Naređenje komandanta Komskog korpusa za nemilosrdno uništavanje pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta i njihovih porodica 4.9.1943.

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

NAREĐENjE KOMANDANTA KOMSKOG KORPUSA OD 4. SEPTEMBRA 1943. KOMANDANTIMA BRIGADA I BATALjONA ZA NEMILOSRDNO UNIŠTAVANjE PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA I NjIHOVIH PORODICA

Napomena: Komski korpus je u svom sastavu imao 1. i 2. kolašinsku i 1. i 2. andrijevičku brigadu. Komandant korpusa je bio major Veličko Bojović. Vrhovni komandant JVuO je bio Dragoljub Mihailović.NAREDBA BR. 30

Za 4 SEPTEMBAR 1943 GODINE KOMANDANTA GORSKOG ŠTABA BR. 1112

Komunistički krvavi zločini dostigli su vrhunac u dolini Lima. Najkrvoločnija dela, nikad nezaboravljena po Radovču, Šavniku, Morači, Zabljaku i Kolašimu nažalost i na našu krivicu usledila su i kod nas. Padoše najbolji sinovi ovih krajeva, koji su sav svoj život posvetili dobru naroda ovih siromašnih krajeva.

Bez razmišljanja, a po volji i zahtevu poštenih Srba i po naređenju našeg vrhovnog komandanta, od dana obnarodovanja ove naredbe, preduzimam najsvirepije mere za spas naroda.

U vezi sa ovim,—

N A R E Đ U J E M :

1) Protiv zaludele, potpuno obezglavljene i pomahnitale komunističke bande u šumi, sve određene starešine i svo nacionalno naoružano ljudstvo ima povesti beskompromisnu borbu za njihovo potpuno uništenje. Izuzetka u ovome pogledu ne može biti.

2) Četnik može biti samo oprobani nacionalni borac u dosadanjim borbama, sumnjive odmah razoružavati.

3) Sve sumnjive razoružane i nenaoružane, kao i simpatizere, svi komandanti a naročito komandiri četa staviće pod najjaču moguću kontrolu. Pokreti ovakvih lica, van njihovog imanja ne smiju nikako biti bez odobrenja komandira čete i ostalih starešina. Dozvolu za odlazak u drugu opštinu ovim licima davače komandanti bataljona, a van teritorije brigade, samo komandant brigade.

4) Ko se uhvati da nosi hranu ili druge potrebe komunistima, a to se tačno utvrdi, komandant brigade sa čije bi teritorije bio takav krivac, odmah će ga streljati i porodicu potpuno uništiti. Kuću spaliti, a stoku zapleniti za izdržavanje gorskih jedinica.

5) Ko se uhvati, a to se od strane komandanta brigade utvrdi, da je krio komuniste, primio u svoju kuću ili im slao makakva obaveštenja, biće najstrožije kažnjen.

6) Ko se uhvati i bude dokazano, da je neko lice videlo komuniste, a nije na najbrži način izvestilo najbližu četničku komandu, biće takođe kažnjeno, u čemu se komandantima brigada ostavlja puna inicijativa.

7) Ako u nekom selu bude ubijen makoji četnik, komandant brigade dotične teritorije odmah će streljati deset simpatizera.

8) Komuniste, koji bi se predali, privesti komandantima brigada, koji će ih razoružati, a potom ostaviti pod nadzor. Ako bi dotični komunista odgovarao za ubistvo sprovesti ga potpisatom, a za one koji ne odgovaraju, komandanti će dobiti specijalna naređenja.

9) U četničkim jedinicama mora biti apsolutna i bezuslovna poslušnost. Protivu neposlušnih upotrebiti najstrožije mere.

10) Nenaoružano—ispravno i odano ljudstvo upotrebiti u službu organizacije za razne službe bez pogovora.

11) Sve starešine, predsednici opština i seoske starešine imaju se doslovno držati ove naredbe.

12) Komandanti brigada će narediti, da se ova naredba saopšti svima stanovnicima svih sela na teritoriji komandanta dotične brigade.

13) Ova naredba odmah stupa na snagu.


K O M A N D A N T ,

đ-štabni major,


Dostavljeno: k-tima brigada, bataljona, i presednicima opština.


M.P.


(Okrugli pečat: »Gorski štab br. 128«.)

(Okrugli pečat: »Štab Čajničke brigade«.)


Izvor: Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg. br. 51/1 (CG-V-1366/1).