Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti (2005)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O AGENCIJAMA ZA OBEZBJEĐENjE LICA I IMOVINE I PRIVATNOJ DETEKTIVSKOJ DJELATNOSTI


Član 1.

Član 10. Zakona o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/02) mijenja se i glasi:

„Preduzeća iz prethodnog člana mogu se kod nadležnog suda registrovati za obavljanje djelatnosti obezbjeđenja lica i imovine ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o preduzećima, te na osnovu ovlašćenja za obavljanje djelatnosti obezbjeđenja lica i imovine izdatog od nadležne organizacione jedinice Ministarstva.“

Član 2.

U članu 11. u stavu 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„Ovlašćenje za obavljanje djelatnosti obezbjeđenja lica i imovine može se izdati fizičkom licu – osnivaču, odnosno vlasniku preduzeća ako ispunjava sljedeće uslove:“

Član 3.

U članu 12. u stavu 1. riječ: „odobrenja“, zamjenjuje se sa: „ovlašćenja“, iza riječi: „bezbjednosti“, dodaju se riječi: „(u daljem tekstu: CJB)“.

U istom članu stav 2. se mijenja i glasi:

„Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 11. ovog zakona, osim uslova iz alineje 3. istog člana, čije ispunjavanje utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Ministarstva.“

Član 4.

Član 13. mijenja se i glasi:

„Da bi moglo započeti sa radom preduzeće iz člana 9. ovog zakona mora imati:

- poslovni prostor uređen u skladu sa propisima o posebnim prostornim i tehničkim uslovima za smještaj oružja, te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zloupotreba,
- akt o sistematizaciji radnih mjesta pripadnika obezbjeđenja sa propisanom stručnom spremom i opisom poslova za svako radno mjesto,
- zaštitni znak.

Za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja, pored uslova iz stava 1. ovog člana preduzeće iz člana 9. ovog zakona mora imati najmanje četiri radnika koji su stalno zaposleni u tom preduzeću ili angažovani po ugovoru, a koji imaju ovlašćenje za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja iz člana 20. ovog zakona.“

Član 5.

Iza člana 13. dodaje se novi član 13.a. koji glasi:

„Preduzeće iz člana 9. ovog zakona može započeti sa radom na osnovu odobrenja CJB kojim se utvrđuje da su ispunjeni propisani uslovi.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za početak rada podnosi se CJB prema sjedištu preduzeća.

Uz zahtjev iz stava 2. ovog člana prilaže se akt o registraciji preduzeća kod nadležnog suda, te dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 13. ovog zakona.

O zahtjevu iz stava 2. ovog člana CJB odlučuje rješenjem.

Protiv rješenja CJB može se izjaviti žalba Ministarstvu.“

Član 6.

U članu 14. broj „10“ zamjenjuje se brojem „13.a“.

Član 7.

U članu 15. brojevi „2“ i „3“, zamjenjuju se brojevima „3“ i „4“.

Član 8.

U članu 20. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Lice koje ima tri godine radnog iskustva na policijskim poslovima u Ministarstvu, vojno-bezbjednosnim poslovima Ministarstva odbrane, odnosno Vojne policije Vojske Republike Srpske, te drugim poslovima bezbjednosne prirode, obavještajnim, istražnim ili poslovima izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, ispunjava uslov propisan stavom 1. alineja 6. ovog člana.“

Stavovi 2., 3. i 4. postaju stavovi 3., 4. i 5.

Član 9.

U članu 21. u stavu 3. brojevi „2“ i „3“, zamjenjuju se brojevima „3“ i „4“.

Član 10.

U članu 22. u stavu 3. broj „2“ zamjenjuje se brojem „1“.

Član 11.

