Ustav Eparhije australijsko-novozelandske (1983)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
OrthodoxCross(black,contoured).svg


USTAV EPARHIJE AUSTRALIJSKO-NOVOZELANDSKE

SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE


OSNOVNE ODREDBE:

Član 1

Srpska pravoslavna crkva u Australiji i Novom Zelandu je verska zajednica, jerarhijski i pravno sastavni deo autokefalne Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu, Jugoslavija.

Član 2

Srpska pravoslavna crkva u Australiji i Novom Zelandu se upravlja na osnovu:

1) Svetog Pisma i svetog Predanja, prema učenju Svete pravoslavne crkve;

2) pravila Vaseljenskih sabora i od njih priznatih pravila apostolskih, pomesnih sabora i svetih Otaca;

3) odredaba pomesnih sabora i patrijaršijskih sinoda, ukoliko ih je usvojila Srpska pravoslavna crkva;

4) propisa Ustava Srpske pravoslavne crkve i Ustava Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu;

5) uredaba, pravilnika i načelnih odluka nadležnih crkvenih vlasti.


Član 3

ADMINISTRATIVNA AUTONOMIJA

1. Načela Srpske pravoslavne crkve, njen Ustav i druga pravila i propisi, doneti od strane Svetog arhijerejskog sabora, koja se tiču crkvenog, kanonskog, jerarhijskog i pravnog autoriteta, obavezni su i za Srpsku pravoslavnu crkvu u Australiji i Novom Zelandu i moraju se priznati bez izuzetka.

2. Srpska pravoslavna crkva priznaje administrativnu autonomiju Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Australiji i Novom Zelandu u svim pitanjima koja se tiču upravljanja spoljašnjim crkvenim poslovima, t.j. vlasništva, kontrole, posedovanja, rukovođenja i upravljanja pokretnom i nepokretnom imovinom Eparhije, manastira, crkvenih opština i drugih organa u Australiji i Novom Zelandu.

Član 4

Grb Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu:

1. Na patrijaraškom plaštu porfirne boje, ukrašenom dvostrukim krstom s desne i arhijerejskim žezlom sa leve strane, u sredini štit sa zlatnom arhijerejskom krunom nad njim; na plavoj gornjoj polovini štita s desne strane kula svetog Save u Hilendaru, s leve crkva manastira Pećke Patrijaršije, oboje bele boje; na beloj donjoj polovini u sredini zlatan krst sa četiri jednaka kraka i po jednim zlatnim ognjilom u svakom uglu kraka.

2. Zastava je trobojka: crveno - plavo - belo, sa zlatnim krstom i ognjilima.

3. Sve crkvene vlasti, tela i organi Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu imaju i svoje pečate sa crkvenim grbom u sredini i odgovarajućim natpisom unaokolo.

4. Naziv Eparhije mora stajati ispod naziva crkvene opštine ili parohije na svim dokumentima, a naziv crkvene opštine ispod imena svakog njenog pododbora ili pomoćne organizacije. (S 92,9.2)

Član 5

Zvanični jezici Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu su srpski i engleski.


Član 6

JURISDIKCIJA

1. Jurisdikcija Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu obuhvata teritoriju Australije i Novog Zelanda, kao i misionarska područja u navedenim državama.Svaka srpska pravoslavna eparhija koja sada postoji i koja će postojati ubuduće u gore pomenutim geografskim granicama, sastavni je deo Srpske pravoslavne crkve.

2. Svaka parohija, crkvena opština, manastir i namesništvo koje sada postoji ili će ubuduće biti osnovani, sastavni su delovi te Eparhije na čijoj se teritoriji nalaze i kao takvi priznaju njenu vlast i jurisdikciju.

3. Svaka postojeća crkvena opština, parohija, manastir ili namesništvo koje bude osnovano imaju se upravljati prema propisima ovog Ustava.

4. Crkvena uverenja o inkorporiranju, tapije i pravila, imaju biti u saglasnosti sa ovim Ustavom. kod svake protivurečnosti ili neslaganja u vezi sa jezikom, koga bilo zvaničnog dokumenta, koji se tiče gore spomenutih organa i ovog Ustava, mora da preovlada duh ovog Ustava.


Član 7

UREĐENjE

1. Uređenje Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu je crkveno-jerarhijsko i crkveno-samoupravno.Crkvena vlast duhovna, crkveno-disciplinska i crkveno-sudska, pripada isključivo jerarhiji. Tu vlast jerarhija vrši preko svojih predstavnika i organa.Stvari koje se odnose na upravu imovinom, verskim i netečevinskim korporacijama, zadužbinama, fondovima i drugim telima predviđenih ovim Ustavom, koja se tiču rukovanja nepokretnom i pokretnom imovinom, su pod nadzorom eparhijskog arhijereja, sveštenstva i svetovnih lica odgovarajućih administrativnih tela Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu.

2. Crkveno-jerarhijske upravne vlasti su sledeće: Svetu arhijerejski sabor SPC, Sveti arhijerejski sinod SPC, Eparhijski arhijerej, Eparhijski crkveni sud, Arhijerejski namesnik, Paroh, Nastojatelj i manastirsko bratstvo - sestrinstvo.

3. Crkveno - samoupravne vlasti su sledeće:

· Eparhijski savet,
· Eparhijski upravni odbor,
· Skupština crkvene opštine,
· Upravni odbor crkvene opštine.

Član 8

U Australiji i Novom Zelandu eparhije su: Eparhija australijsko-novozelandska, sa sedištem u Ilajnu, odnosno Sidneju. Odluke o osnivanju, ukidanju, reorganizaciji i sedištu eparhija u Australiji i Novom Zelandu donosi Sveti arhijerejski sabor SPC.

Na čelu Eparhije je eparhijski Arhijerej, koji je glavni izvršni organ i vrhovna vlast celokupnog crkvenog života u svojoj Eparhiji. Eparhija se sastoji od arhijerejskih namesništava, crkvenih opština, parohija i manastira.


Član 9

EPARHIJSKI ARHIJEREJ

Eparhijskog arhijereja za Srpsku pravoslavnu eparhiju u Australiji i Novom Zelandu bira Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve. Eparhijski arhijerej postavlja sebi zamenika, koji ga zamenjuje u granicama datih mu ovlašćenja. Upražnjenom eparhijom upravlja administrator, koga imenuje Sveti arhijerejski sinod.

Eparhijski arhijerej priznaje Patrijarha kao poglavara Srpske pravoslavne crkve i spominje ga na svetim službama.

Eparhijski Arhijerej ima punu jerarhijsku vlast u poslovima vere i morala, sveštenodejstvovanja i arhipastirskog rada u svojoj Eparhiji, a uz saradnju parohijskog sveštenika i vernih upravlja i rukovodi celokupnim unutrašnjim i spoljašnjim životom Eparhije.

Osim prava i dužnosti po crkvenim i kanonskim propisima, Eparhijski arhijerej po svojoj nadležnosti:

1) čuva, brani i održava u narodu pravoslavnu veru suzbijajući svaku radnju koja je protivna pravoslavnom učenju i štetna po interese Srpske pravoslavne crkve;

2) izvršava i nastoji da se sve naredbe i odluke Svetog arhijerejskog sabora i Sinoda blagovremeno i tačno saopštavaju i izvršuju;

3) obustavlja izvršenje odluka područnih mu tela i organa koja nisu u saglasnosti sa načelima i učenjem Pravoslavne crkve i vraća predmet na ponovo rešavanje. Ako se ne bi ni tada mogao postići sporazum, upućuje dotični predmet Svetom arhijerejskom sinodu na konačnu odluku;

4) uči, prosvećuje sveštenstvo i narod u svojoj Eparhiji: rečima, delima i pastirskim poslanicama, vrši nadzor nad crkvenom prosvetom u svojoj Eparhiji;

5) u sporazumu sa Crkvenim sudom i EUO osniva nova namesništva i crkvene opštine;

6) daje blagoslov da se podižu crkve, kapele i groblja gde je potrebno i nastoji da se održavaju u dobrom stanju i osvećuje ih;

7) stara se za redovno i pravilno bogosluženje i uopšte o crkvenom poretku;

