Закон о попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години у Републици Српској (2010)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА

У 2011. ГОДИНИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом утврђује се: садржај, припрема, организација и спровођење пописа становништва, домаћинстава и станова; органи надлежни за спровођење пописа и обавезе учесника пописа; заштита личних података сакупљених пописом; финансирање пописа и објављивање резултата.

Члан 2.

(1) У Републици Српској у периоду од 1. до 15. априла 2011. године спровешће се попис становништва домаћинстава и станова (у даљем тексту: попис).

(2) Попис се спроводи према стању на дан 31. марта 2011. године у 24 часа, као критични моменат пописа.

(3) Након спроведеног пописа, спроводи се контролни попис на репрезентативном узорку пописних кругова, ради оцјењивања обухвата и квалитета података прикупљених пописом.

Члан 3.

Пописом ће се обухватити слиједеће јединице пописа:

а) држављани Босне и Херцеговине (Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине) и страни држављани који имају пребивалиште или боравиште у Републици Српској, без обзира на то да ли се у моменту пописа налази у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, Дистрикту Брчком Босне и Херцеговине или у иностранству,
б) лица без држављанства која имају боравиште у Републици Српској без обзира на то да ли се у моменту пописа налазе у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, Дистрикту Брчком Босне и Херцеговине или у иностранству,
в) домаћинства лица из т. а) и б) овог члана и
г) станови и друге настањене просторије.

Пописом се неће обухватити: дипломатско особље страних дипломатских и конзуларних представништава, страно војно особље и чланови њихових породица лоцираних у Републици Српској и станови у својини страних држава.

Члан 4.

Појмови који се користе у овом закону имају слиједеће значење:

„уобичајено мјесто становања“ је мјесто у којем лице живи и обично проводи свој дневни одмор, без обзира на привремену одсутност у сврху рекреације, одмора, обиласка пријатеља и родбине, посла, школе, лијечења или вјерског ходочашћа,
б) „стални становници“ су лица која су:
прије критичног момента пописа, најмање 12 мјесеци непрекидно живјела у свом уобичајеном мјесту становања или
у задњих 12 мјесеци прије критичног момента пописа дошла у мјесто свог уобичајеног становања с намјером да тамо остану најмање једну годину,
в) „приватно домаћинство“ може бити једночлано и вишечлано тако што:
1) једночлано домаћинство чини лице које живи само у одвојеној стамбеној јединици или које користи, као станар, одвојену собу (или собе) у некој стамбеној јединици, али ни са једним станаром те стамбене јединице заједнички не чини дио вишечланог домаћинства или
2) вишечлано домаћинство чини два или више лица која заједно користе цијелу стамбену јединици или њен дио и заједнички обезбјеђују храну и друге потрепштине за живот и могу удруживати своје приходе у мањој или већој мјери,
г) „институционално домаћинство“ чине лица чије стамбене потребе и средства за живот осигурава институција која сматра неко правно тијело са сврхом осигурања дугорочног становања и услуга за неку групу лица,
д) „стамбени фонд“ чине објекти за становање, као и друге стамбене јединице према начину њиховог коришћења у критичном моменту пописа и
ђ) „пописна комисија“, „учесник у попису“ и „пописивач“ и други појмови који нису прописани овим законом дефинисаће се у Методологији за припрему, организовање и спровођење пописа (у даљем тексту: Методологија).

Члан 5.

(1) Укупан број становника за сваку територијалну јединицу добија се сабирањем броја лица, из члана 3. став 1. тачка а) и б) према дефиницији о уобичајеном мјесту становања и присутни су и лица која ту имају уобичајено мјесто становања али су привремено одсутна.

(2) На основу дефиниције уобичајеног мјеста становања, лица која су у тренутку пописа одсутна или ће бити одсутна из свог уобичајеног мјеста становања мање од годину дана сматрају се привремено одсутним лицима и укључују се у укупан број становника тог пописног подручја.

(3) Лица која не задовољавају критеријуме постављене дефиницијом уобичајеног мјеста становања у мјесту пописивања, не живе, нити се очекује да ће живјети у мјесту пописивања у непрекидном трајању од најмање 12 мјесеци, сматрају се привремено присутним лицима и не рачунају се у укупан број становника тог пописног подручја.

(4) Укупан број становника укључује и:

а) цивилна лица на привременом раду изван територији Републике Српске под условом да не живе изван територије годину дана или више,
б) цивилна лица која дневно напуштају територију Републике Српске због рада или школовања,
в) војна, морнаричка и дипломатска лица Републике Српске, те њихове породице која с њима бораве изван територије Републике Српске и
г) номаде и луталице.

