Aneks 1a — Sporazum o vojnim aspektima mirovnog rješenja

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Aneks 1-A

SPORAZUM O VOJNIM ASPEKTIMA MIROVNOG REŠENjA

Republika Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska (u daljem tekstu „Strane”) su se sporazumele o sledećem:

Član I

OPŠTE OBAVEZE

1. Strane se obavezuju da uspostave, što je pre moguće, normalne uslove života u Bosni i Hercegovini. Strane shvataju da to zahteva veliki doprinos s njihove strane u kome će morati da ulože velike napore da bi međusobno sarađivale i da bi sarađivale sa međunarodnim organizacijama i ustanovama koje im pomažu na terenu. Strane pozdravljaju spremnost međunarodne zajednice da pošalje u region, za period od oko godinu dana, snage koje će pomagati u sprovođenju teritorijalnih i drugih vojnih odredbi sporazuma, kako je dalje opisano.

(a) Poziva se Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da usvoji rezoluciju kojom će ovlastiti zemlje članice ili regionalne organizacije i aranžmane da ustanove multinacionalne međunarodne snage za sprovođenje (u daljem tekstu „IFOR”). Strane shvataju i saglasne su da se te Snage za sprovođenje mogu sastojati od kopnenih, vazdušnih i pomorskih jedinica iz zemalja NATO i zemalja van NATO, raspoređenih u Bosni i Hercegovini, da bi obezbedile poštovanje odredbi ovog Sporazuma (u daljem tekstu „Aneks”). Strane shvataju i saglasne su da će IFOR započeti sprovođenje vojnih aspekata ovog Aneksa po prenosu ovlašćenja sa komandanta UNPROFOR na komandanta IFOR (u daljem tekstu „Prenos ovlašćenja”), i da će do Prenosa ovlašćenja UNPROFOR produžiti da ispunjava svoj mandat.
(b) Podrazumeva se i postoji saglasnost da NATO može da uspostavi snage koje će delovati pod vlašću i pod upravom i političkom kontrolom Severoatlantskog saveta („NAC”) preko komandne strukture NATO. Strane se obavezuju da olakšavaju njihove operacije. Zato se Strane ovim slažu i dobrovoljno obavezuju da u potpunosti poštuju sve obaveze date u ovom Aneksu.
(c) Podrazumeva se i postoji saglasnost da i druge zemlje mogu da pomažu u sprovođenju vojnih aspekata ovog Aneksa. Strane shvataju i saglasne su da će modaliteti učešća tih zemalja biti predmet sporazuma između tih zemalja učesnica i NATO.

2. Svrhe ovih obaveza su sledeće:

(a) da se uspostavi trajan prekid neprijateljstava. Nijedan Entitet neće pretiti drugom Entitetu upotrebom sile, i ni pod kojim uslovima neće bilo koje vojne jedinice bilo kog Entiteta ulaziti ili boraviti na teritoriji drugog Entiteta bez saglasnosti vlade tog drugog Entiteta i Predsedništva Bosne i Hercegovine. Sve vojne snage u Bosni i Hercegovini će delovati u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine;
(b) da obezbede podršku i ovlašćenje IFOR-u, a posebno da ovlaste IFOR da preduzme potrebne akcije, uključujući tu i upotrebu nužne sile, da bi obezbedio poštovanje ovog Aneksa i svoju zaštitu;
(c) da uspostave trajnu bezbednost i mere kontrole naoružanja pomenute u Aneksu 1-B Opšteg okvirnog sporazuma, sa ciljem da se pomogne trajno pomirenje svih Strana i da se olakša postizanje svih političkih aranžmana o kojima je postignuta saglasnost u Opštem okvirnom sporazumu.

3. Strane shvataju i saglasne su da će se u Bosni i Hercegovini obaveze preuzete ovim Aneksom primenjivati podjednako u oba Entiteta. Oba Entiteta će biti podjednako odgovorna za poštovanje Aneksa, i oba će biti podložna akcijama sprovođenja IFOR koje bi mogle biti nužne za obezbeđenje sprovođenja ovog Aneksa i zaštitu IFOR.

Član II

PRESTANAK NEPRIJATELjSTAVA

1. Strane će poštovati prestanak neprijateljstava koji je počeo Sporazumom od 5. oktobra 1995. i nastaviće da se uzdržavaju od svih ofanzivnih akcija bilo kog tipa, jedna protiv druge. U ovom slučaju, ofanzivna akcija je akcija koja obuhvata napredovanje snaga ili otvaranje vatre ispred linija jedne strane. Svaka Strana će se postarati da sve osoblje i organizacije sa vojnim sposobnostima pod njenom kontrolom ili na teritoriji pod njenom kontrolom, uključujući tu naoružane grupe civila, nacionalnu gardu, vojne rezerve, vojnu policiju i Specijalnu policiju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) (u daljem tekstu „Snage”) poštuju ovaj Aneks. Izraz „Snage” ne obuhvata UNPROFOR, Međunarodne policijske snage pomenute u Opštem okvirnom sporazumu, IFOR i druge elemente pomenute u Članu I, paragraf 1(c).

2. U izvršenju svojih obaveza pomenutih u paragrafu 1, Strane se posebno obavezuju da prekinu vatru iz svih oružja i eksplozivnih naprava osim onih koje su odobreni ovim Aneksom. Strane neće postavljati nikakva dodatna minska polja, prepreke ili zaštitne prepreke. Strane neće preduzimati patroliranje, kopneno ili vazdušno izvođenje ispred položaja svojih snaga ili u Zonama razdvajanja predviđenim Članom IV dalje u tekstu, bez odobrenja IFOR.

3. Strane će obezbediti sigurnu i bezbednu sredinu za sva lica u njihovim jurisdikcijama održavanjem ustanova za sprovođenje civilnih zakona koje će delovati u skladu sa međunarodno priznatim standardima, uz poštovanje međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda i preduzimanjem drugih odgovarajućih mera. Strane se takođe obavezuju da razoružaju i raspuste sve naoružane civilne grupe, osim odobrenih policijskih snaga, u roku od 30 dana po Prenosu ovlašćenja.

4. Strane će u punoj meri sarađivati sa svim međunarodnim osobljem, uključujući tu istražitelje, savetnike, posmatrače i drugo osoblje u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Osnovnim okvirnim sporazumom, uključujući tu slobodan i neometan pristup i kretanje i obezbeđenje statusa za delotvorno izvršenje njihovih zadataka.

5. Strane će se strogo uzdržavati da preduzimaju bilo kakve odmazde, protivnapade ili bilo kakve jednostrane akcije u odgovor na kršenja ovog Aneksa koja bi počinila druga Strana. Strane će da reaguju na navodna kršenja odredbi ovog Aneksa putem procedura predviđenih Članom VIII.

Član III

POVLAČENjE STRANIH SNAGA

1. Sve Snage koje se nalaze u Bosni i Hercegovini na dan kada ovaj Aneks stupi na snagu a koje nisu lokalnog porekla, bilo da jesu ili nisu vojno podređene Republici Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine ili Republici Srpskoj, povući će se, zajedno sa opremom, sa teritorije Bosne i Hercegovine u roku od trideset (30) dana. Pored toga, sve Snage koje ostanu na teritoriji Bosne i Hercegovine moraju da deluju u skladu sa teritorijalnim integritetom, suverenitetom i političkom nezavisnošću Bosne i Hercegovine. Prema Članu II, paragraf 1, ovaj paragraf se ne odnosi na UNPROFOR, Međunarodne policijske snage pomenute u Opštem okvirnom sporazumu, IFOR ili na druge elemente pomenute u Članu I, paragraf 1(c).

2. Posebno, sve strane Snage, uključujući tu pojedinačne savetnike, borce za slobodu, lica za obuku, dobrovoljce i osoblje iz susednih i drugih zemalja, će da se povuku sa teritorije Bosne i Hercegovine u skladu sa Članom III, paragraf 1.

Član IV

PRERASPOREĐIVANjE SNAGA

1. Republika Bosna i Hercegovina i Entiteti će prerasporediti svoje Snage u tri faze:

Šablon:Centar

(a) Strane će, odmah po stupanju ovog Aneksa na snagu, da započnu i da bez prekida nastave da povlače sve Snage iza Zone razdvajanja koja će se uspostaviti sa obe strane Dogovorene linije prekida vatre koja predstavlja jasnu i određenu liniju između bilo koje i između svih suprotstavljenih strana. Tačna Dogovorena linija prekida vatre i tačna Zona razdvajanja na liniji prekida vatre prikazane su na mapi u Dodatku A ovom Aneksu.
(b) Zona razdvajanja na Dogovorenoj liniji prekida vatre prostiraće se na približno dva (2) kilometra sa obe strane Dogovorene linije prekida vatre. Nikakvo oružje osim oružja IFOR neće biti dozvoljeno u toj Zoni razdvajanja Dogovorene linije prekida vatre, osim kako je ovde predviđeno. Nijedan pojedinac neće moći da zadrži ili poseduje bilo kakvo vojno oružje ili eksplozive u toj zoni od četiri kilometra bez izričitog odobrenja IFOR. Prekršioci ove odredbe biće podložni vojnim akcijama IFOR, uključujući tu i upotrebu sile radi obezbeđenja poštovanja odredbe.
(c) Pored ostalih odredbi ovog Aneksa, sledeće posebne odredbe će se takođe primenjivati na Sarajevo i Goražde:

Šablon:Centar

(1) U roku od sedam (7) dana po Prenosu ovlašćenja, Strane će predati i isprazniti odabrane položaje duž Dogovorene linije prekida vatre, prema uputstvima koja će izdati komandant IFOR.