8) brine se da se crkve i manastiri snabdevaju svetim antiminsima, svetim mirom, sveštenim odeždama, utvarima i bogoslužbenim knjigama i da se podmiruju pravilno i na vreme sve druge potrebe Crkve;

9) rukopolaže dostojna lica u sveštenički čin, upućuje ih na dužnost i daje im gramatu o tome;

10) predlaže Svetom arhijerejskom sinodu za odlikovanje sveštena lica oba reda, koja se ističu primernim životom, crkvenopastirskim i veroučiteljskim radom i sam ih odlikuje onim što je u njegovoj nadležnosti;

11) daje u svojoj nadležnosti blagoslov i razrešenje u crkveno-bračnim i drugim sporovima po propisima svetih kanona i odluka Svetog arhijerejskog sabora;

12) daje blagoslov i potvrđuje na predlog sveštenika sposobna lica za veroučitelje u školama u svojoj Eparhiji i vodi nadzor nad njihovim radom;

13) daje na predlog manastirskih nastojatelja blagoslov dostojnim licima za stupanje u monaški čin;

14) sudi sveštenim licima oba reda za manje (disciplinske) krivice i kažnjava za ova dela: opomenom, ukorom, epitimijom do 15 dana i zabranom sveštenodejstva do mesec dana, a za veće krivice predaje ih Crkvenom sudu; sudi vernima i izriče kazne privremenog lišenja pojedinih prava ili počasti u Crkvi;

15) ublažava kazne konačno izrečene od strane Eparhijskog crkvenog suda i to do polovine dosuđene kazne;

16) odlučuje od sveštenodejstva sveštena lica optužena za krivicu i određuje im zamenika;

17) vodi nadzor nad radom arhijerejskih namesnika i sveštenstva oba reda u svojoj Eparhiji;

18) daje sveštenim licim i službenicima u svome delokrugu odsustva;

19) određuje zamenike odsutnim i obolelim manastirskim nastojateljima, arhijerejskim namesnicima i parohijskim sveštenicima;

20) stara se, uz pomoć Eparhijskog crkvenog suda i EUO, da sva crkvena nadleštva i organi Eparhije obavljaju svoje dužnosti savesno i pravilno i da se svi poslovi izvršuju po postojećim propisima;

21) vrši u svojoj Eparhiji kanonske posete po crkvenim pravilima, šalje naročite izaslanike od sposobnih i dostojnih lica i daje im uputstva radi pregleda parohijskih i namesničkih kancelarija, manastirskih uprava i crkvenih opština;

22) podnosi Svetom arhijerejskom saboru izveštaj sa svojim predlozima o svom arhipastirskom radu i uopšte o stanju u svojoj Eparhiji.


Član 10

EPARHIJSKI CRKVENI SUD

1) Eparhijski crkveni sud je organ Eparhijskog arhijereja za crkveno sudstvo i unutrašnje crkvene poslove.

2) Predsednik Eparhijskog crkvenog suda je eparhijski arhijerej koga, po njegovom ovlašćenju, zamenjuje arhijerejski zamenik. Kada Arhijerej predsedava, arhijerejski zamenik može učestvovati u suđenju kao član suda.

3) Crkveni sud sastavljaju:

a) predsednik,
b) dva počasna člana koji imaju zamenike,
v) sekretar,
g) potreban broj drugog osoblja.

4) Dužnost crkvenog tužioca vrši svešteno lice koje odredi Arhijerej.

5) Dužnost crkvenosudskog branioca vrši obavezno svešteno lice, koje postavlja i razrešava Arhijerej.

6) Osoblje Crkvenog suda sa odgovarajućim kvalifikacijama postavlja i otpušta Eparhijski arhijerej i o tome izveštava Sveti arhijerejski sinod.

7) Crkveni sud donosi punovažne odluke u veću sastavljenom od predsednika, odnosno njegovog zamenika, dva člana i delovođe (sekretara ili pisara).

8) Predsednik Crkvenog suda raspoređuje za rad prispele predmete upućene Sudu, saziva, otvara i zaključuje sednice Suda. Pod njegovim nadzorom vrše se sva razmatranja i donose presude.

9) Za sve odluke Crkvenog suda, da bi bile punovažne, moraju glasati predsednik i jedan sudija. Članovi suda glasaju po starešinstvu s tim da najmlađi član Suda glasa prvi. U slučaju razmimoilaženja u mišljenju Arhijereja i dvojice sudija, Arhijerej će podneti sporni predmet Svetom arhijerejskom sinodu na razmatranje i konačnu odluku.

10) Članovi Eparhijskog crkvenog suda, sudski tužilac, sudski branilac, sekretari i pisari ne mogu biti ni međusobno ni sa predsednikom u srodstvu po krvi do četvrtog stepena završno, a po tazbini ili krštenju do drugog stepena završno.

11) Sve odluke Crkvenog suda koje ne podležu razmatranju Svetog arhijerejskog sinoda, odmah su izvršne. Odluke koje podležu razmatranju Svetog arhijerejskog sinoda su izvršne po njihovoj konačnoj odluci.


Član 11

EPARHIJSKI SAVET

1. Eparhijski savet je glavno zakonodavno telo SPC u Australiji i Novom Zelandu u poslovima spoljne crkvene administracije.

2. Eparhijski Savet sačinjavaju:

o Eparhijski arhijerej,
o aktivno i penzionisano sveštenstvo oba reda,
o članovi Eparhijskog upravnog odbora,
o predsednici crkvenih opština ili njihovi zamenici.

3. Savet saziva Eparhijski arhijerej, koji određuje vreme i mesto zasedanja. Redovno zasedanje Saveta se saziva svake dve godine. Vanredno zasedanje Saveta može sazvati Eparhijski arhijerej po svome nahođenju, kao i na pismeni zahtev dve trećine članova Eparhijskog saveta. Savet u vanrednom zasedanju rešava samo one predmete zbog kojih je sazvan.

4. Savet iz svoje sredine bira podpredsednika i dva overača zapisnika. Sekretar Eparhije vodi zapisnik.

5. Sve odluke na zasedanju Saveta se donose većinom glasova. u slučaju podjednakih glasova, glas predsedavajućeg će biti odlučujući.

6. U slučaju da Eparhijski arhijerej nađe da je odluka doneta od strane Saveta protivna učenju svete Srpske pravoslavne crkve ili štetna za njene interese, predmet će biti vraćen Savetu na ponovno razmatranje. Ako Savet potvrdi svoju prethodnu odluku, Eparhijski arhijerej će predmet dostaviti Svetom arhijerejskom sinodu na konačnu odluku.

7. Sve crkvene opštine moraju se pridržavati svih odluka Saveta, bez obzira da li su bile zastupljene na sednici Saveta ili ne.

8. Sednicama Saveta predsedava Eparhijski arhijerej.

9. Putne troškove aktivnih sveštenika i predsednika snose njihove crkvene opštine, a troškove članova EUO snosi Eparhija.

10. Crkvene opštine koje nisu izmirile svoje obaveze prema Eparhiji, a nisu dostavile opravdane razloge, gube pravo glasanja na zasedanju Saveta.

11. Zapisnik Saveta dostaviće se: episkopskoj kancelariji, kancelariji Crkvenog suda i kancelariji EUO, a odluke Saveta upravama crkvenih opština i manastira.

12. Eparhijski savet vrši sledeće poslove:

a) stara se o sredstvima za podmirenje materijalnih potreba Eparhije;
b) odobrava za potrebe Eparhije godišnji predračun rashoda i prihoda;
v) određuje visinu razreza na crkvene opštine i manastire za potrebe Eparhije;
g) donosi odluke o zaduženju i otuđenju eparhijske imovine;
d) konačno rešava o otpisivanju potraživanja koja pripadaju Eparhiji, a za koja se dokaže da se ne mogu naplatiti, kao i o rashodovanju stvari eparhijske imovine;
đ) rešava o vođenju i odustajanju od parnica, kao i o poravnanju u pogledu eparhijske imovine;
e) odobrava eparhijske fondove i osnivanje religioznih, dobrotvornih, crkveno-prosvetnih i drugih korisnih ustanova i zavoda;
ž) bira iz svoje sredine redovne članove za EUO, kao i njihove zamenike;
z) Eparhijski savet donosi propise o crkvenim taksama za celu Srpsku pravoslavnu crkvu u Australiji i Novom Zelandu.


