Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske (2002)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI U UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/02), u članu 5. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Nacionalna struktura državnih službenika u ministarstvima Vlade Republike Srpske, opštinskim organima vlasti, okružnim i opštinskim sudovima bazira se na popisu stanovništva iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u potpunosti ne sprovede u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i hercegovine.“

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 2.

Iza člana 17. u Glavi II poglavlje 2. mijenja se i glasi:

„2. Odnos organa državne uprave prema organima lokalne uprave, organima gradske uprave i prema nedržavnim subjektima kojima su povjerena upravna ovlašćenja“.

Član 3.

U članu 37. stav 1. mijenja se i glasi:

„Zamjenik rukovodioca upravne organizacije zamjenjuje rukovodioca i obavlja poslove koje mu on odredi.

Pomoćnik rukovodioca upravne organizacije rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom organizacije (sektorom) i obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.“

Stav 2. člana 37. postaje stav 3.

Član 4.

U članu 80. stav 1. u četvrtom redu iza riječi „koeficijentima“ brišu se riječi: „koji se utvrđuju ovim zakonom“, a umjesto njih dodaju riječi: „koje utvrđuje Vlada odlukom“.

Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Koeficijenti iz stava 1. ovog člana mogu se uvećati po osnovu vršenja najsloženijih funkcija do 30%.“

Član 5.

Član 81. mijenja se i glasi:

„Vlada svojom odlukom utvrđuje koeficijente za pojedine platne grupe.“

Član 6.

U članu 122. stav 1. brojevi „1—7“ zamjenjuju se brojevima „1—9“.

Član 7.

Član 127. mijenja se i glasi:

„Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a primjenjivaće se od 1. januara 2003. godine, izuzev odredbi od člana 5. zaključno sa članom 12. Zakona.“


Broj: 01-709/02
12. septembra 2002. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Dr Dragan Kalinić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 62/02