(2) Strane će završiti povlačenje iz Zone razdvajanja Dogovorene linije prekida vatre u Sarajevu u roku od trideset (30) dana po Prenosu ovlašćenja, u skladu sa Članom IV, paragraf 2. Širina ove Zone razdvajanja iznosiće približno po jedan (1) kilometar sa obe strane Dogovorene linije prekida vatre. Međutim, Komandant IFOR može da prilagođava tu zonu, ili time što će da je sužava da bi se uzela u obzir urbanizovana oblast Sarajeva, ili da bi se Zona razdvajanja proširila na po dva (2) kilometra sa obe strane Dogovorene linije prekida vatre, da bi se uzeo u obzir otvoreniji teren.

(3) U okviru Zone razdvajanja Dogovorene linije prekida vatre, nijedan pojedinac neće moći da zadrži ili poseduje bilo kakvo oružje ili eksplozive, osim članova IFOR ili lokalne policije na zvaničnoj dužnosti, po ovlašćenju IFOR u skladu sa Članom IV, paragraf 2(b).

(4) Strane shvataju i saglasne su da prekršioci potparagrafa (1), (2) i (3) gore budu podložni vojnoj akciji IFOR, uključujući tu i upotrebu nužne sile radi obezbeđenja poštovanja.

Šablon:Centar

(1) Strane shvataju i saglasne su da se u Koridoru Goražde izgradi put sa dve trake, podoban za korišćenje po svakom vremenu. Dok se ne završi izgradnja tog puta, oba Entiteta će koristiti dva privremena puta. Mrežne koordinate za te alternativne puteve su sledeće: (Referentne mape: Defense Mapping Agency 1:50000 Topographic Line Maps, Series M709, listovi 2782-1, 2782-2, 2782-3, 2782-4, 2881-4, 2882-1, 2882-2, 2882-3 i 28824; Mrežne koordinate Military Grid Reference System, prema Svetskom geodetskom sistemu 84 (Horizontalni datum):

Privremeni put 1: Od Goražda (34TSR361365) ide na severoistok sledeći put br. 5 duž reke Drine do oblasti Ustiprače (34TSR456395). Od te tačke nastavlja na sever putem 19-3 kroz Rogaticu (34TSR393515) i produžuje na severozapad pored Stijenice (34TSR294565) do raskršća puteva na Podromaniji (34TSR208652). Od te tačke ide na zapad duž puta 19, dok ne uđe u predgrađa Sarajeva (34TVR950601).

Privremeni put 2: Od Goražda (34TSR361365), ide na jug duž puta br. 20. Prati put br. 20 do Ustikoline (34TSR218281). Produžuje na jug duž puta br. 20 i prolazi pored Foče duž desne obale reke Drine (34TSR203195) do tačke (34TSR175178) gde put skreće na zapad duž puta br. 18. Od te tačke ide duž puta br. 18 južno od Miljevine (34TSR097204) i nastavlja kroz Trnovo (34TVR942380) na sever do predgrađa Sarajeva gde ulazi u grad kod Vaskovića (34TVR868533).

Ti putevi će biti potpuno slobodni za kretanje civilnog saobraćaja. Strane će koristiti te privremene puteve za vojne snage i opremu samo po odobrenju i pod kontrolom i upravom IFOR. U tom pogledu, a da bi se smanjio rizik po civilni saobraćaj, IFOR će imati pravo da upravlja kretanjem vojnog i civilnog saobraćaja iz oba Entiteta duž tih puteva.

(2) Strane shvataju i saglasne su da prekršioci potparagrafa (1) budu podložni vojnim akcijama IFOR, uključujući tu i upotrebu nužne sile da bi se obezbedilo poštovanje.

(3) Strane obećavaju, kao meru za izgradnju poverenja, da neće postavljati nikakve Snage niti teško oružje, onako kako je definisano u paragrafu 5 ovog Člana, na odstojanju od dva (2) kilometra od pokazanih privremenih puteva. Tamo gde ti putevi ulaze u, ili prolaze kroz Zone razdvajanja, odredbe ovog Aneksa koje se odnose na Zone razdvajanja će se takođe primenjivati.

(d) Strane će odmah pošto ovaj Aneks stupi na snagu započeti i nastaviti bez prekida sa dovršenjem sledećih aktivnosti u roku od trideset (30) dana po Prenosu ovlašćenja ili kako odredi Komandant IFOR:

(1) ukloniće, demontirati ili uništiti sve mine, neeksplodirani artiljerijski materijal, eksplozivna sredstva i sredstva za rušenje i bodljikavu žicu iz Zone razdvajanja Dogovorene linije prekida vatre ili iz drugih oblasti iz kojih povuku svoje snage;

(2) obeležiće sva znana mesta mina, neeksplodiranog artiljerijskog materijala, eksplozivnih sredstava i sredstava za rušenje u Bosni i Hercegovini; i

(3) ukloniće, demontirati ili uništiti sve mine, neeksplodirani artiljerijski materijal, eksplozivna sredstva i sredstva za rušenje na zahtev komandanta IFOR.

(e) IFOR je ovlašćen da naredi da se svo vojno osoblje, aktivno ili rezervno, koje prebiva u Zoni razdvajanja Dogovorne linije prekida vatre registruje kod odgovarajuće Komandne stanice IFOR pomenute u Članu VI, koja je najbliža njihovim prebivalištima.

Šablon:Centar

Ova faza primenjuje se na ona mesta na kojima Granična linija između Entiteta ne prati Dogovorenu liniju prekida vatre.

(a) Na onim mestima gde u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom prostori koje zauzima jedan Entitet treba da budu predati drugom Entitetu, sve Snage Entiteta koji se povlači imaće na raspolaganju četrdeset pet (45) dana od dana Prenosa ovlašćenja da potpuno isprazne i očiste te prostore. Ovo obuhvata uklanjanje svih Snaga, kao i uklanjanje, demontiranje ili uništenje opreme, mina, prepreka, neeksplodiranog artiljerijskog materijala, eksplozivnih sredstava i sredstava za rušenje i oružja. U tim prostorima koji se predaju drugom Entitetu, da bi se obezbedio uredan prelazni period, Entitet kome je prostor predat neće uvoditi svoje Snage u taj prostor tokom devedeset (90) dana od dana Prenosa ovlašćenja, ili kako odredi Komandant IFOR. Strane shvataju i saglasne su da će IFOR imati pravo da obezbedi vojnu bezbednost za te predate prostore od trideset (30) dana od dana Prenosa ovlašćenja do devedeset jedan (91) dan posle Prenosa ovlašćenja, ili što je pre moguće, kako odredi Komandant IFOR, kada će te prostore moći da zauzmu Snage Entiteta kome je prostor predat. Pošto Entitet kome je prostor predat zauzme prostor, IFOR će ustanoviti novu Zonu razdvajanja duž Granične linije između Entiteta, kako je prikazano na mapi u Dodatku A, a Strane će poštovati ista ograničenja o prisustvu Snaga i naoružanja u toj Zoni kao što su ona koja se primenjuju na Zonu razdvajanja Dogovorene linije prekida vatre.

(b) IFOR je ovlašćen da naredi da se svo vojno osoblje, aktivno ili rezervno, koje prebiva u Zoni razdvajanja među Entitetima, registruje kod odgovarajuće Komandne stanice IFOR koja je najbliža njihovom prebivalištu.

Šablon:Centar

(a) Da bi se obezbedila vidljiva obeležja, IFOR će nadzirati selektivno obeležavanje Dogovorene linije prekida vatre i njene Zone razdvajanja i Granične linije među Entitetima i njene Zone razdvajanja. IFOR će imati pravo da donese konačnu odluku u pogledu postavljanja markacija. Sve Strane shvataju i saglasne su da Dogovorenu liniju prekida vatre i njenu Zonu razdvajanja, i Graničnu liniju između Entiteta i njenu Zonu razdvajanja definišu mape i dokumenti za koje je dogovoreno da predstavljaju deo Opšteg okvirnog sporazuma, a ne fizičko mesto markacija.
(b) Sve Strane shvataju i saglasne su da će biti podložne vojnoj akciji IFOR, uključujući tu i upotrebu nužne sile za obezbeđenja poštovanja ako:

(1) ne povuku sve svoje Snage i neovlašćeno oružje iz Zone razdvajanja Dogovorene linije prekida vatre od četiri (4) kilometra u roku od trideset (30) dana od dana Prenosa ovlašćenja, onako kako predviđa Član IV, paragraf 2(a) i (b), gore u tekstu;

(2) ne isprazne i ne očiste prostore koji su predati drugom Entitetu u roku od četrdeset pet (45) dana od dana Prenosa ovlašćenja, onako kako predviđa član IV, paragraf 3(a) gore u tekstu;

(3) raspoređuju Snage u prostore koje je predao drugi Entitet pre isteka devedeset (90) dana od dana Prenosa ovlašćenja ili kako odredi Komandant IFOR, onako kako to predviđa član IV, paragraf 3(a), gore u tekstu;

(4) ne drže sve Snage i neovlašćeno oružje van Zone razdvajanja između Entiteta, pošto IFOR proglasi da je ta Zona stupila na snagu, onako kako to predviđa član IV, paragraf 3(a) gore u tekstu; ili

(5) prekrše prekid neprijateljstava o kojem su se Strane složile u Članu II.