Član 12

EPARHIJSKI UPRAVNI ODBOR

1) Eparhijski upravni odbor je izvršna vlast u poslovima finansijske crkvene uprave u Eparhiji i izvršni organ Eparhijskog saveta.Eparhijski arhijerej, odnosno administrator Eparhije saziva redovne sednice Eparhijskog upravnog odbora u sedište Eparhije polugodišnje, a vanredno u sledećim slučajevima:

a) kada to odluči predsednik;
b) kada to pismeno zatraži najmanje polovina članova Eparhijskog upravnog odbora naznačivši predmet radi koga se traži saziv vanredne sednice.

2) Eparhijski upravni odbor sačinjavaju:

a) Eparhijski arhijerej,
b) Arhijerejski zamenik,
v) tri sveštenika koje imenuje Arhijerej, kao i dva njihova zamenika,
g) šest svetovnih lica koje bira Eparhijski savet na svojoj redovnoj sednici i dva njihova zamenika, koje takođe bira Savet.

Član 13

Mandat članovima Eparhijskog upravnog odbora traje dve godine.

Član 14

Arhijerej imenuje podpredsednika iz redova članova svetovnih lica, po mogućnosti iz sedišta Eparhije.

Član 15

Sekretara Eparhije, svešteno lice, postavlja Eparhijski arhijerej. On je u isto vreme sekretar Eparhijskog saveta i Eparhijskog upravnog odbora sa pravom glasa.

Član 16

Svaki član Eparhijskog upravnog odbora koji bi bio sprečen da na poziv dođe na sednicu dužan je to blagovremeno javiti predsedniku, a ovaj će na mesto otsutnog člana pozvati zamenika. Ako član Eparhijskog upravnog odbora zanemari svoju dužnost i dva puta uzastopce ne dođe na sednicu, prestaje biti član EUO. Predsednik će pozvati člana zamenika na njegovo mesto.

Član 17

Za donošenje punovažnih odluka je potrebno da na sednici Odbora učestvuje više od polovine njegovih članova.Odluke se donose prostom većinom glasova. Pri jednakoj podeli glasova odlučuje glas predsedavajućeg. Zapisnik Eparhijskog upravnog odbora potpisuje predsednik i sekretar.

Član 18

Predmeti koji su hitne prirode i ne trpe odlaganje, rešavaju se prezidijalno ili u užem odboru, koji sačinjavaju Arhijerej ili njegov zamenik, jedno svešteno lice i jedno svetovno lice iz sedišta Eparhije ili iz bliže okoline. Prezidijalne odluke i odluke ovog užeg odbora se podnose na naknadno odobrenje Eparhijskog upravnog odbora.

Član 19

Eparhijski upravni odbor, osim drugih poslova koje vrši po ovom Ustavu, u svojoj nadležnosti:

1) sastavlja predlog eparhijskog budžeta i podnosi ga Eparhijskom savetu na odobrenje;

2) nadgleda rad crkvenih opština i daje potrebna uputstva za rad u poslovima materijalne prirode;

3) pregleda i odobrava godišnji budžet i račune crkvenih opština i manastira;

4) odobrava izbor crkvenih Upravnih odbora;

5) razmatra sporove u crkvenim opštinama i po potrebi razrešuje dužnosti crkveni Upravni odbor i postavlja Privremeno poverenstvo;

6) saziva, po potrebi, vanredne skupštine crkvenih opština i na njih šalje svoje izaslanike.

7) donosi odluke u ime Eparhijskog saveta po predmetima koji zahtevaju rešenje između redovnih zasedanja Saveta. Odluke EUO se naknadno podnose Eparhijskom savetu na odobrenje.

Član 20

Ako je Eparhijski arhijerej uveren da se neka odluka Eparhijskog upravnog odbora protivi crkvenim propisima, ili nije u saglasnosti sa načelima učenja Pravoslavne crkve, vlastan je obustaviti izvršenje takve odluke i predmet vratiti na ponovno rešavanje. Ako se ni tada nije mogao postići sporazum, Arhijerej upućuje dotični predmet Svetom arhijerejskom sinodu, čija je odluka konačna.


Član 21

EPARHIJSKI NADZORNI ODBOR

Eparhijski nadzorni odbor se sastoji od predsednika i dva člana koji se biraju na redovnoj sednici Eparhijskog saveta, prvenstveno iz redova ljudi koji imaju iskustvo u finansijskom poslovanju. Eparhijski nadzorni odbor sastaje se u redovno zasedanje jedanput godišnje (na kraju finansijske godine), pregleda celokupno finansijsko poslovanje Eparhije, eparhijske imovine i fondova i podnosi svoj izveštaj na redovnoj sednici Eparhijskog saveta. Eparhijski nadzorni odbor može pregledati finansijske knjige Eparhije više puta godišnje, ako se za to ukaže potreba.


Član 22

ARHIJEREJSKI NAMESNIK

Arhijerejskog namesnika, svešteno lice, postavlja i razrešava Eparhijski arhijerej i određuje mu delokrug rada u duhu člana 159. Ustava SPC,


Član 23

PAROHIJA

Parohija je organizovana verska zajednica pravoslavnih lica na području određene teritorije u Eparhiji i stoji pod duhovnim rukovodstvom parohijskog sveštenika. U jednom mestu može biti više parohija i više mesta mogu sačinjavati jednu parohiju. Parohiju sačinjavaju pripadnici Srpske pravoslavne crkve na čelu sa sveštenikom. Odluku o osnivanju parohije donosi Eparhijski arhijerej u sporazumu sa Crkvenim sudom i Eparhijskim upravnim odborom, o čemu izveštava Sveti arhijerejski sinod i Patrijaršijski upravni odbor.

Član 24

Odluke koje se tiču povelja, naziva, granica, ukidanja i promena parohija, donosi Eparhijski arhijerej u sporazumu sa Crkvenim sudom i Eparhijskim upravnim odborom.

Član 25

Svaki vernik Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu, pripada onoj parohiji u kojoj je stalno nastanjen.

Član 26

Parohija ima svoju parohijsku crkvu. Više parohija mogu imati jednu zajedničku crkvu. Ako u jednoj parohiji ima više crkava, samo je jedna od njih parohijska a ostale su područne.Parohija ima svoje nadleštvo sa svojim posebnim matičnim knjigama, protokolima i ostalim propisanim knjigama. Ako je pri jednoj crkvi više parohija jedno je parohijsko nadleštvo sa jednim matičnim i ostalim službenim knjigama i jednim pečatom.

Član 27

Parohijski pečat i sva zvanična dokumenta čuva parohijski sveštenik. Sva prepiska i izvodi moraju se izdati pod ovim pečatom.

Član 28

Nove parohije biće organizovane na sledeći način:

1) Srpski pravoslavni vernici koji žele da organizuju parohiju moraju prvo podneti molbu Eparhijskom arhijereju za dozvolu da se organizuju;

2) molba mora biti potpisana od najmanje četrdeset srpskih ili drugih pravoslavnih porodica koje žele da budu članovi Srpske crkve. Izuzeće od ovog pravila mpože biti učinjeno od Eparhijskog arhijereja u saglasnosti sa Crkvenim sudom i EUO;

3) molba mora pružiti dovoljno dokaza Arhijereju da se parohija može izdržavati u tom mestu.

4) pošto primi takvu molbu, Arhijerej će poslati svoga predstavnika u mesto gde se osniva nova parohija sa instrukcijama da ispita opravdanost molbe i da podnese izveštaj u roku od trideset dana;

5) ako nadležni Arhijerej da dozvolu za organizovanje nove parohije, izdaće novoj parohiji crkvenu povelju i postaviće parohijskog sveštenika ili vršioca dužnosti parohijskog sveštenika, ili poveriti novu parohiju susednom svešteniku na opsluživanje;

6) arondaciju parohije vrši nadležni Arhijerej prema propisima ovog Ustava.