(5) Привремено присутна лица која се искључују из укупног броја становника у смислу става 3. овог члана су цивилна лица која привремено раде или се школују, а нису са територије Републике Српске.

Члан 6.

Попис становништва обухвата: мјесто уобичајеног становања, име, име оца или мајке, презиме, пол, датум рођења и јединствени матични број грађана, мјесто рођења, мјесто становања непосредно по рођењу; мјесто уобичајеног становања лица у вријеме пописа из 1991. године, да ли је лице било избјеглица са територије Републике Српске, да ли је било расељено лице у Републици Српској, да ли лице формално-правно има статус расељеног лица и да ли има намјеру повратка у насељено мјесто одакле је расељено, насеље у Републици Српској из кога се лице доселило и година и разлог досељења; да ли је лице икад живјело изван територије Републике Српске годину и дуже, мјесец и година досељења и држава/Федерација Босне и Херцеговине/Дистрикт Брчко Босне и Херцеговине из које се лице доселило, разлози досељења у Републику Српску; брачно стање, ванбрачна заједница, број живо рођене дјеце и мјесец и година њиховог рођења, држављанство, етничка/национална припадност, матерњи језик, вјероисповијест; писменост, највиша завршена школа, стечено звање, школа коју лице похађа; тренутни статус активности, положај у запослености, грана економске дјелатности пословних субјеката (на основном послу), занимање, основни извор средстава за живот, да ли је лице издржавано, активност издржаваоца, мјесто рада односно похађања школе и учесталост враћања у мјесто сталног становања; функционална способност лица за обављање свакодневних активности и узрок потешкоћа.

Члан 7.

(1) У попису се прикупљају слиједећи подаци о домаћинствима: име и презиме лица на које се води домаћинство, сроднички и породични састав домаћинства, назив мјеста, улица и кућни број гдје се домаћинство налази, правни основ по коме чланови домаћинства користе стан.

(2) У попису се прикупљају подаци о домаћинствима која су користила пољопривредно земљиште у посљедњих 12 мјесеци до дана пописа и/или на дан пописа имају одређени број стоке, живине или кошница пчела, а користити ће се у изради Адресара пољопривредних домаћинстава за потребе провођења пописа пољопривреде, који ће се уредити посебним законом:

а) презиме и име лица на које се води домаћинство,
б) адреса домаћинства,
в) кориштено земљиште,
г) подаци о стоци, живини и кошницама пчела.

Члан 8.

У попису се прикупљају слиједећи подаци о становима и другим објектима за становање: врста објекта за становање, врста колективног стана, начин коришћења стана, локација стана, настањеност конвенционалног пребивалишта (просторије које су намијењене за стално становање), број лица која ту станују, спрат на коме се стан налази, облик својине на стану, површина стана, број соба у стану, површина кухиње, услови у купатилу и тоалету, електрична енергија, плин и систем водоснабдијевања, инсталације за централно гријање и канализациони систем; врсте гријања, главна врста енергије која се користи за гријање стана, година изградње зграде, врста зграде у којој се стан налази, претежни материјал носиве конструкције зграде, врста кровног покривача зграде и стање у коме се зграда налази.

Члан 9.

(1) Лице обухваћено пописом дужно је да на сва питања у пописним обрасцима дати тачне и потпуне одговоре.

(2) Личне податке о одсутним члановима домаћинства старијим од 15 година, може дати само пунољетни присутни члан домаћинства, коме су подаци највише познати, а о дјетету до 15 година податке даје један од родитеља, усвојитељ или старатељ.

(3) Ако пописивач у вријеме пописивања не затекне у стану лица обухваћено пописом, а податке не може да прикупи на начин прописан у ставу 2. овог члана, оставља лицу писмено обавјештење о дужности давања података надлежној пописној комисији до 15. априла 2011. године.

(4) Обавјештење из става 3. овога члана садржи радно вријеме и адресу надлежне пописне комисије код које лице које је обухваћено пописом може дати пописне податке.

Члан 10.

Лица обухваћена пописом може се изјаснити о националној/етничкој и вјерској припадности, а пописни образаци ће садржавати поуку о томе.

Члан 11.

(1) Пописни обрасци и методолошка упутства штампају се на језицима у службеној употреби у Републици Српској, ћириличким и латиничким писмом.