5. FAZA III

Strane se obavezuju da će, kao mere za izgradnju poverenja:

(a) u roku od 120 dana od dana Prenosa ovlašćenja da povuku svo teško naoružanje i snage u oblasti kantonmana/kasarni ili na druga mesta koja odredi Komandant IFOR. Izraz „teško naoružanje” odnosi se na sve tenkove i oklopna vozila, na artiljeriju od 75 mm i više, na sve minobacače od 81 mm i više, i na svo protivavionsko oružje od 20 mm i više. Ovaj pokret Snaga ka kantonmanima/kasarnama ima za cilj da jača međusobno poverenje Strana u uspeh ovog Aneksa i da pomogne opštu stvar mira u Bosni i Hercegovini.

(b) da u roku od 120 dana od dana Prenosa ovlašćenja demobilišu snage koje se ne mogu smestiti u oblasti kantonmana/ kasarni kako predviđa potparagraf (a) gore u tekstu. Demobilizacija će se sastojati u uklanjanju iz poseda tog osoblja svog oružja, uključujući tu lično oružje, eksplozivna sredstva, opremu za komunikacije, vozila i svu drugu vojnu opremu. Svo osoblje koje pripada tim Snagama biće oslobođeno službe i neće učestvovati u daljoj obuci ili drugim vojnim aktivnostima.

6. Bez obzira na sve druge odredbe ovog Aneksa, Strane shvataju i saglasne su da IFOR ima pravo i da je ovlašćen da prinudi uklanjanje, povlačenje ili relokaciju određenih Snaga i naoružanja, i da naredi prestanak svake aktivnosti na bilo kom mestu u Bosni i Hercegovini, uvek kada IFOR odredi da takve Snage, naoružanje ili aktivnosti predstavljaju pretnju ili potencijalnu pretnju po IFOR ili njegovu misiju ili po drugu Stranu. Snage koje se ne budu prerasporedile, povukle, relocirale ili ne prestanu sa pretećim ili potencijalno pretećim aktivnostima posle takvog zahteva IFOR, biće podložne vojnoj akciji IFOR, uključujući tu i upotrebu nužne sile da bi se obezbedilo poštovanje, u skladu sa uslovima datim u Članu I, paragraf 3.

Član V

OBAVEŠTENjE

1. Odmah po uspostavljanju Zajedničke vojne komisije predviđene Članom VIII, svaka strana će pružiti Zajedničkoj vojnoj komisiji obaveštenja o položaju i opise svog znanog neeksplodiranog artiljerijskog materijala, eksplozivnih sredstava, sredstava za rušenje, minskih polja, nagaznih mina, žičanih prepreka i o svim drugim fizičkim ili vojnim opasnostima po sigurno kretanje bilo kog osoblja u Bosni i Hercegovini, kao i o mestima sigurnih staza kroz Zonu razdvajanja Dogovorene linije prekida vatre, gde nema takvih opasnosti. Strana će obaveštavati Zajedničku vojnu komisiju o svim promenama u takvim obaveštenjima.

2. U roku od trideset (30) dana od dana Prenosa ovlašćenja, svaka Strana će pružiti Zajedničkoj vojnoj komisiji sledeća specifična obaveštenja o stanju svojih Snaga u Bosni i Hercegovini i obaveštavaće Zajedničku vojnu komisiju o promenama u tim obaveštenjima:

(a) o mestu, vrsti, brojnoj snazi osoblja i naoružanju svih Snaga u prostoru od deset (10) kilometara od Dogovorene linije prekida vatre i Granične linije između Entiteta;

(b) o mapama koje opisuju prednje linije trupa i linije fronta;

(c) o položaju, sa opisom, utvrđenja, minskih polja, neeksplodiranog artiljerijskog materijala, eksplozivnih sredstava, sredstava za rušenje, prepreka i drugih veštačkih prepreka, skladištima municije, komandnim štabovima i komunikacionim mrežama na deset (10) kilometara od Dogovorene linije prekida vatre ili Granične linije između Entiteta;

(d) o položaju sa opisom, svih projektila/lansiranih rampi zemlja-vazduh, uključujući tu mobilne sisteme, protivavionsku artiljeriju, radare za podršku i priključene komandne i kontrolne sisteme;

(e) o položaju sa opisom svih mina, neeksplodiranog artiljerijskog materijala, eksplozivnih sredstava, sredstava za rušenje, prepreka, oružanih sistema, vozila i bilo koje druge opreme koja ne može da se ukloni, demontira ili uništi prema odredbama Člana IV, paragrafi 2(d) i 3(a); i

(f) sva dalja obaveštenja vojne prirode koja bude zatražio IFOR.

3. U roku od 120 dana od dana Prenosa ovlašćenja, Strane će pružiti Zajedničkoj vojnoj komisiji sledeća specifična obaveštenja o stanju svojih snaga u Bosni i Hercegovini i obaveštavaće Zajedničku vojnu komisiju o promenama u tim obaveštenjima:

(a) o mestu, vrsti i brojnoj snazi osoblja i naoružanja svih Snaga;

(b) o mapama koje opisuju obaveštenja u potparagrafu (a) gore;

(c) o položaju i opisu utvrđenja, minskih polja, neeksplodiranog artiljerijskog materijala, eksplozivnih sredstava, sredstava za rušenje, prepreka i drugih veštačkih prepreka, skladišta municije, komandnih štabova i komunikacionih mreža; i

(d) sva druga obaveštenja vojne prirode koja zatraži IFOR.

Član VI

RASPOREĐIVANjE SNAGA ZA SPROVOĐENjE

1. Uviđajući potrebu da se obezbedi delotvorno sprovođenje odredbi ovog Aneksa, i da se obezbedi njegovo poštovanje, poziva se Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da odobri Zemljama članicama ili regionalnim organizacijama ili aranžmanima da ustanove IFOR koji će delovati na osnovu Glave VII Povelje Ujedinjenih nacija. Strane shvataju i saglasne su da se te Snage za sprovođenje mogu sastojati od kopnenih, vazdušnih i pomorskih jedinica iz zemalja NATO i van NATO koje će se rasporediti u Bosni i Hercegovini da bi obezbedile poštovanje odredbi ovog Aneksa. Strane shvataju i saglasne su da će IFOR imati pravo da se raspoređuje sa obe strane Granične linije između entiteta i po čitavoj Bosni i Hercegovini.

2. Strane shvataju i saglasne su da će IFOR imati pravo:

(a) da prati i pomaže da se obezbedi da sve Strane poštuju ovaj Aneks (uključujući tu posebno povlačenje i preraspoređivanje Snaga u okviru dogovorenih rokova, i uspostavljanje Zone razdvajanja);

(b) da ovlasti i nadzire selektivno obeležavanje Dogovorene linije prekida vatre i njene Zone razdvajanja i Granične linije između Entiteta i njene Zone razdvajanja, onako kako to određuje Opšti okvirni sporazum;

(c) da uspostavi aranžmane za vezu sa lokalnim civilnim i vojnim vlastima i drugim međunarodnim organizacijama, onako kako je nužno za izvršenje njegove misije; i

(d) da pomaže povlačenje Mirovnih snaga Ujedinjenih nacija koje nisu priključene IFOR, uključujući tu, ako je potrebno, hitno povlačenje snaga UNCRO.

3. Strane shvataju i saglasne su da će IFOR imati pravo da izvršava svoje pomoćne zadatke, u okviru dodeljenih mu glavnih zadataka i raspoloživih sredstava i na zahtev, što obuhvata sledeće:

(a) da pomaže da se stvore bezbedni uslovi za obavljanje drugih zadataka koje drugi obavljaju, a koji su u vezi sa sporazumom o miru, uključujući tu slobodne i poštene izbore;

(b) da pomaže kretanje organizacija na izvršavanju humanitarnih misija;

(c) da pomaže UNHCR i druge međunarodne organizacije u njihovim humanitarnim misijama;

(d) da nadzire i sprečava mešanje u kretanje civilnog stanovništva, izbeglica i raseljenih lica i da na odgovarajući način reaguje na namerno nasilje protiv života i lica; i

(e) da nadzire čišćenje minskih polja i prepreka.

