Закон о измјенама и допунама Закона о административној служби у управи Републике Српске (2002)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ У УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Закону о административној служби у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 16/02), у члану 5. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Национална структура државних службеника у министарствима Владе Републике Српске, општинским органима власти, окружним и општинским судовима базира се на попису становништва из 1991. године, док се Анекс 7. у потпуности не спроведе у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и херцеговине.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 2.

Иза члана 17. у Глави II поглавље 2. мијења се и гласи:

„2. Однос органа државне управе према органима локалне управе, органима градске управе и према недржавним субјектима којима су повјерена управна овлашћења“.

Члан 3.

У члану 37. став 1. мијења се и гласи:

„Замјеник руководиоца управне организације замјењује руководиоца и обавља послове које му он одреди.

Помоћник руководиоца управне организације руководи основном организационом јединицом организације (сектором) и обавља послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.“

Став 2. члана 37. постаје став 3.

Члан 4.

У члану 80. став 1. у четвртом реду иза ријечи „коефицијентима“ бришу се ријечи: „који се утврђују овим законом“, а умјесто њих додају ријечи: „које утврђује Влада одлуком“.

Иза става 3. додаје се став 4. који гласи:

„Коефицијенти из става 1. овог члана могу се увећати по основу вршења најсложенијих функција до 30%.“

Члан 5.

Члан 81. мијења се и гласи:

„Влада својом одлуком утврђује коефицијенте за поједине платне групе.“

Члан 6.

У члану 122. став 1. бројеви „1—7“ замјењују се бројевима „1—9“.

Члан 7.

Члан 127. мијења се и гласи:

„Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, а примјењиваће се од 1. јануара 2003. године, изузев одредби од члана 5. закључно са чланом 12. Закона.“


Број: 01-709/02
12. септембра 2002. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Др Драган Калинић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 62/02