Član 29

PAROH

Parohijski sveštenik je lice kanonski rukopoloženo i postavljeno od strane Eparhijskog Arhijereja na određenu parohiju.

Na čelu svake parohije je paroh, koji obavezno živi u svojoj parohiji i bez znanja i dopuštenja nadležnih crkvenih vlasti ne može da se udalji iz mesta svoga službovanja.Paroh je privremen ili stalan. I jednog i drugog postavlja Eparhijski arhijerej.

Član 30

Parohijski sveštenik vodi domovnik svih porodica u njegovoj parohiji sa sledećim podatcima koji se tiču svakog parohijanina: kršteno i porodično ime, dan krštenja, zanimanje, dan venčanja, potpuni porodični podatci žene i dece i datum prijema u parohiju. Kad prelazi iz jedne parohije u drugu, parohijanin će predati novom parohu uverenje o prelasku potpisano od njegovog ili njenog bivšeg paroha u kome će biti uključeni svi potrebni podatci.

Član 31

Privremeni parosi se postavljaju na one parohije gde okolnosti traže privremeni karakter ili gde Eparhijski arhijerej zadržava izbor stalnog sveštenika iz opravdanih razloga.

Član 32

Parohija se popunjava stalnim sveštenikom na dva načina:

1) Postavljanjem parohijskog sveštenika od strane nadležnog Eparhijskog arhijereja.

2) Izborom od strane redovne ili vanredne skupštine crkvene opštine na osnovu objavljenog natečaja, odobrenog od Arhijereja. Izbor potvrđuje Arhijerej.

Član 33

Za stalnog parohijskog sveštenika postavlja se ono lice koje je provelo najmanje tri godine u svešteničkom činu, položilo praktični ispit ili je bilo oslobođeno od istog.

Član 34

Stalni sveštenik može biti uklonjen sa parohije samo od strane Arhijereja na molbu sveštenika ili presudom Eparhijskog crkvenog suda.

Član 35

Privremeni sveštenik može biti premešten sa parohije po potrebi službe od strane nadležnog Arhijereja, ili po svojoj molbi.

Član 36

Gde ima više sveštenika pri jednom hramu, Eparhijski arhijerej će jednog od njih postaviti za starešinu hrama, koji je istovremeno i starešina parohijske kancelarije. Starešina hrama je odgovoran za poredak i čistoću u hramu i kancelariji.

Član 37

Ako je protiv sveštenog lica podneta tužba nadležnom Arhijereju, Eparhijski arhijerej može takvo lice suspendovati, ako nađe za shodno, do presude Crkvenog suda. Predmeti ove vrste imaju se smatrati hitnim i Crkveni sud je dužan da ih reši najdalje u roku od tri meseca.

Član 38

Zabrana sveštenodejstva povlači umanjenje prinadležnosti za polovinu redovnih prihoda, a ostatak se isplaćuje u korist zamenika.

Član 39

Mesto stalnog parohijskog sveštenika se upražnjava smrću parohijskog sveštenika, prelaskom sveštenika na drugu parohiju po molbi i presudom Crkvenog suda.

Član 40

Sveštenik ne može bez dozvole svoga Eparhijskog arhijereja i znanja svoje crkvene opštine napustiti svoju parohijsku dužnost, a u slučaju napuštanja obavezan je dati jednomesečni otkaz.Samovoljno napuštanje parohijske dužnosti, duže od petnaest dana, ili neprimanje dužnosti za dvadeset jedan dan posle postavljenja ili premeštaja, povlači gubitak parohije.

Član 41

Sveštenik je dužan da pre napuštanja parohije preda u ispravnom stanju svome nasledniku, ili kako odredi Eparhijski arhijerej, crkvene matične i druge parohijske knjige i crkvenu imovinu kojom je rukovao.

Član 42

Parohijski sveštenik, u pogledu svoga rada, stoji pod neposrednim nadzorom svoga eparhijskog Arhijereja, koji taj nadzor vrši lično ili preko svojih eparhijskih organa. Prema tome, za sva svoja dela odgovara isključivo pred svojim eparhijskim Arhijerejem i Eparhijskim crkvenim sudom.

Član 43

Sve žalbe i tužbe crkvene opštine i pojedinaca protivu parohijskog sveštenika, kao i sveštenika protivu crkvene opštine, moraju se dostaviti eparhijskom Arhijereju na razmatranje. On, prema svome nahođenju, iste rešava sam ili predmet predaje Crkvenom sudu na postupak.

Član 44

Parohijski sveštenik ne sme vršiti obrede u tuđoj parohiji bez dozvole nadležnog sveštenika ili pak naređenja Eparhijskog arhijereja u vanrednim slučajevima.

Član 45

Crkvena opština ne sme dozvoliti ni jednom svome članu da sa strane samovoljno dovodi sveštenika radi vršenja sveštenih obreda. U slučaju da se takav član ogreši o ovu odredbu, Crkvena opština je dužna preduzeti potrebne mere.

Član 46

Svaki paroh vrši parohijske dužnosti i vodi svoje kancelarijske poslove samostalno, a u pogledu svoga zvaničnog rada stoji pod neposrednim nadzorom starešine crkve i nadležnog arhijerejskog namesnika i pod vrhovnim nadzorom i upravom svoga eparhijskog Arhijereja.

Član 47

Paroh ima uglavnom ove dužnosti:

1) da služi Svetu liturgiju i ostala bogosluženja po crkvenom pravilu;

2) da redovno propoveda reč Božiju i poučava svoje parohijane u hramu i na svakom drugom mestu pogodnom za to;

3) da svojim ličnim i porodičnim životom služi svojim parohijanima za primer;

4) da revnosno pohađa bolesnike u domovima i bolnicama i pruža im duhovne utehe i Svete tajne;

5) da vodi matične knjige, domovni protokol, letopis parohije i crkveni inventar, i da se stara o blagoljepiju, redu i čistoći u hramu;

6) da izdaje izvode u zakonskoj formi sa parohijskim pečatom;

7) da punopravno učestvuje u radu Uprave crkvene opštine, skupštinama opštine i pomoćnih organizacija i daje im potrebne savete za rad;

8) da postavlja i otpušta, u sporazumu sa crkvenom Upravom, crkvenjaka i pojce, upućuje ih, rukovodi i nadzirava u njihovoj službi;

9) sva lica koja pri bogosluženjima pevaju, čitaju ili poslužuju, prodaju sveće i prikupljaju tas, imaju se pridržavati parohovih uputstava tako da se Sveta bogosluženja vrše dostojanstveno i s pobožnošću;

10) da podnosi godišnji izveštaj o svome radu nadležnom Arhijereju, kao i godišnjoj skupštini svoje crkvene opštine;

11) da suzbija bezvernu i nepravoslavnu propagandu i o svakom pokušaju i pojavi protivu vere izveštava arhijerejskog namesnika, a u važnijim slučajevima i eparhijskog Arhijereja;

12) da suzbija vanbračno življenje, pijanstvo, bogohulstvo, psovke i druge rđave navike u narodu, miri zavađene supružnike;

13) upravlja celokupnim parohijskim prosvetnim programom. Njemu u ovom radu pomaže crkveno - školsko osoblje koje imenuje Arhijerej na predlog paroha;

14) prisustvuje svim redovnim i vanrednim skupštinama svoje crkvene opštine koje otvara molitvom;

15) izvršava na vreme odluke i naredbe svojih pretpostavljenih vlasti.

Član 48

Prinadležnosti paroha su sledeće:

1) osnovna plata i beneficije koje određuje Eparhijski savet SPC u Australiji i Novom Zelandu;

2) pristojan stan sa ogrevom, osvetlenjem, vodom i službenom upotrebom telefona ili pak, odgovarajuća nagrada u novcu;

3) dve trećine doprinosa za penzijsko osiguranje i pola doprinosa za osnovno lekarsko i bolničko osiguranje za njega i porodicu;

4) odgovarajući dodatak na ime putnih troškova i službenih putovanja;

5) plaćen godišnji odmor u roku od tri nedelje, s tim što se odmor ne može koristiti pre provedenih godinu dana u Eparhiji;

6) ako paroh ne koristi odmor, ima pravo na odgovarajuću platu, pored redovne plate i beneficija.

