Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini u Republici Srpskoj (2010)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA

U 2011. GODINI U REPUBLICI SRPSKOJ

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se: sadržaj, priprema, organizacija i sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova; organi nadležni za sprovođenje popisa i obaveze učesnika popisa; zaštita ličnih podataka sakupljenih popisom; finansiranje popisa i objavljivanje rezultata.

Član 2.

(1) U Republici Srpskoj u periodu od 1. do 15. aprila 2011. godine sprovešće se popis stanovništva domaćinstava i stanova (u daljem tekstu: popis).

(2) Popis se sprovodi prema stanju na dan 31. marta 2011. godine u 24 časa, kao kritični momenat popisa.

(3) Nakon sprovedenog popisa, sprovodi se kontrolni popis na reprezentativnom uzorku popisnih krugova, radi ocjenjivanja obuhvata i kvaliteta podataka prikupljenih popisom.

Član 3.

Popisom će se obuhvatiti slijedeće jedinice popisa:

a) državljani Bosne i Hercegovine (Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine) i strani državljani koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Srpskoj, bez obzira na to da li se u momentu popisa nalazi u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Distriktu Brčkom Bosne i Hercegovine ili u inostranstvu,
b) lica bez državljanstva koja imaju boravište u Republici Srpskoj bez obzira na to da li se u momentu popisa nalaze u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Distriktu Brčkom Bosne i Hercegovine ili u inostranstvu,
v) domaćinstva lica iz t. a) i b) ovog člana i
g) stanovi i druge nastanjene prostorije.

Popisom se neće obuhvatiti: diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, strano vojno osoblje i članovi njihovih porodica lociranih u Republici Srpskoj i stanovi u svojini stranih država.

Član 4.

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

„uobičajeno mjesto stanovanja“ je mjesto u kojem lice živi i obično provodi svoj dnevni odmor, bez obzira na privremenu odsutnost u svrhu rekreacije, odmora, obilaska prijatelja i rodbine, posla, škole, liječenja ili vjerskog hodočašća,
b) „stalni stanovnici“ su lica koja su:
prije kritičnog momenta popisa, najmanje 12 mjeseci neprekidno živjela u svom uobičajenom mjestu stanovanja ili
u zadnjih 12 mjeseci prije kritičnog momenta popisa došla u mjesto svog uobičajenog stanovanja s namjerom da tamo ostanu najmanje jednu godinu,
v) „privatno domaćinstvo“ može biti jednočlano i višečlano tako što:
1) jednočlano domaćinstvo čini lice koje živi samo u odvojenoj stambenoj jedinici ili koje koristi, kao stanar, odvojenu sobu (ili sobe) u nekoj stambenoj jedinici, ali ni sa jednim stanarom te stambene jedinice zajednički ne čini dio višečlanog domaćinstva ili
2) višečlano domaćinstvo čini dva ili više lica koja zajedno koriste cijelu stambenu jedinici ili njen dio i zajednički obezbjeđuju hranu i druge potrepštine za život i mogu udruživati svoje prihode u manjoj ili većoj mjeri,
g) „institucionalno domaćinstvo“ čine lica čije stambene potrebe i sredstva za život osigurava institucija koja smatra neko pravno tijelo sa svrhom osiguranja dugoročnog stanovanja i usluga za neku grupu lica,
d) „stambeni fond“ čine objekti za stanovanje, kao i druge stambene jedinice prema načinu njihovog korišćenja u kritičnom momentu popisa i
đ) „popisna komisija“, „učesnik u popisu“ i „popisivač“ i drugi pojmovi koji nisu propisani ovim zakonom definisaće se u Metodologiji za pripremu, organizovanje i sprovođenje popisa (u daljem tekstu: Metodologija).

Član 5.

(1) Ukupan broj stanovnika za svaku teritorijalnu jedinicu dobija se sabiranjem broja lica, iz člana 3. stav 1. tačka a) i b) prema definiciji o uobičajenom mjestu stanovanja i prisutni su i lica koja tu imaju uobičajeno mjesto stanovanja ali su privremeno odsutna.