4. Strane shvataju i saglasne su da buduća uputstva NAC mogu da ustanove dopunske dužnosti i nadležnosti IFOR u sprovođenju ovog Aneksa.

5. Strane shvataju i saglasne su da će Komandant IFOR imati ovlašćenje, bez mešanja ili odobrenja bilo koje Strane, da učini sve što smatra nužnim i ispravnim, uključujući tu i upotrebu vojne sile, da bi zaštitio IFOR i da bi obavljao dužnosti navedene u paragrafima 2, 3, i 4 i poštovaće u svakom pogledu zahteve IFOR.

6. Strane shvataju i saglasne su da će IFOR, u izvršavanju svojih dužnosti, imati neometano pravo da posmatra, prati i pregleda sve Snage, objekte ili aktivnosti u Bosni i Hercegovini za koje IFOR smatra da mogu imati vojne sposobnosti. Odbijanje, mešanje ili odricanje bilo koje Strane tog prava IFOR da posmatra, prati i pregleda, predstavljaće kršenje ovog Aneksa i Strana prekršilac će biti podložna vojnoj akciji IFOR, uključujući tu upotrebu nužne sile da bi se obezbedilo poštovanje ovog Aneksa.

7. Vojska Republike Bosne i Hercegovine, Snage Hrvatskog vijeća odbrane i Vojska Republike Srpske će uspostaviti komandna mesta na nivoima brigada bataljona i na drugim nivoima IFOR, koja će biti zajedno smeštena na određenim komandnim mestima IFOR, kako odluči Komandant IFOR. Ta Komandna mesta će da kontrolišu i da komanduju svim Snagama svojih strana koje se nalazi na deset (10) kilometara od Dogovorene linije prekid vatre ili od Granične linije između Entiteta, koje odredi IFOR. Komandna mesta će obezbediti, na zahtev IFOR, blagovremene izveštaje o organizaciji i brojnom stanju trupa u svojim oblastima.

8. Pored zajednički smeštenih Komandnih mesta, Vojska Republike Bosne i Hercegovine, Snage Hrvatskog vijeća odbrane i Vojska Republike Srpske će održavati timove za vezu koji će biti locirani zajedno sa komandom IFOR, onako kako odredi Komandant IFOR, radi jačanja komunikacija i očuvanja opšteg prekida neprijateljstava.

9. Vazdušni i kopneni pokreti u Bosni i Hercegovini obavljaće se po sledećim odredbama:

(a) IFOR će imati punu i neometanu slobodu kretanja kopnom, vazduhom i vodom kroz celu Bosnu i Hercegovinu. Imaće pravo da bivakuje, obavlja manevre, konači i koristi bilo koje prostore ili objekte za izvršenje svojih dužnosti, onako kako zahtevaju podrška, obuka i operacije, uz praktično moguće obaveštenje unapred. IFOR i njegovo osoblje neće biti odgovorni za štete nanete državnoj imovini ili imovini civila zbog borbenih aktivnosti ili aktivnosti u vezi sa borbama. Prepreke na putu, kontrolna mesta i druga ometanja slobode kretanja IFOR predstavljaće kršenje ovog Aneksa i Strana prekršilac će biti podložna vojnoj akciji IFOR, uključujući tu i upotrebu nužne sile da bi se obezbedilo poštovanje ovog Aneksa.

(b) Komandant IFOR će imati isključivo pravo da određuje pravila i procedure za kontrolu i komandovanje vazdušnim prostorom iznad Bosne i Hercegovine, da bi se omogućili civilni vazdušni saobraćaj i neborbene vazdušne aktivnosti vojnih i civilnih vlasti u Bosni i Hercegovini, ili, ako je potrebno, da prekine civilni vazdušni saobraćaj i neborbene vazdušne aktivnosti.

(1) Strane shvataju i saglasne su da neće biti nikakvog vojnog vazdušnog saobraćaja, ni kretanja nevojnih vazduhoplova koji obavljaju vojne misije, uključujući tu izviđanje i logistiku, bez izričite dozvole Komandanta IFOR. Jedini vojni vazduhoplovi kojima se može odobriti da lete u Bosni i Hercegovini su oni koji lete kao podrška IFOR, osim uz izričitu dozvolu IFOR. Sve letačke aktivnosti vojnih aviona ili helikoptera u Bosni i Hercegovini bez izričite dozvole komandanta IFOR podložne su vojnim akcijama IFOR, uključujući tu i upotrebu nužne sile radi obezbeđenja poštovanja.

(2) Svi radari za rano upozoravanje, vazdušnu odbranu ili kontrolu vatre će se isključiti 72 časa pošto ovaj Aneks stupi na snagu, i ostaće neaktivni osim po odobrenju Komandanta IFOR. Svako korišćenje radara za vazdušni saobraćaj, rano upozoravanje, vazdušnu odbranu ili kontrolu vatre koje nije odobrio Komandant IFOR predstavljaće kršenje ovog Aneksa pa će Strana prekršilac biti podložna vojnoj akciji IFOR, uključujući tu upotrebu nužne sile da bi se obezbedilo poštovanje.

(3) Strane shvataju i saglasne su da će Komandant IFOR izvršiti predaju civilne kontrole vazdušnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini odgovarajućim ustanovama u Bosni i Hercegovini postepeno, u skladu sa ciljem IFOR da obezbedi dobar i siguran rad sistema vazdušnog saobraćaja po odlasku IFOR.

(c) Komandant IFOR je ovlašćen da donosi odgovarajuća pravila za kontrolu i regulaciju kopnenog vojnog saobraćaja po Bosni i Hercegovini, uključujući tu i pokrete Snaga Strana. Zajednička vojna komisija pomenuta u Članu VIII može da pomaže u razradi i donošenju pravila u vezi sa vojnim pokretima.

10. IFOR će imati pravo da koristi sredstva i usluge potrebne za obezbeđenje punih mogućnosti za svoje komunikacije i imaće pravo na neograničeno korišćenje čitavog elektromagnetskog spektra u tu svrhu. U sprovođenju tog svog prava, IFOR će uložiti sve razumne napore da svoj rad koordinira i da uzme u obzir potrebe i zahteve odgovarajućih organa.

11. Sve Strane će pružiti IFOR i njegovom osoblju pomoć, privilegije i imunitete određene u Dodatku B ovom Aneksu, uključujući tu neometan tranzit kroz, prema, preko i na teritoriji svih Strana.

12. Sve Strane će pružiti bilo kom vojnom elementu pomenutom u Članu I, paragraf 1(c) i njegovom osoblju pomoć, privilegije i imunitete pomenute u Članu VI, paragraf 11.

Član VII

POVLAČENjE UNPROFOR-a

Konstatuje se da su, kao posledica predstojećeg uvođenja IFOR u Republiku Bosnu i Hercegovinu, uslovi za povlačenje UNPROFOR određeni Rezolucijom 743 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ispunjeni. Traži se da Ujedinjene nacije, u konsultaciji sa NATO, preduzme sve nužne mere za povlačenje UNPROFOR-a iz Bosne i Hercegovine, osim onih delova koji su uključeni u IFOR.

Član VIII

USPOSTAVLjANjE ZAJEDNIČKE VOJNE KOMISIJE

1. Sa raspoređivanjem IFOR u Bosni i Hercegovini ustanoviće se Zajednička vojna komisija („Komisija”).

2. Komisija će:

(a) služiti kao centralno mesto svim Stranama za podnošenje vojnih žalbi, postavljanje pitanja ili iznošenje problema koji zahtevaju da ih reši Komandant IFOR, kao što su na primer optužbe o kršenju prekida vatre i o drugom nepoštovanju ovog Aneksa.

(b) primati izveštaje i saglašavati se o određenim akcijama za obezbeđenje poštovanja ovog Aneksa od strane Strana.

(c) pomagati Komandantu IFOR u određivanju i sprovođenju niza lokalnih mera za otvorenost među stranama.

3. Komisijom će predsedavati Komandant IFOR ili njegov predstavnik a sastojaće se od sledećih članova:

(a) najvišeg vojnog komandanta snaga svake Strane u Bosni i Hercegovini;

(b) drugih lica koja bi Predsedavajući mogao da odredi;

(c) svaka Strana ovog Aneksa može takođe da odabere dva civila koji će savetovati Komisiju u vršenju njenih dužnosti;

(d) Visokog predstavnika pomenutog u Opštem okvirnom sporazumu ili njegovog naimenovanog predstavnika koji će prisustvovati sastancima Komisije i davati savete, posebno po pitanjima vojno-političke prirode.

4. Komisija neće sadržati lica koja su sada pod optužbom ili mogu doći pod optužbu Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

5. Komisija će funkcionisati kao konsultativno telo Komandanta IFOR. U granicama mogućnosti, problemi će se rešavati odmah, međusobnim sporazumom. Međutim, sve konačne odluke o vojnim pitanjima donosiće Komandant IFOR.