Član 49

U slučaju bolesti, parohijski sveštenik će imati razliku između državne pomoći i svoje plate, odnosno, punu platu u toku prva tri meseca. Zamenika u toku bolesti odrediće Eparhijski arhijerej, a koga će plaćati crkvena opština, ukoliko ga ne pokriva polisa osiguranja.

Član 50

U slučaju smrti parohijskog sveštenika, crkvena opština će isplatiti njegovoj porodici tromesečne prinadležnosti.

Član 51

Crkvena opština ne može otkazati stan porodici umrlog sveštenika najmanje tri meseca od dana smrti.

Član 52

Novac koji parohijani daruju za obavljene obrede, bilo da je iznos utvrđen ili dobrovoljno određen od parohijana, raspoređuje se na sledeći način:

1) od krštenja, venčanja i opela obavljenih u hramu, po pola crkvi i svešteniku;

2) od istih obreda obavljenih van hrama, sav iznos svešteniku;

3) takođe, od svih ostalih obreda, bez obzira da li se vrše u parohiji ili u hramu, sav iznos ide svešteniku.

CŠO će vršiti isplate telefonskih računa za jedan sveštenički telefon, bez prekomorskih poziva, a najviše do iznosa od $150 po rati, odnosno $600 godišnje.

Utrošak petrola za sveštenikov automobil se isplaćuje u procentualnom iznosu i to 75% CŠO, a 25% sveštenik.

Član 53

Crkvena opština ne može smanjiti platu svešteniku bez dozvole eparhijskog Arhijereja i Eparhijskog upravnog odbora.


Član 54

CRKVENA OPŠTINA

Crkvena opština je organizovana verska zajednica parohijana na čelu sa sveštenikom, na određenom području, koji su se dobrovoljno obavezali da pomažu u upravi i održavanju lokalne crkvene imovine za svoju duhovnu korist i verski život. Crkvenu opštinu sačinjava jedna ili više parohija.Odluke koje se tiču povelja, naziva, granica, ukidanja i promena crkvenih opština donosi Eparhijski arhijerej u saglasnosti sa Eparhijskim crkvenim sudom i Eparhijskim upravnim odborom.

Zabranjeno je osnivanje klubova i iznajmljivanje crkvene imovine (sale, zemljišta, kancelarija i sl.) raznim organizacijama, bilo sportskim, kulturnim ili političkim, na duže vremenske periode ili na način kojim bi one stekle izvesna prava iznad ili zvaničnost unutar crkvene opštine. Crkvena opština se neće protiviti ostalim društvenim organizacijama čiji su ciljevi i svrha u saglasnosti sa ovim Ustavom i njenim pravilima, ali crkvena opština ne može biti član takve organizacije. (S 92, 9.1)

Članovi crkvene opštine mogu biti osnivači ili članovi neke druge organizacije, ali ne mogu držati da njihovo članstvo u crkvenoj opštini na bilo koji način daje osnovu za aktivnosti neke druge organizacije, niti mogu bez prethodne pismene dozvole Upravnog odbora, upotrebljavati prostorije i sredstva crkvene opštine za aktivnosti ili promociju takve organizacije. (S 92, 9.1)

Za osnivanje crkvene opštine je potrebno:

1) molba Eparhijskom arhijereju, potpisana od parohijana koji žele da se organizuje crkvena opština, u kojoj se obavezuju da istu pomažu, kako materijalno, tako i moralno;

2) Prihvatanje Ustava srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu;

3) molba za osnivanje potrebnog fonda za kupovinu imanja za podizanje crkve i drugih zgrada.

4) Crkvena opština koja želi da se inkorporira tražiće odobrenje EUO koji će pored odobrenja izraditi Pravilnik o inkorporaciji, kako bi se u dogledno vreme postigla jednoobraznost u tom smislu. (S 90,8.2)5)

Crkvena opština ne može da posuđuje novac bez pribavljene pismene dozvole Eparhijskog upravnog odbora i garancije da je sposobna da vrši otplatu istog. (S 90, 8.3)

Član 55

Članovi jedne crkvene opštine su ona lica koja redovno ispunjavaju svoje verske i moralne obaveze prema Crkvi i opštini, i koji primernim hrišćanskim životom ispunjavaju i druge uslove predviđene za članove crkvene opštine. Prema tome, da bi se neko lice moglo smatrati članom jedne crkvene opštine, treba da ispunjava i sledeće uslove:

1) da je član parohije;

2) da je star najmanje osamnaest (18) godina;

3) da živi primernim životom, prema moralnom učenju Svete pravoslavne crkve;

4) da je gotov da u svako doba brani interese Srpske crkve i Pravoslavlja uopšte;

5) da uživa glas dobrog i pobožnog hrišćanina i da je dobar i koristan član zajednice u kojoj živi;

6) da redovno učestvuje u crkvenim bogosluženjima;

7) da redovno prima Svete tajne ispovesti i pričešća u parohijskoj crkvi i da izvršava ostale hrišćanske dužnosti Crkvom propisane;

8) da se drži propisa Ustava Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu.

Član 56

Članovi crkvene opštine ne mogu biti sledeća lica:

1) lica koja svojim nemoralnim životom i vladanjem služe na sablazan drugima;

2) lica koja rade protiv Crkve, Eparhije i Pravoslavlja uopšte;

3) oni koji se javno deklarišu i za koje se dokaže da su anarhisti, nihilisti, agnostici, ateisti, bigamisti, kao i oni koji ih javno pomažu.

Član 57

Lice koje želi da postane član crkvene opštine mora podneti molbu za prijem u članstvo. Molba mora da sadrži potrebne podatke koji se odnose na molioca da bi paroh i Upravni odbor mogli proceniti njegove kvalifikacije za članstvo.

Član 58

1) Molbu jednog lica za prijem u članstvo crkvene opštine pregleda Upravni odbor na sednici i posle preporuke parohijskog sveštenika donosi odluku.

2) Lice koje nije primljeno za člana ima pravo da se žali Godišnjoj skupštini crkvene opštine, a po potrebi i Eparhijskom upravnom odboru, u roku od 14 dana od dana kada je primio odluku crkvene opštine. Odluka EUO na žalbu je konačna i obavezna za obe strane. Niko ne može biti redovan član u više crkvenih opština. Izuzeće daje Arhijerej.

3) Lice za koje Upravni odbor crkvene opštine utvrdi da je nepodobno i da svojim radom šteti opštem dobru crkvene opštine, predložiće se Godišnjoj skupštini za isključenje iz članstva. Na odluku Godišnje skupštine dotično lice ima pravo žalbe EUO-u u roku od 14 dana od dana donošenja odluke.

Član 59

Novi članovi crkvene opštine mogu glasati na skupštini i uživati ostale privilegije člana, ako su bili članovi najmanje šest (6) meseci.

Član 60

Članstvo u jednoj Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini se priznaje u svim crkvenim opštinama širom Australije i Novog Zelanda, u vreme kada se promeni mesto boravka. Ako se član preseli iz jednog mesta u drugo, njegovo članstvo je ispravno i nastavlja se u novoj opštini, koja će potvrditi status njegovog članstva u njegovoj ranijoj opštini.

Član 61

Skupština crkvene opštine

Skupština je glavno upravno i izvršno telo jedne crkvene opštine u materijalnim poslovima lokalne uprave. Skupštinu sačinjavaju svi članovi crkvene opštine koji ispunjavaju svoje obaveze.

Član 62

1) Odluku o dnevnom redu, kao i vremenu i mestu održavanja godišnje skupštine donosi Upravni odbor crkvene opštine.

2) Poziv sa dnevnim redom upućuje se svim članovima četrnaest (14) dana pre skupštine. Pored toga sveštenik u hramu objavljuje vreme i mesto održavanja skupštine.

