Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, казнено-поправним установама и судској полицији (2007)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИМ УСТАНОВАМА И СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређује се начин утврђивања плата овлаштених службених лица, државних службеника и других запослених лица у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП), казнено-поправним установама и Судској полицији Републике Српске.

Члан 2.

Плате запослених из члана 1. овог закона састоје се од основне плате за редован рад увећане за накнаду за минули рад и пореза и доприноса који се уплаћају за плате.

Члан 3.

(1) Право на плату остварује се од дана ступања на рад.

(2) Право на плату престаје даном престанка радног односа.

II НАЧИН УТВРЂИВАЊА ОСНОВНЕ ПЛАТЕ[уреди]

Члан 4.

(1) Запослени из члана 1. овог закона имају право на мјесечну плату у складу са одредбама овог закона. Плата се исплаћује у текућем мјесецу за претходни мјесец у складу са мјесечним планом потрошње буџета Републике Српске (у даљем тексту: буџет).

(2) Средства за плате обезбјеђују се у буџету.

Члан 5.

(1) Основна плата обрачунава се мјесечно за пуно радно вријеме према радном мјесту на које је лице распоређено и одговарајућој платној групи.

(2) Основна плата из става (1) овог члана обрачунава се тако што се цијена рада као израз вриједности за најједноставнији рад помножи са коефицијентима из чл. 10, 11, 12, 13, 14, 15. и 16. овог закона.

(3) Основна плата из става (2) овог члана увећава се по основу стажа осигурања за 0,5 % за сваку годину стажа осигурања.

Члан 6.

(1) Цијена рада је израз вриједности за најједноставнији рад и основ за обрачун плата.

(2) Влада Републике Српске обавезује се да са представницима гранских синдиката сваке године у току израде буџета води преговоре о цијени рада за наредну годину. Акт о цијени рада потписује предсједник Владе и синдиката.

(3) Акт из става (2) овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Члан 7.

Накнаде у висини до 35% за тежину, природу посла и посебне услове рада и накнада за топли оброк, регрес, зимницу и огрев урачунате су у основну плату из члана 5. став (2) овог закона и не могу се посебно исказивати.

Члан 8.

(1) Начин обрачуна и исплате плата јединствени су за запослене из члана 1. овог закона, а зависе од радног мјеста на које је лице распоређено и одговарајуће платне групе.

(2) Ако се у једном од квартала не остварује буџет у планираном обиму, плате запослених из члана 1. овог закона умањују се до висине процента мање остварених прихода буџета.

(3) Одлуку о проценту умањења плате на приједлог Министарства финансија, доноси Влада.

Члан 9.

(1) Пуно радно вријеме запослених је 40 часова седмично.

(2) Уколико запослени ради са непуним радним временом, у складу са посебним Законом или другим прописима, основна мјесечна плата одредиће се сразмјерно времену проведеном на раду.

III ПЛАТЕ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА[уреди]

1. Плате припадника полиције[уреди]

Члан 10.

Коефицијенти за обрачун основне плате припадника полиције из члана 5. став (2) овог закона, у зависности од послова и задатака које обављају износе:

I – Платна група

1. Директор полиције ВСС 32,00

II – Платна група

2. Начелник Управе полиције ВСС
3. Начелник Управе криминалистичке полиције ВСС 26,00

III – Платна група

4. Начелник Центра јавне безбједности ВСС 23,00

IV – Платна група

5. Замјеник начелника Управе полиције ВСС
6. Замјеник начелника Управе криминалистичке полиције ВСС 22,00
7. Командант Специјалне јединице полиције ВСС

V – Платна група

8. Начелник Јединице за професионалне стандарде ВСС
9. Начелник Јединице за посебне истраге ВСС
10. Начелник Криминалистичко-техничког центра ВСС 19,00
11. Замјеник начелника Центра јавне безбједности ВСС

