Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji (2007)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA,

KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA I SUDSKOJ POLICIJI

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata ovlaštenih službenih lica, državnih službenika i drugih zaposlenih lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP), kazneno-popravnim ustanovama i Sudskoj policiji Republike Srpske.

Član 2.

Plate zaposlenih iz člana 1. ovog zakona sastoje se od osnovne plate za redovan rad uvećane za naknadu za minuli rad i poreza i doprinosa koji se uplaćaju za plate.

Član 3.

(1) Pravo na platu ostvaruje se od dana stupanja na rad.

(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

II NAČIN UTVRĐIVANjA OSNOVNE PLATE[uredi]

Član 4.

(1) Zaposleni iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na mjesečnu platu u skladu sa odredbama ovog zakona. Plata se isplaćuje u tekućem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa mjesečnim planom potrošnje budžeta Republike Srpske (u daljem tekstu: budžet).

(2) Sredstva za plate obezbjeđuju se u budžetu.

Član 5.

(1) Osnovna plata obračunava se mjesečno za puno radno vrijeme prema radnom mjestu na koje je lice raspoređeno i odgovarajućoj platnoj grupi.

(2) Osnovna plata iz stava (1) ovog člana obračunava se tako što se cijena rada kao izraz vrijednosti za najjednostavniji rad pomnoži sa koeficijentima iz čl. 10, 11, 12, 13, 14, 15. i 16. ovog zakona.

(3) Osnovna plata iz stava (2) ovog člana uvećava se po osnovu staža osiguranja za 0,5 % za svaku godinu staža osiguranja.

Član 6.

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obračun plata.

(2) Vlada Republike Srpske obavezuje se da sa predstavnicima granskih sindikata svake godine u toku izrade budžeta vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu. Akt o cijeni rada potpisuje predsjednik Vlade i sindikata.

(3) Akt iz stava (2) ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Član 7.

Naknade u visini do 35% za težinu, prirodu posla i posebne uslove rada i naknada za topli obrok, regres, zimnicu i ogrev uračunate su u osnovnu platu iz člana 5. stav (2) ovog zakona i ne mogu se posebno iskazivati.

Član 8.

(1) Način obračuna i isplate plata jedinstveni su za zaposlene iz člana 1. ovog zakona, a zavise od radnog mjesta na koje je lice raspoređeno i odgovarajuće platne grupe.

(2) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje budžet u planiranom obimu, plate zaposlenih iz člana 1. ovog zakona umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda budžeta.

(3) Odluku o procentu umanjenja plate na prijedlog Ministarstva finansija, donosi Vlada.

Član 9.

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 časova sedmično.

(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim Zakonom ili drugim propisima, osnovna mjesečna plata odrediće se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

III PLATE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA[uredi]

1. Plate pripadnika policije[uredi]

Član 10.

Koeficijenti za obračun osnovne plate pripadnika policije iz člana 5. stav (2) ovog zakona, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju iznose:

I – Platna grupa

1. Direktor policije VSS 32,00

II – Platna grupa

2. Načelnik Uprave policije VSS
3. Načelnik Uprave kriminalističke policije VSS 26,00

III – Platna grupa

4. Načelnik Centra javne bezbjednosti VSS 23,00

IV – Platna grupa

5. Zamjenik načelnika Uprave policije VSS
6. Zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije VSS 22,00
7. Komandant Specijalne jedinice policije VSS

V – Platna grupa

8. Načelnik Jedinice za profesionalne standarde VSS
9. Načelnik Jedinice za posebne istrage VSS
10. Načelnik Kriminalističko-tehničkog centra VSS 19,00
11. Zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti VSS

VI – Platna grupa

12. Načelnik Inspektorata za unutrašnju kontrolu VSS
13. Načelnik Inspektorata za revizije i inspekcije VSS
14. Načelnik Inspektorata za zaštitu od požara VSS
15. Načelnik Odjeljenja u MUP-u u sjedištu VSS
16. Načelnik Dežurnog operativnog centra u MUP-u VSS 16,50
17. Pomoćnik komandanta Specijalne jedinice policije VSS
18. Glavni inspektor u organizacionim jedinicama u MUP-u u sjedištu VSS
19. Pomoćnik načelnika Centra javne bezbjednosti VSS
20. Načelnik sektora u Centru javne bezbjednosti VSS

