Закон о измјенама и допунама Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (2005)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О АГЕНЦИЈАМА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ И ПРИВАТНОЈ ДЕТЕКТИВСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ


Члан 1.

Члан 10. Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 50/02) мијења се и гласи:

„Предузећа из претходног члана могу се код надлежног суда регистровати за обављање дјелатности обезбјеђења лица и имовине уколико испуњавају услове прописане Законом о предузећима, те на основу овлашћења за обављање дјелатности обезбјеђења лица и имовине издатог од надлежне организационе јединице Министарства.“

Члан 2.

У члану 11. у ставу 1. уводна реченица мијења се и гласи:

„Овлашћење за обављање дјелатности обезбјеђења лица и имовине може се издати физичком лицу – оснивачу, односно власнику предузећа ако испуњава сљедеће услове:“

Члан 3.

У члану 12. у ставу 1. ријеч: „одобрења“, замјењује се са: „овлашћења“, иза ријечи: „безбједности“, додају се ријечи: „(у даљем тексту: ЦЈБ)“.

У истом члану став 2. се мијења и гласи:

„Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се докази о испуњавању услова из члана 11. овог закона, осим услова из алинеје 3. истог члана, чије испуњавање утврђује надлежна организациона јединица Министарства.“

Члан 4.

Члан 13. мијења се и гласи:

„Да би могло започети са радом предузеће из члана 9. овог закона мора имати:

- пословни простор уређен у складу са прописима о посебним просторним и техничким условима за смјештај оружја, те заштиту од пожара, крађе и других незгода или злоупотреба,
- акт о систематизацији радних мјеста припадника обезбјеђења са прописаном стручном спремом и описом послова за свако радно мјесто,
- заштитни знак.

За обављање послова физичког обезбјеђења, поред услова из става 1. овог члана предузеће из члана 9. овог закона мора имати најмање четири радника који су стално запослени у том предузећу или ангажовани по уговору, а који имају овлашћење за обављање послова физичког обезбјеђења из члана 20. овог закона.“

Члан 5.

Иза члана 13. додаје се нови члан 13.а. који гласи:

„Предузеће из члана 9. овог закона може започети са радом на основу одобрења ЦЈБ којим се утврђује да су испуњени прописани услови.

Захтјев за издавање одобрења за почетак рада подноси се ЦЈБ према сједишту предузећа.

Уз захтјев из става 2. овог члана прилаже се акт о регистрацији предузећа код надлежног суда, те докази о испуњавању услова из члана 13. овог закона.

О захтјеву из става 2. овог члана ЦЈБ одлучује рјешењем.

Против рјешења ЦЈБ може се изјавити жалба Министарству.“

Члан 6.

У члану 14. број „10“ замјењује се бројем „13.а“.

Члан 7.

У члану 15. бројеви „2“ и „3“, замјењују се бројевима „3“ и „4“.

Члан 8.

У члану 20. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Лице које има три године радног искуства на полицијским пословима у Министарству, војно-безбједносним пословима Министарства одбране, односно Војне полиције Војске Републике Српске, те другим пословима безбједносне природе, обавјештајним, истражним или пословима извршења кривичних и прекршајних санкција, испуњава услов прописан ставом 1. алинеја 6. овог члана.“

Ставови 2., 3. и 4. постају ставови 3., 4. и 5.

Члан 9.

У члану 21. у ставу 3. бројеви „2“ и „3“, замјењују се бројевима „3“ и „4“.

Члан 10.

У члану 22. у ставу 3. број „2“ замјењује се бројем „1“.

Члан 11.

У члану 24. садашњи став 6. замјењује се новим ставовима 6. и 7. који гласе:

„У случају употребе ватреног оружја из става 2. овог члана, припадник обезбјеђења који је употријебио ватрено оружје, је дужан о томе одмах обавијестити најближу полицијску станицу или надлежног тужиоца.Уколико припадник обезбјеђења то није у могућности урадити, због евентуалне повреде или других посебно оправданих разлога, онда је то дужан учинити власник предузећа за кога припадник обезбјеђења обавља послове.

Одмах након сазнања да је припадник обезбјеђења употријебио ватрено оружје, полицијска станица ће о томе обавијестити надлежног тужиоца који је дужан без одлагања обавити увиђај на лицу мјеста и предузети друге радње из своје надлежности.“

У истом члану ставови 7. и 8. постају ставови 8. и 9.

Члан 12.

Иза члана 24. додају се нови чланови 24.а., 24.б., 24.в. и 24.г. који гласе:

„Члан 24.а.

Предузеће из члана 9. овог закона може код обезбјеђивања великих јавних скупова када је за обезбјеђење истих потребно више од 30 припадника, ангажовати и помоћне припаднике обезбјеђења ради пружања помоћи у обезбјеђењу и то на сваког припадника обезбјеђења максимално по четири помоћна припадника обезбјеђења.

Предузеће које врши повремено ангажовање помоћних припадника обезбјеђења мора имати попис тих припадника и за сваког од њих сагласност надлежног ЦЈБ за ангажовање на пословима помоћног припадника обезбјеђења.

Члан 24.б.

Сагласност за обављање задатака помоћног припадника обезбјеђења може се издати лицу које:

- је држављанин Републике Српске и БиХ и да има пребивалиште у Републици Српској,
- је пунољетно,
- својим досадашњим начином живота, понашањем или активношћу указује да ће одговорно обављати задатке помоћног припадника обезбјеђења,
- није кривично кажњавано за дјела која се гоне по службеној дужности, осим дјела из области безбједности саобраћаја,
- није кажњавано за прекршаје јавног реда и мира.

