Закон о Српској књижевној задрузи

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
SR Serbia coa.png


З А К О Н

О СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОЈ ЗАДРУЗИ


Члан 1.

Српска књижевна задруга, основана 1892. године као друштво које својим радом, а нарочито издавањем одабраних дела из области културног стваралаштва, доприноси ширењу опште просвећености и културе народа, самостална је организација којом управљају њени чланови.

Члан 2.

Српска књижевна задруга има својство правног лица у складу с овим законом и својим општим актом.

Седиште Српске књижевне задруге је у Београду.

Српска књижевна задруга користи име и знак установљене приликом њеног оснивања, који се не могу мењати.

Нико не може користити име и знак Српске књижевне задруге без њене сагласности.

Члан 3.

Српска књижевна задруга не може вршити статусне промене, нити мењати облик организовања, као ни променити своје циљеве утврђене оснивачким актом из 1892. године.

Члан 4.

Српска књижевна задруга обавља послове и остварује циљеве од трајног значаја за културу, утврђене оснивачким актом од 16. априла 1892. године, и то:

1) критички приређује издања наших старијих и савремених књижевника и научника;
2) издаје одабрана дела из књижевности, науке, уметности и других области културног стваралаштва;
3) издаје преводе књижевних дела ради упознавања и ширења књижевности словенских и других народа;
4) помаже развитак и ширење народне књижевности и приређује популарна издања књига из ове области;
5) издаје сваке године „Коло“ Српске књижевне задруге, најстарију српску књижевну едицију;
6) остварује и друге циљеве утврђене актима Српске књижевне задруге.

Члан 5.

Српска књижевна задруга обезбеђује средства за обављање послова и остваривање својих циљева:

1) од улога чланова и претплатника;
2) из прихода од обављања својих послова и продаје својих публикација, као и публикација других издавача;
3) из задужбина и фондова, поклона, легата и дотација;
4) из других извора у складу са законом.

Члан 6.

Органи Српске књижевне задруге јесу: Скупштина, Управни и Надзорни одбор и директор.

Правилима и другим општим актима Српске књижевне задруге ближе се утврђује начин избора органа и делокруг њиховог рада.

Правила из става 2. овог члана доноси Скупштина Српске књижевне задруге, на предлог Управног одбора.

Члан 7.

Надзор над применом одредаба овог закона врши министарство надлежно за послове културе.

Члан 8.

Непокретности и друга средства којима располаже Српска књижевна задруга на дан ступања на снагу овог закона, својина су Српске књижевне задруге и могу се користити само за остваривање њених циљева, у складу с овим законом.

Српска књжевна задруга дужна је да одржава и сачува непокретну имовину из става 1. овог члана.

Члан 9.

Српска књижевна задруга ускладиће своју организацију, рад, пословање и акте са одредбама овог закона и извршити упис делатности у судски регистар, у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Извори[уреди]