(2) Na osnovu definicije uobičajenog mjesta stanovanja, lica koja su u trenutku popisa odsutna ili će biti odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja manje od godinu dana smatraju se privremeno odsutnim licima i uključuju se u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja.

(3) Lica koja ne zadovoljavaju kriterijume postavljene definicijom uobičajenog mjesta stanovanja u mjestu popisivanja, ne žive, niti se očekuje da će živjeti u mjestu popisivanja u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, smatraju se privremeno prisutnim licima i ne računaju se u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja.

(4) Ukupan broj stanovnika uključuje i:

a) civilna lica na privremenom radu izvan teritoriji Republike Srpske pod uslovom da ne žive izvan teritorije godinu dana ili više,
b) civilna lica koja dnevno napuštaju teritoriju Republike Srpske zbog rada ili školovanja,
v) vojna, mornarička i diplomatska lica Republike Srpske, te njihove porodice koja s njima borave izvan teritorije Republike Srpske i
g) nomade i lutalice.

(5) Privremeno prisutna lica koja se isključuju iz ukupnog broja stanovnika u smislu stava 3. ovog člana su civilna lica koja privremeno rade ili se školuju, a nisu sa teritorije Republike Srpske.

Član 6.

Popis stanovništva obuhvata: mjesto uobičajenog stanovanja, ime, ime oca ili majke, prezime, pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana, mjesto rođenja, mjesto stanovanja neposredno po rođenju; mjesto uobičajenog stanovanja lica u vrijeme popisa iz 1991. godine, da li je lice bilo izbjeglica sa teritorije Republike Srpske, da li je bilo raseljeno lice u Republici Srpskoj, da li lice formalno-pravno ima status raseljenog lica i da li ima namjeru povratka u naseljeno mjesto odakle je raseljeno, naselje u Republici Srpskoj iz koga se lice doselilo i godina i razlog doseljenja; da li je lice ikad živjelo izvan teritorije Republike Srpske godinu i duže, mjesec i godina doseljenja i država/Federacija Bosne i Hercegovine/Distrikt Brčko Bosne i Hercegovine iz koje se lice doselilo, razlozi doseljenja u Republiku Srpsku; bračno stanje, vanbračna zajednica, broj živo rođene djece i mjesec i godina njihovog rođenja, državljanstvo, etnička/nacionalna pripadnost, maternji jezik, vjeroispovijest; pismenost, najviša završena škola, stečeno zvanje, škola koju lice pohađa; trenutni status aktivnosti, položaj u zaposlenosti, grana ekonomske djelatnosti poslovnih subjekata (na osnovnom poslu), zanimanje, osnovni izvor sredstava za život, da li je lice izdržavano, aktivnost izdržavaoca, mjesto rada odnosno pohađanja škole i učestalost vraćanja u mjesto stalnog stanovanja; funkcionalna sposobnost lica za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i uzrok poteškoća.

Član 7.

(1) U popisu se prikupljaju slijedeći podaci o domaćinstvima: ime i prezime lica na koje se vodi domaćinstvo, srodnički i porodični sastav domaćinstva, naziv mjesta, ulica i kućni broj gdje se domaćinstvo nalazi, pravni osnov po kome članovi domaćinstva koriste stan.

(2) U popisu se prikupljaju podaci o domaćinstvima koja su koristila poljoprivredno zemljište u posljednjih 12 mjeseci do dana popisa i/ili na dan popisa imaju određeni broj stoke, živine ili košnica pčela, a koristiti će se u izradi Adresara poljoprivrednih domaćinstava za potrebe provođenja popisa poljoprivrede, koji će se urediti posebnim zakonom:

a) prezime i ime lica na koje se vodi domaćinstvo,
b) adresa domaćinstva,
v) korišteno zemljište,
g) podaci o stoci, živini i košnicama pčela.

Član 8.