VII – Platna grupa

21. Šef (rukovodilac) Odsjeka u organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu VSS
22. Rukovodilac laboratorije u Kriminalističko-tehničkom centru VSS
23. Načelnik odjeljenja u Centru javne bezbjednosti VSS
24. Načelnik stanice javne bezbjednosti VSS 15,00
25. Komandir tima u Specijalnoj jedinici policije VSS
26. Pilot helikoptera VSS

VIII – Platna grupa

27. Inspektor u svim organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu VSS
28. Komandir policijske stanice ili jedinice policije I i II kategorije VSS 14,00
29. Komandir jedinice za podršku VSS
30. Vještak za kriminalističko-tehnička vještačenja u Kriminalističko-tehničkom centru VSS
31. Poligrafski ispitivač VSS

IX – Platna grupa

32. Komandir policijske stanice i jedinice policije III, IV i V kategorije VSS
33. Zamjenik komandira policijske stanice i jedinice policije I i II kategorije VSS
34. Načelnik Centra za uzgoj, dresuru i upotrebu službenih pasa VSS
35. Instruktor u Specijalnoj jedinici policije VSS
36. Pomoćnik komandira tima u Specijalnoj jedinici policije VSS 13,50
37. Rukovodilac smjene u Dežuronom operativnom Centru MUP-a u sjedištu VSS
38. Rukovodilac Operativnog dežurstva u Centru javne bezbjednosti VSS
39. Zamjenik načelnika stanice javne bezbjednosti VSS
40. Zamjenik komandira jedinice za podršku VSS

X – Platna grupa

41. Šef odsjeka u centru javne bezbjednosti VSS
42. Načelnik odjeljenja u stanici javne bezbjednosti VSS 13,00
43. Zamjenik komandira policijske stanice i jedinice policije III, IV i V kategorije VSS

XI – Platna grupa

44. Inspektor – I pratilac štićenih ličnosti VSS
45. Inspektor u svim organizacionim jedinicama centra javne bezbjednosti u sjedištu VSS
46. Šef odsjeka u stanici javne bezbjednosti VSS 12,50
47. Šef grupe u stanici javne bezbjednosti VSS
48. Šef odsjeka u policijskoj stanici VSS

XII – Platna grupa

49. Inspektor u stanici javne bezbjednosti i policijskoj stanici VSS
50. Stručni saradnik za obradu krivičnih predmeta u PS za bezbjednost saobraćaja VSS 12,00
51. Šef smjene operativnog dežurstva u centru javne bezbjednosti VSS

XIII – Platna grupa

52. Zamjenik načelnika Centra za uzgoj, dresuru i upotrebu službenih pasa VŠS
53. Komandir policijske stanice i jedinice policije VI kategorije VŠS
54. Komandir jedinice za podršku VŠS 11,00
55. Vođa tima u Specijalnoj jedinici policije VŠS
56. Komandir Odjeljenja za vazduhoplovno-tehničko održavanje helikoptera VŠS

XIV – Platna grupa

57. Operativni dežurni u Dežurnom operativnom Centru MUP-a u sjedištu VŠS
58. Inspektor u svim organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu VŠS
59. Zamjenik komandira jedinice za podršku VŠS 10,50
60. Pomoćnik komandira u jedinici za podršku VŠS
61. Zamjenik komandira policijske stanice i jedinice policije VI kategorije VŠS
62. Vođa grupe u Specijalnoj jedinici policije VŠS

XV – Platna grupa

63. Pomoćnik komandira u policijskim stanicama i jedinicama policije VŠS
64. Inspektor – II pratilac štićenih ličnosti VŠS 10.00
65. Komandir staničnog odjeljenja i jediničnog odjeljenja policije VŠS