VI – Платна група

12. Начелник Инспектората за унутрашњу контролу ВСС
13. Начелник Инспектората за ревизије и инспекције ВСС
14. Начелник Инспектората за заштиту од пожара ВСС
15. Начелник Одјељења у МУП-у у сједишту ВСС
16. Начелник Дежурног оперативног центра у МУП-у ВСС 16,50
17. Помоћник команданта Специјалне јединице полиције ВСС
18. Главни инспектор у организационим јединицама у МУП-у у сједишту ВСС
19. Помоћник начелника Центра јавне безбједности ВСС
20. Начелник сектора у Центру јавне безбједности ВСС

VII – Платна група

21. Шеф (руководилац) Одсјека у организационим јединицама МУП-а у сједишту ВСС
22. Руководилац лабораторије у Криминалистичко-техничком центру ВСС
23. Начелник одјељења у Центру јавне безбједности ВСС
24. Начелник станице јавне безбједности ВСС 15,00
25. Командир тима у Специјалној јединици полиције ВСС
26. Пилот хеликоптера ВСС

VIII – Платна група

27. Инспектор у свим организационим јединицама МУП-а у сједишту ВСС
28. Командир полицијске станице или јединице полиције I и II категорије ВСС 14,00
29. Командир јединице за подршку ВСС
30. Вјештак за криминалистичко-техничка вјештачења у Криминалистичко-техничком центру ВСС
31. Полиграфски испитивач ВСС

IX – Платна група

32. Командир полицијске станице и јединице полиције III, IV i V категорије ВСС
33. Замјеник командира полицијске станице и јединице полиције I и II категорије ВСС
34. Начелник Центра за узгој, дресуру и употребу службених паса ВСС
35. Инструктор у Специјалној јединици полиције ВСС
36. Помоћник командира тима у Специјалној јединици полиције ВСС 13,50
37. Руководилац смјене у Дежуроном оперативном Центру МУП-а у сједишту ВСС
38. Руководилац Оперативног дежурства у Центру јавне безбједности ВСС
39. Замјеник начелника станице јавне безбједности ВСС
40. Замјеник командира јединице за подршку ВСС

X – Платна група

41. Шеф одсјека у центру јавне безбједности ВСС
42. Начелник одјељења у станици јавне безбједности ВСС 13,00
43. Замјеник командира полицијске станице и јединице полиције III, IV i V категорије ВСС

XI – Платна група

44. Инспектор – I пратилац штићених личности ВСС
45. Инспектор у свим организационим јединицама центра јавне безбједности у сједишту ВСС
46. Шеф одсјека у станици јавне безбједности ВСС 12,50
47. Шеф групе у станици јавне безбједности ВСС
48. Шеф одсјека у полицијској станици ВСС

XII – Платна група

49. Инспектор у станици јавне безбједности и полицијској станици ВСС
50. Стручни сарадник за обраду кривичних предмета у ПС за безбједност саобраћаја ВСС 12,00
51. Шеф смјене оперативног дежурства у центру јавне безбједности ВСС

XIII – Платна група

52. Замјеник начелника Центра за узгој, дресуру и употребу службених паса ВШС
53. Командир полицијске станице и јединице полиције VI категорије ВШС
54. Командир јединице за подршку ВШС 11,00
55. Вођа тима у Специјалној јединици полиције ВШС
56. Командир Одјељења за ваздухопловно-техничко одржавање хеликоптера ВШС

XIV – Платна група

57. Оперативни дежурни у Дежурном оперативном Центру МУП-а у сједишту ВШС
58. Инспектор у свим организационим јединицама МУП-а у сједишту ВШС
59. Замјеник командира јединице за подршку ВШС 10,50
60. Помоћник командира у јединици за подршку ВШС
61. Замјеник командира полицијске станице и јединице полиције VI категорије ВШС
62. Вођа групе у Специјалној јединици полиције ВШС