3) Godišnju skupštinu otvara parohijski sveštenik molitvom. Sveštenik, ili, ako ih ima više od jednog, starešina hrama predsedava Skupštinom i on poziva skupštinu da izabere: zapisničara i dva overača zapisnika. Arhijerej može poslati svoga delegata da prisustvuje svakoj skupštini crkvene opštine u kom slučaju on predsedava Skupštinom. (S 94.)

Član 63

Predsedništvo skupštine (predsedavajući paroh i sekretar) mora se strogo pridržavati dnevnog reda. U slučaju da se pojave neka nepredviđena pitanja i predlozi, predsedništvo ih može uvrstiti samo pod tačku „razno“.

Član 64

Dužnosti skupštine crkvene opštine su ove:

1) Bira Upravni i Nadzorni odbor crkvene opštine i druge potrebne odbore.

2) Donosi pravilnike za specifične potrebe crkvene opštine, koje odobrava EUO.

3) Usvaja budžet i godišnji finansijski izveštaj crkvene opštine i podnosi ih EUO na uvid i odobrenje.

4) Rešava o prinadležnostima i beneficijama sveštenika i drugog osoblja crkvene opštine, prema odlukama Eparhijskog saveta.

5) Razmatra predloge za opravku, održavanje i poboljšanje imovine crkvene opštine, kao i sva druga pitanja i predloge u vezi sa crkvenom opštinom.

6) Svojim budžetom obezbeđuje materijalna sredstva za ostvarenje parohijskog prosvetnog programa koji odobrava eparhijski Arhijerej.

Član 65

U slučaju da se pojave neka važnija pitanja u toku godine, koja Upravni odbor nije nadležan da rešava, a pokaže se da se rešenje ne može odložiti do redovne godišnje skupštine, Upravni odbor crkvene opštine saziva vanrednu skupštinu, sa odobrenjem EUO-a, koja može rešavati samo pitanja radi kojih je sazvana.

Član 66

Na pismeni zahtev jedne polovine članova crkvene opštine ili na zahtev Eparhijskih vlasti, Upravni odbor je dužan da sazove vanrednu skupštinu. Za vanrednu skupštinu na kojoj se rešavaju pitanja otuđenja, kupovine crkvene imovine ili gradnja novih objekata, mora se tražiti odobrenje eparhijskog Arhijereja i EUO.

Član 67

Kvorum na redovnim, kao i vanrednim godišnjim skupštinama, predstavlja nadpolovična većina članova. U slučaju da nema kvoruma, biće sazvana druga skupština u roku od 14 dana, koja će punopravno rešavati, bez obzira na broj prisutnih članova. Međutim, pitanja koja se odnose na kupovinu, otuđenje ili zaduženje imovine crkvene opštine, mogu se rešavati samo ako ima potreban kvorum predviđen ovim Ustavom.

Član 68

Sve odluke redovnih ili vanrednih godišnjih skupština se donose prostom većinom glasova prisutnih članova. U slučaju podeljenih glasova, glas predsedavajućeg odlučuje.Po svim važnijim pitanjima na redovnim i vanrednim skupštinama, odluke će se donositi tajnim glasanjem. Odluku o tajnom glasanju donosi predsedništvo.

Član 69

Predsedavajući može isključiti sa skupštine svakog člana koji zloupotrebi svoje pravo, pravi nered ili ometa skupštinu u njenom radu.

Član 70

Ako bi skupština crkvene opštine prekoračila delokrug svoga rada i hotimice sprečavala izvršavanje naredaba Eparhijske vlasti, Eparhijske vlasti će crkvenu opštinu poveriti i nadalje staroj Upravi ili postaviti Privremeno poverenstvo. Eparhijska vlast će dati dozvolu za sazivanje nove skupštine tek onda kada bude dobila dovoljno dokaza i jemstva od opštinara da će se skupština održati u miru i onako, kako to propisuje Ustav SPC u Australiji i Novom Zelandu.

Član 71

Kandidati za Upravni odbor crkvene opštine moraju biti punopravni članovi koji su primili Svete tajne ispovesti i pričešća i koji žive prema propisima vere i crkvenim kanonima. Ako ima više kandidata za jedan položaj, izbor će se vršiti tajnim glasanjem.

Član 72

Čim se obavi izbor Upravnog odbora crkvene opštine, lista njegovih članova ima se dostaviti EUO na odobrenje. Ovu listu potpisuje paroh, predsednik i zapisničar skupštine. Izabrani članovi Upravnog odbora odmah polažu zakletvu. Po položenoj zakletvi pristupa se podeli dužnosti. Lice koje odbije da položi zakletvu ne može primiti dužnost člana Upravnog odbora ili ma kog položaja u Crkvi.

Član 73

U slučaju da EUO konstatuje da Upravni odbor crkvene opštine ne vrši svoju dužnost pravilno, a skupština crkvene opštine odbije da interveniše, ili je pokušala rešiti problem u čemu nije imala uspeha, EUO može da postavi Privremeno poverenstvo koje će vršiti tekuće poslove crkvene opštine dok Eparhijske vlasti ne ustanove da su se prilike normalizovale i da novi Upravni odbor može biti izabran. Paroh (starešina crkve) uvek je član poverenstva. Predlog za razrešenje Upravnog odbora crkvene opštine i naimenovanje Privremenog poverenstva podnosi paroh, odnosno starešina crkve.

Član 74

Upravni odbor crkvene opštine je njen izvršni organ, koji obavlja poslove crkvene opštine na osnovu datih mu ovlašćenja.

Upravni odbor se sastoji od sledećih članova:

1) sveštenika (starešine hrama);

2) predsednika;

3) podpredsednika;

4) sekretara;

5) blagajnika i knjigovođe, po potrebi;

6) predsednica Kola srpskih sestara (S 94, 6,b)

7) dva do četiri člana koja će biti naimenovana za predsednike pododbora (građevinskog, školskog, priređivačkog i sl.) (S 94, 6,a)

8) dva tutora.

9) Izuzeće od ovog Člana 74, Tač. 6 i 7, po potrebi može dati Episkop na molbu sveštenika. (S 94, 6 v)

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti lica koja žive u braku koji Crkva nije blagoslovila. Mandat članovima Upravnog odbora crkvene opštine traje od jedne do druge Godišnje skupštine.

Član 75

Upravni odbor saziva Predsednik jedanput mesečno. U slučaju da Eparhijske vlasti ili većina članova odbora zatraže, Predsednik je dužan da sazove vanrednu sednicu Upravnog odbora.

Član 76

Upravni odbor može punovažno rešavati ako je na sednici prisutna većina članova. Odluke donosi većinom glasova. Ako su glasovi podjednako podeljeni, odlučuje predsednikov glas. Upravni odbor će obavljati sednice u najboljem interesu crkvene opštine.

Član 77

Eparhijski upravni odbor može, na traženje Upravnog odbora crkvene opštine, ili po zvaničnoj dužnosti isključiti iz Upravnog odbora crkvene opštine svakog člana koji:

1) zanemari svoju dužnost i ne dođe na tri uzastopne sednice bez opravdanog razloga;

2) koji se ne pokorava odlukama i naredbama viših crkvenih vlasti i ometa izvršenje njihovih odluka.