XVI – Platna grupa

66. Vještak za kriminalističko-tehnička vještačenja u kriminalističko-tehničkom centru VŠS
67. Šef smjene policijske stanice i jedinici policije VŠS 9,70
68. Vođa sektora I kategorije u policijskoj stanici i jedinici policije VŠS
69. Komandir voda u Policijskoj akademiji VŠS
70. Operatiavni dežurni u centru javne bezbjednosti VŠS

XVII – Platna grupa

71. Inspektor u svim organizacionim jedinicama centra javne bezbjednosti u sjedištu VŠS
72. Inspektor u stanici javne bezbjednosti i policijskoj stanici VŠS 9,50
73. Analitičar u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja VŠS

XVIII – Platna grupa

74. Vođa tima u jedinici za podršku SSS
75. Vođa tima vodiča službenih pasa u jedinici za podrušku SSS 9,40
76. Vođa grupe u jedinici za podršku SSS

XIX – Platna grupa

77. Policajac specijalista u Specijalnoj jedinici policije SSS
78. Policajac vodič službenih pasa u jedinici za podršku SSS 9,30
79. Policajac u jedinici za podršku SSS

XX – Platna grupa

80. Kriminalistički policajac u stanici javne bezbjednosti i policijskoj stanici SSS
81. Kriminalistički tehničar–fotograf u Kriminalističko-tehničkom centru SSS
82. Kriminalistički tehničar u centru javne bezbjednosti SSS
83. Kriminalistički tehničar, PDZ, KE i OE u SJB i PS SSS 8,40
85. Policajac – PDZ tehničar u organizacionim jedinicama u MUP-a u sjedištu SSS
86. PDZ tehničar u centru javne bezbjednosti SSS
87. Policajac – pratilac štićenih ličnosti SSS
88. Šef smjene u policijskoj stanici i jedinici policije SSS
89. Vođa sektora u policijskoj stanici i jedinici policije SSS
90. Vođa saobraćajnog sektora u policijskoj stanici i jedinici policije SSS
91. Policajac – vozač u organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu, policajac na obezbjeđenju objekata SSS
92. Policajac – rukovaoc MTS u organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu, policajac – rukovaoc MTS – vezista u jedinici za podršku SSS

XXI – Platna grupa

93. Policajac – instruktor u centru za uzgoj, dresuru i upotrebu službenih pasa SSS
94. Policajac - odgajivač službenih pasa u centru za uzgoj, dresuru i upotrebu službenih pasa SSS
95. Policajac – vodič službenih pasa u centru za uzgoj dresuru i upotrebu službenih pasa SSS
96. Policajac za vršenje uviđaja u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja SSS
97. AMS – aviomehaničar SSS
98. IRE – aviomehaničar SSS
99. Policijski vozač – kurir MUP-a u sjedištu SSS
100. Stručni saradnik magacioner, oružar i skladištar u Policijskoj akademiji SSS 8,00
101. Policajac – vozač u centru javne bezbjednosti SSS
102. Policajac – rukovaoc MTS u centru javne bezbjednosti SSS
103. Stručni saradnik za depozit u centru javne bezbjednosti SSS
104. Policajac – rukovaoc MTS u policijskoj stanici i jedinici policije SSS
105. Saobraćajni policajac u policijskoj stanici i jedinici policije SSS
106. Policajac u policijskoj stanici i jedinici policije (osim jedinice za podršku) SSS

2. Plate državnih službenika u MUP-u[uredi]

Član 11.