U članu 24. sadašnji stav 6. zamjenjuje se novim stavovima 6. i 7. koji glase:

„U slučaju upotrebe vatrenog oružja iz stava 2. ovog člana, pripadnik obezbjeđenja koji je upotrijebio vatreno oružje, je dužan o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu ili nadležnog tužioca.Ukoliko pripadnik obezbjeđenja to nije u mogućnosti uraditi, zbog eventualne povrede ili drugih posebno opravdanih razloga, onda je to dužan učiniti vlasnik preduzeća za koga pripadnik obezbjeđenja obavlja poslove.

Odmah nakon saznanja da je pripadnik obezbjeđenja upotrijebio vatreno oružje, policijska stanica će o tome obavijestiti nadležnog tužioca koji je dužan bez odlaganja obaviti uviđaj na licu mjesta i preduzeti druge radnje iz svoje nadležnosti.“

U istom članu stavovi 7. i 8. postaju stavovi 8. i 9.

Član 12.

Iza člana 24. dodaju se novi članovi 24.a., 24.b., 24.v. i 24.g. koji glase:

„Član 24.a.

Preduzeće iz člana 9. ovog zakona može kod obezbjeđivanja velikih javnih skupova kada je za obezbjeđenje istih potrebno više od 30 pripadnika, angažovati i pomoćne pripadnike obezbjeđenja radi pružanja pomoći u obezbjeđenju i to na svakog pripadnika obezbjeđenja maksimalno po četiri pomoćna pripadnika obezbjeđenja.

Preduzeće koje vrši povremeno angažovanje pomoćnih pripadnika obezbjeđenja mora imati popis tih pripadnika i za svakog od njih saglasnost nadležnog CJB za angažovanje na poslovima pomoćnog pripadnika obezbjeđenja.

Član 24.b.

Saglasnost za obavljanje zadataka pomoćnog pripadnika obezbjeđenja može se izdati licu koje:

- je državljanin Republike Srpske i BiH i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,
- je punoljetno,
- svojim dosadašnjim načinom života, ponašanjem ili aktivnošću ukazuje da će odgovorno obavljati zadatke pomoćnog pripadnika obezbjeđenja,
- nije krivično kažnjavano za djela koja se gone po službenoj dužnosti, osim djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja,
- nije kažnjavano za prekršaje javnog reda i mira.

Član 24.v.

Zahtjev za izdavanje saglasnosti iz prethodnog člana nadležnom CJB podnosi preduzeće iz člana 9. ovog zakona sa dokazima o ispunjavanju uslova iz člana 24.b., osim uslova iz alineje 3. istog člana čije ispunjavanje utvrđuje CJB.

O zahtjevu iz stava 1. ovog člana CJB odlučuje rješenjem.

Protiv rješenja CJB može se izjaviti žalba Ministarstvu.

24.g.

Za vrijeme obavljanja poslova obezbjeđenja pomoćni pripadnici obezbjeđenja moraju nositi oznake i uniforme identične onima koje nose pripadnici obezbjeđenja.

Pomoćni pripadnici obezbjeđenja ne mogu tokom obezbjeđenja nositi niti upotrebljavati vatreno oružje.“

Član 13.

U članu 25. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Odredbe člana 20. stav 2. ovog zakona se na odgovarajući način odnose i na lice kome se izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova tehničkog obezbjeđenja.“

Stavovi 2., 3., 4., 5. i 6. ovog člana postaju stavovi 3., 4., 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 3. riječi: „stava 2“, zamjenjuju se riječima: „stava 3“, a riječi: „člana 20. stav 1. alineja 4“, zamjenjuju se riječima: „člana 20. stav 1. alineja 3“.

Član 14.

U članu 27. u stavu 2. brišu se riječi: „RS“.

Član 15.

U članu 31. stav 2. mijenja se i glasi:

„Lice koje ima tri godine radnog iskustva na policijskim poslovima u Ministarstvu, vojno-bezbjednosnim poslovima Ministarstva odbrane, odnosno Vojne policije Vojske Republike Srpske, te drugim poslovima bezbjednosne prirode, obavještajnim, istražnim ili poslovima izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, ispunjava uslove propisane stavom 1. alineja 4. i 7. ovog člana.“

U istom članu u stavu 5. riječi: „član 20. st. 2. i 3.“, zamjenjuju se riječima: „član 20. stav 3. i 4“.