XV – Платна група

63. Помоћник командира у полицијским станицама и јединицама полиције ВШС
64. Инспектор – II пратилац штићених личности ВШС 10.00
65. Командир станичног одјељења и јединичног одјељења полиције ВШС

XVI – Платна група

66. Вјештак за криминалистичко-техничка вјештачења у криминалистичко-техничком центру ВШС
67. Шеф смјене полицијске станице и јединици полиције ВШС 9,70
68. Вођа сектора I категорије у полицијској станици и јединици полиције ВШС
69. Командир вода у Полицијској академији ВШС
70. Оператиавни дежурни у центру јавне безбједности ВШС

XVII – Платна група

71. Инспектор у свим организационим јединицама центра јавне безбједности у сједишту ВШС
72. Инспектор у станици јавне безбједности и полицијској станици ВШС 9,50
73. Аналитичар у полицијској станици за безбједност саобраћаја ВШС

XVIII – Платна група

74. Вођа тима у јединици за подршку ССС
75. Вођа тима водича службених паса у јединици за подрушку ССС 9,40
76. Вођа групе у јединици за подршку ССС

XIX – Платна група

77. Полицајац специјалиста у Специјалној јединици полиције ССС
78. Полицајац водич службених паса у јединици за подршку ССС 9,30
79. Полицајац у јединици за подршку ССС

XX – Платна група

80. Криминалистички полицајац у станици јавне безбједности и полицијској станици ССС
81. Криминалистички техничар–фотограф у Криминалистичко-техничком центру ССС
82. Криминалистички техничар у центру јавне безбједности ССС
83. Криминалистички техничар, ПДЗ, КЕ и ОЕ у СЈБ и ПС ССС 8,40
85. Полицајац – ПДЗ техничар у организационим јединицама у МУП-а у сједишту ССС
86. ПДЗ техничар у центру јавне безбједности ССС
87. Полицајац – пратилац штићених личности ССС
88. Шеф смјене у полицијској станици и јединици полиције ССС
89. Вођа сектора у полицијској станици и јединици полиције ССС
90. Вођа саобраћајног сектора у полицијској станици и јединици полиције ССС
91. Полицајац – возач у организационим јединицама МУП-а у сједишту, полицајац на обезбјеђењу објеката ССС
92. Полицајац – руковаоц МТС у организационим јединицама МУП-а у сједишту, полицајац – руковаоц МТС – везиста у јединици за подршку ССС

XXI – Платна група

93. Полицајац – инструктор у центру за узгој, дресуру и употребу службених паса ССС
94. Полицајац - одгајивач службених паса у центру за узгој, дресуру и употребу службених паса ССС
95. Полицајац – водич службених паса у центру за узгој дресуру и употребу службених паса ССС
96. Полицајац за вршење увиђаја у полицијској станици за безбједност саобраћаја ССС
97. АМС – авиомеханичар ССС
98. ИРЕ – авиомеханичар ССС
99. Полицијски возач – курир МУП-а у сједишту ССС
100. Стручни сарадник магационер, оружар и складиштар у Полицијској академији ССС 8,00
101. Полицајац – возач у центру јавне безбједности ССС
102. Полицајац – руковаоц МТС у центру јавне безбједности ССС
103. Стручни сарадник за депозит у центру јавне безбједности ССС
104. Полицајац – руковаоц МТС у полицијској станици и јединици полиције ССС
105. Саобраћајни полицајац у полицијској станици и јединици полиције ССС
106. Полицајац у полицијској станици и јединици полиције (осим јединице за подршку) ССС

2. Плате државних службеника у МУП-у[уреди]

Члан 11.