Koeficijenti za obračun osnovne plate državnih službenika zaposlenih u MUP-u iz člana 5. stav 2. ovog zakona, u zavisnosti poslova koje obavljaju, iznose:

I – Platna grupa

1. Načelnici uprave (osim Uprave policije i Uprave kriminalističke policije) VSS 25,00

II – Platna grupa

2. Zamjenici načelnika uprava (osim Uprave policije i Uprave kriminalističke policije) VSS 21,00

III – Platna grupa

3. Načelnik jedinice za zdravstvenu preventivu VSS
4. Načelnik odjeljenja u organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu VSS 16,00

IV – Platna grupa

5. Rukovodilac odsjeka u organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu VSS
6. Načelnik odjeljenja u centru javne bezbjednosti u sjedištu VSS 14,50
7. Rukovodilac Jedinice za strategiju planiranje i evropske integracije VSS

V – Platna grupa

8. Načelnici odjeljenja u stanicama javne bezbjednosti VSS 14,00

VI – Platna grupa

9. Rukovodilac grupe u organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu VSS
10. Rukovodilac odsjeka u centru javne bezbjednosti VSS
11. Rukovodilac u stanici javne bezbjednosti VSS 13,50
12. Rukovodilac odsjeka u policijskoj stanici VSS
13. Rukovodilac studentske službe u Visokoj školi unutrašnjih poslova VSS

VII – Platna grupa

14. Inspektori u organizacionim jedinicama u MUP-u u sjedištu VSS
15. Viši stručni saradnik u organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu VSS 13,00
16. Viši stručni saradnik za strategiju, planiranje i evropske integracije VSS

VIII –Platna grupa

17. Viši strupčni saradnici u centru javne bezbjednosti u sjedištu VSS
18. Viši stručni saradnici u stanicama javne bezbjednosti VSS 12,00

IX – Platna grupa

19. Rukovodilac pisarnica VŠS
20. Rukovodilac odsjeka VŠS 10,00
21. Rukovodilac grupe VŠS

X – Platna grupa

22. Stručni saradnici u organizacionim jedinicama MUP-a u sjedištu VŠS 9,50

XI – Platna grupa

23. Stručni saradnici u centru javne bezbjednosti u sjedištu VŠS
24. Stručni saradnaici u stanicama javne bezbjednosti VŠS 9,00
25. Stručni saradnici u policijskim stanicama VŠS

XII – Platna grupa

26. Vođa tima za komunikacije SSS
27. Stručni saradnici – tehničari na održavanju telefonskih i radio sistema, te sistema za prenos njegovih poruka SSS 7,70

XIII – Platna grupa

28. Stručni saradnici – radio telegrafista, teleprinterista, šifrer SSS 7,50

XIV – Platna grupa

29. Stručni saradnici u organizacionim jedinicama u MUP-u u sjedištu SSS
30. Vođa tima u centru javne bezbjednosti u sjedištu SSS 7,00

XV – Platna grupa

31. Stručni saradnici u centru javne bezbjednosti u sjedištu SSS
32. Stručni saradnici u stanicama javne bezbjednosti SSS 6,50
33. Stručni saradnici u policijskim stanicama SSS

3. Plate ostalih zaposlenih[uredi]

Član 12.

Koeficijent za obračun osnovne plate ostalih zaposlenih u MUP-u iz člana 5. stav (2) ovog zakona, u zavisnosti od poslova i zadataka koji obavljaju iznose.

I – Platna grupa

1. Šef kabineta ministra VSS
2. Savjetnik ministra VSS 21,00

II – Platna grupa

3. Direktor Visoke škole unutrašnjih poslova VSS 19,00

III – Platna grupa

4. Sekretar kabineta ministra VSS
5. Direktor Policijske akademije VSS 18,00
6. Predsjednik Drugostepenog disciplinskog suda VSS

IV – Platna grupa

7. Pomoćnik direktora Visoke škole unutrašnjih poslova (dr)
8. Šef Biroa za žalbe i predstavke građana VSS 16,50

V – Platna grupa

9. Glavni disciplinski tužilac VSS 16,00
10. Nastavnik na Visokoj školu unutrašnjih poslova (dr)

VI – Platna grupa

11. Nastavnik na Visokoj školi unutrašnjih poslova (mr) 15,00

VII – Platna grupa

12. Šef Biroa za informisanje VSS
13. Pomoćnik direktora Policijske akademije VSS 14,50
14. Predsjednik Prvostepenog disciplinskog suda VSS
15. Viši stručni saradnik za nastavu na Visokoj školi unutrašnjih poslova VSS