U popisu se prikupljaju slijedeći podaci o stanovima i drugim objektima za stanovanje: vrsta objekta za stanovanje, vrsta kolektivnog stana, način korišćenja stana, lokacija stana, nastanjenost konvencionalnog prebivališta (prostorije koje su namijenjene za stalno stanovanje), broj lica koja tu stanuju, sprat na kome se stan nalazi, oblik svojine na stanu, površina stana, broj soba u stanu, površina kuhinje, uslovi u kupatilu i toaletu, električna energija, plin i sistem vodosnabdijevanja, instalacije za centralno grijanje i kanalizacioni sistem; vrste grijanja, glavna vrsta energije koja se koristi za grijanje stana, godina izgradnje zgrade, vrsta zgrade u kojoj se stan nalazi, pretežni materijal nosive konstrukcije zgrade, vrsta krovnog pokrivača zgrade i stanje u kome se zgrada nalazi.

Član 9.

(1) Lice obuhvaćeno popisom dužno je da na sva pitanja u popisnim obrascima dati tačne i potpune odgovore.

(2) Lične podatke o odsutnim članovima domaćinstva starijim od 15 godina, može dati samo punoljetni prisutni član domaćinstva, kome su podaci najviše poznati, a o djetetu do 15 godina podatke daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj.

(3) Ako popisivač u vrijeme popisivanja ne zatekne u stanu lica obuhvaćeno popisom, a podatke ne može da prikupi na način propisan u stavu 2. ovog člana, ostavlja licu pismeno obavještenje o dužnosti davanja podataka nadležnoj popisnoj komisiji do 15. aprila 2011. godine.

(4) Obavještenje iz stava 3. ovoga člana sadrži radno vrijeme i adresu nadležne popisne komisije kod koje lice koje je obuhvaćeno popisom može dati popisne podatke.

Član 10.

Lica obuhvaćena popisom može se izjasniti o nacionalnoj/etničkoj i vjerskoj pripadnosti, a popisni obrazaci će sadržavati pouku o tome.

Član 11.

(1) Popisni obrasci i metodološka uputstva štampaju se na jezicima u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, ćiriličkim i latiničkim pismom.

(2) Odgovori u popisnim obrascima se upisuju na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpsko, ćiriličkim ili latiničkim pismom.

Član 12.

Prije popisivanja, popisivač je dužan upozoriti pripadnike nacionalnih manjina da imaju pravo dobiti na uvid ogledne primjerke popisnih obrazaca na jeziku i pismu svoje nacionalne manjine.

Član 13.

(1) Popisivači i sva druga lica koje obavljaju poslove u vezi s popisom dužni su da čuvaju trajno kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od pojedinaca koji se odnose na njihove lične, porodične i imovinske prilike.

(2) Podaci prikupljeni popisom koriste se isključivo u statističke svrhe.

(3) Zaštita ličnih podataka obavljaće se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06) i Zakonu o statistici Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 85/03).

(4) U skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, relevantni podaci će se pohranjivati u statističkom registru stanovništva.

Član 14.

(1) Popisivači i druga lica koja obavljaju poslove popisa dužna su da blagovremeno i na propisan način obavljaju poslove popisa.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana prilikom obavljanja svojih poslova dužni su dati na uvid svoje ovlašćenje licima koje popisuju.

(3) Popisivanje se vrši svaki dan u vremenu 07.00–21.00 časova u prisustvu najmanje jednog punoljetnog lica u domaćinstvu.

II PRIPREME, ORGANIZACIJA I VRŠENjE POPISA[uredi]

Član 15.

(1) Popis priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku.

(2) Određene poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa na teritoriji jedinica lokalne samouprave, Republički zavod za statistiku obavlja putem popisnih komisija u skladu sa ovim zakonom.

(3) Popis se sprovodi prema Metodologiji, koju donosi direktor Republičkog zavod za statistiku.

(4) Metodologijom se uređuje priprema, organizacija, sprovođenje, sadržaj i jedinice popisa, definicije i klasifikacije.

(5) Kontrolni popis iz člana 2. stav 3. ovog zakona sprovodi se prema Metodologiji za kontrolu obuhvata i kvaliteta podataka prikupljenih popisom.

Član 16.

