Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/10

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
Ova stranica je lektorisana

ABD-EL-GELIL

sci nekoliko vrlo istaknutih oficira,
među kojima i generale Žak-Pjera (1726
—1812) i Šarla (1771—1796).
ABD-EL-GELIL, mesto kod koga je bio
boj, 8 juna 1912 g., između italijanskih
i tursko-arapskih trupa, koje su se na-
lazile pred Tripolisom.
ABD-EL-KADER, čuveni arapski emir,
koji je vojevao protiv Francuza od 1832
—1847 g. i pokušao da stvori arapsko
carstvo. Izdajstvo njegovih dotadašnjih
saveznika, Marokanaca, kod Isla, 1844
g., umanjilo je značaj daljih borbi i on
se, tri godine kasnije, predao francu-
skom generalu Lamorisijeru. Interni-
ran je zatim u Francusku. Docnije je
postao veliki prijatelj Francuza. (Rođ.
oko 1807, blizu Maskara, Alžirija —
umro 1883 u Damasku, Sirija).
ABD-EL-KRIM, vođa Rifanaca (rođ.
u Teofersitu, 1882 g., pobunio, 1921, Ri-
fance prvo protiv Španaca a zatim i
protiv Francuza. Ustanak je ugušen,
1924, a, 1926, Abd-El-Krim se predao
Francuzima.
ABDERAM II POBEDNIK, četvrti
španski kalifa, koji je zauzeo Barce-
lonu i oterao normandiske pirate.
ABDIKACIJA, odricanje prestola.
ABDUL AZIS, turski sultan od 1861
—1876 g. Izveo je temeljnu reorganiza-
ciju turske vojske. Pod njegovom vlada-
vinom bilo je bombardovanje Beograda
1862, rat sa Crnom Gorom (1862), kritski
ustanak (1866), ustanak u Bosni i Her-
cegovini, Bugarskoj (1875 god.).
ABDULA MARKO TODOROVIĆ (1780
—1823). Učestvovao kao barjaktar u pr-
vom i drugom ustanku. Podizao je bunu
u požarevačkoj nahiji (Abdulina buna)
u zajednici sa Stevanom Dobrnjcem, pro-
tiv kneza Miloša (1821 g.). 1823 godnne
je ubijen, verovatno po nalogu kneza
Miloša.
ABDUL KERIM PAŠA, turski gene-
ral, rođen u Rumuniji, a umro na Ro-
dosu (1811—1885). Vojničko obrazovanje


ABDUL HAMID II

stekao je u Beču. Za vreme Krimskog
rata poslan je u Anadoliju da reorga-
nizuje vojsku. Reorganizaciju je izvr-
šio s velikim uspehom pa je postavljen
za ministra vojske. Istakao se u srp-


sko-turskom ratu 1876. 1877 postavljen je
na čelo turske Vrhovne komande. Među-
tim, optužen da je mogao da spreči Ru-
se da pređu Dunav, smenjen je s ovog
položaja i prognan na ostrvo Rodos, na
kome je i umro kao izgnanik.
ABDUL MEDžID, turski sultan (1839
—1861). Za njegove vladavine vođen je
Krimski rat (1853—56) i borbe sa Crnom
Gorom (1852—53 i 1858 god.).
ABDUL HAMID I, turski sultan (1774
—1789).
ABDUL HAMID II, turski sultan od
1876—1909 (1848—1918), sin sultana Ab-
dul Medžida, došao na presto u trenut-
ku kad se Turska nalazila u veoma te-
škom položaju, pred sam rat sa Srbijom
i Crnom Gorom i u jeku bosansko-herce-
govačkog ustanka. Ratovao i s Rusijom,
Srbijom i Crnom Gorom 1877—78 i od-
lukom Berlinskog kongresa (1878) Tur-
ska je pod njegovom vladavinom izgubila
Bosnu i Hercegovnnu, Tesaliju i varo-

— 8 —