисања новоизабране Скупштине бира се Влада.
 
Првог министра Владе Републике Српске Крајине бира Скупштина Републике на приједлог предсједника Републике Српске Крајине.
 
Чланове Владе Републике Српске Крајине бира Скупштина Републике на приједлог кандидата за првог министра.
 
{{Члан|87.}}
 
Влада Републике Српске Крајине и сваки њен члан за свој рад одговарају Скупштинипредсједнику Републике Српскеи КрајинеСкупштини.
 
Скупштина може гласати неповјерење Влади или поједином њеном члану.
 
Приједлог за изгласавање неповјерења Влади или поједином њеном члану може поднијети, најмање 20 посланика.
 
Гласању о неповјерењу Влади може се приступити тек послије три дана од дана подношења приједлога за изгласавање неповјерења.
 
Влада може поставити и питање свог повјерења у Скупштини.
 
Предсједник Републике Српске Крајине може предложити Скупштини Републике Српске Крајине разрјешење првогпојединих министрачланова Владе Републике Српске Крајине.
 
Одлука о разрјешењу Владе или појединог њеног члана сматра се усвојеном, ако је за њу гласала већина од укупног броја посланика.
 
Влада и сваки њен члан могу Скупштини поднијети оставку. Оставка или разрјешење од дужности предсједника Републике повлачи оставку цијеле Владе. Влада којој је изгласано неповјерење, која је поднијела оставку или којој је престао мандат због распуштања Скупштине или разрјешења дужности предсједника Републике, остаје на дужности до избора нове владе.
Влада и сваки њен члан могу Скупштини поднијети оставку.
 
Оставка или разрјешење првог министра повлачи разрјешење цијеле Владе.
 
Влада којој је изгласано неповјерење, која је поднијела оставку или из других разлога престаје да врши своју функцију, остаје на дужности до избора нове Владе.
 
{{Члан|88.}}
За обављање одређених послова државне управе образују се органи управе у саставу министарства, а за вршење стручних послова образују се посебне организације.
 
Законом се уређујууређује организација и надлежност министарстава,министарства и органа управе у њиховом саставу и њихових организација.
 
Одређена управна овлашћења законом се могу повјерити предузећима и другим организацијама.
 
=== СУДОВИ И ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА ===
=== ... ===
 
{{Члан|89.}}
Расправљање пред судом је јавно.
 
Ради чувања тајне, заштите морала, интереса малољетника или заштите других општих интереса, законом се одређује у којим се случајевима у расправи може искључити јавност.
 
{{Члан|92.}}
Судији престаје судијска функција кад то сам затражи или кад испуни услове за старосну пензију утврђену законом.
 
Судија не може бити против своје воље разрјешенразријешен дужности, осим кад је осуђен за кривично дјело на безусловну казну затворомзатвора од најмање 6 мјесеци или за кривичнокажњиво дјело које га чини неподобним за вршење судијске функције, кад нестручно и несавјесно обавља судијску функцију или кад трајно изгуби радну способност за вршење судијске функције.
 
Врховни суд у складу са законом утврђује постојање разлога за престанак судијске функције, односно за разрјешење судије и о томе обавјештава Скупштину.
{{Члан|96.}}
 
Организација, оснивање, надлежностинадлежност и састав судова заи поступак пред судовима уређује се законом.
 
Врховни суд је највиши суд Републике Српске Крајине.
{{Члан|101.}}
 
Република Српска Крајина има Народну банку. Статус, организација, управљање и пословање Народне банке уређују се законом.
 
Статус, организација, управљање и пословање Народне банке уређује се законом.
 
=== СРПСКАОРУЖАНЕ ВОЈСКАСНАГЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ ===
 
{{Члан|102.}}
 
Овај Устав ступа на снагу даном проглашења.
 
== Извори ==
* [http://www.scribd.com/doc/50000075/Устав-Републике-Српске-Крајине Устав Републике Српске Крајине (19. децембар 1991)], Приступљено 2. 4. 2015.
 
[[Категорија:Република Српска Крајина]]

Мени за навигацију