Закон о обуци судија, јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца и судијских и тужилачких помоћника (2006)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


SR Serbia coa.png


ЗАКОН О ОБУЦИ СУДИЈА, ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА, ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА

И СУДИЈСКИХ И ТУЖИЛАЧКИХ ПОМОЋНИКА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом утврђују се врсте и начин спровођења обуке судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца (у даљем тексту: носиoци правосудних дужности) и судијских и тужилачких помоћника.


Појам и циљ обуке

Члан 2.

Обука носилаца правосудних дужности и судијских и тужилачких помоћника је организовано стицање и усавршавање теоријских и практичних знања и вештина потребних за самостално, стручно и ефикасно вршење правосудне дужности.


Врсте обуке

Члан 3.

Обука може бити почетна и стална.

Почетну обуку похађају носиоци правосудних дужности пре ступања на дужност и судијски и тужилачки помоћници.

Сталну обуку похађају носиоци правосудних дужности.

II. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ОБУКЕ[уреди]

Право и обавеза на обуку

Члан 4.

Носиоци правосудних дужности имају право и обавезу да се стручно усавршавају.

Обука је добровољна, осим уколико су поједини облици обуке законом одређени као обавезни или на основу одлуке Високог савета правосуђа у случају промене специјализације, битних промена прописа и увођења нових техника рада.


Корисници

Члан 5.

Корисници почетне обуке су судијски и тужилачки помоћници и носиоци правосудних дужности који су први пут изабрани.

Корисници сталне обуке су носиоци правосудних дужности.


Корисници почетне обуке - судијски и тужилачки помоћници

Члан 6.

Кориснике почетне обуке из реда судијских и тужилачких помоћника бира Високи савет правосуђа у ужем саставу, по утврђеним објективним критеријумима заснованим на показаним резултатима рада и радном искуству, а на предлог председника суда, односно јавног тужиоца, по прибављеном мишљењу седнице свих судија, односно колегијума свих заменика јавног тужиоца.

Број корисника из става 1. овог члана за сваку календарску годину утврђује Високи савет правосуђа у проширеном саставу, у складу са планираним бројем слободних судијских и тужилачких места.


Приговор

Члан 7.

Судијски и тужилачки помоћник има право приговора на одлуку председника суда, односно јавног тужиоца којом предлаже корисникe почетне обуке, као и право приговора на одлуку Високог савета правосуђа о избору корисника почетне обуке.

Против одлуке председника суда, односно јавног тужиоца приговор се може изјавити у року од осам дана од дана објављивања одлуке. Одлуку о приговору доноси Високи савет правосуђа у ужем саставу у року од 30 дана од дана подношења приговора.

Против одлуке Високог савета правосуђа из става 1. овог члана може се изјавити приговор у року од осам дана од дана објављивања одлуке. Одлуку о приговору доноси Високи савет правосуђа у проширеном саставу у року од 30 дана од дана подношења приговора.


Корисници почетне обуке - носиоци правосудних дужности

Члан 8.

Корисници почетне обуке су носиоци правосудних дужности који су први пут изабрани, а нису били корисници почетне обуке из члана 6. став 1. овог закона.


Обавезе корисника

Члан 9.

Носилац правосудне дужности који је био корисник почетне обуке, а престане му дужност на лични захтев пре истека рока од пет година од дана избора, дужан је да надокнади стварне трошкове почетне обуке.

III. СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ[уреди]

Програми обуке

Члан 10.

Садржај програма обуке одређује се у зависности од претходног професионалног искуства корисника.

Високи савет правосуђа у проширеном саставу утврђује програме почетне обуке на предлог Комисије за обуку (у даљем тексту: Комисија).

Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање (у даљем тексту: Правосудни центар) утврђује програме сталне обуке.

Високи савет правосуђа врши надзор над спровођењем програма почетне и сталне обуке.


Комисија

Члан 11.

Комисија има петнаест чланова од којих су дванаест из реда судија и три из реда јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца.

Чланове Комисије именује Високи савет правосуђа у проширеном саставу, водећи рачуна о заступљености свих врста и степена судова и јавних тужилаштава.

Члан Комисије се именује на три године и може бити поново именован.

Комисија доноси пословник о раду.


Трајање почетне обуке

Члан 12.

Обука корисника почетне обуке из члана 6. став 1. овог закона траје две године, а за кориснике почетне обуке из члана 8. овог закона од три до шест месеци, у зависности од њиховог професионалног искуства.


Место обуке

Члан 13.

Правосудни центар организује спровођење програма обуке. Обука се обавља у судовима, јавним тужилаштвима, Правосудном центру и другим институцијама.


Предавачи

Члан 14.

Програм обуке спроводе носиоци правосудних дужности, као стални или повремени предавачи и други истакнути стручњаци, као повремени предавачи.

Високи савет правосуђа може за сталног предавача да одреди носиоца правосудне дужности који је на правосудној дужности провео најмање четири године и који је обучен за предавача.

Обука сталног предавача обавља се у Правосудном центру.

Високи савет правосуђа, по прибављеном мишљењу председника Врховног суда Србије, односно Републичког јавног тужиоца, може ради спровођења програма обуке упутити носиоца правосудне дужности, уз његову сагласност у Правосудни центар на период од две године, са могућношћу продужења за још један двогодишњи период.

Повремени предавачи имају право на накнаду.


Финансирање обуке

Члан 15.

Средства за финансирање обуке обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Додатна средства се могу обезбедити и из донација.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 16.

Високи савет правосуђа у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона именује чланове Комисије. Приликом првог именовања чланова Комисије, шест чланова Комисије из реда судија и један члан Комисије из реда тужилаца именују се на две године.

Комисија у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона доноси пословник о раду.

Комисија у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона подноси Високом савету правосуђа предлог програма почетне обуке.

Високи савет правосуђа и Правосудни центар у року од девет месеци од дана ступања на снагу овог закона утврђују програме обуке.

Члан 17.

Даном ступања на снагу овог закона престаје надлежност Врховног суда Србије да утврђује и прописује врсте и начине стручног усавршавања судија из чл. 28. и 41. став 1. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 63/01, 42/02, 27/03, 130/03, 29/04 и 101/05) и члана 8. став 2. Закона о судијама („Службени гласник РС“, бр. 63/01, 42/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05 и 101/05).

Даном ступања на снагу овог закона престаје надлежност Републичког јавног тужиоца да утврђује и прописује врсте и начине стручног усавршавања јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца из члана 19. став 2. и члана 38. став 2. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 63/01, 42/02, 39/03, 44/04 и 61/05).

Члан 18.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. марта 2007. године.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 46/06