Pravoslavna Dalmacija (E. N. Milaš)

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
PRAVOSLAVNA DALMACIJA
Pisac: Episkop Nikodim Milaš
Knjigu »Pravoslavna Dalmacija« episkopa Nikodima Milaša donosimo prema reprintu iz 1989. godine.


Osnivanje dalmatinske crkve. — Ap. Pavao u Dalmaciji. — Legenda o Domnu, prvom dalmatinskom episkopu.
  • Drugi period (313-732).
Opći pregled
1. Uređenje i jerarhijski položaj dalm. crkve
2. Promjena jerarhijskog položaja dalm. crkve
3. Pravosl. vjera u Dalmaciji u ovom periodu
4. Kaluđerstvo u Dalmaciji
  • Treći period (732-1075).
Opći pregled
1. Arhijepiskopi Petar i Lav
2. Politički događaji u Dalmaciji u IX. vijeku
3. Krštenje Hrvata
4. Odnosi između Rima i Carigrada u IX. vijeku
5. Borba romanizma protivu slovenske crkve
6. Pobjeda romanizma nad slovenskom crkvom
7. Dmitar Svinimir hrvatski
8. Opći pregled crkv. događaja u ovom periodu
  • Četvrti period (1075-1420).
Opći pregled
1. Odnošaj između Grka i Latina
2. Pravosl. crkva u Dalmaciji krajem XI. vijeka
3. Stanje crkve u XII. vijeku
4. Franciškanski i dominikanski ordeni
5. Politički položaj Dalmacije u XII. i HŠ. vijeku
6. Prve srpske opštine u Dalmaciji
7. Odnosi između cara Dušana i rimskog pape
8. Manastir Krka
9. Manastir Krupa
10. Kralj Stevan Tvrtko
11. Manastir Dragović
12. Pravoslavlje u grčkim dalm. kolonijama
13. Opći pregled crkv. događaja u ovom periodu
  • Peti period (1420-1699).
Opći pregled
I. Pravosl. crkva u dalmat. kontinentu
Opći pregled
1. Nove srpske crkvene opštine
2. Turska osvajanja u Dalmaciji
3. Kninski sandžakat
4. Nove srpske crkvene opštine
5. Lički i kliški sandžakat
6. Srp. dalm. crkva pod jurisdikciju dabrobos. Mitropolita
7. Aksentije, dabrobosanski mitropolit
8. Todor, dabrobosanski mitropolit
9. Turski posjedi u Dalmaciji
10. Fratarska propaganda u Dalmaciji
11. Pobjeda hrišćanskog oružja u Dalmaciji
12. Nove srpske crkvene opštine
13. Bosanski fratri ciljaju na Dalmaciju
14. Stradanja pravoslavnih od fratara
II. Pravoslavna crkva u dalmatinskom primorju
Opći pregled
1. Mletačka pravoslavna crkvena opština
2. Rim prema mletačkoj pravosl. crkv. opštini
3. Pravosl. hram u Mlecima
4. Unijatske intrige u Mlecima
5. Pravosl. Crkv. opštine u Šibeniku, Zadru i Skradinu
6. Pravoslavni hramovi u Šibeniku, Zadru i Hvaru
7. Položaj pravoslavnih na Kipru
8. Uređenje mletačke crkvene opštine
9. Položaj pravoslavnih u Krfu
10. Položaj pravoslavnih na Kritu
11. Gavril Sever, mletačko-dalmat.episkop
12. Gavrilov rad u zaštitu pravosl. vjere
13. Odnošaji između Rima i mlet. republike
14. Ep. Gavril prema jezuitima
15. Episkop Teofan Ksenakis
16. Rim prema mlet. pravoslavnoj crkv. opštini
17. Ivan T. Mrnavić protivu pravosl. Šibenčana
18. Episkop Nikodim Metaksas
19. Episkop Atanasije Valerijan
20. Episkop Melentije Hortakis
21. Episkop Metodije Moroni
22. Episkop Gerasim Vlahos
  • Šesti period (1699-1797).
