Закон о статусу државне имовине која се налази на територији Републике Српске и под забраном је располагања (2010)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О СТАТУСУ ДРЖАВНЕ ИМОВИНЕ

КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ПОД ЗАБРАНОМ ЈЕ РАСПОЛАГАЊА


Члан 1.

Овим законом регулише се питање статуса државне имовине која се налази на територији Републике Српске и под забраном је располагања.

Члан 2.

Под имовином која се налази на територији Републике Српске и под забраном је располагања подразумијева се:

а) непокретна имовина која је припала Босни и Херцеговини на основу међународног Споразума о питањима сукцесије, а сматра се власништвом или посједом било којег нивоа власти или јавне организације у Републици Српској и
б) непокретна имовина на којој је право располагања и управљања имала бивша СР БиХ до 31. децембра 1991. године, а која се сматра власништвом или посједом било којег нивоа власти или јавне организације или органа у Републици Српској.

Члан 3.

(1) У смислу овог закона, имовина која се налази на територији Републике Српске и под забраном је располагања власништво је Републике Српске.

(2) Упис права својине у корист Републике Српске на имовини из члана 2. овог закона у земљишне и друге јавне књиге врши се на основу одлуке надлежног органа за имовинско-правне послове или одлуке суда.

(3) Правобранилаштво Републике Српске подноси захтјев надлежном органу управе за имовинско-правне послове за провођење поступка и утврђивање испуњености услова за успостављање права својине на имовини из члана 2. овог закона у корист Републике Српске.

(4) Након доношења рјешења органа из става 3. овог члана, Правобранилаштво Републике Српске покреће поступак за упис права својине у корист Републике Српске у земљишне и друге јавне књиге на имовини која је предмет овог закона.

(5) Правобранилаштво Републике Српске ће, у року од шест мјесеци од ступања на снагу овог закона, покренути поступак за успостављање и упис права својине у корист Републике Српске у земљишне и друге јавне књиге на имовини која је предмет овог закона.

Члан 4.

(1) Имовином из члана 2. овог закона управља и располаже Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада).

(2) Под правом управљања и располагања, у смислу овог закона, сматра се продаја, замјена, уступање на коришћење, закуп, установљење служности, установљење права грађења, успостављање концесије, успостављање хипотеке и други облици располагања у складу са важећим прописима.

Члан 5.

Влада може са Савјетом министара БиХ закључити споразум о уступању на коришћење дијела имовине потребне институцијама Босне и Херцеговине, ради обављања послова из њихове надлежности.

Члан 6.

Коришћење имовине уступљене институцијама Босне и Херцеговине подразумијева да корисник може на уступљеној имовини, у својству инвеститора, да гради, врши реконструкцију, адаптацију или санацију објеката и инфраструктуре, односно да земљиште приведе намјени, у складу са природом послова које обавља.

Члан 7.

(1) По престанку потребе за коришћењем уступљене имовине од стране институција Босне и Херцеговине, имовина се враћа у посјед надлежним органима Републике Српске у затеченом стању.

(2) Приликом враћања имовине из става 1. овог члана, корисник нема право на накнаду за евентуално улагање у адаптацију тих некретнина.

Члан 8.

Влада имовину из члана 2. овог закона може пренијети у власништво или уступити на коришћење јединицама локалне самоуправе, јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач Влада.

Члан 9.

Влада ће, посебним споразумом са Савјетом министара БиХ и Владом Федерације БиХ, регулисати питање перспективне војне имовине, потребне Оружаним снагама Босне и Херцеговине.

Члан 10.

Стварна права на имовини из члана 2. овог закона, стечена по законитом правном основу и на ваљан начин, неће се мијењати.

Члан 11.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1200/10
Датум: 14. септембар 2010. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 135/10