VIII – Platna grupa

16. Član Biroa za žalbe VSS 14,00

IX – Platna grupa

17. Zamjenik predsjednika Drugostepenog disciplinskog suda VSS
18. Načelnik klase u Visokoj školu unutrašnjih poslova VSS
19. Načenik klase – koordinator praktične nastave na Policijskoj akademiji VSS
20. Nastavnik na Policijskoj akademiji VSS
21. Disciplinski tužilac VSS
22. Sudija Drugostepenog disciplinskog suda VSS 13,00
23. Koordinator za specijalističku obuku na Policijskoj akademiji VSS
24. Koordinator za nastavne i vannastavne aktivnoosti u Upravi za policijsko obrazovanje VSS
25. Organizator i koordinator praktične nastave u Visokoj školi unutrašnjih poslova VSS
26. Viši stručni saradnik u MUP-u u sjedištu VSS

X – Platna grupa

27. Viši stručni saradnik u centru javne bezbjednosti VSS
28. Viši stručni saradnik u stanici javne bezbjednosti VSS
29. Viši stručni saradnik u policijskoj stanici VSS
30. Prevodilac VSS
31. Bibliotekar VSS 11,50
32. Portparol u centru javne bezbjednosti VSS
33. Veterinar VSS
34. Novinar u Birou za informisanje VSS
35. Psiholog VSS
36. Lektor VSS

XI – Platna grupa

37. Nastavnik obuke u upravljanju policijskim vozilom VŠS 9,50

XII – Platna grupa

38. Visokokvalifikovani majstori VKV 7,25

XIII – Platna grupa

39. Stručni saradnik u MUP-u u sjedištu SSS
40. Medicinski tehničar SSS
41. Administrator baze podataka MUP-a u sjedištu SSS 7,00
42. Tehnički sekretar – daktilograf u MUP-u u sjedištu SSS
43. Tehnički sekretar – daktilograf u centru javne bezbjednosti SSS

XIV – Platna grupa

44. Skladištar SSS
45. Magacioner SSS 6,50
46. Šef kuhinje i restorana SSS
47. Blagajnik SSS
48. Tehnički sekretar – daktilograf u stanici javne bezbjednosti SSS
49. Tehnički sekretar – daktilograf u policijskoj stanici SSS
50. Tehnički sekretar – daktilograf u jedinici policije SSS

XV – Platna grupa

51. Daktilograf SSS
52. Kuvar – šef smjene u kuhinji SSS 6,00
53. Pomoćni radnik SSS

XVI – Platna grupa

54. Glavni kuvar KV
55. Kuvar KV
56. Pomoćni kuvar KV
57. Konobar KV
58. Radnik u kantini KV 5,50
59. Automehaničar KV
60. Autoelektričar KV
61. Vozač KV
62. Kućni majstor KV
63. Ložač KV
64. Radnik na održavanju KV
65. Radinik na održavanju – električar KV
66. Radnik na održavanju – domar KV
67. Kurir KV

XVII – Platna grupa

68. Pomoćni kuvar i radnik NKV
69. Radnik na održavanju čistoće NKV 4,00
70. Perač rublja NKV
71. Pomoćni radnik NKV

IV PLATE ZAPOSLENIH U SUDSKOJ POLICIJI I KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA[uredi]

Član 13.

Koeficijenti za obračun osnovne plate zaposlenih u Sudskoj policiji u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:

a) Glavni komandir Sudske policije Republike Srpske 23,00
b) Samostalni inspektor Sudske policije Republike Srpske 19,00
v) Komandir odjeljenja Sudske policije Republike Srpske 16,00
g) Zamjenik komadira odjeljenja Sudske policije Republike Srpske 14,00
d) Pomoćnik komandira odjeljenja Sudske policije Republike Srpske 12,00
đ) Viši narednik Sudske policije Republike Srpske 9,40
e) Sudski narednik Sudske policije Republike Srpske 9,30
ž) Viši polocajac Sudske policije Republike Srpske 8,40
z) Sudski policajac 8,00

Član 14.