(2) Одговори у пописним обрасцима се уписују на једном од језика у службеној употреби у Републици Српско, ћириличким или латиничким писмом.

Члан 12.

Прије пописивања, пописивач је дужан упозорити припаднике националних мањина да имају право добити на увид огледне примјерке пописних образаца на језику и писму своје националне мањине.

Члан 13.

(1) Пописивачи и сва друга лица које обављају послове у вези с пописом дужни су да чувају трајно као службену тајну све податке прикупљене од појединаца који се односе на њихове личне, породичне и имовинске прилике.

(2) Подаци прикупљени пописом користе се искључиво у статистичке сврхе.

(3) Заштита личних података обављаће се у складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, број 49/06) и Закону о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03).

(4) У складу са ст. 2. и 3. овог члана, релевантни подаци ће се похрањивати у статистичком регистру становништва.

Члан 14.

(1) Пописивачи и друга лица која обављају послове пописа дужна су да благовремено и на прописан начин обављају послове пописа.

(2) Лица из става 1. овог члана приликом обављања својих послова дужни су дати на увид своје овлашћење лицима које пописују.

(3) Пописивање се врши сваки дан у времену 07.00–21.00 часова у присуству најмање једног пунољетног лица у домаћинству.

II ПРИПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ВРШЕЊЕ ПОПИСА[уреди]

Члан 15.

(1) Попис припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику.

(2) Одређене послове припреме, организације и спровођења пописа на територији јединица локалне самоуправе, Републички завод за статистику обавља путем пописних комисија у складу са овим законом.

(3) Попис се спроводи према Методологији, коју доноси директор Републичког завод за статистику.

(4) Методологијом се уређује припрема, организација, спровођење, садржај и јединице пописа, дефиниције и класификације.

(5) Контролни попис из члана 2. став 3. овог закона спроводи се према Методологији за контролу обухвата и квалитета података прикупљених пописом.

Члан 16.

Републички завод за статистику дужан је да:

а) организује, координира и стручно контролише све послове на припреми, организацији и спровођењу пописа и стара се о благовременом и потпуном извршавању овог закона,
б) израђује и штампа упитнике, упутства и друге методолошке инструменте пописа,
в) организују и обезбјеђују благовремено обавјештавање становништва о значају пописа, начину и времену његовог спровођења,
г) одређује и именује републичке инструкторе и контролоре,
д) врши стручно-методолошко оспособљавање чланова пописних комисија, општинских, односно градских инструктора и контролора,
ђ) издаје прописана овлашћења за рад учесницима у попису које именује распоређује и доставља пописне обрасце, упутстава и други пописни материјал пописним комисијама,
е) остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, усклађује са њима заједничке активности, даје обавезне инструкције и контролише њихово извршење и тражи извјештаје и обавјештења,
ж) утврђује и израђује: критеријуме за откривање и аутоматско исправљање грешака у пописној грађи, методолошке основе за дефинисање контроле контигента са упутством и програмом за контролу контигента, програм логичке контроле и табеле по програму обраде података, програм за обраду пописне грађе са кодексима шифара,
з) спроводи статистичку контролу квалитета података прикупљених на терену,
и) одлучује о избору технологије уноса, софтвера и обраде података,
ј) преузима пописну грађу од пописних комисија, врши контролу и припрему пописне грађе за обраду,
к) стара се о смјештају и чувању пописне грађе по пријему од пописних комисија у складу са законом и другим прописима и обезбјеђује заштиту прикупљених података у складу са законом и другим прописима,
л) обрађује прикупљене податке и објављује податке о резултатима пописа,
љ) распоређује финансијска средства на пописне комисије и даје упутство о изради извјештаја о утрошку тих средстава,
м) саставља предрачун трошова пописа за реализацију активности утврђених овим законом и
н) сарађује са другим надлежним органима управе и организацијама Републике Српске и координира заједничке активности на припремама, организацији и спровођењу пописа, и у складу са законом даје инструкције и упутства, пружа стручну помоћ и тражи извјештаје и обавјештења о реализованим активностима.

Члан 17.

У оквиру свог дјелокруга послова утврђених законом у извршењу појединих послова пописа учествују:

а) Министарство правде,
б) Министарство унутрашњих послова,
в) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,
г) остала министарства и други републички органи управе и
д) органи јединица локалне самоуправе.

Члан 18.