Коефицијенти за обрачун основне плате државних службеника запослених у МУП-у из члана 5. став 2. овог закона, у зависности послова које обављају, износе:

I – Платна група

1. Начелници управе (осим Управе полиције и Управе криминалистичке полиције) ВСС 25,00

II – Платна група

2. Замјеници начелника управа (осим Управе полиције и Управе криминалистичке полиције) ВСС 21,00

III – Платна група

3. Начелник јединице за здравствену превентиву ВСС
4. Начелник одјељења у организационим јединицама МУП-а у сједишту ВСС 16,00

IV – Платна група

5. Руководилац одсјека у организационим јединицама МУП-а у сједишту ВСС
6. Начелник одјељења у центру јавне безбједности у сједишту ВСС 14,50
7. Руководилац Јединице за стратегију планирање и европске интеграције ВСС

V – Платна група

8. Начелници одјељења у станицама јавне безбједности ВСС 14,00

VI – Платна група

9. Руководилац групе у организационим јединицама МУП-а у сједишту ВСС
10. Руководилац одсјека у центру јавне безбједности ВСС
11. Руководилац у станици јавне безбједности ВСС 13,50
12. Руководилац одсјека у полицијској станици ВСС
13. Руководилац студентске службе у Високој школи унутрашњих послова ВСС

VII – Платна група

14. Инспектори у организационим јединицама у МУП-у у сједишту ВСС
15. Виши стручни сарадник у организационим јединицама МУП-а у сједишту ВСС 13,00
16. Виши стручни сарадник за стратегију, планирање и европске интеграције ВСС

VIII –Платна група

17. Виши струпчни сарадници у центру јавне безбједности у сједишту ВСС
18. Виши стручни сарадници у станицама јавне безбједности ВСС 12,00

IX – Платна група

19. Руководилац писарница ВШС
20. Руководилац одсјека ВШС 10,00
21. Руководилац групе ВШС

X – Платна група

22. Стручни сарадници у организационим јединицама МУП-а у сједишту ВШС 9,50

XI – Платна група

23. Стручни сарадници у центру јавне безбједности у сједишту ВШС
24. Стручни сараднаици у станицама јавне безбједности ВШС 9,00
25. Стручни сарадници у полицијским станицама ВШС

XII – Платна група

26. Вођа тима за комуникације ССС
27. Стручни сарадници – техничари на одржавању телефонских и радио система, те система за пренос његових порука ССС 7,70

XIII – Платна група

28. Стручни сарадници – радио телеграфиста, телепринтериста, шифрер ССС 7,50

XIV – Платна група

29. Стручни сарадници у организационим јединицама у МУП-у у сједишту ССС
30. Вођа тима у центру јавне безбједности у сједишту ССС 7,00

XV – Платна група

31. Стручни сарадници у центру јавне безбједности у сједишту ССС
32. Стручни сарадници у станицама јавне безбједности ССС 6,50
33. Стручни сарадници у полицијским станицама ССС

3. Плате осталих запослених[уреди]

Члан 12.

Коефицијент за обрачун основне плате осталих запослених у МУП-у из члана 5. став (2) овог закона, у зависности од послова и задатака који обављају износе.

I – Платна група

1. Шеф кабинета министра ВСС
2. Савјетник министра ВСС 21,00

II – Платна група

3. Директор Високе школе унутрашњих послова ВСС 19,00

III – Платна група

4. Секретар кабинета министра ВСС
5. Директор Полицијске академије ВСС 18,00
6. Предсједник Другостепеног дисциплинског суда ВСС

IV – Платна група

7. Помоћник директора Високе школе унутрашњих послова (др)
8. Шеф Бироа за жалбе и представке грађана ВСС 16,50

V – Платна група

9. Главни дисциплински тужилац ВСС 16,00
10. Наставник на Високој школу унутрашњих послова (др)

VI – Платна група

11. Наставник на Високој школи унутрашњих послова (мр) 15,00

VII – Платна група

12. Шеф Бироа за информисање ВСС
13. Помоћник директора Полицијске академије ВСС 14,50
14. Предсједник Првостепеног дисциплинског суда ВСС
15. Виши стручни сарадник за наставу на Високој школи унутрашњих послова ВСС

