Zakon o referendumu (1993)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O REFERENDUMU


Član 1.

Narodna skupština može odlučiti da raspiše referendum radi neposrednog izjašnjavanja građana o svakom pitanju iz svoje nadležnosti.

Član 2.

Referendum se može raspisati radi prethodnog ili naknadnog izjašnjavanja građana.

Član 3.

Odluka donesena na referendumu je obavezna, a objavljuje se kao zakon.

Član 4.

Prijedlog za raspisivanje referenduma mogu podnijeti:

- predsjednik Republike;
- predsjednik Narodne skupštine;
- Vlada i
- najmanje 20 narodnih poslanika.

O prijedlogu Narodna skupština donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.

Član 5.

Od dana donošenja odluke o raspisivanju referenduma do održavanja referenduma ne može proći manje od 15 ni više od 30 dana.

Član 6.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani koji imaju opšte biračko pravo.

Član 7.

Referendum se sprovodi tajnim glasanjem, lično, glasačkim listićima.

Član 8.

Glasački listić sadrži:

- naziv skupštine;
- dan održavanja;
- pitanje o kojem građani treba da se izjasne;
- riječ „ZA“ i „PROTIV“ odštampane jedna ispod druge i
- pečat Komisije za sprovođenje referenduma.

Član 9.

Pitanje o kojem građani glasaju formuliše se na glasačkom listiću tako da se na njega može odgovoriti sa „ZA“ ili „PROTIV“.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću riječi „ZA“ ili „PROTIV“.

Član 10.

Referendum sprovodi Komisija za sprovođenje referenduma i odbori za sprovođenje glasanja na glasačkim mjestima.

Član 11.

Komisiju za sprovođenje referenduma imenuje Narodna skupština, a odbore za sprovođenje glasanja obrazuje Komisija za sprovođenje referenduma.

Član 12.

Komisija za sprovođenje referenduma vrši sljedeće poslove:

- stara se za zakonito sprovođenje referenduma;
- obavlja tehničke pripreme za sprovođenje referenduma;
- određuje glasačka mjesta i imenuje članove odbora i članove opštinskih komisija;
- određuje vrijeme početka i završetka glasanja;
- utvrđuje i proglašava rezultate referenduma;
- podnosi izvještaj Skupštini;
- vrši i druge potrebne poslove u skladu sa odgovarajućim propisima.

Član 13.

Odbor za sprovođenje glasanja vrši sljedeće poslove:

- rukovodi glasanjem na glasačkom mjestu;
- obezbjeđuje pravilnost i tajnost glasanja;
- utvrđuje rezultate glasanja na glasačkom mjestu;
- predaje izvještaj Komisiji sa glasačkim materijalom.

Član 14.

Po završenom glasanju odbor sastavlja zapisnik o rezultatima glasanja.

U zapisnik se unosi datum i mjesto, glasačko mjesto, pitanje referenduma, imena članova odbora, broj građana upisanih u glasačkom mjestu, broj građana koji je glasao i rezultat glasanja.

Glasački listić je nevažeći ako nije popunjen, ako su zaokružene obje riječi ili ako je popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi kako je glasač glasao.

Zapisnik potpisuju svi članovi odbora.

Član 15.

Komisija utvrđuje rezultate glasanja na osnovu primljenih materijala sa svih glasačkih mjesta.

Izvještaj o sprovedenom referendumu komisija dostavlja Narodnoj skupštini.

Član 16.

Odluka na referendumu se smatra donesenom ako se za nju izjasnila najmanje većina od ukupno upisanih glasača.

Član 17.

Zbog nepravilnosti u sprovođenju referenduma svaki glasač ima pravo da podnese prigovor opštinskoj komisiji za sprovođenje referenduma u roku od 24 sata od saopštenja rezultata referenduma.

Ako Komisija utvrdi nepravilnosti na glasačkom mjestu poništiće glasanje na tom glasačkom mjestu i odrediti vrijeme ponovnog glasanja.

O poništenju glasanja Komisija obavještava Republičku komisiju za sprovođenje referenduma.

Član 18.

Protiv rješenja opštinske komisije donesenog po prigovoru glasač ima pravo da izjavi žalbu nadležnom sudu u roku od 3 dana od dana prijema rješenja.

Odluka suda donesena po žalbi je konačna.

Član 19.

Referendum koji nije dobio propisanu većinu glasača ne može se ponoviti u roku od 6 mjeseci.

Član 20.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na Narodnu skupštinu shodno se odnose i primjenjuju i na opštinske skupštine kada se odlučuje na opštinskom referendumu.

Član 21.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o referendumu objavljen u „Službenom listu SR BiH“, br. 29/77 i 24/91).

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02-422/93
25. aprila 1993. god.


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/93