6. Sastanke Komisije će sazivati Komandant IFOR. Visoki predstavnik može da zahteva, kada je potrebno, sastanak Komisije. Strane takođe mogu da zahtevaju sastanak Komisije.

7. Komandant IFOR će imati pravo da odlučuje po vojnim pitanjima blagovremeno, ukoliko se radi o važnim pitanjima koja se tiču bezbednosti IFOR ili poštovanja odredbi ovog Aneksa od strane Strana.

8. Komisija će ustanoviti potčinjene vojne komisije radi pružanja pomoći u obavljanju gore pomenutih funkcija. Te komisije će biti na nivoima brigada ili bataljona ili na drugim nivoima, kako odredi lokalni Komandant IFOR i sastojaće se od komandanata Strana i IFOR. Predstavnik Visokog predstavnika će prisustvovati sastancima i davati savete, posebno po pitanjima vojno-političke prirode. Lokalni Komandant IFOR će pozivati lokalne civilne vlasti, po potrebi.

9. Između Komandanta IFOR i Visokog predstavnika će se ustanoviti odgovarajući aranžmani za vezu, radi olakšanja obavljanja njihovih dužnosti.

Član IX

RAZMENA ZAROBLjENIKA

1. Strane će bez odlaganja da oslobode i predaju sve borce i civile koje drže u vezi sa sukobom (u daljem tekstu „zarobljenici”), u skladu sa Međunarodnim humanitarnim pravom i sa odredbama ovog Člana.

(a) Strane će biti obavezane planovima i sprovodiće planove za oslobađanje i predaju zarobljenika koje bi mogao sačiniti MKCK, po konsultaciji sa Stranama.

(b) Strane će u punoj meri sarađivati sa MKCK a olakšaće njegov rad na sprovođenju i praćenju plana oslobođenja i predaje zarobljenika.

(c) U roku od trideset (30) dana od dana Prenosa ovlašćenja, Strane će osloboditi i predati sve zarobljenike koje drže.

(d) Radi ubrzanja ovog procesa, Strane će, u roku od dvadeset jedan (21) dan od dana kada ovaj Aneks stupi na snagu, sačiniti sveobuhvatne spiskove zarobljenika i predaće te spiskove MKCK, drugoj Strani, Zajedničkoj vojnoj komisiji i Visokom predstavniku. Ti spiskovi će identifikovati zarobljenike po nacionalnosti, imenu, činu (ako ga ima) i po bilo kakvom vojnom ili zarobljeničkom broju, u onoj meri u kojoj se to može primeniti.

(e) Strane će obezbediti da MKCK uživa pun i neometan pristup svim mestima gde se drže zarobljenici i svim zarobljenicima. Strane će dozvoliti MKCK da nasamo razgovara sa svakim zarobljenikom najmanje četrdeset osam (48) časova pre oslobađanja, radi sprovođenja i praćenja plana, uključujući tu i dalje odredište svakog zarobljenika.

(f) Strane neće preduzimati nikakve odmazde protiv zarobljenika ili njihovih porodica u slučaju da zarobljenik odbije da bude predat.

(g) Bez obzira na gornje odredbe, svaka Strana će poštovati sva naređenja i zahteve Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju za hapšenje, držanje, predaju ili pristup licima koja bi inače bila oslobođena i predata po ovom Članu, ali koja su optužena za prestupe u jurisdikciji Tribunala. Svaka Strana će morati da zadrži lica za koja se razumno pretpostavlja da su počinila takve prestupe tokom perioda koji je dovoljno dug da se omogući odgovarajuća konsultacija sa organima Tribunala.

U slučajevima kada su mesta sahranjivanja, individualnih ili masovnih, poznata i zabeležena, i kada se utvrdi da grobovi stvarno postoje, svaka Strana će omogućiti osoblju za registraciju grobova druge Strane ulazak, u okviru međusobno dogovorenog vremenskog perioda, radi ograničenog cilja pristupa tim grobovima, da uzme i evakuiše tela mrtvog vojnog i civilnog osoblja te strane, uključujući tu i mrtve zarobljenike.

Član X

SARADNjA

Strane će u punoj meri sarađivati sa svim entitetima koji učestvuju u sprovođenju ovog sporazuma o miru, onako kako je to opisano u Opštem okvirnom sporazumu, ili kako drugačije odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, uključujući tu i Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju.

Član XI

OBAVEŠTENjA VOJNIM KOMANDAMA

Svaka Strana će se postarati da se odredbe ovog Aneksa i pismena naređenja koja zahtevaju poštovanje, odmah prenesu svim njihovim Snagama.

Član XII

KONAČNI AUTORITET ZA TUMAČENjE

U skladu sa Članom I, Komandant IFOR je konačni autoritet za tumačenje ovog sporazuma o vojnim aspektima mirovnog rešenja, čiji Dodaci predstavljaju njegov integralni deo.

Član XIII

STUPANjE NA SNAGU

Ovaj Aneks stupa na snagu potpisivanjem.

Za Republiku Bosnu i Hercegovinu _____________________

Za Federaciju Bosne i Hercegovine


Za Republiku Srpsku

_____________________


_____________________

potvrđuje:


potvrđuje:

za Republiku Hrvatsku


Za Saveznu Republiku Jugoslaviju

________________________


________________________


Dodatak B Aneksu 1-A

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I ORGANIZACIJE SEVEROATLANTSKOG PAKTA (NATO) O STATUSU NATO I NjEGOVOG OSOBLjA

Republika Bosna i Hercegovina i Organizacija severoatlantskog pakta su se saglasile o sledećem:

1. U ovom Sporazumu, sledeći izrazi imaće značenje koje im se ovde daje:

- „Operacija” označava podršku, sprovođenje, pripremu i učešće NATO i osoblja NATO u mirovnom planu u Bosni i Hercegovini ili u mogućem povlačenju snaga UN iz bivše Jugoslavije;

- „Osoblje NATO” označava civilno i vojno osoblje Organizacije severoatlantskog pakta, sa izuzetkom lokalno unajmljenog osoblja;

- „NATO” označava Organizaciju severoatlantskog pakta, njena pomoćna tela, njen vojni štab i sve njene konstitutivne nacionalne elemente/jedinice koji rade na podršci, pripremi i učešću u Operaciji;

- „Objekti” označava sve prostorije i zemljište koje je potrebno za obavljanje operativnih, nastavnih i administrativnih delatnosti NATO za Operaciju, i za smeštaj osoblja NATO.

2. Odredbe Konvencije o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija od 13. februara 1946. koja se odnosi na eksperte u misijama primenjivaće se, mutatis mutandis, na osoblje NATO koje učestvuje u Operaciji, osim ako ovaj Sporazum ne predviđa drukčije. Pored toga, NATO, njegova imovina i sredstva će uživati privilegije i imunitete koje određuje pomenuta Konvencija i koji su određeni u ovom Sporazumu.

3. Svo osoblje koje uživa privilegije i imunitete po ovom Sporazumu poštovaće zakone Republike Bosne i Hercegovine ukoliko je to u skladu sa poverenim mu zadatkom/mandatom i uzdržavaće se od aktivnosti koje nisu u skladu sa prirodom Operacije.

4. Vlada Republike Bosne i Hercegovine priznaje potrebu za ekspeditivnim procedurama ulaza i izlaza osoblja NATO. Osoblje NATO će biti izuzeto od propisa za pasoše, vize i prijavljivanje koji se primenjuju na strance. Osoblje NATO će nositi isprave za identifikaciju koje mogu da pokazuju vlastima Bosne i Hercegovine na zahtev, ali se neće dozvoliti da takvi zahtevi ometaju ili odlažu operacije, obuku i pokrete.

5. Vojno osoblje NATO će normalno nositi uniforme, a osoblje NATO može da poseduje i nosi oružje, ako je na to ovlašćeno naredbama. Vlasti Republike Bosne i Hercegovine će prihvatiti kao važeće, bez ikakvih taksi ili dažbina, vozačke dozvole koje su osoblju NATO izdale vlasti u njihovim zemljama.

6. NATO će moći da ističe zastavu NATO i/ili nacionalne zastave svojih konstitutivnih nacionalnih elemenata/jedinica na bilo kojoj uniformi NATO, na vozilima i objektima.

7. Vojno osoblje NATO će pod svim okolnostima i u svako vreme biti pod isključivom jurisdikcijom svojih nacionalnih elemenata za sve krivične i disciplinske prekršaje koje bi moglo počiniti u Republici Bosni i Hercegovini. NATO i vlasti Republike Bosne i Hercegovine će se međusobno pomagati u sprovođenju jurisdikcije.

8. U svojstvu eksperata u misiji, osoblje NATO će biti imuno od ličnih hapšenja ili zadržavanja. Greškom uhapšeno ili zadržano osoblje NATO će odmah biti predato vlastima NATO.