VIII – Платна група

16. Члан Бироа за жалбе ВСС 14,00

IX – Платна група

17. Замјеник предсједника Другостепеног дисциплинског суда ВСС
18. Начелник класе у Високој школу унутрашњих послова ВСС
19. Наченик класе – координатор практичне наставе на Полицијској академији ВСС
20. Наставник на Полицијској академији ВСС
21. Дисциплински тужилац ВСС
22. Судија Другостепеног дисциплинског суда ВСС 13,00
23. Координатор за специјалистичку обуку на Полицијској академији ВСС
24. Координатор за наставне и ваннаставне активноости у Управи за полицијско образовање ВСС
25. Организатор и координатор практичне наставе у Високој школи унутрашњих послова ВСС
26. Виши стручни сарадник у МУП-у у сједишту ВСС

X – Платна група

27. Виши стручни сарадник у центру јавне безбједности ВСС
28. Виши стручни сарадник у станици јавне безбједности ВСС
29. Виши стручни сарадник у полицијској станици ВСС
30. Преводилац ВСС
31. Библиотекар ВСС 11,50
32. Портпарол у центру јавне безбједности ВСС
33. Ветеринар ВСС
34. Новинар у Бироу за информисање ВСС
35. Психолог ВСС
36. Лектор ВСС

XI – Платна група

37. Наставник обуке у управљању полицијским возилом ВШС 9,50

XII – Платна група

38. Висококвалификовани мајстори ВКВ 7,25

XIII – Платна група

39. Стручни сарадник у МУП-у у сједишту ССС
40. Медицински техничар ССС
41. Администратор базе података МУП-а у сједишту ССС 7,00
42. Технички секретар – дактилограф у МУП-у у сједишту ССС
43. Технички секретар – дактилограф у центру јавне безбједности ССС

XIV – Платна група

44. Складиштар ССС
45. Магационер ССС 6,50
46. Шеф кухиње и ресторана ССС
47. Благајник ССС
48. Технички секретар – дактилограф у станици јавне безбједности ССС
49. Технички секретар – дактилограф у полицијској станици ССС
50. Технички секретар – дактилограф у јединици полиције ССС

XV – Платна група

51. Дактилограф ССС
52. Кувар – шеф смјене у кухињи ССС 6,00
53. Помоћни радник ССС

XVI – Платна група

54. Главни кувар КВ
55. Кувар КВ
56. Помоћни кувар КВ
57. Конобар КВ
58. Радник у кантини КВ 5,50
59. Аутомеханичар КВ
60. Аутоелектричар КВ
61. Возач КВ
62. Кућни мајстор КВ
63. Ложач КВ
64. Радник на одржавању КВ
65. Радиник на одржавању – електричар КВ
66. Радник на одржавању – домар КВ
67. Курир КВ

XVII – Платна група

68. Помоћни кувар и радник НКВ
69. Радник на одржавању чистоће НКВ 4,00
70. Перач рубља НКВ
71. Помоћни радник НКВ

IV ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИМ УСТАНОВАМА[уреди]

Члан 13.

Коефицијенти за обрачун основне плате запослених у Судској полицији у зависности од послова и задатака које обављају, износе:

а) Главни командир Судске полиције Републике Српске 23,00
б) Самостални инспектор Судске полиције Републике Српске 19,00
в) Командир одјељења Судске полиције Републике Српске 16,00
г) Замјеник комадира одјељења Судске полиције Републике Српске 14,00
д) Помоћник командира одјељења Судске полиције Републике Српске 12,00
ђ) Виши наредник Судске полиције Републике Српске 9,40
е) Судски наредник Судске полиције Републике Српске 9,30
ж) Виши полоцајац Судске полиције Републике Српске 8,40
з) Судски полицајац 8,00

Члан 14.

Коефицијенти за обрачун основне плате инспектора у казнено-поправним установама у зависности од послова и задатака које обављају, износе:

а) Главни инспектор за казнено-поправне установе 20,00
б) Инспектор за казнено-поправне установе 16,00

Члан 15.