Opći pregled
1. Episkop Melentije Tipaldi.
2. Dalmat. proveditor Petar Valijer
3. Ep. Tipaldi odriče se pravoslavne vjere
4. Srpski episkopi: Vasilije i Nikodim
5. Proveditor Justin Riva
6. Ep. Tipaldi protivu pravosl. crkve
7. Episkop Savatija Ljubibratić
8. Događaji u mletačkoj crkv. opštini
9. Ep. Savatija u obrani pravosl. crkve
10. Ep. Stevan Ljubibratić
11. Arcibiskup Zmajević protivu ep. Stevana
12. Zmajevićevo „Ogledalo istine"
13. Dalmatinski biskupi protivu pravosl. crkve
14. Crkvena skupština u Benkovcu 1731. god.
15. Nezgode za pravosl. dalmatinsku crkvu
16. Arcibiskup Karaman protivu pravosl. crkve
17. Episkop Simeon Končarević
18. Skradinska crkv. opština
19. Biskup Dinarić protivu pravoslavnih.
20. Biskupi na poslu protivu pravoslavnih.
21. Proveditor Dijedo da ne smije biti pravosl. u Dalmaciji
22. Predstavke pravosl. Dalmatinaca u obranu vjere svoje
23. Arcib. Karaman pozvan pred mletački senat
24. Pitanje o pravosl. školama u Dalmaciji
25. Arhim. Nikanor Rajević upravitelj dalm. crkve
26. Nove nezgode za prav. crkvu u Dalmaciji
27. Arhim. Nikanor Bogunović upravitelj dalm. crkve
28. Episkop Sofronije Kutuvali.
29. Inkvizitori da se dade episkop pravosl. Dalmatincima
30. Arhim. Gerasim upravitelj dalm. crkve
  • Sedmi period (1797-1849).
Opći pregled
I. Doba za prvog austrijskog vladanja
1. Mitrop. Stratimirović utiče u poslove dalm. crkve
2. Pakrački ep. Kiril Živković u Dalmaciji
3. Lat. sveštenstvo protivu prav. vjere
4. Imenovanje arhim. Ivkovića za episkopa osujećeno
5. Rastrojstvo u sveštenstvu
6. Staranje ep. Petra Vidaka o dalm. crkvi
II. Doba francuskoga vladanja
1. Proveditor Dandolo u korist prav. dalm.crkve
2. Napoleonova odluka o uređenju dalm. crkve
3. Dolazak ep. Kraljevića u Dalmaciju
4. Imenovanje Kraljevića za dalm. episkopa
5. Pogled na francusko vladanje u Dalmaciji
III. Doba od konačnog utvrđenja austrijske vlade
1. Nastojanje Kraljevićevo da bude priznat za episkopa
2. Dopisivanje o zakonitosti Kraljevićeva episkopstva
3. Kraljević zamišlja pounijatiti dalm. eparhiju
4. Kraljević polazi u Beč
5. Formalni Kraljevićev predlog o uniji
6. Dalmatinci na obrani pravosl. vjere
7. Stratimirović na obrani pravosl. vjere u Dalmaciji
8. Događaji u Šibeniku o Duhovima 1821. godine
9. Dopisivanje Stratimirovićevo sa Bečom o Dalmaciji
10. Aleksijević administrator dalm. eparhije
11. Kraljević se pravda da nije mislio o uniji
12. Kraljević biva pensioniran
IV. Srpski episkopi u Dalmaciji
1. Episkop Josip Rajačić
2. Početak unije u Petrovom polju
3. Ustanova klirikalne škole
4. Revnost Rajačićeva za pravoslavlje
5. Ubijstvo unijatskog popa Kričke
6. Nastojanje Rajačićevo o zavedenju konsistorije
7. Protosinđel Trkulja administrator eparhije
8. Episkop Pantelejmon Živković
9. Trkulja opet administrator eparhije
10. Episk. residencija prelazi iz Šibenika u Zadar
11. Episkop Jerotej Mutibarić
12. Mnogi unijati povraćaju se u pravoslavlje
  • Zaključak
  • Literatura