(1) Министарство правде организује и спроводи пописивање лица која се налазе на издржавању казне затвора или заводских васпитних мјера у установама које су под непосредним надзором овог министарства и у сарадњи са Министарством правде Босне и Херцеговине обезбјеђује податке за лица која се налазе на издржавању казне затвора у установама под надзором Министарством правде Босне и Херцеговине.

(2) Министарство унутрашњих послова организује и спроводи попис лица који бораве у образовним установама смјештеним у објектима овог министарства.

(3) Обуку пописивача и пописни материјал за пописивање лица из ст. 1. и 2. овог закона обезбјеђује Републички завод за статистику.

(4) Попуњавање пописних образаца из ст. 1. и 2. овог члана извршиће се најкасније до 25. марта 2011. године, с тим да се попуњени обрасци обавезно доставе пописним комисијама надлежним за уобичајено мјесто становања тих лица, најкасније до 31. марта 2011. године.

Члан 19.

Директор Републичког завода за статистику, уз сагласност надлежних руководилаца органа из члана 18. овог закона, доноси упутство о начину пописивања лица из члана 18. ст. 1. и 2, те о начину достављања образаца пописним комисијама.

Члан 20.

(1) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) ће у сарадњи са Министарством вањских послова Босне и Херцеговине и Министарством одбране Босне и Херцеговине омогућити спровођење пописа војних, морнаричких и дипломатских лица из Републике Српске, те њихових породица које с њима бораве изван територије Републике Српске.

(2) Републички завод за статистику обезбиједиће методолошко упутство и пописни материјал за спровођење пописа лица из става 1. овог члана.

Члан 21.

(1) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове у сарадњи са Републичким заводом за статистику израдиће Методологију за вођење јединствене евиденције и јединственог регистра просторних јединица.

(2) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове у сарадњи са Републичким заводом за статистику у фази припрема пописа у складу са овим законом и методолошким упутствима дужна је да изврши ревизију и ажурирање статистичких кругова.

(3) Поред послова наведених у ставу 2. овог члана, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове израђује скице и описе граница пописних статистичких кругова, а према прописаним методолошким упутствима и доставља их Републичком заводу за статистику, најкасније до 30. новембра 2010. године.

Члан 22.

Органи управе и организације које нису наведене у члану 17. овог закона, обавезне су да у случају потребе пруже помоћ Републичком заводу за статистику у извршавању послова пописа у оквиру свог дјелокруга послова.

Члан 23.

(1) Органи јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности обезбјеђују благовремено обиљежавање назива насељених мјеста, улица и тргова и извршити нумерацију кућа и зграда и одмах о томе обавијестити, Републичку управу за геодетске и имовинско-правне послове и Републички завод за статистику, а најкасније до 30. септембра 2010. године.

(2) Поред послова наведених у ставу 1. овог члана, органи јединица локалне самоуправе обављају и друге послове у попису које су предвиђене методолошким упутствима и инструкцијама датим од стране Републичког завода за статистику.

Члан 24.

(1) Пописне комисије руководе припремама, организацијом и спровођењем пописа на територији јединица локалне самоуправе и одговорне су за благовремено предузимање потребних мјера ради обезбјеђења свих припрема за организацију и квалитетно и правовремено извршење пописа.

(2) Пописне комисије се састоје од предсједника и пет чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе.

Члан 25.

Пописна комисија обавља слиједеће послове:

а) организује и обезбјеђује благовремено обавјештавање становништва о значају пописа, начину и времену његовог спровођења, о правима и дужностима грађана и начину извршавања обавеза у попису,
б) одређује и именује потребан број општинских, односно градских инструктора и пописивача,
в) издаје прописана овлашћења учесницима у попису које именује,
г) обезбјеђује потребне просторије, организује и врши обуку пописивача,
д) врши распоред пописивача и инструктора,
ђ) предузима мјере ради обезбјеђења потпуног обухвата јединица пописа,
е) преузима и распоређује пописни материјал пописивачима,
ж) контролише рад пописивача, инструктора и пружају им стручну помоћ,
з) стара се о правилној примјени организационих и методолошких упутстава,
и) преузима пописну грађу од инструктора, организује и спроводи контролу потпуности и квалитета пописне грађе,
ј) доставља пописну грађу Републичком заводу за статистику у прописаном року,
к) врши обрачун накнада за рад учесницима пописа у складу са критеријумима из члана 30. став 3. овог закона и одговорни су за правилну употребу средстава одређених за попис,
л) израђује обрачун утрошка средстава за попис и врше друге послове у вези са припремама и спровођењем пописа према стручним упутствима Републичког завода за статистику и
љ) израђује прве резултате за насеља и општине и достављају их Републичком заводу за статистику у року од 15 дана од дана завршетка пописа.