Član 78

Upravni odbor crkvene opštine vrši sledeće poslove:

1) objavljuje datum godišnje ili vanredne skupštine i određuje vreme i mesto gde će se ona održati;

2) uredno vodi spisak svojih članova;

3) zastupa interese Crkve kad god se za to ukaže potreba;

4) izvršava odluke skupštine i naredbe viših crkvenih vlasti;

5) postavlja i otpušta službeno osoblje osim crkvenjaka i pojca i predlaže skupštni način plaćanja sveštenika i drugog osoblja; stara se da se na vreme i na propisan način plate isplaćuju;

6) čuva inventar pokretnih i nepokretnih stvari crkvene opštine;

7) stara se o sredstvima za gradnju i opravku crkve, škole, parohijskog doma i drugih zgrada i zajedno sa planom i građevinskim predračunima dostavlja skupštini na odobrenje;

8) upravlja opštinskom imovinom i podmiruje sve potrebe crkvene opštine;

9) priprema dnevni red za skupštinu i brine se o svim stvarima potrebnim za rad skupštine;

10) sastavlja i predlaže skupštini budžet i godišnje izveštaje za pregled i odobrenje i dostavlja iste EUO na konačno odobrenje;

11) podnosi na kraju godine skupštini izveštaj o svome radu;

12) stara se da ostvari budžet crkvene opštine;

13) brine se o crkvenoj biblioteci;

14) pregleda češće crkvu i zgrade, i uverava se o njihovom stanju, redu i čistoći;

15) izvršuje plaćanje razreza i finansijskih obaveza Eparhiji na vreme, kao što je propisao Eparhijski savet i Eparhijske vlasti. (Čl. 78, 1-15)

16) šalje izveštaj pre sednice Eparhijskog saveta kako bi bio dostupan delegatima pred zasedanje. (S 96, 6)

17) ne dozvoljava svojim folklornim grupama da nastupaju nigde za vreme posta. (S 94, 7)

18) ne dozvoljava održavanje skupova zabavnog karaktera, igranki i piknika, u sali i na imanju CŠO, kao i njihovo iznajmljivanje srpskim organizacijama u vreme posta. (S 96, 7)

Član 79

Upravni odbor je obavezan da se u celokupnom svom radu i odlukama strogo pridržava odredaba i Ustava SPC u Australiji i Novom Zelandu, kao i svih ostalih uputstava Eparhijske vlasti.

Član 80

Paroh i predsednik crkvene opštine su zakoniti predstavnici pred vlastima, kako građanskim, tako i Crkvenim. Predsednik saziva Upravni odbor na sednice, iste otvara i zatvara, stavlja predmete na diskusiju, iznosi ih na glasanje i objavljuje zaključke i rešenja. Vodi računa da na sednici vlada mir i poredak, i da se svi članovi strogo pridržavaju dnevnog reda.

Član 81

Sva akta, prepiska i isprave, kao i sva dokumenta i pečati, čuvaju se u kancelariji crkvene opštine. Od parohijskog pečata treba razlikovati pečat crkvene opštine kojim rukuju predsednik i sekretar u saglasnosti sa parohom.

Član 82

Predsednik je po svome položaju delegat svoje crkvene opštine na sednicama Eparhijskog saveta. U slučaju da je on sprečen, zamenjuje ga potpredsednik ili drugi, pismeno ovlašćen član Uprave.

Član 83

Paroh, odnosno starešina crkve dužan je da aktivno sarađuje u svim poslovima administrativne i materijalne prirode svoje crkvene opštine i saodgovoran je za sve poslovanje zajedno sa članovima Upravnog odbora crkvene opštine, za sve neurednosti, ako u konkretnom slučaju nije izdvojio svoje mišljenje i protivu nepravilnih odluka i rada izjavio žalbu višim nadležnim crkvenim vlastima, tj. nadležnom Arhijereju i EUO. Odluka skupštine i Upravnog odbora nije izvršna do odluke više nadležne crkvene vlasti, koja je konačna.

Član 84

Služba članova crkvene opštine i Upravnog odbora počasna je i vrši se besplatno.

Član 85

Predsednik Upravnog odbora crkvene opštine i drugi članovi Upravnog odbora i opštine su obavezni da štite dostojanstvo i čast njihovog sveštenika i ne mogu tražiti ništa što bi umanjilo njegov ugled.

Član 86

Sekretar crkvene opštine vodi zapisnik sednica Uprave i obavlja celokupnu korespodenciju crkvene opštine, koju potpisuje, vodi dnevnik celokupnog rada i čuva tekuću arhivu crkvene opštine.

Član 87

Blagajnik vodi dnevnik blagajne o prihodima i rashodima crkvene opštine u toku cele godine. On prima novac od tutora i drugih lica i ulaže u banku, isplaćuje prinadležnosti parohu i drugom osoblju, kao i račune. Blagajnik podnosi finansijski izveštaj Upravnom odboru i godišnjoj skupštini.

Član 88

Dužnost računovođe je da vodi knjigu prihoda i rashoda, da prima članarinu i da je zavodi u člansku knjižicu i knjigu prihoda, da primljeni novac predaje blagajniku i opominje parohijane da na vreme izmire svoje obaveze prema crkvenoj opštini.

Član 89

Dužnosti tutora su:

1) da redovno prisustvuju svim crkvenim bogosluženjima i obredima;

2) da primaju novac od sveća, tasa i ostalog;

3) da predaju primljeni novac blagajniku;

4) da se brinu o svim ostalim stvarima u vezi sa crkvom i crkvenim obredima.


Član 90

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sačinjavaju predsednik i dva člana koje odredi godišnja skupština crkvene opštine.

Član 91

Nadzorni odbor se obavezno sastaje jednom na kraju svake godine i pregleda celokupno finansijsko poslovanje crkvene opštine i svoj izveštaj podnosi godišnjoj skupštini.

Član 92

Nadzorni odbor može izvršiti pregled finansijskog poslovanja opštine i više puta u toku godine, ako se za to ukaže potreba, ili ako to zahteva EUO.

Član 93

Finansijska godina Eparhije, manastira i crkvene opštine počinje 1. jula, a završava se 30. juna.Za potrebe Eparhije, crkvenih opština i manastira, pripremaju se budžeti i finansijski izveštaji se podnose na odobrenje EUO.


Član 94

MANASTIRI I BRATSTVO MANASTIRA

Manastir je svešteno mesto sa hramom i drugim zdanjima, kao obitelji muških ili ženskih lica koja su udružena u jednu duhovnu zajednicu monaškim zavetima i posvećena molitvi i radu, a služe određenim duhovnim i dobrotvornim ciljevima.

Odluke koje se tiču osnivanja novih manastira (muških i ženskih), spajanja ili ukidanja postojećih, donosi eparhijski Arhijerej i o tome izveštava Sveti arhijerejski sinod, koji daje konačno odobrenje. Za osnivanje novih manastira se moraju prethodno osigurati materijalna sredstva za pravilan život obitelji i njen opstanak. Eparhijski Arhijerej je vrhovna vlast nad svim manastirima u njegovoj Eparhiji.

Posebnu uredbu za unutrašnji i spoljašnji manastirski život je doneo Sveti arhijerejski sabor SPC na osnovu Člana 213 Ustava SPC, Beograd, ASBr 18/Zap. 64 od 10. maja 1963. godine.


Član 95

IMOVINA

1) Crkva i druge zgrade, koje sačinjavaju parohijsku imovinu, upotrebljavaće se u svrhu verskih, prosvetnih, rekreacionih i dobrotvornih potreba parohije kao sastavnog dela Eparhije. Parohijskom imovinom se upravlja i rukuje saglasno sa Ustavom, ovim Pravilima i zakonom države u kojoj je parohija registrovana.

2) Crkvenoopštinska imanja su bez razlike sva imanja opštine, kao i imanja pojedinih fondova, zavoda i ustanova, što ih je opština stekla iz svojih sredstava ili dobila na poklon. Crkvenoopštinsko imanje služi za crkvene, školske, versko-prosvetne i dobrotvorne svrhe dotične opštine. Neposredno upravljanje imanjem crkvene opštine pripada njenom Upravnom odboru pod nadzorom EUO, a u saglasnosti sa ovim Ustavom, Pravilima i zakonima države ili teritorije u kojoj je crkvena opština registrovana.

3) Manastirska imanja služe potrebama manastira. Njima upravlja bratstvo (sestrinstvo), a vrhovni nadzor vrši nadležni Arhijerej ili organ koga on odredi.

4) Eparhijska imanja su ona imanja, fondovi, zavodi i ustanove koje služe potrebama cele Eparhije. Njima upravlja Eparhijski upravni odbor.

5) Svako crkveno telo ima pravo da samostalno upravlja svojom imovinom, fondovima i zakladama i da ih upotrebljava prema određenoj nameni, a po propisima ovog Ustava SPC u Australiji i Novom Zelandu.

6) Kada crkvena opština nije u mogućnosti da opstane, biće sazvana skupština (redovna ili vanredna). Ako su dve trećine (2/3) postojećih članova crkvene opštine saglasni za ukidanje, ili u slučaju da je crkvena opština već ugašena i da skupština ne može biti sazvana, eparhijski Arhijerej i EUO su ovlašćeni da objave da je takva crkvena opština ugašena i da se njena imovina predaje Eparhiji.

