Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део једанаести

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Coat of arms of Serbia.svg


ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА


ДЕО ЈЕДАНАЕСТИ

ОГРАНАК ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И ПРЕДСТАВНИШТВО

СТРАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА


1. Огранак привредног друштва[уреди]

Појам огранка

Члан 567.

Огранак привредног друштва (у даљем тексту: огранак) је издвојени организациони део привредног друштва преко кога друштво обавља делатност у складу са законом.

Огранак нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун привредног друштва.

Привредно друштво неограничено одговара за обавезе према трећим лицима које настану у пословању његовог огранка.


Образовање огранка

Члан 568.

Огранак се образује одлуком коју доноси скупштина, односно ортаци или комплементари, ако оснивачким актом, односно статутом није другачије одређено.

Одлука из става 1. овог члана садржи нарочито:

1) пословно име и матични број друштва;
2) адресу огранка;
3) претежну делатност огранка, која се може разликовати од претежне делатности друштва;
4) лично име, односно пословно име заступника огранка и обим овлашћења заступника, ако је заступник огранка различит од заступника друштва.


Регистрација огранка

Члан 569.

Огранак може бити регистрован у складу са законом о регистрацији.

Изузетно од става 1. овог члана обавезно се региструје:

1) огранак домаћег привредног друштва, ако има заступника различитог од заступника друштва или је то прописано посебним законом као услов за обављање делатности;
2) огранак страног привредног друштва.

Ако је огранак регистрован у складу са ст. 1. или 2. овог члана, региструју се подаци о огранку, промене тих података и престанак тог огранка, у складу са законом о регистрацији.


Дејство регистрације заступника огранка

Члан 570.

Ако је заступник огранка регистрован у складу са законом о регистрацији, то лице сматра се заступником целог привредног друштва и на питања у вези са дејством ограничења овлашћења за заступање према трећим лицима сходно се примењују одредбе члана 33. овог закона.


Употреба пословног имена и других података

Члан 571.

У правном промету огранак наступа под пословним именом друштва, уз навођење:

1) да је реч о огранку;
2) адресе огранка, ако се разликује од адресе седишта друштва;
3) назива огранка, ако га има.

На употребу пословног имена и других података у документима огранка сходно се примењују одредбе из члана 25. овог закона које се односе на употребу пословног имена и других података у документима друштва.


Престанак огранка

Члан 572.

Огранак престаје:

1) одлуком коју доноси скупштина, односно ортаци или комплементари, ако оснивачким актом, односно статутом није другачије одређено;
2) престанком постојања привредног друштва у чијем је саставу.


Специфичност у вези са огранком страног привредног друштва

Члан 573.

Огранак страног привредног друштва је његов издвојени организациони део преко кога то друштво обавља делатност у Републици Србији у складу са законом.

На делатности огранка страног привредног друштва сходно се примењују одредбе члана 4. овог закона.

Одлука о образовању огранка из става 1. овог члана садржи нарочито:

1) назив и адресу огранка;
2) претежну делатност огранка;
3) лично име, односно пословно име заступника огранка и обим овлашћења заступника;
4) назив и седиште регистра у ком је оснивач огранка регистрован;
5) назив, правну форму и седиште оснивача огранка;
6) матични/регистарски број оснивача огранка;
7) лично име, односно пословно име заступника оснивача огранка;
8) податак о регистрованом капиталу оснивача, ако се према праву државе у којој је регистрован оснивач такав податак региструје.

Приликом регистрације огранка из става 1. овог члана региструју се подаци из става 2. овог члана, а у складу са законом о регистрацији региструју се и:

1) промене података из става 2. овог члана;
2) финансијски извештаји оснивача који су састављени, подвргнути ревизији и обелодањени на основу права државе по којем оснивач има ту обавезу.
3) престанак огранка.

2. Представништво страног привредног друштва[уреди]

Појам представништва страног привредног друштва

Члан 574.

Представништво страног привредног друштва (у даљем тексту: представништво) је његов издвојен организациони део који може обављати претходне и припремне радње у циљу закључења правног посла тог друштва.

Представништво нема својство правног лица.

Представништво може закључивати само правне послове у вези свог текућег пословања.

Страно привредно друштво одговара за обавезе према трећим лицима које настану у пословању његовог представништва.


Образовање представништва

Члан 575.

Представништво се образује одлуком надлежног органа страног привредног друштва.

Одлука из става 1. овог члана обавезно садржи:

1) назив и седиште регистра у ком је оснивач представништва регистрован;
2) назив, правну форму и седиште оснивача представништва;
3) матични/регистарски број оснивача представништва;
4) лично име, односно пословно име заступника оснивача представништва;
5) адресу представништва;
6) лично име, односно пословно име заступника представништва.


Престанак представништва

Члан 576.

Представништво престаје:

1) одлуком о престанку представништва;
2) престанком постојања оснивача представништва.


Регистрација представништва

Члан 577.

Представништво се обавезно региструје у складу са законом о регистрацији.

Приликом регистрације представништва региструју се подаци из члана 575. став 2. овог закона, а у складу са законом о регистрацији региструје се и:

1) промене података из члана 575. став 2. овог закона;
2) престанак представништва.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 36/11