Закон о привредним друштвима (Република Српска)/Дио други/II

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА


Дио други
ПРАВНЕ ФОРМЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

II КОМАНДИТНО ДРУШТВО[уреди]

1. Појам и оснивање[уреди]

Појам и одговорност

Члан 85.

(1) Командитно друштво, у смислу овог закона, јесте привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака, ради обављања одређене дјелатности, под заједничким пословним именом, од којих најмање једно лице одговара неограничено за његове обавезе (комплементар), а најмање једно лице сноси ризик до висине свог уговореног улога (командитор).

(2) Командитно друштво за своје обавезе одговара цјелокупном имовином.


Примјена одредаба о ортачком друштву

Члан 86.

(1) На командитно друштво примјењују се одредбе овог закона о ортачком друштву, ако овим законом није другачије уређено.

(2) Комплементари имају статус ортака ортачког друштва, ако овим законом није другачије уређено.


Оснивачки акт

Члан 87.

(1) Оснивачки акт командитног друштва садржи нарочито:

а) пуно име и пребивалиште сваког физичког лица и пословно име и сједиште правног лица комплементара и командитора, као и означење својства ортака,
б) пословно име и сједиште друштва,
в) означење врсте и вриједности улога сваког оснивача и
г) дјелатност.

(2) Оснивачки акт командитног друштва може да садржи и друге елементе од значаја за друштво и комплементаре.


Измјена оснивачког акта

Члан 88.

(1) Оснивачки акт командитног друштва мијења се сагласношћу свих комплементара и командитора друштва, ако тим актом није другачије одређено.

(2) Измјене оснивачког акта командитног друштва којима се повећавају обавезе ортака друштва одређене тим актом или којима се одређују нове обавезе ортака друштва, врше се уз сагласност ортака друштва на које се те измјене односе.


Уговор ортака друштва

Члан 89.

(1) Поред оснивачког акта, командитно друштво може имати и уговор ортака друштва којим се одређује пословање друштва и управљање.

(2) Уговор ортака командитног друштва не прилаже се уз пријаву за регистрацију.

(3) Уговор ортака командитног друштва сачињава се у писаној форми и потписују га сви ортаци.

(4) Уговор ортака командитног друштва и промјене уговора имају правно дејство међу ортацима даном потписивања свих ортака, ако тим уговором није другачије одређено.


Однос између оснивачког акта и уговора ортака друштва

Члан 90.

У случају неусклађености између оснивачког акта командитног друштва и уговора ортака друштва, примјењује се оснивачки акт.

2. Правни односи међу ортацима и између ортака и друштва[уреди]

Улог

Члан 91.

(1) Улог командитора у командитно друштво може бити новчани и неновчани, укључујући и извршени рад и услуге у командитном друштву.

(2) Командитор у командитно друштво уноси цијели уговорени улог прије стицања својства командитора.


Пренос удјела

Члан 92.

(1) Комплементар командитног друштва не може пренијети цијели удјел или дио свог удјела без сагласности свих командитора и комплементара.

(2) Командитор командитног друштва може пренијети дио свог удјела или цијели свој удио продајом, поклоном, насљеђем или на други начин.


Добит и губитак

Члан 93.

Командитори и комплементари учествују у диоби добити и сношењу губитка друштва сразмјерно проценту удјела у друштву.


Примјенљивост

Члан 94.

Одредбе чл. 91. до 93. овог закона примјењују се ако оснивачким актом или уговором ортака друштва није другачије одређено.


Вођење послова друштва

Члан 95.

(1) Један или више комлементара воде послове командитног друштва.

(2) Командитор не може вршити вођење послова друштва.

3. Правни односи командитног друштва и ортака према трећим лицима[уреди]

Заступање

Члан 96.

Командитор не може да заступа командитно друштво према трећим лицима.


Случајеви одговорности командитора као комплементара

Члан 97.

(1) Командитор одговара, као и комплементар према трећим лицима ако је његово име уз његову сагласност унесено у пословно име командитног друштва.

(2) Командитор одговара, као и комплементар ако поступа супротно забрани из члана 95. став 2. овог закона.

4. Промјене у чланству и статус друштва[уреди]

Окончање статуса ортака и промјена правне форме

Члан 98.

(1) Командитно друштво не престаје у случају смрти командитора, као ни у случају престанка командитора који није физичко лице.

(2) Ако из командитног друштва иступе сви комплементари а нови комплементари нису примљени у року од 90 дана од дана иступања посљедњег комплементара, командитори могу у даљем року од 90 дана донијети једногласно одлуку о промјени правне форме у друштво с ограниченом одговорношћу или акционарско друштво, у складу са овим законом.

(3) Ако командитори командитног друштва не поступе на начин и у року из става 2. овог члана, командитно друштво престаје ликвидацијом, у складу са овим законом.

(4) Ако из командитног друштва иступе сви командитори, командитно друштво може у складу са ставом 2. овог члана наставити да послује као ортачко друштво или као предузетник.

(5) Промјене из ст. 1. до 4. овог члана региструју се и објављују у складу са законом којим се уређује регистрација пословних субјеката.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 127/08