7) Eparhijska imovina ne može biti prodana ili zadužena bez odobrenja Eparhijskog saveta. Imovina crkvene opštine ne može biti prodana ili zadužena bez odobrenja Skupštine crkvene opštine i Eparhijskog upravnog odbora.

8) U slučaju da iz bilo kojih razloga Eparhija prestane da postoji, celokupna njena imovina (pokretna i nepokretna) pripada Srpskoj patrijaršiji u Beogradu. Ta imovina ne može biti izneta sa područja Eparhije australijsko-novozelandske, sve dok postoji ijedna crkvena opština koja je u sastavu Patrijaršije.

9) Izbor svakog člana Starateljstva (trastija), od strane Skupštine crkvene opštine i drugih eparhijskih tela, mora da odobri i potvrdi Arhijerej. Po svom položaju, Arhijerej može da smeni one članove Starateljstva koji se ne drže propisa ovog Ustava.

10) U slučaju jeresi, raskola i otpadništva od Crkve, tapiju imovine crkvene opštine zadržava ona grupa koja je ostala u sastavu kanonske Srpske pravoslavne crkve, sa sedištem u Beogradu, Jugoslavija.


Član 96

CRKVENI PRIHODI

Za pokriće potreba Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu, služe ovi izvori:

1) prihodi od crkvene imovine;

2) crkvene takse;

3) prilozi i zaveštanja;

4) doprinosi crkvenih zadužbina i ustanova;

5) razrez na crkvene opštine i manastire

6) dobrovoljni prilozi, i drugo.Eparhijski upravni odbor će svake godine poslati Akt opštinama i podsetiti ih o plaćanju eparhijskog razreza, kao i u koju kategoriju spadaju. (S 87,6)

Član 97

Po crkvenim budžetima naredbodavci su:

1) po budžetu opštih rashoda i prihoda Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu, jeste predsednik EUO, odnosno njegov zamenik

2) po budžetu crkvenih opština predsednik crkvene opštine, a

3) po budžetu manastira nastojatelj manastira.


Član 98

CRKVENA ŠTAMPA

Srpska pravoslavna crkva u Australiji i Novom Zelandu izdaje jedan svoj zvanični list.

Član 99

Takse za zvanične radnje crkvenih vlasti, kako jerarhijskih tako i administrativnih predmeta, plaća se taksa koju propisuje Eparhijski savet.


Član 100

POMOĆNE ORGANIZACIJE

1. U cilju očuvanja srpskih tradicija, običaja i srpskog pisma, upoznavanja mlađeg naraštaja sa verom otaca, srpskom istorijom, kao i moralnog i materijalnog pomaganja Eparhije, odnosno crkvene opštine, potrebno je da se u njihovom krilu obrazuju: nedeljna škola, kolo srpskih sestara, pevački horovi, folklorne grupe, sportske sekcije, dobrotvorna udruženja i drugo, koja će se upravljati po ovom Ustavu i Pravilima i zakonima koji proizilaze iz njega.

2. Sve ove sekcije i grupe, obavezno nose nacionalno-verska, istorijska imena, imaju svoja pravila i upravu, ali, kao deo Eparhije, odnosno crkvene opštine oni rade u sporazumu sa Upravnim odborom i podležu njegovoj kontroli.

3. Područne sekcije su obavezne da pomažu Eparhiju i svoju crkvenu opštinu u ostvarivanju njihovih ciljeva i misija.

4. Svako punoletno lice, koje želi da bude član bilo koje od gore pomenutih organizacija pri crkvenoj opštini, mora da bude član dotične crkvene opštine.

Član 101

Parohijski sveštenik će u ime crkvene opštine nadziravati rad i davati uputstva svim takvim sekcijama, tako da njihova aktivnost bude u saglasnosti sa učenjem Crkve.


Član 102

ZAKLETVE

1) Arhijerejski zamenik, namesnici, članovi Crkvenog suda, sudski sekretar i počasni članovi, kao i članovi zamenici polažu pred Arhijerejem sledeću zakletvu: “Ja, (ime i prezime), zaklinjem se Svemogućim Bogom da ću, Svetoj pravoslavnoj crkvi biti veran, da ću dužnosti svoje vršiti tačno i službene tajne čuvati. Da ću pri izricanju presude, bez obzira na lica, pridržavati se zakona Božijeg, svetih kanona, crkvenog Ustava i ostalih crkvenih odredbi. Kako ja ovo činio, tako i meni Bog pomogao, ovoga i onoga sveta!”

2) Pre stupanja na svoju dužnost, svi članovi novoizabranog Upravnog odbora crkvene opštine polažu u hramu pred sveštenikom sledeću zakletvu: „Ja, (ime i prezime), zaklinjem se Svemogućim Bogom i mojom čašću da ću, kao Pravoslavni hrišćanin, poštovati i ispunjavati, štititi i braniti: Svete kanone, zakone, Uredbe i naredbe Svete pravoslavne crkve, moga eparhijskog Arhijereja i sveštenika i da ću, kao član Srpske pravoslavne crkvene opštine ................ u ....................... i moje parohijske crkve, redovno i odano ispunjavati sve dužnosti i obaveze propisane Ustavom i Uredbama SPC u Australiji i Novom Zelandu. Kako ja ovo činio, tako i meni Bog pomogao, ovoga i onoga sveta!“

Član 103

Odredbe ovog Ustava se mogu menjati na redovnom ili vanrednom zasedanju Eparhijskog saveta, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih delegata. Izmene i dopune u ovom Ustavu konačno odobrava Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve.

Član 104

1) Ovaj Ustav je donet i usvojen od Eparhijskog saveta Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu, 27. aprila, 1983. godine, a odobren je na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora SPC, odlukom ASBr 40/Zap. 49 od 26. maja, 1983. godine.

2) Dopune ovog Ustava koje su donete na zasedanjima Eparhijskog saveta ove Eparhije od 1987. do 1996. godine, odobrio je Sveti arhijerejski sabor SPC, odlukom ASBr 34/Zap. 106 od 19. maja, 1998. godine.


Član 105

TUMAČENjE

U ovom Ustavu, ukoliko kontekst ili predmet drugačije ne određuje:

„Pomoćne organizacije“ uključuju Kolo srpskih sestara, hor, folklorne grupe i svaku drugu pomoćnu grupu koju osnivaju Eparhijske vlasti ili Upravni odbor crkvene opštine, po članu 100 ovog Ustava.

„Crkvena opština“ označava Srpsku pravoslavnu crkvenu (ili crkvenoškolsku) opštinu.

„Ustav“ označava Ustav Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu sa svim eventualnim, kasnijim izmenama i dodatcima.

„Crkva“ označava Srpsku pravoslavnu crkvu.

„Eparhijski Arhijerej“ označava Vladiku, Episkopa, pravosnažno izabranog od strane Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, za Eparhiju australijsko-novozelandsku.

„Eparhija“ označava Srpsku pravoslavnu eparhiju u Australiji i Novom Zelandu, kao religijsko telo, hijerarhijski i jurisdikcijski sastavni deo autokefalne Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu, Jugoslavija.

„Upravni odbor“ označava Upravni odbor crkvene opštine.

„Sveti arhijerejski sabor“ označava sabor episkopa Srpske pravoslavne crkve, koji je vrhovno upravno telo ove Crkve i u čiju odgovornost spada i postavljanje eparhijskog Arhijereja.

„Pravila“ označava ova pravila crkvenih opština.

„Uredbe“ označavaju zakone i uredbe za upravljanje i rad pomoćnih organizacija.

„Srpska pravoslavna crkva“ označava autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu sa sedištem u Beogradu, Jugoslavija.

„Srpski pravoslavni patrijarh“ označava Patrijarha Srpske pravoslavne crkve i duhovnog vođu članova srpske pravoslavne vere.

Izvor[uredi]

  • Ovaj članak ili jedan njegov deo je preuzet sa sajta svetosavlje.org. Dozvola se može videti ovde.