9. Osoblje NATO će uživati, zajedno sa svojim vozilima, brodovima, vazduhoplovima i opremom, slobodan i neograničen prolaz i neometan pristup po celoj Republici Bosni i Hercegovini, uključujući tu vazdušni prostor i teritorijalne vode Republike Bosne i Hercegovine. Ovo će obuhvatati, ali nije ograničeno samo na to, pravo bivakovanja, manevara, konačenja i korišćenja bilo kojih prostora ili objekata potrebnih za podršku, obuku i operacije. NATO će biti izuzet od podnošenja inventara i druge uobičajene carinske dokumentacije o osoblju, vozilima, brodovima, vazduhoplovima, opremi, materijalu i namirnicama koji ulaze, izlaze ili prolaze kroz teritoriju Republike Bosne i Hercegovine radi podrške Operaciji. Vlasti Republike Bosne i Hercegovine će svim pogodnim sredstvima olakšati sve pokrete osoblja, vozila, brodova, vazduhoplova, opreme i snabdevanja u lukama i na aerodromima i putevima koji se za to koriste. Vozila, brodovi i vazduhoplovi koji se koriste za podršku Operaciji neće podlegati propisima za registraciju i komercijalno osiguranje. NATO će koristiti aerodrome, puteve i luke bez plaćanja carine, dažbina, putarina i naplata. Međutim, NATO neće zahtevati izuzeće od razumnih naplata za tražene i dobijene usluge, ali se neće dozvoliti da naplate za takve usluge ometaju operacije/kretanje.

10. Osoblje NATO će biti izuzeto od poreza Republike Bosne i Hercegovine na plate i ostale prihode koje dobija od NATO i na bilo koji dohodak koji prima van Republike Bosne i Hercegovine.

11. Osoblje NATO i njihova opipljiva pokretna imovina koju uveze ili nabavi u Bosni i Hercegovini biće takođe izuzeti od svih sagledivih poreza u Republici Bosni i Hercegovini, osim opštinskih poreza za usluge koje koriste, i od svih taksi za registraciju i srodnih taksi.

12. NATO će imati pravo da uvozi i izvozi bez carine i drugih ograničenja opremu, namirnice i materijal nužne za Operaciju, ukoliko se takva roba koristi za zvanične potrebe NATO ili za prodaju preko intendatura i kantina za osoblje NATO. Prodata roba će biti samo za osoblje NATO i neće moći da se prenosi na druga lica.

13. Vlada Republike Bosne i Hercegovine priznaje da će korišćenje komunikacionih kanala biti nužno za Operaciju. NATO će imati pravo da drži sopstvene službe pošte i telekomunikacija, uključujući tu i radiodifuzne službe. To će uključiti pravo na korišćenje sredstava i usluga nužnih za obezbeđenje punih mogućnosti komunikacija, i pravo besplatnog korišćenja čitavog elektromagnetskog spektra u tom cilju. U sprovođenju tog prava, NATO će uložiti sve razumne napore da se koordinira sa, i uzme u obzir potrebe i zahteve odgovarajućih organa u Republici Bosni i Hercegovini.

14. Vlada Republike Bosne i Hercegovine će da obezbedi besplatno objekte koji su potrebni NATO za pripremu i izvršenje Operacije. Vlada Bosne i Hercegovine će pomoći NATO da dobije, po najnižim cenama, nužne komunalije kao što su električna energija, voda i druga sredstva potrebna za Operaciju.

15. Odštetni zahtevi za štetu ili povrede nanete državnom osoblju ili imovini ili privatnom osoblju ili imovini u Republici Bosni i Hercegovini podnosiće se preko državnih vlasti Republike Bosne i Hercegovine određenom predstavniku NATO.

16. NATO će imati pravo da stupa u direktne kontakte sa snabdevačima robe i usluga u Republici Bosni i Hercegovini, bez plaćanja poreza i drugih dažbina. Takva roba i usluge neće biti oporezovani porezom na promet i drugim porezima. NATO može da unajmljuje lokalno osoblje koje će ostati podložno lokalnim zakonima i propisima. Međutim, lokalno osoblje koje unajmi NATO će biti:

(a) imuno od lokalnog gonjenja za izgovorene ili napisane reči i sva dela koja počini u vršenju službene dužnosti;

(b) imuno od obaveza nacionalne službe i/ili obaveza vojne službe;

(c) izuzeto od poreza na plate i druge prihode koje im isplaćuje NATO.

17. NATO će možda u izvođenju operacije imati potrebu da poboljša ili izmeni neke infrastrukture u Republici Bosni i Hercegovini kao što su putevi, komunalni sistemi, mostovi, tuneli, zgrade, itd. Sva takva poboljšanja i izmene postaće deo infrastrukture i biće u vlasništvu vlasnika infrastrukture. Privremena poboljšanja i izmene mogu da se uklone po volji Komandanta NATO, pa će se objekta vratiti u stanje koje je koliko je moguće slično prvobitnom.

18. Ukoliko nema prethodnog rešenja, sporovi u pogledu tumačenja ili primene ovog Sporazuma rešiće se između Republike Bosne i Hercegovine i predstavnika NATO diplomatskim sredstvima.

19. Odredbe ovog Sporazuma će da važe i za civilno i vojno osoblje, imovinu i sredstva nacionalnih elemenata/jedinica zemalja NATO koje deluju u vezi sa operacijom ili u vezi sa pomoći civilnom stanovništvu, ali koje ostaju pod nacionalnom komandom i kontrolom.

20. Dodatni aranžmani mogu da se zaključe radi razrade detalja Operacije, uzimajući u obzir i njen dalji razvoj.

21. Vlada Republike Bosne i Hercegovine će pružiti državama van NATO i njihovom osoblju koje učestvuju u Operaciji iste privilegije i imunitete koji se ovim Sporazumom daju državama NATO i njihovom osoblju.

22. Odredbe ovog Sporazuma ostaće na snazi do završetka Operacije ili kako se Strane drukčije dogovore.

23. Ovaj Sporazum stupa na snagu po potpisivanju.

Dano u bazi Rajt-Paterson, Ohajo, 21. novembra 1995. i u ___________________ na dan ____________ 1995.

Za Republiku


Za Organizaciju

Bosnu i Hercegovinu


severoatlantskog pakta

_________________


_________________

Vazduhoplovna baza Rajt-Paterson, Ohajo 21. novembra 1995.

Ekselencijo,

Pozivam se na Sporazum o vojnim aspektima mirovnog rešenja, koji je Federacija Bosne i Hercegovine potpisala kao Strana, i na Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Organizacije severoatlantskog pakta (NATO) o statusu NATO njegovog osoblja.

U ime Federacije Bosne i Hercegovine, želim da Vas uverim da će Federacija Bosne i Hercegovine u punoj meri prihvatiti i ispuniti svoje obaveze u pogledu pristupa i statusa snaga uopšte, uključujući posebno svoje obaveze prema NATO.


Iskreno,


Jandranko Prlić,


zamenik predsednika Vlade i


ministar inostranih poslova


Federacije Bosne i Hercegovine

Njegova Ekselencija Serđo Silvio Balancino V.d. Generalnog sekretara Organizacija severoatlantskog pakta 1110 Brisel Belgija


SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ORGANIZACIJE SEVEROATLANTSKOG PAKTA (NATO) O STATUSU NATO I NjEGOVOG OSOBLjA

Republika Hrvatska i Organizacija severoatlantskog pakta su se saglasile o sledećem:

1. U ovom Sporazumu, sledeći izrazi imaće značenje koje im se ovde daje:

- „Operacija” označava podršku, sprovođenje, pripremu i učešće NATO i osoblja NATO u mirovnom planu u Bosni i Hercegovini ili u mogućem povlačenju snaga UN iz bivše Jugoslavije;

- „Osoblje NATO” označava civilno i vojno osoblje Organizacije severoatlantskog pakta, sa izuzetkom lokalno unajmljenog osoblja;

- „NATO” označava Organizaciju severoatlantskog pakta, njena pomoćna tela, njen vojni štab i sve njene konstitutivne nacionalne elemente/jedinice koji rade na podršci, pripremi i učešću u Operacija;

- „Objekti” označava sve prostorije i zemljište koje je potrebno za obavljanje operativnih, nastavnih i administrativnih delatnosti NATO za Operaciju, i za smeštaj osoblja NATO.

2. Odredbe Konvencije o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija od 13. februara 1946. koja se odnosi na eksperte u misijama primenjivaće se, mutatis mutandis, na osoblje NATO koje učestvuje u Operaciji, osim ako ovaj Sporazum ne predviđa drukčije. Pored toga, NATO, njegova imovina i sredstva će uživati privilegije i imunitete koje određuje pomenuta Konvencija i koji su određeni u ovom Sporazumu.

3. Svo osoblje koje uživa privilegije i imunitete po ovom Sporazumu poštovaće zakone Republike Hrvatske ukoliko je to u skladu sa poverenim mu zadatkom/mandatom i uzdržavaće se od aktivnosti koje nisu u skladu sa prirodom Operacije.