Član 16.

U članu 32. u stavu 2. riječi: „alineja 6“, zamjenjuju se riječima: „alineja 5“.

Član 17.

U članu 33. stav 2. se briše, a dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 18.

Član 38. mijenja se i glasi:

„Detektivska kancelarija može započeti sa radom nakon registracije kod nadležnog organa, te na osnovu odobrenja CJB kojim se utvrđuje da su ispunjeni propisani uslovi iz člana 31. i 34. ovog zakona.“

Član 19.

U članu 39. u stavu 1. iza riječi rada stavljaju se riječi „detektivske kancelarije“.

U istom članu u stavu 2. broj: „31“, zamjenjuje se brojem „34“, na kraju stava briše se tačka i dodaju riječi: „i dokaz o registraciji kod nadležnog organa“.

Član 20.

U članu 55. u stavovima 1. i 2. riječ: „odobrenje“ u odgovarajućem padežu, zamjenjuje se sa: „ovlašćenje“.

U članu 55. u stavu 1. iza alineje 2. dodati alineju 3. koja glasi:

„- se u postupku nadzora utvrdi da Agencija poslovala suprotno odredbama ovog zakona“.

Član 21.

U članu 58. u stavu 1. alineja 1. riječ: „odobrenje“, zamjenjuje se sa „ovlašćenje“.

Član 22.

U članu 59. u stavu 2. brišu se riječi: „alineja 6“.

Član 23.

U članu 63. u stavu 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„U obavljanju poslova nadzora ovlašćeno lice predlaže nadležnom CJB donošenje rješenja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti pravnom licu, preduzetniku, privatnom detektivu ili detektivskoj kancelariji, ako utvrdi:“

Član 24.

U članu 65. u stavu 1. u alineji 8., riječi: „pripravničkog ispita“, zamjenjuju se riječima: „stručnog ispita“.

U istom članu i stavu briše se alineja 9.

U istom članu u stavu 2. brišu se riječi: „pripravničkog ispita kao i“.

Član 25.

U članu 68. stav 1. alineja 1. mijenja se i glasi: „obavlja poslove obezbjeđenja lica i imovine bez ovlašćenja, odnosno odobrenja iz članova 10., 13.a. i 19. ovog zakona“.

U istom članu i stavu, iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi: „angažuje pomoćne pripadnike obezbjeđenja za koje nema saglasnost propisanu članom 24.a. stav 2. ovog zakona“.

Član 26.

U članu 69. u stavu 1. u alineji 3. iza riječi: „licima“, dodaju se riječi „odnosno pomoćnim pripadnicima obezbjeđenja“.

Član 27.

U članu 70. u stavu 1. u alineji 1. iza riječi: „radnici“, dodaju se riječi „odnosno pomoćni pripadnici obezbjeđenja“.

Član 28.

U članu 71. u stavu 1. u uvodnoj rečenici, iza riječi: „obezbjeđenja“, stavlja se zarez i dodaju riječi „pomoćni pripadnik obezbjeđenja“.

Član 29.

U članu 72. u stavu 1. u uvodnoj rečenici, iza riječi: „obezbjeđenja“, stavlja se zarez i dodaju se riječi „pomoćni pripadnik obezbjeđenja“.

Član 30.

U članu 73. u stavu 1. u uvodnoj rečenici, iza riječi: „obezbjeđenja“, dodaju se riječi „i pomoćni pripadnik obezbjeđenja“.

Član 31.

Članovi 74., 75., 76., 79., 80 i 81. brišu se.

Član 32.

Članovi 77., 78. i 82. postaju članovi 74., 75. i 76.

Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-593/05
Datuma: 30. juni 2005. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Dušan Stojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/05