Republički zavod za statistiku dužan je da:

a) organizuje, koordinira i stručno kontroliše sve poslove na pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa i stara se o blagovremenom i potpunom izvršavanju ovog zakona,
b) izrađuje i štampa upitnike, uputstva i druge metodološke instrumente popisa,
v) organizuju i obezbjeđuju blagovremeno obavještavanje stanovništva o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja,
g) određuje i imenuje republičke instruktore i kontrolore,
d) vrši stručno-metodološko osposobljavanje članova popisnih komisija, opštinskih, odnosno gradskih instruktora i kontrolora,
đ) izdaje propisana ovlašćenja za rad učesnicima u popisu koje imenuje raspoređuje i dostavlja popisne obrasce, uputstava i drugi popisni materijal popisnim komisijama,
e) ostvaruje saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, usklađuje sa njima zajedničke aktivnosti, daje obavezne instrukcije i kontroliše njihovo izvršenje i traži izvještaje i obavještenja,
ž) utvrđuje i izrađuje: kriterijume za otkrivanje i automatsko ispravljanje grešaka u popisnoj građi, metodološke osnove za definisanje kontrole kontigenta sa uputstvom i programom za kontrolu kontigenta, program logičke kontrole i tabele po programu obrade podataka, program za obradu popisne građe sa kodeksima šifara,
z) sprovodi statističku kontrolu kvaliteta podataka prikupljenih na terenu,
i) odlučuje o izboru tehnologije unosa, softvera i obrade podataka,
j) preuzima popisnu građu od popisnih komisija, vrši kontrolu i pripremu popisne građe za obradu,
k) stara se o smještaju i čuvanju popisne građe po prijemu od popisnih komisija u skladu sa zakonom i drugim propisima i obezbjeđuje zaštitu prikupljenih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
l) obrađuje prikupljene podatke i objavljuje podatke o rezultatima popisa,
lj) raspoređuje finansijska sredstva na popisne komisije i daje uputstvo o izradi izvještaja o utrošku tih sredstava,
m) sastavlja predračun trošova popisa za realizaciju aktivnosti utvrđenih ovim zakonom i
n) sarađuje sa drugim nadležnim organima uprave i organizacijama Republike Srpske i koordinira zajedničke aktivnosti na pripremama, organizaciji i sprovođenju popisa, i u skladu sa zakonom daje instrukcije i uputstva, pruža stručnu pomoć i traži izvještaje i obavještenja o realizovanim aktivnostima.

Član 17.

U okviru svog djelokruga poslova utvrđenih zakonom u izvršenju pojedinih poslova popisa učestvuju:

a) Ministarstvo pravde,
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova,
v) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
g) ostala ministarstva i drugi republički organi uprave i
d) organi jedinica lokalne samouprave.

Član 18.

(1) Ministarstvo pravde organizuje i sprovodi popisivanje lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili zavodskih vaspitnih mjera u ustanovama koje su pod neposrednim nadzorom ovog ministarstva i u saradnji sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine obezbjeđuje podatke za lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u ustanovama pod nadzorom Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine.

(2) Ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje i sprovodi popis lica koji borave u obrazovnim ustanovama smještenim u objektima ovog ministarstva.

(3) Obuku popisivača i popisni materijal za popisivanje lica iz st. 1. i 2. ovog zakona obezbjeđuje Republički zavod za statistiku.

(4) Popunjavanje popisnih obrazaca iz st. 1. i 2. ovog člana izvršiće se najkasnije do 25. marta 2011. godine, s tim da se popunjeni obrasci obavezno dostave popisnim komisijama nadležnim za uobičajeno mjesto stanovanja tih lica, najkasnije do 31. marta 2011. godine.

Član 19.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku, uz saglasnost nadležnih rukovodilaca organa iz člana 18. ovog zakona, donosi uputstvo o načinu popisivanja lica iz člana 18. st. 1. i 2, te o načinu dostavljanja obrazaca popisnim komisijama.

Član 20.

(1) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) će u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine omogućiti sprovođenje popisa vojnih, mornaričkih i diplomatskih lica iz Republike Srpske, te njihovih porodica koje s njima borave izvan teritorije Republike Srpske.