4. Vlada Hrvatske priznaje potrebu za ekspeditivnim procedurama ulaza i izlaza osoblja NATO. Osoblje NATO će biti izuzeto od propisa za pasoše, vize i prijavljivanje koji se primenjuju na strance. Osoblje NATO će nositi isprave za identifikaciju koje može da pokazuje hrvatskim vlastima na zahtev, ali se neće dozvoliti da takvi zahtevi ometaju ili odlažu operacije, obuku i pokrete.

5. Vojno osoblje NATO će normalno nositi uniforme, a osoblje NATO može da poseduje i nosi oružje, ako je na to ovlašćeno naredbama. Hrvatske vlasti će prihvatiti kao važeće, bez ikakvih taksi ili dažbina, vozačke dozvole koje su osoblju NATO izdale vlasti u njihovim zemljama.

6. NATO će moći da ističe zastavu NATO i/ili nacionalne zastave svojih konstitutivnih nacionalnih elemenata/jedinica na bilo kojoj uniformi NATO, na transportnim sredstvima i objektima.

7. Vojno osoblje NATO će pod svim okolnostima i u svako vreme biti pod isključivom jurisdikcijom svojih nacionalnih elemenata za sve krivične i disciplinske prekršaje koje bi moglo počiniti u Republici Hrvatskoj. NATO i hrvatske vlasti će se međusobno pomagati u sprovođenju jurisdikcije.

8. U svojstvu eksperata u misiji, osoblje NATO će biti imuno od ličnih hapšenja ili zadržavanja. Greškom uhapšeno ili zadržano osoblje NATO će odmah biti predato vlastima NATO.

9. Osoblje NATO će uživati, zajedno sa svojim vozilima, brodovima, vazduhoplovima i opremom, slobodan i neograničen prolaz i neometan pristup po celoj Hrvatskoj, uključujući tu hrvatski vazdušni prostor i teritorijalne vode. Ovo će obuhvatati, ali nije ograničeno samo na to, pravo bivakovanja, manevara, konačenja i korišćenja bilo kojih prostora ili objekata potrebnih za podršku, obuku i operacije. NATO će biti izuzet od podnošenja inventara i druge uobičajene carinske dokumentacije o osoblju, vozilima, brodovima, vazduhoplovima, opremi materijalu i namirnicama koji ulaze, izlaze ili prolaze kroz hrvatsku teritoriju radi podrške Operaciji. Hrvatske vlasti će svim pogodnim sredstvima olakšati sve pokrete osoblja, vozila, brodova, vazduhoplova, opreme i snabdevanja u lukama i na aerodromima i putevima koji se za to koriste. Vozila, brodovi i vazduhoplovi koji se koriste za podršku Operaciji neće podlegati propisima za registraciju i komercijalno osiguranje. NATO će koristiti aerodrome, puteve i luke bez plaćanja carine, dažbina, putarina i naplata. Međutim, NATO neće zahtevati izuzeće od razumnih naplata za tražene i dobijene usluge, ali se neće dozvoliti da naplate za takve usluge ometaju operacije/kretanje.

10. Osoblje NATO će biti izuzeto od poreza Republike Hrvatske na plate i ostale prihode koje dobija od NATO i na bilo koji dohodak koji prima van Republike Hrvatske.

11. Osoblje NATO i njihova opipljiva pokretna imovina koju uveze ili nabavi u Hrvatskoj biće takođe izuzeti od svih sagledivih poreza u Republici Hrvatskoj, osim opštinskih poreza za usluge koje koriste, i od svih taksi za registraciju i srodnih taksi.

12. NATO će imati pravo da uvozi i izvozi bez carine i drugih ograničenja opremu, namirnice i materijal nužne za Operaciju, ukoliko se takva roba koristi za zvanične potrebe NATO ili za prodaju preko intendatura i kantina za osoblje NATO. Prodata roba će biti samo za osoblje NATO i neće moći da se prenosi na druga lica.

13. NATO će imati pravo da drži sopstvene službe pošte i telekomunikacija, uključujući tu i radiodifuzne službe. Telekomunikacioni kanali i druge potrebe za komunikacije koji bi mogli da se mešaju sa hrvatskim službama telekomunikacija koordiniraće se besplatno sa odgovarajućim hrvatskim organima. Vlada Hrvatske shvata da će korišćenje telekomunikacionih kanala biti nužno za Operaciju.

14. Vlada Hrvatske će da obezbedi besplatno objekte koji su potrebni NATO za pripremu i izvršenje Operacije. Vlada Hrvatske će pomoći NATO da dobije, po najnižim cenama, nužne komunikacije kao što su električna energija, voda i druga sredstva potrebna za Operaciju.

15. Odštetni zahtevi za štetu ili povrede nanete državnom osoblju ili imovini ili privatnom osoblju ili imovini u Hrvatskoj podnosiće se preko hrvatskih državnih vlasti određenom predstavniku NATO.

16. NATO će imati pravo da stupa u direktne kontakte sa snabdevačima robe i usluga u Republici Hrvatskoj, bez plaćanja poreza i drugih dažbina. Takva robe i usluge neće biti oporezovani porezom na promet i drugim porezima. NATO može da unajmljuje lokalno osoblje koje će ostati podložno lokalnim zakonima i propisima. Međutim, lokalno osoblje koje unajmi NATO će biti:

(a) imuno od lokalnog gonjenja za izgovorene ili napisane reči i sva dela koja počini u vršenju službene dužnosti;

(b) imuno od obaveza nacionalne službe i/ili obaveza vojne službe;

(c) izuzeto od poreza na plate i druge prihode koje im isplaćuje NATO.

17. NATO će možda u izvođenju operacije imati potrebu da poboljša ili izmeni neke hrvatske infrastrukture kao što su putevi, komunalni sistemi, mostovi, tuneli, zgrade, itd. Sva takva poboljšanja i izmene neprivremene prirode postaće deo infrastrukture i biće u vlasništvu vlasnika infrastrukture. Privremena poboljšanja i izmene mogu da se uklone po volji Komandanta NATO, pa će se objekti vratiti u stanje koje je koliko je moguće slično prvobitnom.

18. Ukoliko nema prethodnog rešenja, sporovi u pogledu tumačenja ili primene ovog Sporazuma rešiće se između Hrvatske i predstavnika NATO diplomatskim sredstvima.

19. Odredbe ovog Sporazuma će da važe i za civilno i vojno osoblje, imovinu i sredstva nacionalnih elemenata/jedinica zemalja NATO koje deluju u vezi sa operacijom ili u vezi sa pomoći civilnom stanovništvu, ali koje ostaju pod nacionalnom komandom i kontrolom.

20. Dodatni aranžmani mogu da se zaključe radi razrade detalja Operacije, uzimajući u obzir i njen dalji razvoj.

21. Vlada Hrvatske će pružiti državama van NATO i njegovom osoblju koje učestvuje u Operaciji iste privilegije i imunitete koji se ovim Sporazumom daju državama NATO i njihovom osoblju.

22. Odredbe ovog Sporazuma ostaće na snazi do završetka Operacije ili kako se Strane drukčije dogovore.

23. Ovaj Sporazum stupa na snagu po potpisivanju.

Dano u bazi Rajt-Paterson, Ohajo, 21. novembra 1995. i u __________________ na dan ____________ 1995.



Za Organizaciju

Za Republiku Hrvatsku


severoatlantskog pakta

___________________


___________________

Vazduhoplovna baza Rajt-Paterson, Ohajo 21. novembra 1995.

Ekselencijo,

Pozivam se na Sporazum o vojnim aspektima mirovnog rešenja, koji je Republika Hrvatska, potvrdila, i na Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Organizacije severoatlantskog pakta (NATO) o statusu NATO i njegovog osoblja.

U ime Republike Hrvatske, želim da Vas uverim da će Republika Hrvatska preduzeti sve potrebne mere, u skladu sa suverenitetom, teritorijalnim integritetom i političkom nezavisnošću Bosne i Hercegovine, da bi obezbedila da Republika Srpska u punoj meri poštuje i da ispunjava obaveze prema NATO, posebno po pitanjima pristupa i statusa snaga, onako kako je to određeno u gore pomenutim Sporazumima.


Iskreno,


Mate Granić


zamenik predsednika Vlade i


ministar inostranih poslova

Njegova Ekselencija Serđo Silvio Balandino V.d. generalnog sekretara Organizacija severoatlantskog pakta 1110 BRISEL Belgija


SPORAZUM IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ORGANIZACIJE SEVEROATLANTSKOG PAKTA (NATO) O TRANZITNIM ARANŽMANIMA ZA OPERACIJU MIROVNOG PLANA

Imajući u vidu činjenicu da Organizacija severoatlantskog pakta planira, u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, podršku sprovođenju mirovnog plana u Bosni i Hercegovini ili moguće povlačenje snaga UN iz bivše Jugoslavije, i da Ujedinjene nacije mogu da zahtevaju da se ta operacija obavi;

Imajući u vidu potrebu da se ustanove adekvatni tranzitni aranžmani za izvršenje/sprovođenje te Operacije;

Postignuta je saglasnost o sledećem:

1. U ovom Sporazumu, sledeći izrazi imaće značenje koje im se ovde daje:

- „Operacija” označava podršku, sprovođenje, pripremu i učešće NATO i osoblja NATO u mirovnom planu u Bosni i Hercegovini ili u mogućem povlačenju snaga UN iz bivše Jugoslavije;

- „Osoblje NATO” označava civilno i vojno osoblje Organizacije severoatlantskog pakta, sa izuzetkom lokalno unajmljenog osoblja;

- „NATO” označava Organizaciju severoatlantskog pakta, njena pomoćna tela, njen vojni štab i sve njene konstitutivne nacionalne elemente/jedinice koji rade na podršci, pripremi i učešću u Operaciji.