III ФИНАНСИРАЊЕ ПОПИСА[уреди]

Члан 26.

Средства за финансирање послова и задатака из члана 21. овог закона у износу од 4.600.000 КМ обезбјеђују се у буџету Републике Српске и уплаћују се на рачун Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Члан 27.

(1) Средства за финансирање послова пописа, изузев средстава из члана 26. овог закона, обезбјеђују се у буџету Републике Српске за поједине године, у периоду од 2010. до 2013. године у укупном износу од 13.400.000 КМ.

(2) Средства из става 1. овог члана преносиће се Републичком заводу за статистику, према слиједећој динамици:

а) 2010. години 2.874.450 КМ,
б) 2011. години 9.825.550 КМ,
в) 2012. години 500. 000 КМ и
г) 2013. години 200.000 КМ.

Члан 28.

(1) Средства за поједине године усклађују се сваке године приликом доношења буџета Републике Српске за наредну годину, а на основу података Републичког завода за статистику о кретању потрошачких цијена.

(2) Средства из члана 27. овог закона која се не утроше до краја године за коју су обезбијеђена могу се користити у наредној години за исте намјене.

Члан 29.

(1) Републички завод за статистику ће Влади поднијети извјештај о утрошку средстава обезбијеђених у буџету Републике и о извршеним пословима и задацима пописа предвиђених за претходну години до краја марта текуће године.

(2) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Влади Републике Српске подноси извјештај о утрошку средстава обезбијеђених буџетом Републике Српске и о извршењу послова и задатака из своје надлежности најкасније до 31.03.2011. године.

Члан 30.

(1) Пописивачима инструкторима, контролорима, члановима пописних комисија и осталим учесницима на припремама, спровођењу пописа, као и на обради пописне грађе припада накнада за рад на тим пословима.

(2) Радници органа управе и организација који буду ангажовани на пословима пописа остварују накнаду из претходног става само за рад ван редовног радног времена.

(3) Критеријуме и нормативе за висину накнада утврђује Влада, на приједлог Републичког завода за статистику.

Члан 31.

(1) Пописним комисијама распоредиће се одговарајући износ средстава за подмирење трошкова припрема, организације и спровођење пописа на територији општине или града.

(2) Распоређивање средстава из претходног става врши директор Републичког завода за статистику, према критеријумима које утврди Влада.

Члан 32.

(1) Пописне комисије поднијеће Републичком заводу за статистику коначан обрачун утрошка средстава.

(2) Начин састављања обрачуна из претходног става и рок за његово достављање одредиће директор Републичког завода за статистику.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА[уреди]

Члан 33.

(1) Републички завод за статистику објавиће прве резултате пописа за Републику Српску у року од 30 дана од дана завршетка пописивања.

(2) Резултате пописа Републике Српске утврђене програмом обраде објавиће се у периоду од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2013. године.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 34.

Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај физичко лице обухваћено пописом или лице које је обавезно да дâ податке о одсутним члановима домаћинства, односно родитељ, усвојитељ или старатељ за дијете млађе од 15 година, ако одбије да одговори на питања у пописним обрасцима или дâ нетачне одговоре.

Члан 35.

Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај учесници у попису и друга лица која врше послове у вези са пописом:

а) ако противно вољи лица обухваћеног пописом утичу на то лице да се против своје воље изјасни или не изјасни о етничкој или националној припадности или вјери,
б) ако благовремено и на прописан начин не обављају послове пописа и
в) ако не чувају као службену тајну све податке прикупљене од лица која се пописују, а који се односе на њихове личне податке и имовинске прилике.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 36.

Директор Републичког завода у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона доноси:

а) акт о садржају пописних образаца,
б) Програм публиковања,
в) Методологија за припрему, организовање и спровођење пописа (члан 15. став 4) и
г) Методологија за контролу обухвата и квалитета података прикупљених пописом (члан 15. став 5).

(2) Пописни обрасци објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Члан 37.

Уништавање пописне грађе настале у раду надлежних органа и организација Републике Српске за послове пописа обавља се у складу са Законом о архивској грађи и Архиву Републике Српске и подзаконским актима донесеним на основу овог закона.

Члан 38.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-773/10
Датум: 01. јун 2010. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 109/10