Члан 24.в.

Захтјев за издавање сагласности из претходног члана надлежном ЦЈБ подноси предузеће из члана 9. овог закона са доказима о испуњавању услова из члана 24.б., осим услова из алинеје 3. истог члана чије испуњавање утврђује ЦЈБ.

О захтјеву из става 1. овог члана ЦЈБ одлучује рјешењем.

Против рјешења ЦЈБ може се изјавити жалба Министарству.

24.г.

За вријеме обављања послова обезбјеђења помоћни припадници обезбјеђења морају носити ознаке и униформе идентичне онима које носе припадници обезбјеђења.

Помоћни припадници обезбјеђења не могу током обезбјеђења носити нити употребљавати ватрено оружје.“

Члан 13.

У члану 25. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Одредбе члана 20. став 2. овог закона се на одговарајући начин односе и на лице коме се издаје овлашћење за обављање послова техничког обезбјеђења.“

Ставови 2., 3., 4., 5. и 6. овог члана постају ставови 3., 4., 5., 6. и 7.

У досадашњем ставу 3. ријечи: „става 2“, замјењују се ријечима: „става 3“, а ријечи: „члана 20. став 1. алинеја 4“, замјењују се ријечима: „члана 20. став 1. алинеја 3“.

Члан 14.

У члану 27. у ставу 2. бришу се ријечи: „РС“.

Члан 15.

У члану 31. став 2. мијења се и гласи:

„Лице које има три године радног искуства на полицијским пословима у Министарству, војно-безбједносним пословима Министарства одбране, односно Војне полиције Војске Републике Српске, те другим пословима безбједносне природе, обавјештајним, истражним или пословима извршења кривичних и прекршајних санкција, испуњава услове прописане ставом 1. алинеја 4. и 7. овог члана.“

У истом члану у ставу 5. ријечи: „члан 20. ст. 2. и 3.“, замјењују се ријечима: „члан 20. став 3. и 4“.

Члан 16.

У члану 32. у ставу 2. ријечи: „алинеја 6“, замјењују се ријечима: „алинеја 5“.

Члан 17.

У члану 33. став 2. се брише, а досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 18.

Члан 38. мијења се и гласи:

„Детективска канцеларија може започети са радом након регистрације код надлежног органа, те на основу одобрења ЦЈБ којим се утврђује да су испуњени прописани услови из члана 31. и 34. овог закона.“

Члан 19.

У члану 39. у ставу 1. иза ријечи рада стављају се ријечи „детективске канцеларије“.

У истом члану у ставу 2. број: „31“, замјењује се бројем „34“, на крају става брише се тачка и додају ријечи: „и доказ о регистрацији код надлежног органа“.

Члан 20.

У члану 55. у ставовима 1. и 2. ријеч: „одобрење“ у одговарајућем падежу, замјењује се са: „овлашћење“.

У члану 55. у ставу 1. иза алинеје 2. додати алинеју 3. која гласи:

„- се у поступку надзора утврди да Агенција пословала супротно одредбама овог закона“.

Члан 21.

У члану 58. у ставу 1. алинеја 1. ријеч: „одобрење“, замјењује се са „овлашћење“.

Члан 22.

У члану 59. у ставу 2. бришу се ријечи: „алинеја 6“.

Члан 23.

У члану 63. у ставу 1. уводна реченица мијења се и гласи:

„У обављању послова надзора овлашћено лице предлаже надлежном ЦЈБ доношење рјешења о привременој забрани обављања дјелатности правном лицу, предузетнику, приватном детективу или детективској канцеларији, ако утврди:“

Члан 24.

У члану 65. у ставу 1. у алинеји 8., ријечи: „приправничког испита“, замјењују се ријечима: „стручног испита“.

У истом члану и ставу брише се алинеја 9.

У истом члану у ставу 2. бришу се ријечи: „приправничког испита као и“.

Члан 25.

У члану 68. став 1. алинеја 1. мијења се и гласи: „обавља послове обезбјеђења лица и имовине без овлашћења, односно одобрења из чланова 10., 13.а. и 19. овог закона“.

У истом члану и ставу, иза алинеје 3. додаје се нова алинеја 4. која гласи: „ангажује помоћне припаднике обезбјеђења за које нема сагласност прописану чланом 24.а. став 2. овог закона“.

Члан 26.

У члану 69. у ставу 1. у алинеји 3. иза ријечи: „лицима“, додају се ријечи „односно помоћним припадницима обезбјеђења“.

Члан 27.

У члану 70. у ставу 1. у алинеји 1. иза ријечи: „радници“, додају се ријечи „односно помоћни припадници обезбјеђења“.

Члан 28.

У члану 71. у ставу 1. у уводној реченици, иза ријечи: „обезбјеђења“, ставља се зарез и додају ријечи „помоћни припадник обезбјеђења“.

Члан 29.

У члану 72. у ставу 1. у уводној реченици, иза ријечи: „обезбјеђења“, ставља се зарез и додају се ријечи „помоћни припадник обезбјеђења“.

Члан 30.

У члану 73. у ставу 1. у уводној реченици, иза ријечи: „обезбјеђења“, додају се ријечи „и помоћни припадник обезбјеђења“.

Члан 31.

Чланови 74., 75., 76., 79., 80 и 81. бришу се.

Члан 32.

Чланови 77., 78. и 82. постају чланови 74., 75. и 76.

Члан 33.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-593/05
Датума: 30. јуни 2005. године


Предсједник
Народне скупштине
Душан Стојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 92/05