2. Vlada Savezne Republike Jugoslavije će dozvoliti slobodan tranzit kopnom, železnicom, vodom ili vazduhom za svo osoblje, teret, opremu i robu i materijal bilo koje vrste, uključujući tu i municiju potrebnu NATO za izvršenje Operacije, preko teritorije Savezne Republike Jugoslavije, uključujući tu vazdušni prostor i teritorijalne vode Savezne Republike Jugoslavije.

3. Vlada Savezne Republike Jugoslavije će da obezbedi, ili pomoći da se obezbede, po najnižoj ceni, objekti i usluge koji su, po mišljenju NATO, nužni za tranzit.

4. NATO će biti izuzet od podnošenja inventara i druge uobičajene carinske dokumentacije o osoblju, opremi, materijalu i namirnicama koji ulaze, izlaze ili prolaze kroz teritoriju Savezne Republike Jugoslavije radi podrške Operaciji. Vlasti Savezne Republike Jugoslavije će svim pogodnim sredstvima olakšati sve pokrete osoblja, vozila i/ili snabdevanja u lukama i na aerodromima i putevima koji se za to koriste. Vozila, brodovi i vazduhoplovi u tranzitu neće podlegati propisima za registraciju i komercijalno osiguranje. NATO će biti dozvoljeno da koristi: aerodrome, puteve i luke bez plaćanja carine, dažbina, putarina i naplata. NATO neće zahtevati izuzeće od razumnih naplata za tražene i dobijene usluge, ali se neće dozvoliti da tranzit bude ometen pregovorima za naplatu takvih usluga. NATO će unapred obavestiti Vladu Savezne Republike Jugoslavije o načinu transporta. O putu koji će se koristiti biće postignut zajednički sporazum.

5. Odredbe Konvencije o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija od 13. februara 1946. koja se odnosi na eksperte u misijama primenjivaće se, mutatis mutandis,na osoblje NATO koje učestvuje u Operaciji, osim ako ovaj Sporazum ne predviđa drukčije. Pored toga, NATO, njegova imovina i sredstva će uživati privilegije i imunitete koje određuje pomenuta Konvencija i koji su određena u ovom Sporazumu.

6. Svo osoblje koje uživa privilegije i imunitete po ovom Sporazumu poštovaće zakone Savezne Republike Jugoslavije ukoliko je poštovanje pomenutih zakona u skladu sa poverenim mu zadatkom/mandatom i uzdržavaće se od aktivnosti koje nisu u skladu sa prirodom Operacije.

7. Vlada Savezne Republike Jugoslavije shvata potrebu za ekspeditivnim procedurama ulaza i izlaza osoblja NATO. Osoblje NATO će biti izuzeto od propisa za pasoše, vize i prijavljivanje koji se primenjuju na strance. Osoblje NATO će nositi isprave za identifikaciju koje može da pokazuje vlastima Savezne Republike Jugoslavije na zahtev, ali se neće dozvoliti da takvi zahtevi ometaju ili odlažu tranzit.

8. Vojno osoblje NATO će normalno nositi uniforme, a osoblje NATO može da poseduje i nosi oružje, ako je na to ovlašćeno naredbama. Vlasti Savezne Republike Jugoslavije će prihvatiti kao važeće, bez ikakvih taksi ili dažbina, vozačke dozvole koje su osoblju NATO izdale vlasti u njihovim zemljama.

9. NATO će biti dozvoljeno da ističe zastavu NATO i/ili nacionalne zastave svojih konstitutivnih nacionalnih elemenata/ jedinica na bilo kojoj uniformi NATO, na transportnim sredstvima i objektima.

10. Vojno osoblje NATO će pod svim okolnostima i u svako vreme biti pod isključivom jurisdikcijom svojih nacionalnih elemenata za sve krivične i disciplinske prekršaje koje bi moglo počiniti u Saveznoj Republici Jugoslaviji. NATO i vlasti Savezne Republike Jugoslavije će se međusobno pomagati u sprovođenju jurisdikcije.

11. U svojstvu eksperata u misiji, osoblje NATO će biti imuno od ličnih hapšenja ili zadržavanja. Greškom uhapšeno ili zadržano osoblje NATO biće odmah predato vlastima NATO.

12. Osoblje NATO i njegova opipljiva pokretna imovina u tranzitu kroz Saveznu Republiku Jugoslaviju će biti izuzeti od svih sagledivih poreza Vlade Savezne Republike Jugoslavije.

13. NATO će biti dozvoljeno da koristi sopstvene telekomunikacione službe. To će uključiti pravo da koristi sredstva i usluge koji omogućuju punu sposobnost komuniciranja, i pravo na besplatno korišćenje čitavog elektromagnetskog spektra za tu svrhu. U sprovođenju tog prava, NATO će uložiti sve razumne napore da se koordinira sa, i da uzme u obzir potrebe i zahteve odgovarajućih organa Savezne Republike Jugoslavije.

14. Odštetni zahtevi za štetu ili povrede nanete državnom osoblju ili imovini ili privatnom osoblju ili imovini u Saveznoj Republici Jugoslaviji podnosiće se preko državnih vlasti Savezne Republike Jugoslavije određenom predstavniku NATO.

15. Ukoliko nema prethodnog rešenja, sporovi u pogledu tumačenja ili primene ovog Sporazuma rešiće se između Savezne Republike Jugoslavije i predstavnika NATO diplomatskim sredstvima.

16. Odredbe ovog sporazuma će da važe i za civilno i vojno osoblje, imovinu i sredstva nacionalnih elemenata/jedinica zemalja NATO koje deluju u vezi sa Operacijom ili u vezi sa pomoći civilnom stanovništvu, ali koje ostaju pod nacionalnom komandom i kontrolom.

17. Dodatni aranžmani mogu da se zaključe radi razrade detalja Operacije, uzimajući u obzir i njen dalji razvoj.

18. Vlada Savezne Republike Jugoslavije će pružiti, za tranzit, državama van NATO i njihovom osoblju koje učestvuje u Operaciji iste privilegije i imunitete koji se ovim Sporazumom daju državama NATO i njihovom osoblju.

19. Odredbe ovog Sporazuma ostaće na snazi do završetka Operacije ili kako se Strane drukčije dogovore.

20. Ovaj Sporazum stupa na snagu po potpisivanju.

Dano u bazi Rajt-Paterson, Ohajo, 21. novembra 1995. i u ________________________ na dan ______________1995.

Za Saveznu Republiku


Za Organizaciju

Jugoslaviju


severoatlantskog pakta

______________________


______________________

Vazduhoplovna baza Rajt-Paterson, Ohajo 21. novembra 1995.

Ekselencijo,

Pozivam se na Sporazum o vojnim aspektima mirovnog rešenja, koji je Savezna Republika Jugoslavija potvrdila, i na Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Organizacije severoatlantskog pakta (NATO) o statusu NATO i njegovog osoblja.

U ime Savezne Republike Jugoslavije, želim da Vas uverim da će Savezna Republika Jugoslavija preduzeti sve potrebne mere, u skladu sa suverenitetom, teritorijalnim integritetom i političkom nezavisnošću Bosne i Hercegovine, da bi obezbedila da Republika Srpska u punoj meri poštuje i da ispunjava obaveze prema NATO, posebno po pitanjima pristupa i statusa snaga, onako kako je to određeno u gore pomenutim Sporazumima.

Iskreno, Slobodan Milošević

Njegova Ekselencija Serđo Silvio Balancino V.d. generalnog sekretara Organizacija severoatlantskog pakta 1110 BRISEL Belgija

Vazduhoplovna baza Rajt-Paterson, Ohajo 21. novembra 1995.

Ekselencijo,

Pozivam se na Sporazum o vojnim aspektima mirovnog rešenja, koji je Republika Srpska potpisala kao Strana, i na Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Organizacije severoatlantskog pakta (NATO) o statusu NATO i njegovog osoblja.

U ime Republike Srpske, želim da Vas uverim da će Republika Srpska u punoj meri prihvatiti i ispuniti svoje obaveze u pogledu pristupa i statusa snaga uopšte, uključujući posebno svoje obaveze prema NATO.

Iskreno, Momčilo Krajišnik predsednik Republike Srpske

Njegova Ekselencija Serđo Silvio Balancino V.d. generalnog sekretara Organizacija severoatlantskog pakta 1110 BRISEL Belgija