(2) Republički zavod za statistiku obezbijediće metodološko uputstvo i popisni materijal za sprovođenje popisa lica iz stava 1. ovog člana.

Član 21.

(1) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku izradiće Metodologiju za vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica.

(2) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku u fazi priprema popisa u skladu sa ovim zakonom i metodološkim uputstvima dužna je da izvrši reviziju i ažuriranje statističkih krugova.

(3) Pored poslova navedenih u stavu 2. ovog člana, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove izrađuje skice i opise granica popisnih statističkih krugova, a prema propisanim metodološkim uputstvima i dostavlja ih Republičkom zavodu za statistiku, najkasnije do 30. novembra 2010. godine.

Član 22.

Organi uprave i organizacije koje nisu navedene u članu 17. ovog zakona, obavezne su da u slučaju potrebe pruže pomoć Republičkom zavodu za statistiku u izvršavanju poslova popisa u okviru svog djelokruga poslova.

Član 23.

(1) Organi jedinica lokalne samouprave u okviru svoje nadležnosti obezbjeđuju blagovremeno obilježavanje naziva naseljenih mjesta, ulica i trgova i izvršiti numeraciju kuća i zgrada i odmah o tome obavijestiti, Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republički zavod za statistiku, a najkasnije do 30. septembra 2010. godine.

(2) Pored poslova navedenih u stavu 1. ovog člana, organi jedinica lokalne samouprave obavljaju i druge poslove u popisu koje su predviđene metodološkim uputstvima i instrukcijama datim od strane Republičkog zavoda za statistiku.

Član 24.

(1) Popisne komisije rukovode pripremama, organizacijom i sprovođenjem popisa na teritoriji jedinica lokalne samouprave i odgovorne su za blagovremeno preduzimanje potrebnih mjera radi obezbjeđenja svih priprema za organizaciju i kvalitetno i pravovremeno izvršenje popisa.

(2) Popisne komisije se sastoje od predsjednika i pet članova koje imenuje skupština jedinice lokalne samouprave.

Član 25.

Popisna komisija obavlja slijedeće poslove:

a) organizuje i obezbjeđuje blagovremeno obavještavanje stanovništva o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u popisu,
b) određuje i imenuje potreban broj opštinskih, odnosno gradskih instruktora i popisivača,
v) izdaje propisana ovlašćenja učesnicima u popisu koje imenuje,
g) obezbjeđuje potrebne prostorije, organizuje i vrši obuku popisivača,
d) vrši raspored popisivača i instruktora,
đ) preduzima mjere radi obezbjeđenja potpunog obuhvata jedinica popisa,
e) preuzima i raspoređuje popisni materijal popisivačima,
ž) kontroliše rad popisivača, instruktora i pružaju im stručnu pomoć,
z) stara se o pravilnoj primjeni organizacionih i metodoloških uputstava,
i) preuzima popisnu građu od instruktora, organizuje i sprovodi kontrolu potpunosti i kvaliteta popisne građe,
j) dostavlja popisnu građu Republičkom zavodu za statistiku u propisanom roku,
k) vrši obračun naknada za rad učesnicima popisa u skladu sa kriterijumima iz člana 30. stav 3. ovog zakona i odgovorni su za pravilnu upotrebu sredstava određenih za popis,
l) izrađuje obračun utroška sredstava za popis i vrše druge poslove u vezi sa pripremama i sprovođenjem popisa prema stručnim uputstvima Republičkog zavoda za statistiku i
lj) izrađuje prve rezultate za naselja i opštine i dostavljaju ih Republičkom zavodu za statistiku u roku od 15 dana od dana završetka popisa.

III FINANSIRANjE POPISA[uredi]

Član 26.

Sredstva za finansiranje poslova i zadataka iz člana 21. ovog zakona u iznosu od 4.600.000 KM obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske i uplaćuju se na račun Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Član 27.

(1) Sredstva za finansiranje poslova popisa, izuzev sredstava iz člana 26. ovog zakona, obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske za pojedine godine, u periodu od 2010. do 2013. godine u ukupnom iznosu od 13.400.000 KM.