Koeficijenti za obračun osnovne plate inspektora u kazneno-popravnim ustanovama u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:

a) Glavni inspektor za kazneno-popravne ustanove 20,00
b) Inspektor za kazneno-popravne ustanove 16,00

Član 15.

Koeficijenti za obračun osnovne plate direktora, upravnika, zamjenika i savjetnika – pomoćnika u kazneno-popravnim ustanovama, iznose:

a) Direktor Kazneno-popravnog zavoda 26,00
b) Zamjenik direktora Kazneno-popravnog zavoda 23,00
v) Upravnik okružnog zatvora 23,00
g) Savjetnik – pomoćnik 18,00

Član 16.

Koeficijenti za obračun osnovne plate stražara u kazneno-popravnim ustanova u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:

a) Načelnik straže u kazneno-popravnim ustanovama 15,00
b) Narednik straže I klase 12,00
v) Narednik straže 10,00
g) Stariji stražar I klase 9,4
d) Stariji stražar 9,3
đ) Stražar I klase 8,4
e) Stražar 8,0

V NAKNADE PLATA[uredi]

Član 17.

Zaposleni iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, republičkih praznika, privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovarajuće mjere zaštite na radu, utvrđenog u Zakonu o radu i posebnim kolektivnim ugovorima.

Član 18.

Zaposlenim iz člana 1. ovog zakona ostvaruju pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti.

Član 19.

Zaposleni iz člana 1. ovog zakona ostvaruju pravo na uvećanje plate po osnovu rada noću i u dane republičkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi, a visina uvećanja po ovim osnovima regulisaće se posebnim kolektivnim ugovorom, koji zaključuju sindikat i nadležni ministri.

Član 20.

(1) Zaposleni iz člana 1. ovog zakona za svaki sat, koji po nalogu nadređenog rade duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad), imaju pravo na korišćenje slobodnih sati, s tim što se za jedan prekovremeni sat koristi jedan sat konpenzacije.

(2) Prekovremeni rad se tromjesečno preračunava u slobodne dane i sate, koje su zaposleni dužni da iskoriste najkasnije u roku od šest mjeseci.

VI OSTALA LIČNA PRIMANjA[uredi]

Član 21.

Zaposleni iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na otpremninu pri odlasku u penziju i u slučaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada radnika.

Član 22.

Zaposleni iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i vraćanja sa posla, u skladu sa odredbama posebnih kolektivnih ugovora.

Član 23.

Zaposleni iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na naknade za povećane troškove boravka za vrijeme rada na terenu i samački smještaj, a visina naknade regulisaće se u skladu sa odredbama posebnih kolektivnih ugovora.

Član 24.

(1) Zaposleni iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na:

a) jubilarnu nagradu,
b) jednokratnu naknadu za posebne rezultate u radu,
v) novčanu naknadu prilikom rođenja djeteta,
g) novčanu pomoć u slučaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,
d) novčanu pomoć u slučaju smrti člana uže porodice i
đ) pomoć u slučaju elementarnih nepogoda ili požara u stanu radnika.

(2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana reguliše se posebnim kolektivnim ugovorima.

(3) U slučaju smrti radnika, ekshumacije poginulih pripadnika MUP-a i izgradnje nadgrobnog spomenika radniku MUP-a, koji je izgubio život prilikom obavljanja službene dužnosti, njegovoj porodici isplaćuje se pomoć u visini koja se reguliše posebnim kolektivnim ugovorima.

VII ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 25.

U slučaju da je materija koja je predmet ovog zakona na drugačiji način uređena zakonima i drugim opštim aktima, primjenjivaće se odredbe ovog zakona.

Član 26.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiće se svi podzakonski akati kojim je regulisan obračun i isplata plata, te ostalih ličnih primanja.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a primjenjivaće se od 1. januara 2008. godine.


Broj: 01-1974/07
Datum: 27. decembar 2007. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/07