Коефицијенти за обрачун основне плате директора, управника, замјеника и савјетника – помоћника у казнено-поправним установама, износе:

а) Директор Казнено-поправног завода 26,00
б) Замјеник директора Казнено-поправног завода 23,00
в) Управник окружног затвора 23,00
г) Савјетник – помоћник 18,00

Члан 16.

Коефицијенти за обрачун основне плате стражара у казнено-поправним установа у зависности од послова и задатака које обављају, износе:

а) Начелник страже у казнено-поправним установама 15,00
б) Наредник страже I класе 12,00
в) Наредник страже 10,00
г) Старији стражар I класе 9,4
д) Старији стражар 9,3
ђ) Стражар I класе 8,4
е) Стражар 8,0

V НАКНАДЕ ПЛАТА[уреди]

Члан 17.

Запослени из члана 1. овог закона имају право на накнаду плате у пуном износу за вријеме кориштења годишњег одмора, плаћеног одсуства, републичких празника, привремене спријечености за рад због повреде на раду или професионалне болести, као и за вријеме прекида рада због пропуста послодавца да предузме одговарајуће мјере заштите на раду, утврђеног у Закону о раду и посебним колективним уговорима.

Члан 18.

Запосленим из члана 1. овог закона остварују право на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад због болести, у складу са прописима о здравственој заштити.

Члан 19.

Запослени из члана 1. овог закона остварују право на увећање плате по основу радa ноћу и у дане републичких празника и других дана када се по закону не ради, а висина увећања по овим основима регулисаће се посебним колективним уговором, који закључују синдикат и надлежни министри.

Члан 20.

(1) Запослени из члана 1. овог закона за сваки сат, који по налогу надређеног раде дуже од пуног радног времена (прековремени рад), имају право на коришћење слободних сати, с тим што се за један прековремени сат користи један сат конпензације.

(2) Прековремени рад се тромјесечно прерачунава у слободне дане и сате, које су запослени дужни да искористе најкасније у року од шест мјесеци.

VI ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА[уреди]

Члан 21.

Запослени из члана 1. овог закона имају право на отпремнину при одласку у пензију и у случају ако се из економских, организационих и технолошких разлога укаже потреба за престанком рада радника.

Члан 22.

Запослени из члана 1. овог закона имају право на накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и враћања са посла, у складу са одредбама посебних колективних уговора.

Члан 23.

Запослени из члана 1. овог закона имају право на накнаде за повећане трошкове боравка за вријеме рада на терену и самачки смјештај, а висина накнаде регулисаће се у складу са одредбама посебних колективних уговора.

Члан 24.

(1) Запослени из члана 1. овог закона имају право на:

а) јубиларну награду,
б) једнократну накнаду за посебне резултате у раду,
в) новчану накнаду приликом рођења дјетета,
г) новчану помоћ у случају инвалидности и дуготрајне болести,
д) новчану помоћ у случају смрти члана уже породице и
ђ) помоћ у случају елементарних непогода или пожара у стану радника.

(2) Висина накнаде из става 1. овог члана регулише се посебним колективним уговорима.

(3) У случају смрти радника, ексхумације погинулих припадника МУП-а и изградње надгробног споменика раднику МУП-а, који је изгубио живот приликом обављања службене дужности, његовој породици исплаћује се помоћ у висини која се регулише посебним колективним уговорима.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 25.

У случају да је материја која је предмет овог закона на другачији начин уређена законима и другим општим актима, примјењиваће се одредбе овог закона.

Члан 26.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, ускладиће се сви подзаконски акати којим је регулисан обрачун и исплата плата, те осталих личних примања.

Члан 27.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, а примјењиваће се од 1. јануара 2008. године.


Број: 01-1974/07
Датум: 27. децембар 2007. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 118/07