(2) Sredstva iz stava 1. ovog člana prenosiće se Republičkom zavodu za statistiku, prema slijedećoj dinamici:

a) 2010. godini 2.874.450 KM,
b) 2011. godini 9.825.550 KM,
v) 2012. godini 500. 000 KM i
g) 2013. godini 200.000 KM.

Član 28.

(1) Sredstva za pojedine godine usklađuju se svake godine prilikom donošenja budžeta Republike Srpske za narednu godinu, a na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku o kretanju potrošačkih cijena.

(2) Sredstva iz člana 27. ovog zakona koja se ne utroše do kraja godine za koju su obezbijeđena mogu se koristiti u narednoj godini za iste namjene.

Član 29.

(1) Republički zavod za statistiku će Vladi podnijeti izvještaj o utrošku sredstava obezbijeđenih u budžetu Republike i o izvršenim poslovima i zadacima popisa predviđenih za prethodnu godini do kraja marta tekuće godine.

(2) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Vladi Republike Srpske podnosi izvještaj o utrošku sredstava obezbijeđenih budžetom Republike Srpske i o izvršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti najkasnije do 31.03.2011. godine.

Član 30.

(1) Popisivačima instruktorima, kontrolorima, članovima popisnih komisija i ostalim učesnicima na pripremama, sprovođenju popisa, kao i na obradi popisne građe pripada naknada za rad na tim poslovima.

(2) Radnici organa uprave i organizacija koji budu angažovani na poslovima popisa ostvaruju naknadu iz prethodnog stava samo za rad van redovnog radnog vremena.

(3) Kriterijume i normative za visinu naknada utvrđuje Vlada, na prijedlog Republičkog zavoda za statistiku.

Član 31.

(1) Popisnim komisijama rasporediće se odgovarajući iznos sredstava za podmirenje troškova priprema, organizacije i sprovođenje popisa na teritoriji opštine ili grada.

(2) Raspoređivanje sredstava iz prethodnog stava vrši direktor Republičkog zavoda za statistiku, prema kriterijumima koje utvrdi Vlada.

Član 32.

(1) Popisne komisije podnijeće Republičkom zavodu za statistiku konačan obračun utroška sredstava.

(2) Način sastavljanja obračuna iz prethodnog stava i rok za njegovo dostavljanje odrediće direktor Republičkog zavoda za statistiku.

IV OBJAVLjIVANjE PODATAKA[uredi]

Član 33.

(1) Republički zavod za statistiku objaviće prve rezultate popisa za Republiku Srpsku u roku od 30 dana od dana završetka popisivanja.

(2) Rezultate popisa Republike Srpske utvrđene programom obrade objaviće se u periodu od 1. januara 2012. godine do 31. decembra 2013. godine.

V KAZNENE ODREDBE[uredi]

Član 34.

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice obuhvaćeno popisom ili lice koje je obavezno da dâ podatke o odsutnim članovima domaćinstva, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj za dijete mlađe od 15 godina, ako odbije da odgovori na pitanja u popisnim obrascima ili dâ netačne odgovore.

Član 35.

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj učesnici u popisu i druga lica koja vrše poslove u vezi sa popisom:

a) ako protivno volji lica obuhvaćenog popisom utiču na to lice da se protiv svoje volje izjasni ili ne izjasni o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti ili vjeri,
b) ako blagovremeno i na propisan način ne obavljaju poslove popisa i
v) ako ne čuvaju kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od lica koja se popisuju, a koji se odnose na njihove lične podatke i imovinske prilike.

VI ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 36.

Direktor Republičkog zavoda u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi:

a) akt o sadržaju popisnih obrazaca,
b) Program publikovanja,
v) Metodologija za pripremu, organizovanje i sprovođenje popisa (član 15. stav 4) i
g) Metodologija za kontrolu obuhvata i kvaliteta podataka prikupljenih popisom (član 15. stav 5).

(2) Popisni obrasci objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Član 37.

Uništavanje popisne građe nastale u radu nadležnih organa i organizacija Republike Srpske za poslove popisa obavlja se u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i Arhivu Republike Srpske i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-773/10
Datum: 01. jun 2010. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/10